Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1767 від 28.12.2001, нечин.

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2001 р. N 1767
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 70 ( 70-2007-п ) від 31.01.2007 }
 
     Про затвердження Порядку сплати підприємствами
      (об'єднаннями), установами і організаціями
     штрафних санкцій до відділень Фонду соціального
       захисту інвалідів, акумуляції, обліку та
           використання цих коштів
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 813 ( 813-2004-п ) від 29.06.2004 
      N 1686 ( 1686-2004-п ) від 16.12.2004 }
 
 
 
   Відповідно до частини шостої статті 20 Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  сплати  підприємствами (об'єднаннями),
установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду
соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання
цих коштів (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КIНАХ
 
   Iнд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2001 р. N 1767
 
               ПОРЯДОК
     сплати підприємствами (об'єднаннями), установами
     і організаціями штрафних санкцій до відділень
     Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції,
        обліку та використання цих коштів
 
 
   1. Цей  Порядок  визначає механізм сплати підприємствами
(об'єднаннями), установами і організаціями незалежно від форми
власності і господарювання (далі - підприємства) штрафних санкцій,
передбачених статтею 20 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), а також акумуляції,
обліку та використання цих коштів.
 
   2.  Підприємства,  на яких працює 8 і більше чоловік,
реєструються у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів
(далі - Фонд) за своїм місцезнаходженням і щороку не пізніше
1 лютого подають до зазначених відділень звіт про зайнятість та
працевлаштування  інвалідів  за  формою,  що  затверджується
наказом  Мінпраці  за  поданням  Фонду  та  погоджується  з
Держкомстатом.  (  Пункт  2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 813 ( 813-2004-п ) від 29.06.2004, N 1686
( 1686-2004-п ) від 16.12.2004 ) 
 
   3. Підприємства, де кількість працюючих інвалідів менша від
установленої нормативом, передбаченим частиною першою статті 19
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" (далі - норматив робочих місць), сплачують відповідним
відділенням Фонду штрафні санкції.
 
   4. Суми штрафних санкцій перераховуються підприємствами в
дохід  державного  бюджету  на  рахунки  органів  Державного
казначейства,  відкриті  в  установах Національного банку за
балансовим рахунком N 3510 або в установах комерційних банків за
балансовим  рахунком  N  2510.  Штрафні  санкції сплачуються
підприємствами самостійно не пізніше 15 квітня року, що настає за
звітним.
 
   5. На підприємствах, де працює більш як 15 чоловік, суми
штрафних  санкцій  визначаються  у  розмірі середньої річної
заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче
місце, не зайняте інвалідом, а на підприємствах, де працює від
8 до 15 чоловік, - у розмірі половини середньої річної заробітної
плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не
зайняте інвалідом. ( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ
N 1686 ( 1686-2004-п ) від 16.12.2004 )
 
   Середня річна заробітна плата на підприємстві обчислюється
шляхом ділення суми нарахованого фонду оплати праці як в грошовій,
так і в натуральній формі, на середньооблікову чисельність штатних
працівників облікового складу, що  визначається  у  порядку,
встановленому Iнструкцією зі статистики чисельності працівників,
зайнятих в народному господарстві, затвердженою Держкомстатом.
 
   6. Штрафні санкції сплачуються підприємствами відповідно до
законодавства  за  рахунок  прибутку, який залишається в їх
розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових
платежів).
 
   7. У разі відсутності коштів штрафні санкції можуть бути
застосовані шляхом звернення стягнення на майно підприємства в
порядку, передбаченому законом.
 
   8.  Суми  штрафних  санкцій  використовуються Фондом та
відділеннями  Фонду в межах затверджених Мінпраці кошторисів
доходів та видатків Фонду, відділень Фонду (загального) та Фонду
(зведеного).  Проекти  цих  кошторисів  за  поданням  Фонду
затверджуються Мінпраці на відповідний рік. ( Абзац перший пункту
8  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 813
( 813-2004-п ) від 29.06.2004 )
 
   Фінансування  видатків  відділень  Фонду  здійснюється
відповідними територіальними органами Державного казначейства на
підставі  кошторисів  доходів  і видатків цих відділень, що
розробляються і затверджуються Фондом в межах загального кошторису
доходів та видатків відділень Фонду, затвердженого Мінпраці. 
( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 813 ( 813-2004-п ) від 29.06.2004 )
 
   У кошторисах обов'язково передбачаються видатки відділень
Фонду на судові витрати,  а  також  кошти,  необхідні  для
організаційно-технічного забезпечення здійснення Фондом функцій
реєстрації та обліку підприємств, контролю за надходженням сум
штрафних санкцій.
 
   9. Суми штрафних санкцій використовуються на:
 
   1) фінансування  заходів  щодо  соціальної,  трудової,
фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту
інвалідів) та професійної реабілітації інвалідів.
 
   Перелік таких заходів затверджується Мінпраці за погодженим з
Мінфіном поданням Фонду;
 
   2) надання цільової позики (з терміном повернення до трьох
років)  на  створення  робочих  місць,  призначених  для
працевлаштування інвалідів.
 
   Зазначені позики є безвідсотковими і надаються на договірних
умовах тільки підприємствам, які забезпечують норматив робочих
місць, у разі їх звернення до відділень Фонду в межах коштів,
виділених на зазначені потреби в поточному році.
 
   Громадським організаціям  інвалідів,  їх підприємствам та
організаціям зазначені позики надаються  лише  за  наявності
відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів.
 
   До заяви про надання позики додається:
 
   довідка органів державної податкової служби про відсутність
заборгованості  підприємства  із  сплати  податків,  зборів
(обов'язкових платежів);
 
   кошторис витрат на створення обумовленої в договорі кількості
робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
 
   техніко-економічне обгрунтування  створення робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів,  та  спроможності
повернення позики.
 
   Типова форма  договору про надання позики затверджується
Мінпраці.
 
   У договорі про надання позики обов'язково передбачається:
 
   порядок забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення
позики: неустойка (штраф, пеня), застава, гарантія;
 
   мінімальний термін, протягом якого новостворене робоче місце
повинно бути зайняте інвалідом;
 
   відповідальність за нецільове використання коштів;
 
   термін повернення позики;
 
   порядок звітності підприємств за користування позикою;
 
   3) фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих
інвалідів,  у  тому  числі за направленням державної служби
зайнятості;
 
   4) надання фінансової допомоги на здійснення заходів щодо
соціальної,  трудової,  фізкультурно-спортивної  (за  поданням
Національного  комітету  спорту  інвалідів)  та  професійної
реабілітації  інвалідів  (відновлення  працездатності  шляхом
забезпечення інваліда  технічними  реабілітаційними  засобами,
створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оплата
навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці належних
санітарно-гігієнічних,  виробничих і технічних умов згідно з
індивідуальною програмою реабілітації інваліда).
 
   Громадським організаціям інвалідів, їх  підприємствам  та
організаціям  зазначена фінансова допомога надається лише за
наявності відповідного рішення Комісії з  питань  діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.
 
   10. Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою
нарахування пені із суми недоїмки за кожний день прострочення,
включаючи день сплати, в розмірі, передбаченому законом.
 
   11. Контроль за своєчасним і повним надходженням штрафних
санкцій від підприємств, які не забезпечують нормативу робочих
місць, здійснюють відділення Фонду відповідно до законодавства.
 
   У разі  несплати штрафних санкцій в установлений термін
відділення Фонду вживають заходів щодо їх стягнення у судовому
порядку.
 
   12. Органи державної податкової служби під час проведення
документальних  перевірок  забезпечують  перевірку підприємств
стосовно сплати ними штрафних санкцій. У разі виявлення несплати
штрафних  санкцій  або  їх неповної сплати органи державної
податкової служби інформують відповідні відділення Фонду для
вжиття ними заходів щодо стягнення штрафних санкцій у судовому
порядку. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 813 ( 813-2004-п ) від 29.06.2004 )
 
   13. Спірні питання між платниками і відділеннями Фонду щодо
відрахування  штрафних  санкцій  вирішуються  згідно  із
законодавством.
 
   14. Роз'яснення з питань застосування цього Порядку надаються
Фондом та Мінпраці.

<< Главная страницаУкраина онлайн