Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1961 від 25.12.2002, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 25 грудня 2002 р. N 1961
                Київ
 
       Про утворення Міжвідомчої координаційної
       ради з питань протидії торгівлі людьми
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
      N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
      N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004
      N 1572 ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004
      N 305 ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії
торгівлі людьми.
 
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань протидії торгівлі людьми (додається).
 
   3. Голові Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії
торгівлі людьми затвердити у місячний строк персональний склад
Ради.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 29
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1961
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Міжвідомчу координаційну раду
        з питань протидії торгівлі людьми
 
   ( У тексті Положення слово "Держкомсім'ямолодь" в усіх
    відмінках замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" у
    відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1572
    ( 1572-2004-п ) від 17.11.2004 )
 
   ( У тексті Положення слово "Мінсім'ядітимолодь" в усіх
    відмінках  замінено  словом  "Мінмолодьспорт"  у 
    відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 305
    ( 305-2005-п ) від 20.04.2005 )
 
 
   1. Міжвідомча координаційна рада з питань протидії торгівлі
людьми  (далі  -  Міжвідомча  рада)  є  постійно  діючим
консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, що
утворюється з метою координації здійснення заходів з питань
протидії торгівлі людьми.
 
   2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
 
   координація здійснення  заходів, що визначені Комплексною
програмою протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки (далі -
Програма), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
5 червня 2002 р. N 766 ( 766-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 23, ст. 1123);
 
   вирішення питань, які потребують міжгалузевої координації,
щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми, розшуку зниклих
осіб, повернення та реабілітації жертв торгівлі людьми;
 
   участь у формуванні механізмів протидії торгівлі людьми.
 
   4. Міжвідомча рада для виконання покладених на неї завдань:
 
   координує діяльність центральних органів виконавчої влади, на
які покладається здійснення заходів, визначених Програмою;
 
   розглядає пропозиції  органів  виконавчої  влади  щодо
вдосконалення механізмів виконання Програми;
 
   аналізує проекти державних програм, інших актів законодавства
та плани роботи органів виконавчої влади з питань протидії
торгівлі людьми;
 
   координує роботу  регіональних постійно діючих комісій з
питань координації зусиль та обміну інформацією щодо запобігання
торгівлі людьми;
 
   ініціює проведення моніторингів (досліджень), пов'язаних з
торгівлею людьми;
 
   вносить на розгляд Кабінету Міністрів України, центральних
органів виконавчої влади пропозиції щодо удосконалення діяльності
правоохоронних органів з питань боротьби з торгівлею людьми,
обміну інформацією зазначених органів щодо розшуку потерпілих
унаслідок торгівлі людьми, а також забезпечує розроблення та
запровадження механізмів ефективного захисту осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві;
 
   інформує через засоби масової інформації громадськість про
потенційну небезпеку, яку несе торгівля людьми;
 
   бере участь  у  підготовці  пропозицій  щодо  укладення
міжнародних договорів, спрямованих на боротьбу з торгівлею людьми;
 
   співпрацює з міжнародними і  громадськими  організаціями,
благодійними фондами у реалізації програм (проектів) запобігання
та боротьби з торгівлею людьми, захисту прав осіб, які стали
жертвами торгівлі людьми, розшуку зниклих за кордоном, поверненні
та реабілітації жертв торгівлі людьми;
 
   сприяє широкому інформуванню громадськості про стан виконання
Програми.
 
   5. Міжвідомча рада має право:
 
   1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади інформаційні та аналітичні  матеріали,  необхідні  для
реалізації покладених на неї завдань;
 
   2) утворювати в установленому порядку тимчасові експертні
комісії (робочі групи), залучати до участі в них представників
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
наукових установ та громадських організацій  для  підготовки
пропозицій з питань протидії торгівлі людьми;
 
   3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
органів виконавчої влади з питань виконання Програми;
 
   4) проводити конференції, симпозіуми, наради та семінари, з
питань протидії торгівлі людьми.
 
   6. Міжвідомча рада під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями, а також з міжнародними
організаціями та відповідними органами зарубіжних країн.
 
   7. До складу Міжвідомчої ради входять Міністр у справах
молоді та спорту (голова Міжвідомчої ради), заступник Голови
Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань  законодавчого
забезпечення  правоохоронної  діяльності  (заступник  голови
Міжвідомчої ради) (за згодою), начальник Управління експертизи та
аналізу оборонно-мобілізаційної роботи, діяльності правоохоронних
органів і органів юстиції Секретаріату Кабінету Міністрів України,
перші заступники (заступники) Міністра охорони здоров'я, Міністра
освіти та науки, Міністра юстиції, Міністра фінансів, Міністра
внутрішніх справ, Міністра праці та соціальної політики, Міністра
закордонних  справ,  заступники  голів  СБУ,  Держкомінформу,
Держкомстату,      Держпідприємництва,     Адміністрації
Держприкордонслужби,   Держтурадміністрації,  Мінмолодьспорту,
Держкомнацміграції, а також Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини (за згодою). ( Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003, N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
 
   До складу Міжвідомчої ради можуть входити провідні вчені,
висококваліфіковані спеціалісти-практики, представники громадських
організацій та фондів, у тому числі міжнародних.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 946
(  946-2004-п ) від 26.07.2004, N 305 ( 305-2005-п ) від
20.04.2005 )
 
   8. Персональний склад Міжвідомчої ради визначає та затверджує
її голова.
 
   Голова, його заступники та члени Ради беруть участь у її
роботі на громадських засадах.
 
   9. Формою роботи  Міжвідомчої  ради  є  засідання,  які
проводяться у разі потреби, але не менше ніж один раз на три
місяці. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються
членам Ради не пізніше ніж за тиждень до засідання.
 
   Засідання Міжвідомчої ради веде голова або за дорученням
голови один з його заступників.
 
   Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як
половина членів Ради.
 
   Для участі у засіданнях Міжвідомчої ради можуть запрошуватися
посадові особи органів виконавчої влади,  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності.
 
   10. Міжвідомча рада визначає порядок своєї роботи, у межах
своєї компетенції приймає рішення, організовує та забезпечує їх
виконання.
 
   11. Рішення  Міжвідомчої  ради  приймається  відкритим
голосуванням більшістю  голосів  членів  Ради,  присутніх  на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
голови Міжвідомчої ради.
 
   12. Рішення Міжвідомчої ради оформляється протоколом, який
підписує головуючий на засіданні. Рішення є обов'язковими для
розгляду органами виконавчої влади та посадовими особами.
 
   1З. Про свою діяльність Міжвідомча рада систематично інформує
громадськість у засобах масової інформації.
 
   14. Організаційно-технічне   забезпечення    діяльності
Міжвідомчої ради здійснює Мінмолодьспорт.

<< Главная страницаУкраина онлайн