Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Положення про обласну державну лікарню ветеринарної медицини

Держдепартамент ветмедицини

Положення № 74 від 24.12.2002

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту ветеринарної
                   медицини Міністерства
                   аграрної політики України
                   24.12.2002 N 74
                   ( z0025-03 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2003 р.
                   за N 26/7347
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про обласну державну лікарню ветеринарної медицини
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
            департаменту ветеринарної медицини
     N 21 ( z0314-04 ) від 25.02.2004 )
 
 
   1. Обласна державна лікарня ветеринарної медицини (далі -
Лікарня) відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) є державною установою ветеринарної медицини для
здійснення профілактичних, діагностичних, лікувальних та інших
протиепізоотичних  заходів  та  підпорядковується  управлінню
ветеринарної медицини в області.
   Лікарня є правонаступником обласного підприємства (лікарні)
державної ветеринарної медицини. ( Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
N 21 ( z0314-04 ) від 25.02.2004 )
 
   2. Лікарня  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та іншими законами України, актами Президента
України  і Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної
політики України, Державного департаменту ветеринарної медицини,
управління ветеринарної медицини в області та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Лікарні є:
   ветеринарне  обслуговування тварин господарств усіх форм
власності та фізичних осіб;
   охорона території області від занесення з території інших
держав, регіонів, областей або з карантинної зони збудників
інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх розповсюдження
за межі території області або карантинної зони;
   реалізація заходів щодо додержання ветеринарно-санітарних
вимог, установлених законодавством;
   профілактика  і  діагностика  інфекційних, інвазійних та
незаразних хвороб тварин і їх лікування;
   захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
   сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної
медицини;
   сприяння  впровадженню в практику досягнень ветеринарної
медицини.
 
   4. Лікарня відповідно до покладених на неї завдань:
 
   1) здійснює заходи  щодо  профілактики,  діагностики  та
ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та
їх лікування;
   2) організовує  реалізацію  планів   протиепізоотичних,
лікувально-профілактичних, ветеринарно-санітарних заходів;
   3) оцінює  епізоотичну  ситуацію  і  здійснює  заходи з
профілактики і ліквідації заразних хвороб тварин, дератизації,
дезінфекції тощо;
   4) проводить епізоотологічне розслідування кожного випадку
появи нових вогнищ інфекційних і паразитарних захворювань, уживає
ефективних заходів щодо їх ліквідації;
   5) робить  розрахунки  потреби імунобіологічних та інших
ветеринарних препаратів;
   6) може  забезпечувати  ветеринарними  імунобіологічними
препаратами державні установи ветеринарної медицини області;
   7) організовує і здійснює заходи з профілактики, діагностики,
ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних захворювань тварин
та їх лікування;
   8) аналізує причини виникнення заразних і незаразних хвороб,
падежу тварин;
   9) організовує разом з органами та закладами МОЗ захист
населення від хвороб, спільних для людей і тварин, та здійснює
взаємообмін відповідною інформацією;
   10) разом з управлінням ветеринарної медицини в області,
державною  санітарно-епідеміологічною  службою  бере участь у
розслідуванні випадків виникнення серед населення захворювань,
спільних для людей і тварин;
   11) одержує  інформацію,  необхідну  для  встановлення
епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки
ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного
походження;
   12) здійснює ветеринарне обслуговування тварин господарств
усіх форм власності та фізичних осіб;
   13) веде облік хворих і загиблих тварин;
   14) бере участь у межах своєї компетенції у проведенні
атестації робочих місць, спеціалістів ветеринарної медицини;
   15) упроваджує у ветеринарну практику досягнення ветеринарної
медицини;
   16) подає  управлінню  ветеринарної  медицини  в області
відповідні висновки для органів страхування щодо захворювань
тварин, унаслідок яких вони загинули або були вимушено забиті;
   17) здійснює заходи щодо пропаганди ветеринарних знань серед
власників тварин;
   18) видає ветеринарні документи;
   19) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на неї завдань;
   20)  веде  облік  проведеної  роботи та подає звіти в
установленому порядку. ( Пункт 4 доповнено підпунктом 20 згідно з
Наказом  Державного  департаменту ветеринарної медицини N 21
( z0314-04 ) від 25.02.2004 )
 
   5. Лікарню очолює начальник - лікар ветеринарної медицини
(далі - Начальник), який призначається на посаду і звільняється з
посади начальником управління ветеринарної медицини в області.
   Начальник повинен мати досвід практичної роботи за фахом не
менше як 3 роки або пройти відповідну підготовку та атестацію.
   Начальник  Лікарні  несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Лікарню завдань і здійснення нею своїх
функцій.
 
   6. Начальник Лікарні:
   керує діяльністю Лікарні;
   призначає  та  звільняє  з  посади  спеціалістів  та
обслуговувальний персонал Лікарні;
   визначає ступінь відповідальності підлеглих і вирішує питання
про притягнення їх до відповідальності;
   організовує  роботу  Лікарні,  розподіляє  обов'язки між
спеціалістами  ветеринарної  медицини  і  затверджує посадові
інструкції працівників Лікарні;
   розробляє структуру, штатну чисельність та кошторис Лікарні,
які затверджуються відповідно до законодавства;
   уносить пропозиції управлінню ветеринарної медицини в області
про поліпшення матеріально-технічного забезпечення Лікарні.
 
   7. При  Лікарні  можуть  утворюватися  госпрозрахункові
підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірних умовах.
 
   8. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення Лікарні та
її  структурних  підрозділів  здійснюються за рахунок коштів
загального і спеціального фондів державного бюджету.
 
   9. Ведення  бухгалтерського обліку здійснюється згідно з
вимогами законодавства.
 
   10. Лікарня є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, бланки і печатку із зображенням
Державного Герба України та своєї назви, а також бланки і печатку
з написом "Начальник обласної державної лікарні ветеринарної
медицини - лікар ветеринарної медицини".
 
   11. У разі ліквідації Лікарні її активи мають бути передані
іншій  неприбутковій  організації,  яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету. ( Положення доповнено пунктом 11 згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 ( z0314-04 )
від 25.02.2004 )
 
 Начальник управління організації
 ветеринарної справи та профілактики
 незаразних хвороб тварин              М.І.Маковський


<< Главная страницаУкраина онлайн