Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положень про державні лікарні ветеринарної медицини

Держдепартамент ветмедицини

Наказ № 74 від 24.12.2002

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
 
              Н А К А З
 
             24.12.2002 N 74
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2003 р.
                   за N 25/7346
 
 
       Про затвердження Положень про державні
         лікарні ветеринарної медицини
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
            департаменту ветеринарної медицини
     N 21 ( z0314-04 ) від 25.02.2004 )
 
 
   Відповідно до  Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня
2002 р.  N  1216 ( 1216-2002-п ) "Деякі питання державного
управління в  галузі  ветеринарної  медицини"  та  з  метою
удосконалення державного управління в галузі ветеринарної медицини
щодо утворення територіальних органів Державного департаменту
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, області,
районі, містах обласного значення, містах Києві та Севастополі
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   Положення про республіканську державну лікарню ветеринарної
медицини в Автономній Республіці Крим;
   Положення про обласну державну лікарню ветеринарної медицини
( z0026-03 );
   Положення про районну державну лікарню ветеринарної медицини
( z0027-03 );
   Положення про міську державну лікарню ветеринарної медицини
( z0028-03 ) (далі - Положення), що додаються.
 
   2. Управлінню організації ветеринарної справи та профілактики
незаразних хвороб тварин (Маковський М.І.):
   - у встановленому порядку подати зазначені Положення на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
   - довести Положення до відома управлінь ветеринарної медицини
в  Автономній  Республіці  Крим,  областях, містах Києва та
Севастополя;
   - забезпечити  публікацію  Положень  у  засобах  масової
інформації.
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника голови Державного департаменту ветеринарної медицини
Горжеєва В.М.
 
 Голова Державного департаменту
 ветеринарної медицини               П.І.Вербицький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту ветеринарної
                   медицини Міністерства
                   аграрної політики України
                   24.12.2002 N 74
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2003 р.
                   за N 25/7346
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про республіканську державну лікарню
        ветеринарної медицини в Автономній
             Республіці Крим
 
 
   1. Республіканська державна лікарня ветеринарної медицини в
Автономній Республіці Крим (далі - Лікарня) відповідно до Закону
України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) є державною
установою ветеринарної медицини для здійснення профілактичних,
діагностичних, лікувальних та інших протиепізоотичних заходів та
підпорядковується управлінню ветеринарної медицини в Автономній
Республіці Крим.
   Лікарня є правонаступником Республіканського підприємства
(лікарні) державної ветеринарної медицини. ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної
медицини N 21 ( z0314-04 ) від 25.02.2004 )
 
   2. Лікарня у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та іншими законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, Міністерства  аграрної
політики України, Державного департаменту ветеринарної медицини,
управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та
цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Лікарні є:
   ветеринарне обслуговування тварин господарств  усіх  форм
власності та фізичних осіб;
   охорона території Автономної Республіки Крим від занесення з
території  інших  держав, регіонів, областей, районів або з
карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, а також
недопущення  їх  розповсюдження за межі території Автономної
Республіки Крим або карантинної зони;
   реалізація заходів щодо додержання ветеринарно-санітарних
вимог, установлених законодавством;
   профілактика  і  діагностика  інфекційних,  інвазійних і
незаразних хвороб тварин і їх лікування;
   захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
   сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної
медицини;
   упровадження в практику досягнень ветеринарної медицини.
 
   4. Лікарня відповідно до покладених на неї завдань:
 
   1) здійснює  заходи  щодо  профілактики,  діагностики та
ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та
їх лікування;
   2) організовує  реалізацію  планів   протиепізоотичних,
лікувально-профілактичних, ветеринарно-санітарних заходів;
   3) оцінює епізоотичну  ситуацію  і  здійснює  заходи  з
профілактики і ліквідації заразних хвороб тварин, дератизації,
дезінфекції тощо;
   4) проводить епізоотологічне розслідування кожного випадку
появи нових вогнищ інфекційних і паразитарних захворювань, уживає
ефективних заходів щодо їх ліквідації;
   5) робить розрахунки потреби імунобіологічних  та  інших
ветеринарних препаратів;
   6) організовує і здійснює заходи з профілактики, діагностики,
ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних захворювань тварин
та їх лікування;
   7) аналізує причини виникнення заразних і незаразних хвороб,
падежу тварин;
   8) організовує разом з органами та закладами МОЗ захист
населення від хвороб, спільних для людей і тварин, та здійснює
взаємообмін відповідною інформацією;
   9) разом з управлінням ветеринарної медицини в Автономній
Республіці Крим, державною санітарно-епідеміологічною службою бере
участь у розслідуванні випадків виникнення  серед  населення
захворювань, спільних для людей і тварин;
   10) одержує  інформацію,  необхідну  для  встановлення
епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки
ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного
походження;
   11) здійснює ветеринарне обслуговування тварин господарств
усіх форм власності та фізичних осіб;
   12) веде облік хворих і загиблих тварин;
   13) бере участь у межах своєї компетенції у проведенні
атестації робочих місць, спеціалістів ветеринарної медицини;
   14) упроваджує у ветеринарну практику досягнення ветеринарної
медицини;
   15) подає управлінню ветеринарної медицини в Автономній
Республіці Крим відповідні висновки для органів страхування щодо
захворювань тварин, унаслідок яких вони загинули або були вимушено
забиті;
   16) здійснює заходи щодо пропаганди ветеринарних знань серед
власників тварин;
   17) видає ветеринарні документи;
   18) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на неї завдань;
   19) веде державну статистичну звітність ветеринарної служби.
( Пункт 4 доповнено підпунктом 19 згідно з Наказом Державного
департаменту  ветеринарної  медицини N 21 ( z0314-04 ) від
25.02.2004 )
 
   5. Лікарню очолює начальник - лікар ветеринарної медицини
(далі - Начальник), який призначається на посаду і звільняється з
посади начальником управління ветеринарної медицини в Автономній
Республіці Крим.
   Начальник повинен мати досвід практичної роботи за фахом не
менше як 3 роки та пройти відповідну підготовку і атестацію.
   Начальник  Лікарні  несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Лікарню завдань і здійснення нею своїх
функцій.
 
   6. Начальник Лікарні:
   керує діяльністю Лікарні;
   призначає  та  звільняє  з  посади  спеціалістів  та
обслуговувальний персонал Лікарні;
   визначає ступінь відповідальності підлеглих і вирішує питання
про притягнення їх до відповідальності;
   організовує  роботу  Лікарні,  розподіляє  обов'язки між
спеціалістами  ветеринарної  медицини  і  затверджує посадові
інструкції працівників Лікарні;
   розробляє структуру, штатну чисельність та кошторис Лікарні,
які затверджуються відповідно до законодавства;
   уносить  пропозиції  управлінню  ветеринарної медицини в
Автономній Республіці Крим про поліпшення матеріально-технічного
забезпечення Лікарні.
 
   7. При  Лікарні  можуть  утворюватися  госпрозрахункові
підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірних умовах.
 
   8. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення Лікарні та
її  структурних  підрозділів  здійснюються за рахунок коштів
загального і спеціального фондів державного бюджету.
 
   9. Ведення  бухгалтерського обліку здійснюється згідно з
вимогами законодавства.
 
   10. Лікарня є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, бланки і печатку із зображенням
Державного Герба України та свої назви, а також бланки і печатку з
написом "Начальник республіканської державної лікарні ветеринарної
медицини в Автономній Республіці Крим - лікар  ветеринарної
медицини".
 
   11. У разі ліквідації Лікарні її активи мають бути передані
іншій неприбутковій організації, яка  входить  до  структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету. ( Положення доповнено пунктом 11 згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 ( z0314-04 )
від 25.02.2004 )
 
 Начальник управління організації
 ветеринарної справи та профілактики
 незаразних хвороб тварин              М.І.Маковський


<< Главная страницаУкраина онлайн