Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління"

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1812 від 28.12.2001

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2001 р. N 1812
                Київ
 
         Про внесення змін до постанов
        Кабінету Міністрів України з питань
       підготовки магістрів в освітній галузі
           "Державне управління"
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 218 ( 218-2005-п ) від 30.03.2005 )
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 9 листопада 2000 р.
N 1212 ( 1212/2000 ) "Про Комплексну програму підготовки державних
службовців" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  зміни, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань підготовки у вищих навчальних закладах
магістрів в освітній галузі "Державне управління" (додається).
 
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям поліпшити роботу
з добору слухачів на навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки у вищих навчальних закладах магістрів в освітній галузі
"Державне управління" та підвищити  ефективність  проходження
випускниками державної служби після закінчення навчання.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 19
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2001 р. N 1812
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
     з питань підготовки магістрів в освітній галузі
           "Державне управління"
 
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 218
( 218-2005-п ) від 30.03.2005 )
 
 
   2. У  постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня
1996 р. N 533 ( 533-96-п ) "Про Порядок прийому до вищих закладів
освіти на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки
магістрів  державного  управління" (ЗП України, 1996 р., N 12,
ст. 335; Офіційний вісник України, 1998 р., N 16, ст. 592):
 
   1) назву і пункт 1 постанови викласти в такій редакції:
 
    "Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів
     на навчання за освітньо-професійними програмами
       підготовки магістрів в освітній галузі
           "Державне управління";
 
   "1. Затвердити Порядок прийому до вищих навчальних закладів
на  навчання  за освітньо-професійними  програмами підготовки
магістрів в освітній галузі "Державне управління" (додається)";
 
   2) у Порядку прийому до вищих навчальних закладів на навчання
за  освітньо-професійними  програмами  підготовки магістрів в
освітній галузі "Державне управління", затвердженому зазначеною
постановою:
 
   а) у тексті Порядку слова "вищі заклади освіти", "органи
державної виконавчої влади, місцевого самоврядування чи інші
органи, на які поширюється дія Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "вступні випробування", "підготовка магістрів
державного управління" в усіх відмінках замінити  відповідно
словами "вищі навчальні заклади", "органи державної влади та
органи місцевого самоврядування", "вступні іспити", "підготовка
магістрів в освітній галузі "Державне управління" у відповідному
відмінку;
 
   б) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "Цей Порядок не застосовується у разі прийому слухачів до
Української Академії державного управління  при  Президентові
України";
 
   в) в абзаці третьому пункту 2 слово "юридичними" замінити
словами "юридичними або фізичними";
 
   г) у пункті 3:
 
   у підпункті "б" слова "три роки" замінити словами "один рік";
 
   в абзаці третьому підпункту "в" слова "юридичними особами" та
"кваліфікацію спеціаліста (магістра)" замінити відповідно словами
"юридичними або фізичними  особами", "освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліст (магістр)";
 
   ґ) абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:
 
   "Підготовка магістрів в освітній галузі "Державне управління"
за денною та заочною формами навчання відповідно до окремих угод
між вищим навчальним закладом, що проводить таку підготовку за
державним контрактом, і юридичними або фізичними особами на умовах
платного навчання може здійснюватися вищим навчальним закладом у
межах ліцензованого обсягу прийому";
 
   д) у пункті 5:
 
   абзац перший після слів "копія диплома про" доповнити словом
"повну";
 
   абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
   "вступники з числа випускників вищих навчальних закладів
поточного року крім зазначених документів подають рекомендацію
державної екзаменаційної комісії";
 
   в абзаці  п'ятому  слово  "юридичною"  замінити  словами
"юридичною або фізичною особою";
 
   е) в абзаці першому пункту 15 цифри "12" замінити цифрами
"15";
 
   є) абзац перший пункту 17 викласти у такій редакції:
 
   "17. Слухачам, які виконали навчальний план, склали державні
іспити, захистили магістерську роботу, присвоюється відповідна
кваліфікація в освітній галузі "Державне управління" та видається
диплом установленого зразка";
 
   ж) у пункті 19:
 
   абзац п'ятий викласти у такій редакції:
 
   "Випускники можуть бути прийняті на роботу до інших органів
державної  влади  або  органів  місцевого  самоврядування за
погодженням з Головдержслужбою та з органами державної влади або
органами місцевого самоврядування, які видали угоду-направлення на
навчання";
 
   з) додаток до Порядку прийому до вищих навчальних закладів на
навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів
в освітній галузі "Державне управління" викласти за зразком, що
додається.
 
   3. У постанові  Кабінету Міністрів України від 1 вересня
1997 р. N 949 ( 949-97-п ) "Про затвердження Положення про
працевлаштування  випускників  вищих навчальних закладів, які
навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними
програмами підготовки магістрів державного управління" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 36, с. 10; 1998 р., N 16, ст. 592):
 
   1) у назві і тексті постанови слова "підготовки магістрів
державного управління" замінити словами "підготовки магістрів в
освітній галузі "Державне управління", у тексті постанови слова
"Головне  управління державної служби при Кабінеті Міністрів
України" в усіх відмінках замінити словами "Головне управління
державної служби України" у відповідному відмінку;
 
   2) у  Положенні  про  працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту
за  освітньо-професійними  програмами  підготовки магістрів в
освітній галузі "Державне управління", затвердженому зазначеною
постановою:
 
   а) у назві і тексті Положення слова "підготовка магістрів
державного управління" в  усіх  відмінках  замінити  словами
"підготовка магістрів в освітній галузі "Державне управління" у
відповідному відмінку;
 
   б) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "Це Положення не застосовується під час вирішення питань
працевлаштування  випускників  Української Академії державного
управління при Президентові України";
 
   в) абзац третій пункту 3 викласти у такій редакції:
 
   "Державний контракт  укладається   Головдержслужбою   з
відповідним  вищим  навчальним  закладом на основі договору,
складеного за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, в
якому визначаються обсяг підготовки магістрів в освітній галузі
"Державне управління" за спеціальностями, спеціалізаціями  та
формами, а також умови фінансування";
 
   г) пункт 10 викласти у такій редакції:
 
   "10. Випускники,  які  були  прийняті  на  навчання  за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління" з числа осіб віком до 30 років за
рекомендацією державної екзаменаційної комісії вищого навчального
закладу, яким присвоєно відповідну кваліфікацію в освітній галузі
"Державне управління"  і  які  працевлаштовані  на  підставі
направлення на роботу, вважаються молодими фахівцями протягом
трьох років з моменту укладення трудового договору між ними та
відповідним  органом  державної  влади  чи органом місцевого
самоврядування або іншим органом державної влади чи органом
місцевого самоврядування за погодженням з Головдержслужбою";
 
   ґ) пункти 11 і 12 після слів "державний орган" в усіх
відмінках доповнити словами "або орган місцевого самоврядування" у
відповідному відмінку;
 
   д) пункт 15 викласти у такій редакції:
 
   "15. Час навчання у вищих навчальних закладах за денною
формою за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в
освітній  галузі  "Державне  управління" та час установленої
відпустки зараховується випускникам, які навчалися за державним
контрактом, до загального трудового стажу, а також до стажу
державної служби, якщо після закінчення навчання вони приступили
до роботи у відповідному органі державної влади або органі
місцевого самоврядування та до вступу в навчальні заклади мали
стаж державної служби, обчислений відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ), або
були   зараховані   до   кадрового  резерву  згідно  з
угодою-направленням";
 
   е) додатки до Положення про працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного
контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів
в освітній галузі "Державне управління" викласти за зразками, що
додаються.
 
 
Зразок                   Додаток
                 до Порядку прийому до вищих
               навчальних закладів на навчання за
                освітньо-професійними програмами
              підготовки магістрів в освітній галузі
                  "Державне управління"
 
            УГОДА-НАПРАВЛЕННЯ
         до вищого навчального закладу,
        що здійснює підготовку магістрів в
       освітній галузі "Державне управління"
 
від "___" ____________ 200_ р.              N ______
 
 
__________________________________________________________________
     (повне найменування органу державної влади або
__________________________________________________________________
         органу місцевого самоврядування)
 
в особі __________________________________________________________
       (посада, прізвище та ініціали керівника органу)
 
та _______________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи особи,
__________________________________________________________________
         яка направляється на навчання)
__________________________________________________________________
 
уклали цю Угоду про підготовку магістра в  освітній  галузі
"Державне управління"
 
   1. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування
зобов'язується:
 
   зарахувати на період навчання до кадрового резерву
__________________________________________________________________
  (прізвище та ініціали особи, яка направляється на навчання)
 
на посаду ________________________________________________________
           (назва та категорія посади)
 
з урахуванням того, що оплата праці не буде нижче від тієї, яку
він (вона) отримував (отримувала) до вступу у вищий навчальний
заклад;
 
   створити умови для стажування слухача згідно з навчальним
планом;
 
   надати слухачеві після закінчення навчання роботу на посаді
та з оплатою не нижче від тієї, яка була визначена йому при
зарахуванні до кадрового резерву згідно з цією Угодою.
 
   2. Особа, яка направляється на навчання, зобов'язується:
 
   оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки,
передбаченої професійно-кваліфікаційною характеристикою магістра в
освітній галузі "Державне управління";
 
   погодити з органом державної влади або органом місцевого
самоврядування тему магістерської роботи;
 
   прибути після закінчення вищого навчального закладу на роботу
до відповідного органу в установлений термін і відпрацювати в
ньому не менш як три роки. У разі відрахування з  вищого
навчального закладу, неявки на службу або відмови приступити до
неї без поважних причин відшкодувати державі (в особі органу, що
направив на навчання) витрати, пов'язані з набуттям кваліфікації
магістра в освітній галузі "Державне управління", в установленому
законом порядку.
 
   3. Прикінцеві положення
 
   Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться шляхом підписання
додаткових угод.
 
   Ця Угода припиняє дію:
 
   після закінчення терміну, на який вона складена;
 
   за згодою сторін (оформляється протоколом);
 
   у разі  невиконання  сторонами  своїх  зобов'язань  (в
установленому порядку).
 
   Ця Угода набирає чинності з дня підписання її обома сторонами
і діє до "___" ____________ 200_ р. (визначається відповідно до
нормативного терміну навчання).
 
   Ця Угода складається у двох примірниках, перший з яких
зберігається в органі державної влади або органі  місцевого
самоврядування, другий - у слухача.
 
   4. Адреси сторін:
 
   Орган державної влади або орган місцевого самоврядування:
__________________________________________________________________
 
   особа, яка направляється на навчання,:_______________________
__________________________________________________________________
         (місце постійного проживання)
 
паспорт __________________________________________________________
        (серія, номер, ким і коли виданий)
 
 
 Керівник органу державної влади    Особа, яка направляється на
 або органу місцевого         навчання
 самоврядування
 _______________________________    ___________________________
   (ініціали та прізвище)        (ініціали та прізвище)
 ___________     ___________    ___________   ___________
 (дата)       (підпис)      (дата)     (підпис)
 
 
 Головний бухгалтер
 _______________________________
   (ініціали та прізвище)
 ___________     ___________
 (дата)       (підпис)
 
 
   М. П.
 
 
Зразок                    Додаток 1
                 до Положення про працевлаштування
                  випускників вищих навчальних
                 закладів, які навчалися на умовах
                   державного контракту за
                 освітньо-професійними програмами
                 підготовки магістрів в освітній
                  галузі "Державне управління"
 
         ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)
    між Головним управлінням державної служби України
      та вищим навчальним закладом, який здійснює
       підготовку магістрів в освітній галузі
           "Державне управління"
 
"___" ____________ 200_ р.                N ______
 
 
Головдержслужба України
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище та ініціали керівника)
 
який діє на підставі Положення про Головдержслужбу України, та
_______________________________________ (далі - навчальний заклад)
(найменування вищого навчального закладу)
 
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище та ініціали керівника)
 
який діє на підставі статуту навчального закладу, уклали цей
Договір про нижченаведене:
 
   1. Предмет Договору:
 
   1) забезпечення виконання обсягів підготовки фахівців для
державної служби за освітньо-професійними програмами підготовки
магістрів  в  освітній галузі "Державне управління" (далі -
освітньо-професійні програми) на ___________ навчальний рік за
такими показниками:
 
------------------------------------------------------------------
Найменування спеціальності  |
та спеціалізації з підготовки|     Кількість слухачів
магістрів в освітній галузі |
"Державне управління"    |
-----------------------------+------------------------------------
               |за денною формою| за заочною формою
               |  навчання  |   навчання
               |        |-------------------
               |        |200_ року|200_ року
               |        | вступу | вступу
-----------------------------+----------------+---------+---------
-----------------------------+----------------+---------+---------
-----------------------------+----------------+---------+---------
-----------------------------+----------------+---------+---------
-----------------------------+----------------+---------+---------
-----------------------------+----------------+---------+---------
Усього            |        |     |
------------------------------------------------------------------
 
   2) обсяг фінансування підготовки магістрів за спеціальністю
(спеціальностями)  в  освітній  галузі  "Державне управління"
визначається за узгодженим сторонами кошторисом, що є невід'ємною
частиною цього Договору;
 
   3) Головдержслужба  України  щомісяця  здійснює  оплату
навчальному закладу послуг з підготовки магістрів за спеціальністю
(спеціальностями)  в освітній галузі "Державне управління" у
розмірах, визначених узгодженим сторонами кошторисом;
 
   4) після закінчення терміну дії цього Договору  сторони
підписують заключний акт про виконання взаємних зобов'язань.
 
   2. Головдержслужба України:
 
   1) забезпечує надання навчальному закладу відповідних коштів,
передбачених у   видатках   Державного   бюджету   України
на _____ і _____ роки для підготовки магістрів за спеціальністю
(спеціальностями) в освітній галузі "Державне управління" згідно з
обсягом фінансування Державного казначейства України;
 
   2) здійснює контроль за працевлаштуванням випускників на
державну службу;
 
   3) не несе відповідальності за зміни обсягів державного
бюджетного фінансування і за несвоєчасне перерахування навчальному
закладу коштів у разі несвоєчасного і не в повному обсязі
фінансування  Головдержслужби  України  Міністерством фінансів
України та Державним казначейством України;
 
   4) у разі невиконання навчальним закладом умов державного
контракту з обсягів прийому на навчання магістрів за спеціальністю
(спеціальностями) в освітній галузі "Державне управління" здійснює
відповідний  перерахунок  коштів,  виділених для забезпечення
навчання у повному обсязі згідно з  попереднім  кошторисом.
Визначений  під час перерахунку надлишок коштів повертається
навчальним закладом на  рахунок  Головдержслужби  України  в
Державному казначействі України або враховується при подальшому
фінансуванні навчання.
 
   3. Навчальний заклад зобов'язується:
 
   1) здійснювати  підготовку  магістрів  за  спеціальністю
(спеціальностями)  та відповідними спеціалізаціями в освітній
галузі "Державне управління" згідно з визначеними в підпункті 1
пункту 1 цього Договору показниками державного контракту;
 
   2) забезпечити прийом слухачів на навчання згідно з Порядком
прийому  до  вищих  навчальних  закладів  на  навчання  за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній
галузі "Державне управління", затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 533 ( 533-96-п );
 
   3) здійснювати  організаційні  заходи  щодо  виконання
навчального плану в повному обсязі, а також забезпечувати якісну
теоретичну   і   практичну   підготовку   магістрів   за
освітньо-професійними   програмами    за    спеціальністю
(спеціальностями) та відповідними  спеціалізаціями в освітній
галузі "Державне управління";
 
   4) використовувати отримані за державним контрактом кошти
відповідно  до їх цільового призначення згідно з узгодженим
сторонами кошторисом;
 
   5) подавати до Головдержслужби України місячні фінансові
звіти не пізніше ніж 3 число кожного місяця;
 
   6) забезпечувати  працевлаштування випускників, здійснюючи
постійний контроль за виконанням Угод-направлень,  надіслання
карток працевлаштування слухачів, видачу випускникам направлень на
роботу, та звітувати перед Головдержслужбою України про стан
працевлаштування випускників;
 
   7) забезпечувати слухачів денної та заочної (на період сесії)
форм навчання місцями в гуртожитку навчального закладу;
 
   8) погоджувати з Головдержслужбою України освітньо-професійні
програми та відповідні навчальні плани;
 
   9) інформувати Головдержслужбу України в установлені терміни
про тематику магістерських робіт та напрями їх реалізації;
 
   10) погоджувати з Головдержслужбою України склад державної
екзаменаційної комісії.
 
   4. Відповідальність навчального закладу за якість підготовки
 
   У разі встановлення державною екзаменаційною комісією та
експертизою, проведеною Головдержслужбою України,  невиконання
підпункту 3 пункту 3 цього Договору (при належному фінансуванні),
що оформляється відповідним актом, навчальний заклад повинен
виконати навчальний план за рахунок власних коштів у термін,
установлений додатковою угодою. Якщо зазначена умова не буде
виконана,   навчальний  заклад  зобов'язаний  відшкодувати
Головдержслужбі України вартість навчання магістрів відповідно до
кошторису з урахуванням індексу інфляції.
 
   Головдержслужба України має право звернутися до Кабінету
Міністрів України з поданням про виключення навчального закладу з
переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки
фахівців органів державної виконавчої влади та ринкової економіки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня
1995 р. N 560 ( 560-95-п ) "Про  заходи  щодо  підвищення
кваліфікації державних службовців органів державної виконавчої
влади".
 
   5. Прикінцеві положення
 
   Зміни і доповнення до цього Договору  вносяться  шляхом
підписання додаткових договорів.
 
   Цей Договір припиняє дію:
 
   після закінчення терміну, на який він складений;
 
   за згодою сторін (оформляється протоколом);
 
   у разі невиконання сторонами зобов'язань (у встановленому
порядку).
 
   Договір набуває чинності з дня  підписання  і  діє  до
"___" ____________ 200_ р.
 
   Договір складено у двох примірниках, що мають однакову силу і
зберігаються у кожної із сторін.
 
   6. Юридичні адреси сторін:
 
Головдержслужба України: _________________________________________
           (адреса, фінансові реквізити, телефон, факс)
 
Навчальний заклад: _______________________________________________
           (адреса, фінансові реквізити, телефон, факс)
 
 
Від Головдержслужби України:    Від навчального закладу:
______________________________   ______________________________
(посада, ініціали та прізвище)   (посада, ініціали та прізвище)
___________    ___________   ___________    ___________
 (дата)       (підпис)     (дата)       (підпис)
 
 
 
Начальник              Головний бухгалтер
фінансово-бухгалтерського відділу
______________________________   ______________________________
  (ініціали та прізвище)       (ініціали та прізвище)
___________    ___________   ___________    ___________
 (дата)       (підпис)     (дата)       (підпис)
 
 
 М. П.                М. П.
 
 
Зразок                    Додаток 2
                 до Положення про працевлаштування
                  випускників вищих навчальних
                 закладів, які навчалися на умовах
                   державного контракту за
                 освітньо-професійними програмами
                 підготовки магістрів в освітній
                  галузі "Державне управління"
 
           КАРТКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
       випускника-магістра в освітній галузі
           "Державне управління"
 
__________________________________________________________________
      (найменування вищого навчального закладу,
__________________________________________________________________
     його підпорядкованість, адреса, телефон, факс)
 
1. Прізвище ______________________________________________________
 
  Ім'я __________________________________________________________
 
  По батькові ___________________________________________________
 
  Рік народження ________________________________________________
 
2. Освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________
 
3. Напрям підготовки за професійним
  спрямуванням (спеціальність) __________________________________
 
  Спеціалізація _________________________________________________
 
4. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування (за
Угодою-направленням)
__________________________________________________________________
      (повне найменування, адреса, телефон, факс)
 
5. Посада (за Угодою-направленням) _______________________________
 
  Місячний оклад ________________________________________________
 
6. Попереднє місце роботи ________________________________________
                 (повне найменування,
__________________________________________________________________
           адреса, телефон, факс)
 
7. Посада (до вступу на навчання) ________________________________
 
  Місячний оклад ________________________________________________
 
8. Сімейний стан _________________________________________________
 
9. Місце постійного проживання ___________________________________
                    (адреса, телефон)
10. Додаткові відомості __________________________________________
               (на власний розсуд випускника)
 
 
 Випускник __________________   Дата заповнення ________________
        (підпис)
 
 Відповідальний працівник вищого
 навчального закладу _____________________________________________
                    (посада)
 
 ____________      ____________   _______________________
  (дата)         (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
 
   М. П.
 
 
Зразок                  Додаток 3
               до Положення про працевлаштування
              випускників вищих навчальних закладів,
               які навчалися на умовах державного
               контракту за освітньо-професійними
               програмами підготовки магістрів в
              освітній галузі "Державне управління"
 
           НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ
       випускника-магістра в освітній галузі
           "Державне управління"
 
"___" ____________ 200_ р.                N ______
 
 
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові випускника)
 
який (яка) закінчив (закінчила) в 200_ р. ________________________
                      (повне найменування
__________________________________________________________________
          вищого навчального закладу,
__________________________________________________________________
     його підпорядкованість, адреса, телефон, факс)
 
та пройшов (пройшла) підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістр в освітній галузі "Державне управління"
 
за спеціальністю _______________ за спеціалізацією ______________,
 
направляється в розпорядження ____________________________________
               (найменування органу державної влади
__________________________________________________________________
  або органу місцевого самоврядування, адреса, телефон, факс)
 
Згідно з карткою працевлаштування від ____________________________
 
для роботи на посаді _____________________________________________
 
з місячним окладом _______________________________________________
 
Дата прибуття до місця призначення "___" ____________ 200_ р.
 
Керівник вищого навчального закладу ______________________________
                        (посада)
 ____________      ____________   _______________________
  (дата)         (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
 
   М. П.
..................................................................
        ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
       випускника-магістра в освітній галузі
           "Державне управління"
 
"___" ____________ 200_ р.                N ______
 
(підлягає поверненню до вищого навчального закладу в п'ятиденний
термін з дня укладення з випускником трудового договору)
 
 
__________________________________________________________________
     (найменування органу державної влади або органу
__________________________________________________________________
    місцевого самоврядування, адреса, телефон, факс)
 
повідомляє, що випускника-магістра в освітній галузі "Державне
управління"
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
призначено на посаду _____________________________________________
 
з місячним окладом _______________________________________________
 
забезпечено житлом _______________________________________________
                   (вид житла)
 
 
Керівник органу державної влади або
органу місцевого самоврядування __________________________________
                        (посада)
 ____________      ____________   _______________________
  (дата)         (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
 
   М. П.

<< Главная страницаУкраина онлайн