Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Закону України "Про обіг векселів в Україні"

Верховна Рада України

Закон № 364-IV від 25.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
         "Про обіг векселів в Україні"
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 7, ст.63 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про обіг векселів в Україні"
( 2374-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24,
ст. 128) такі зміни:
 
   1. Перше речення частини третьої статті 4 доповнити словами
"який укладається в письмовій формі".
 
   2. Абзац третій частини третьої статті 5 викласти в такій
редакції:
 
   "від імені фізичних осіб - власноручно зазначеною фізичною
особою  або  уповноваженою  нею  особою,  із  зазначенням
індивідуального ідентифікаційного номера з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів,
наданого органом державної податкової служби (крім  випадків
відсутності індивідуального ідентифікаційного номера в осіб, які
через свої релігійні або інші переконання  відмовилися  від
прийняття індивідуального ідентифікаційного номера та офіційно
повідомили про це відповідні державні органи), та паспортних даних
векселедавця-трасанта (серія  та  номер паспорта, найменування
органу, що видав паспорт, та дата його видачі, місце проживання).
Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності)".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 грудня 2002 року
     N 364-IV

<< Главная страницаУкраина онлайн