Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Положення про районну державну лікарню ветеринарної медицини

Держдепартамент ветмедицини

Положення № 74 від 24.12.2002

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту ветеринарної
                   медицини Міністерства
                   аграрної політики України
                   24.12.2002 N 74
                   ( z0025-03 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 січня 2003 р.
                   за N 27/7348
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про районну державну лікарню ветеринарної медицини
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
            департаменту ветеринарної медицини
     N 21 ( z0314-04 ) від 25.02.2004 )
 
 
   1. Районна (районна у містах Києві та Севастополі) державна
лікарня ветеринарної медицини (далі - Лікарня) відповідно до
Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) є державною
установою ветеринарної медицини для здійснення профілактичних,
діагностичних, лікувальних та інших протиепізоотичних заходів та
підпорядковується управлінню ветеринарної медицини в містах Києві
та Севастополі, районі.
   Лікарня є правонаступником районного підприємства (лікарні)
державної ветеринарної медицини. ( Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини
N 21 ( z0314-04 ) від 25.02.2004 )
 
   2. Лікарня у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та іншими законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, Міністерства  аграрної
політики України, Державного департаменту ветеринарної медицини,
управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим,
області, містах Києві та Севастополі, району і цим Положенням.
 
   3. Структурними підрозділами Лікарні є:
   дільничні лікарні;
   дільниці;
   державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на
ринках (якщо в районі немає державної лабораторії ветеринарної
медицини); ( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Наказу Державного
департаменту  ветеринарної  медицини N 21 ( z0314-04 ) від
25.02.2004 )
   державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на
ринках;
   інші структурні підрозділи.
 
   4. Основними завданнями Лікарні є:
   ветеринарне  обслуговування тварин господарств усіх форм
власності та фізичних осіб;
   охорона території району від занесення з території інших
держав,  регіонів, областей, районів або з карантинної зони
збудників інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх
розповсюдження за межі території району або карантинної зони;
   державний  ветеринарно-санітарний  контроль та нагляд за
виробництвом доброякісної у ветеринарно-санітарному відношенні
продукції  тваринного  походження,  у  тому  числі перевірка
документації, що якимось чином пов'язана з якістю та безпекою
продукції тваринного і рослинного походження, здоров'ям тварин;
   реалізація заходів щодо додержання ветеринарно-санітарних
вимог, установлених законодавством;
   профілактика  і  діагностика  інфекційних, інвазійних та
незаразних хвороб тварин і їх лікування;
   захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
   сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної
медицини;
   упровадження в практику досягнень ветеринарної медицини.
 
   5. Лікарня відповідно  до  покладених  на  неї  завдань
безпосередньо, а також через свої структурні підрозділи:
   1) здійснює  заходи  щодо  профілактики,  діагностики та
ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та
їх лікування;
   2) організовує   реалізацію  планів  протиепізоотичних,
лікувально-профілактичних, ветеринарно-санітарних заходів;
   3) оцінює епізоотичну  ситуацію  і  здійснює  заходи  з
профілактики і ліквідації заразних хвороб тварин, дератизації,
дезінфекції тощо;
   4) проводить епізоотологічне розслідування кожного випадку
появи нових вогнищ інфекційних і паразитарних захворювань, уживає
ефективних заходів щодо їх ліквідації;
   5) робить розрахунки потреби імунобіологічних  та  інших
ветеринарних препаратів;
   6) організовує і здійснює заходи з профілактики, діагностики,
ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних захворювань тварин
та їх лікування;
   7) аналізує причини виникнення заразних і незаразних хвороб,
падежу тварин;
   8) організовує разом з органами та закладами МОЗ захист
населення від хвороб, спільних для людей і тварин, та здійснює
взаємообмін відповідною інформацією;
   9) разом з управлінням ветеринарної медицини в містах Києві
та Севастополі, районі та державною санітарно-епідеміологічною
службою бере участь у розслідуванні випадків виникнення серед
населення захворювань, спільних для людей і тварин;
   10) здійснює  ветеринарно-санітарну  експертизу  продукції
тваринного, а на ринках і рослинного походження;
   11) перевіряє якість  та  безпеку  продукції  тваринного
походження на всіх стадіях виробництва;
   12) одержує  інформацію,  необхідну  для  встановлення
епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки
ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного
походження;
   13) здійснює ветеринарне обслуговування тварин господарств
усіх форм власності та фізичних осіб;
   14) веде облік хворих і загиблих тварин;
   15) бере участь у межах своєї компетенції у проведенні
атестації робочих місць, спеціалістів  ветеринарної  медицини
структурних підрозділів Лікарні;
   16) упроваджує у ветеринарну практику досягнення ветеринарної
медицини;
   17) подає управлінню ветеринарної медицини в містах Києві та
Севастополі, районі відповідні висновки для органів страхування
щодо захворювань тварин, унаслідок яких вони загинули або були
вимушено забиті;
   18) здійснює заходи щодо пропаганди ветеринарних знань серед
власників тварин;
   19) видає ветеринарні документи;
   20) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на неї завдань;
   21) веде державну статистичну звітність ветеринарної служби.
( Пункт 5 доповнено підпунктом 21 згідно з Наказом Державного
департаменту  ветеринарної  медицини N 21 ( z0314-04 ) від
25.02.2004 )
 
   6. У  штат Лікарні входять офіційні лікарі ветеринарної
медицини, які здійснюють свою діяльність згідно із законодавством.
 
   7. Посадові особи Лікарні, які є державними інспекторами
ветеринарної медицини, мають право:
 
   1) здійснювати державний ветеринарно-санітарний контроль та
нагляд за надходженням і забоєм тварин, переробкою, зберіганням,
транспортуванням та реалізацією продукції тваринного походження;
   2) здійснювати державний ветеринарно-санітарний контроль та
нагляд на ринках (зоологічних ринках),  інших  підприємствах
торгівлі, де організовано продаж тварин, продукції тваринного і
рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження,
кормових добавок;
   3) здійснювати державний ветеринарно-санітарний контроль та
нагляд за виконанням керівниками підприємств, установ, організацій
та громадянами - власниками тварин і сировини тваринного, а на
ринках і рослинного походження ветеринарних  вимог  у  разі
вирощування, транспортування і забою тварин; заготівлі, переробки,
виробництва, зберігання, реалізації і транспортування продукції
тваринного походження;
   4) контролювати  виробництво  якісних  і  безпечних  у
ветеринарно-санітарному відношенні продуктів тваринного походження
у суб'єктів господарювання усіх форм власності;
   5) забороняти реалізацію продукції тваринного походження та
переробку продовольчої сировини тваринного походження, що не
відповідають  ветеринарно-санітарним  вимогам,  у  тому числі
показникам якості та безпеки;
   6) перевіряти  додержання   суб'єктами   господарювання
ветеринарно-санітарних правил транспортування об'єктів державного
ветеринарно-санітарного контролю та  нагляду  і  вимог  щодо
оформлення ветеринарних документів.
 
   8. Лікарню  очолює  начальник  -  державний  інспектор
ветеринарної медицини (далі - Начальник), який призначається на
посаду і звільняється з посади начальником управління ветеринарної
медицини в містах Києві та Севастополі, районі (за погодженням
начальника  управління  ветеринарної  медицини  в  Автономній
Республіці Крим, області).
   Начальник  Лікарні  має  заступників,  які є державними
інспекторами ветеринарної медицини та призначаються на посаду і
звільняються з посади Начальником Лікарні.
   Начальник повинен мати досвід практичної роботи за фахом не
менше як 3 роки та пройти відповідну підготовку й атестацію.
   Начальник  Лікарні  несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Лікарню завдань і здійснення нею своїх
функцій.
 
   9. Начальник Лікарні:
   керує діяльністю Лікарні, її структурними підрозділами;
   призначає та звільняє з посади спеціалістів Лікарні та
керівників  структурних  підрозділів  Лікарні  з  урахуванням
результатів атестації, а також обслуговувальний персонал;
   визначає ступінь відповідальності підлеглих і вирішує питання
про притягнення їх до відповідальності;
   організовує  роботу  Лікарні,  розподіляє  обов'язки між
спеціалістами  ветеринарної  медицини  і  затверджує посадові
інструкції працівників Лікарні;
   розробляє структуру, штатну чисельність та кошторис Лікарні,
які затверджуються відповідно до законодавства;
   розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи
Лікарні  (крім  державної  лабораторії  ветеринарно-санітарної
експертизи на ринку);
   уносить пропозиції управлінню ветеринарної медицини в містах
Києві та Севастополі, районі про поліпшення матеріально-технічного
забезпечення Лікарні та її структурних підрозділів.
 
   10. При  Лікарні  можуть  утворюватися  госпрозрахункові
підрозділи для надання ветеринарних послуг на договірних умовах.
 
   11. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення Лікарні
та її структурних підрозділів здійснюються за рахунок коштів
загального і спеціального фондів державного бюджету.
 
   12. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з
вимогами законодавства.
 
   13. Лікарня є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, бланки і печатку із зображенням
Державного Герба України та своєї назви, а також бланки і печатку
з написом "Начальник районної державної лікарні ветеринарної
медицини - державний інспектор ветеринарної медицини".
 
   14. У разі ліквідації Лікарні її активи мають бути передані
іншій  неприбутковій  організації,  яка входить до структури
Державного департаменту ветеринарної медицини, або зараховані до
доходу бюджету. ( Положення доповнено пунктом 14 згідно з Наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини N 21 ( z0314-04 )
від 25.02.2004 )
 
 Начальник управління організації
 ветеринарної справи та профілактики
 незаразних хвороб тварин              М.І.Маковський


<< Главная страницаУкраина онлайн