Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2003-2007 роки

Верховна Рада України

Закон № 361-IV від 25.12.2002

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про Загальнодержавну програму розвитку
      національної кіноіндустрії на 2003-2007 роки
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 7, ст.61 )
 
 
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Загальнодержавну програму розвитку національної
кіноіндустрії на 2003-2007 роки (додається).
 
   2. Кабінету  Міністрів  України  передбачати  щорічно до
2007 року під час розроблення проекту закону про Державний бюджет
України  на  відповідний  рік  кошти  на здійснення заходів
Загальнодержавної програми розвитку національної кіноіндустрії на
2003-2007 роки, наведених у додатку до цієї програми.
 
   3. Обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям передбачати під час підготовки відповідних бюджетів
кошти на реалізацію місцевих програм поліпшення кінообслуговування
населення.
 
   4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 грудня 2002 року
      N 361-IV
 
 
                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                        Законом України
                      від 25 грудня 2002 року
                          N 361-IV
 
          ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
        РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КІНОІНДУСТРІЇ
            НА 2003-2007 РОКИ
 
 
   Загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії
на 2003-2007 роки (далі - Програма) спрямована на відродження
національної  кінематографії,  створення  належних правових і
економічних умов для розвитку національного кіномистецтва  в
ринкових умовах, формування сучасної самодостатньої національної
кіноіндустрії шляхом підтримки підприємницької діяльності галузі,
забезпечення  гідної  присутності  українського  фільму  на
національному і світовому кіноринках, відновлення рентабельності
кіногалузі, посилення впливу вітчизняного кіно на громадськість,
інтересу до нього масового глядача.
 
      I. Сучасний стан кінематографії в Україні
 
   Кінематографія є однією з важливих складових культури.
 
   Українське кіномистецтво відіграє помітну роль у збереженні
національної  самобутності, формуванні духовних та естетичних
цінностей суспільства.
 
   В Україні  налічується  п'ять  державних  кіностудій  -
Національна кіностудія художніх фільмів імені О.П. Довженка,
Одеська кіностудія художніх фільмів,  Національна  кінематека
України, Українська кіностудія анімаційних фільмів, Українська
студія хронікально-документальних фільмів, понад 20 кіностудій
недержавної форми власності та українсько-російське підприємство
"Закрите акціонерне товариство "Ялтинська кіностудія", контрольний
пакет акцій якого належить Автономній Республіці Крим.
 
   Кіномережа налічує 6 877 кінотеатрів і кіноустановок, у тому
числі 561 міський кінотеатр і 5 931 сільську  кіноустановку, на
1 785 452 місця, що в цілому задовольняє потребу населення в
кінопослугах.
 
   У регіонах діє 26 прокатних комунальних підприємств, які
мають близько 400 тис. фільмокопій. Розповсюдженням українських та
зарубіжних фільмів на кіноринку займається понад 50 господарюючих
суб'єктів.  На 1 листопада 2002 року переобладнано на нові
технології кінопоказу і звуковідтворення 62  кінотеатри,  що
становить 11,7  відсотка  їх  загальної  кількості.  Понад
30 різнопрофільних спеціалізованих сервісних підприємств з надання
технологічних послуг та дві проектно-конструкторські організації
задовольняють технологічні потреби кіновиробництва, кіномережі і
кінопрокату.
 
   У 2001  році  було знято 4 ігрових і 29 неігрових та
анімаційних фільмів, що  становить  10-15  відсотків  обсягів
виробництва фільмів у період до 1990 року.
 
   У зв'язку  з  передачею  у  1991-1992 роках підприємств
кінопрокату і кіновідеомережі до комунальної власності у більшості
областей  ліквідовано державні органи управління кіномережею.
Середньостатистичний глядач нині відвідує кінотеатр 0,15 раза на
рік,  що  не  дає можливості повертати кошти, витрачені на
виробництво фільму. Більшість кінотеатрів існує лише за рахунок
надання  своїх  приміщень в оренду. Сільська кіновідеомережа
інтенсивно скорочується. Не забезпечуються повною мірою права
інтелектуальної  власності  щодо  кінотворів.  Ринок кіно- і
телепродукції на 95 відсотків заповнено іноземною продукцією,
переважно не кращої якості. Від переповнення українського ринку
зарубіжною кінопродукцією вітчизняна кінематографія втрачає значні
кошти, які могли б стимулювати її розвиток. Матеріально-технічна
база кінематографії морально і фізично застаріла і дедалі більше
відстає від світового технологічного рівня.
 
   Стан української  кінематографії  вимагає  визначення  на
державному рівні правових, організаційних і економічних засад її
розвитку, що можливо лише шляхом формування сучасної національної
кіноіндустрії, яка відповідала б міжнародній практиці організації
кінопроцесу.
 
       II. Мета та основні завдання Програми
 
   Метою Програми є створення умов для розвитку національного
кіномистецтва в ринкових умовах, відновлення його ролі і впливу в
духовній сфері суспільства.
 
   Програма передбачає розв'язання таких основних завдань:
 
   забезпечення державного протекціонізму у сфері кіномистецтва
відповідно до міжнародних зобов'язань України;
 
   формування сучасної національної  кіноіндустрії,  розвиток
продюсерської системи кіновиробництва;
 
   надання державної  підтримки  суб'єктам  підприємницької
діяльності в галузі кінематографії незалежно від форм власності;
 
   реформування   наявної   матеріально-технічної   бази
кінематографії, оснащення новітніми технологіями виробництва і
показу фільмів, визначення пріоритетних технологічних напрямів;
 
   забезпечення розробки  та  виконання регіональних програм
поліпшення кінообслуговування населення;
 
   забезпечення ефективного  захисту  прав  інтелектуальної
власності щодо кінотворів;
 
   доведення виробництва вітчизняних фільмів (за рахунок різних
джерел фінансування) до таких обсягів на рік:
 
   30 повнометражних ігрових фільмів;
 
   120 серій телевізійних ігрових фільмів (серіалів);
 
   30 анімаційних фільмів (десятихвилинних);
 
   500 хвилин телевізійних анімаційних серіалів;
 
   5 000 хвилин просвітницьких і документальних фільмів та
програм для дітей і молоді;
 
   переоснащення кінотеатрів на нові технології кінопоказу за
світовими стандартами та зростання їх загальної кількості за
5 років до 250, у тому числі: 2003 рік - до 100; 2004 рік -
до 130; 2005 рік - до 150; 2006 рік - до 200; 2007 рік - до 250;
 
   збільшення відвідування  кінотеатрів  середньостатистичним
глядачем у 2007 році до 2,5 раза на рік, валового збору від
кінопоказу - до 200-250 млн. гривень;
 
   сприяння міжнародному  кінематографічному  співробітництву,
передусім з європейськими кіноструктурами.
 
   Стратегія Програми спрямована на відновлення кінематографії
як  самоокупної  конкурентоспроможної  галузі культури шляхом
запровадження  стимулюючих  форм  і  методів  господарювання,
вдосконалення механізмів позабюджетного фінансування, залучення в
українську кінематографію інвестицій, у тому числі іноземних.
 
         III. Етапи виконання Програми
 
   Основні завдання  Програми  передбачається  виконати  в
три етапи:
 
   Підготовчий етап (2003 рік):
 
   розроблення   першочергових   законопроектів,   інших
нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Програми;
 
   запровадження ефективної продюсерської системи;
 
   сприяння формуванню мережі сучасних сервісних підприємств
недержавної форми власності у кіногалузі;
 
   підтримка процесу приватизації підприємств кінематографії без
зміни профілю їх діяльності;
 
   удосконалення структури місцевих органів виконавчої влади
щодо здійснення ними управління кінематографією;
 
   виконання регіональних програм поліпшення кінообслуговування
населення;
 
   удосконалення системи  підготовки  кадрів  для  галузі
кінематографії;
 
   визначення статусу  України  як  члена  у  міжнародних
кінематографічних організаціях;
 
   створення інформаційно-аналітичної системи  "Кінематографія
України";
 
   створення державного телевізійного каналу "Культура".
 
   Етап реалізації першочергових завдань (2004-2005 роки):
 
   продовження роботи з удосконалення нормативно-правової бази в
галузі кінематографії;
 
   впровадження економічних механізмів господарювання в галузі
кінематографії;
 
   законодавче врегулювання відносин суб'єктів кіно-, теле- і
відеобізнесу;
 
   задіяння ефективних правових і економічних методів боротьби з
кіно-, теле- і відеопіратством;
 
   реструктуризація державної мережі підприємств кінематографії
(кіностудій, кінотеатрів тощо);
 
   продовження формування мережі підприємств недержавної форми
власності у кіногалузі;
 
   виконання розроблених  регіональних  програм  поліпшення
кінообслуговування населення  і   розроблення   нових   на
2005-2007 роки.
 
   Етап реалізації середньострокових завдань (2006-2007 роки):
 
   комплексне забезпечення державного протекціонізму у сфері
кіномистецтва шляхом удосконалення нормативно-правової бази в
галузі кінематографії;
 
   завершення процесу  реформування  структури  державного
управління кінематографією;
 
   завершення процесу  реформування  державних  підприємств
кінематографії (кіностудій, підприємств кіномережі і кінопрокату);
 
   вдосконалення багатоканальної продюсерської системи;
 
   підтримка процесу  формування  недержавної  інфраструктури
кінематографії;
 
   сприяння міжнародному кінематографічному співробітництву.
 
    IV. Організаційне та нормативно-правове забезпечення
            виконання Програми
 
   Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
 
   покласти координацію робіт, пов'язаних з виконанням цієї
Програми, на Міністерство культури і мистецтв України та інші
центральні і місцеві органи виконавчої влади;
 
   уповноважити Міністерство  культури  і  мистецтв  України
забезпечити організацію та виконання основних завдань Програми,
розроблення механізмів державної правової і економічної підтримки
національного кіномистецтва;
 
   забезпечити щорічне подання Міністерством культури і мистецтв
України Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України та Міністерству  фінансів  України  пропозицій  щодо
фінансування  заходів,  передбачених цією Програмою, з метою
врахування їх у проектах програм соціально-економічного розвитку
України;
 
   створити на громадських засадах Міжвідомчу раду з питань
кінематографії, до складу якої включити провідних кіномитців,
кінопродюсерів,   представників    Національної    спілки
кінематографістів України, працівників центральних і місцевих
органів  виконавчої  влади,  для  розгляду  пропозицій  щодо
забезпечення виконання заходів Програми;
 
   організувати виконання завдань і заходів Програми в областях
місцевими органами виконавчої влади, що здійснюють управління
кінематографією.
 
   На період до 2007 року передбачити проведення роботи з
удосконалення законодавства, розроблення нових нормативно-правових
актів, спрямованих на виконання цієї Програми.
 
      V. Економічна політика. Джерела фінансування
 
   В основних завданнях і заходах  Програми  передбачається
удосконалення системи оподаткування підприємницької діяльності,
пов'язаної з виробництвом, розповсюдженням і  демонструванням
вітчизняної  кінопродукції,  підтримка  малого підприємництва,
створення конкурентного  ринкового  середовища,  запровадження
механізмів залучення позабюджетних коштів, у тому числі іноземних
інвестицій.
 
   Об'єктом державної підтримки в національній кіноіндустрії на
національному кіноринку є національний фільм.
 
   Фінансове забезпечення  виконання  заходів  Програми  у
2003-2007 роках  здійснюватиметься  шляхом  урахування  потреб
кінематографії у щорічних проектах програм соціально-економічного
розвитку держави у Державному бюджеті України  та  місцевих
бюджетах.
 
   На основі внесення змін до відповідних законів передбачається
розширити  встановлені   законами   джерела   фінансування
кінематографії, зокрема шляхом:
 
   збільшення видатків з Державного бюджету України та місцевих
бюджетів;
 
   запровадження збору на розвиток національної кінематографії,
який мають сплачувати суб'єкти підприємницької діяльності, що
займаються розповсюдженням і демонструванням в Україні іноземних
фільмів з метою одержання прибутку, незалежно від форми власності
і підпорядкування;
 
   впорядкування надходжень  коштів  від реалізації прав на
демонстрування фільмів державної власності;
 
   вдосконалення механізму  податкового  регулювання  коштів
безповоротної та поворотної фінансової допомоги;
 
   залучення коштів з інших джерел фінансування.
 
       VI. Реформування матеріально-технічної
            бази кінематографії
 
   Державна політика у сфері кінематографії до  2007  року
спрямовуватиметься  на модернізацію матеріально-технічної бази
державних підприємств із  впровадженням  новітніх  технологій
виробництва, прокату та показу кінофільмів.
 
   З огляду на визначену стратегію та з урахуванням світового
досвіду організації кіновиробництва передбачається:
 
   здійснити заходи Програми щодо  технічного  переоснащення
основних технологічних комплексів та впровадження в кінопроцес
новітніх технологій;
 
   провести поетапну реструктуризацію матеріально-технічної бази
державних   підприємств   кінематографії  через  створення
спеціалізованих сервісних підприємств з надання технологічних
послуг усім суб'єктам, які займаються виробництвом кінопродукції.
 
   Державна   підтримка   для  технічного  переоснащення
надаватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України в
першу  чергу  трьом  базовим  національним  підприємствам
кінематографії - Національній кіностудії художніх фільмів імені
О.П. Довженка  для  виробництва ігрових фільмів, Національній
кінематеці України для виробництва неігрових та  анімаційних
фільмів і Національному центру Олександра Довженка для зберігання
та обробки вихідних матеріалів  фільмів  і  тиражування  та
відновлення фільмокопій, а також гарантуватиметься забезпечення
зобов'язань  зазначених  підприємств  щодо  погашення  та
обслуговування наданих кредитів у межах коштів, передбачених
Програмою.
 
   Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
 
   вирішити в  установленому  порядку  питання  утворення
навчального, науково-дослідного, виробничо-технічного комплексу
для підготовки кадрів,  проведення  наукових  досліджень  та
виробництва документальних фільмів і кінолітопису за державним
замовленням    на    базі    Української    кіностудії
хронікально-документальних фільмів;
 
   вирішити в установленому порядку питання утворення на базі
Одеської кіностудії художніх фільмів акціонерної компанії за
участю держави із збереженням основного профілю її діяльності;
 
   сприяти спрямовуванню  відповідних  коштів  (грантів  та
інвестицій) насамперед на переоснащення кінознімального процесу
(придбання  знімальної  техніки,  комп'ютеризацію  технології
комбінованих зйомок), здійснення процесів озвучення та тиражування
кінофільмів, створення повного технологічного циклу у цифровому
форматі "Долбі", без чого неможливий вихід кінопродукції на
міжнародний  ринок,  та  модернізацію і будівництво сучасних
кінотеатрів в Україні;
 
   впроваджувати у  неігровому та анімаційному кінематографі
відео- і комп'ютерні технології, тиражування фільмів на магнітних
і електронних носіях з метою зменшення витрат на виробництво
фільмів  та  забезпечення  їх  ширшого  використання  у
навчально-виховному процесі;
 
   спрямовувати кошти  на  поступову  реконструкцію   та
переоснащення кінотеатрів за світовими зразками із застосуванням
електронних  цифрових  технологій,  створення  багатозальних
кінотеатрів (мультиплексів) із сучасним рівнем сервісу;
 
   перевести у сільській місцевості невеликі кіноустановки на
демонстрування фільмів з використанням сучасних відеопроекційних
систем з метою зменшення експлуатаційних витрат.
 
      VII. Підготовка фахівців для кінематографії
 
   Підвищення    рівня    підготовки    фахівців   в
інформаційно-культурній сфері здійснюватиметься  шляхом  нової
концепції та запровадження спеціальностей з новітніх екранних
технологій, у тому числі комп'ютерних.
 
   Рекомендувати Кабінету Міністрів України на базі Київського
державного   інституту   театрального   мистецтва   імені
І.К. Карпенка-Карого утворити Академію театру, кіно і телебачення
та  на базі Львівського кінотехнікуму - Інститут підготовки
фахівців технічних спеціальностей для кінематографії у складі
Академії театру, кіно і телебачення.
 
    VIII. Співробітництво кінематографії і телебачення
 
   Розвиток  співробітництва  кінематографії  і  телебачення
здійснюється за такими напрямами:
 
   економічно  обгрунтоване  і  взаємовигідне  використання
національного фонду фільмів;
 
   спільне виробництво та використання кіно- і телефільмів;
 
   розроблення і впровадження новітніх екранних технологій;
 
   підготовка творчих та інженерно-технічних кадрів.
 
   З метою забезпечення ширшого доступу громадян до мистецьких
надбань створити державний телевізійний канал "Культура".
 
         IX. Міжнародне співробітництво
 
   Одним з напрямів розвитку національної  кіноіндустрії  є
міжнародне  співробітництво у сфері аудіовізуальних мистецтв,
передусім з європейськими кінематографічними та аудіовізуальними
організаціями, - такими як "Аудіовізуальна еврика", "Європейська
аудіовізуальна обсерваторія", Міжнародна федерація кіноархівів,
Міжнародний  центр  співробітництва шкіл кіно і телебачення,
Міжнародна  федерація  асоціацій  кінопродюсерів  тощо,  щодо
приєднання до яких Україні необхідно вжити відповідних заходів.
 
   У 2002  році  розпочато  процедуру  вступу  України  до
міжнародного фонду Ради Європи EURIMAGES, основною метою якого є
сприяння  розвитку  кіноіндустрії  європейських  країн шляхом
заохочення спільного виробництва і розповсюдження фільмів.
 
   Важливою складовою міжнародного співробітництва повинна стати
участь українських кінематографістів у престижних кінофестивалях,
кіноринках, інших кінематографічних акціях з метою підтримання
ділових  і  творчих  зв'язків, обміну досвідом з іноземними
кінематографістами.
 
        X. Контроль за виконанням Програми
 
   Контроль за виконанням Програми здійснюють органи державної
влади, органи  місцевого  самоврядування  відповідно  до  їх
компетенції.
 
   Міністерство культури  і  мистецтв України щорічно подає
Кабінету Міністрів України звіти про хід виконання заходів і
завдань Програми.
 
 
                   Додаток
        до Загальнодержавної програми розвитку національної
             кіноіндустрії на 2003-2007 роки
 
               ЗАХОДИ
     з виконання Загальнодержавної програми розвитку
      національної кіноіндустрії на 2003-2007 роки
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        |       |Термін |       |   За рахунок державного бюджету   |  Інші   |
        |       |вико- |  Обсяг   |----------------------------------------| джерела - |  Очікуваний
 Найменування |Відповідальні|нання |фінансування,| всього |капітальні|науково-| інші  |власні кошти,|  результат
   заходу   | виконавці |(поча- |тис. гривень,|     |вкладення |дослідні| розділи | залучені  |
        |       |ток,  |у тому числі |     |     |роботи | бюджету | кредити  |
        |       |закін- | за роками  |     |     |    |     |       |
        |       |чення),|       |     |     |    |     |       |
        |       |рік  |       |     |     |    |     |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Розроблення
проектів законів
України:
 
 Про збір на  Мінкультури  2003                                     Залучення
розвиток     України,                                          частини коштів,
національної   Мінекономіки                                        отриманих від
кінематографії  України,                                          розповсюдження
         Мінфін                                           і демонстрування
         України,                                          іноземних
         ДПА України,                                        фільмів в
         Мін'юст                                           Україні, для
         України                                           фінансування
                                                       виробництва
                                                       вітчизняних
                                                       фільмів,
                                                       розв'язання
                                                       інших проблем
                                                       національної
                                                       кінематографії
 
 Про внесення  Мінкультури  2003                                     Підтримка
змін до Закону  України,                                          національного
України "Про   Мінекономіки                                        кіномистецтва
оподаткування  України,                                          через зменшення
прибутку     Мінфін                                           податкового
підприємств"   України,                                          тиску на
щодо зменшення  ДПА України,                                        підприємницьку
податку на    Мін'юст                                           діяльність,
суму коштів,   України                                           пов'язану з
спрямованих на                                                виробництвом і
виробництво,                                                 розповсюджен-
розповсюдження і                                               ням національ-
демонстрування                                                них фільмів
національних
фільмів
 
 Про внесення  Мінкультури  2003                                     Збільшення
змін до статті  України,                                          обсягів
5 Закону     Мінекономіки                                        виробництва та
України     України,                                          демонстрування
"Про податок   Мінфін                                           національних
на додану    України,                                          фільмів
вартість"    ДПА України,
щодо звільнення Мін'юст
від оподаткуван- України
ня операцій з
виробництва і
розповсюдження
національних
фільмів
 
 Про внесення  Мінкультури  2003                                     Удосконалення
змін до Закону  України,                                          правових
України     Мінекономіки                                        відносин,
"Про кінемато-  України,                                          пов'язаних
графію"     Мінфін                                           з виробництвом,
         України,                                          розповсюд-
         МОН України,                                        женням і
         Держкомін-                                         демонстру-
         форм України,                                        ванням фільмів
         Мін'юст
         України
 
 Про внесення  Мінкультури  2004                                     Встановлення
змін до Закону  України,                                          критеріїв профе-
України     Мінекономіки                                        сійної кінемато-
"Про ліцен-   України,                                          графічної
зування     Мінфін                                           діяльності,
певних видів   України,                                          захист прав
господарської  МОН України,                                        споживачів при
діяльності"   Держпідприєм-                                        публічному
         ництва                                           демонструванні
         України,                                          фільмів,
         Мін'юст                                           забезпечення
         України                                           якості та
                                                       безпеки
                                                       обслуговування
 
 Про внесення  Мінкультури                                         Моральне
змін до Закону  України,                                          заохочення
України     Мінпраці                                          працівників
"Про державні  України,                                          галузі
нагороди     Мін'юст                                           кіне-
України"     України                                           матографії
 
2. Розроб-
лення проектів
постанов
(розпоряджень)
Кабінету
Міністрів
України:
 
 Про затвер-  Мінкультури  2004                                     Подальше
дження      України,                                          вдосконалення
Положення про  Мінекономіки                                        багатоканальної
продюсерську   України,                                          кінопродюсерсь-
систему     Мінфін                                           кої ситеми з
організації і  України,                                          метою залучення
фінансування   ДПА України,                                        позабюджетних
виробництва   Мін'юст                                           коштів
фільмів     України,
         Держкомпід-
         приємництва
         України
 
 Про державні  Мінкультури  2003                                     Стимулювання
гарантії у    України,                                          залучення
процесі інвес-  Мінекономіки                                        коштів
тування     України,                                          інвесторів
(кредитування)  Мінфін                                           (кредиторів)
реконструкції  України,                                          при переосна-
та переосна-   Мін'юст                                           щенні і
щення      України                                           реконструкції
кінотеатрів                                                 кінотеатрів
 
 Про зменшення Мінкультури  2003                                     Стимулювання
ставок ввізного України,                                          процесу
мита на кіно-  Мінекономіки                                        переоснащення
продукцію,    України,                                          технічної бази
кіноматеріали  Мінфін                                           виробництва і
та кіно-     України,                                          показу фільмів
обладнання,   Держмит-                                          за новітніми
що ввозяться в  служба                                           технологіями
Україну і    України,
використову-   Мін'юст
ються      України
для потреб
національної
кінематографії
 
 Про створення Мінкультури  2003    30 000,0  4 500,0           4 500,0    25 500,0 Забезпечення
Державного    України    2004    12 000,0  5 600,0           5 600,0    6 400,0 широкого
телевізійного  Мінекономіки  2005    20 000,0  10 000,0           10 000,02   10 000,0 доступу
каналу      України,    2006    38 000,0  20 700,0           20 700,0    17 300,0 громадян
"Культура"    Мінфін     2007    40 000,0  20 850,0           20 850,0    19 150,0 України до
         України,                                          мистецьких і
         Держкомін-                                         культурних
         форм України,                                        надбань,
         Мін'юст                                           проведення
         України                                           ефективної
                                                       культурної
                                                       політики
                                                       держави
 
 Про вступ   Мінкультури  2003     1500    1500             1500          Збільшення
України до    України,                                          кількості
Міжнародного   Мінфін                                           національних
фонду Ради    України                                           фільмів
Європи                                                    спільного
EURIMAGES                                                  виробництва,
                                                       розширення
                                                       доступу
                                                       українських
                                                       фільмів
                                                       на європейські
                                                       ринки,
                                                       підвищення
                                                       рентабельності
                                                       кіновиробничої
                                                       сфери
 
 Про створення Мінкультури  2004      150,0    50,0             50      100  Створення
Музею аудіо-   України,    2004      50,0    50,0             50          Музею аудіо-
візуальної    Мін'юст    2006      50,0    50,0             50          візуальної
культури при   України,                                          культури дасть
Національному  Мінфін                                           можливість
центрі      України                                           системати-
Олександра                                                  зувати
Довженка                                                   та збирати
                                                       технічні
                                                       засоби
                                                       кіне-
                                                       матографії на
                                                       різних етапах
                                                       розвитку
                                                       вітчизняної
                                                       кіне-
                                                       матографії,
                                                       популяризувати
                                                       їх через широкі
                                                       кола громад-
                                                       ськості
 
3. Реоргані-   Мінкультури  2004      700,0   700,0            700,0         Забезпечення
зація      України,    2005      650,0   650,0            650,0         підготовки
Київського    Мінекономіки  2006      600,0   600,0            600,0         фахівців для
державного    України,    2007     1200,0   1200,0            1200,0         кінематографії
інституту    Мінфін
театрального   України,
мистецтва імені МОН України,
І.К. Карпенка-  Мін'юст
Карого      України,
в Академію    Держком-
театру, кіно і  інформ
телебачення   України
 
4. Розроб-    Мінкультури  2003      40,0    20              20       20  Впровадження
лення державних України,    2004      50,0    30              30       20  стандартів та
стандартів для  Держстандарт  2005      50,0    30              30       20  технічних
галузі      України,    2006      100,0    40              40       60  нормативів,
кінематографії, Національний  2007      100,0    50              50       50  створення
технічних    центр                                            технічних умов,
нормативів,   Олександра                                         правил в
інструкцій,   Довженка                                          аудіовізуальній
технічних                                                  сфері
умов, правил,
пов'язаних з
виробництвом,
прокатом і
демонструванням
фільмів
 
5. Розроб-    Мінкультури  2003      150,0                         150,0 Інформаційне
лення      України,    2004      150,0                         150,0 забезпечення
інформаційно-  Національний                                        реалізації
аналітичної   центр                                            Програми
системи     Олександра
"Кінематографія Довженка
України",
інформаційно-
пошукової
системи
"Фільмофонд
України"
 
6. Створення   Мінкультури  2004      150                          150  Стимулювання
державного    України                                           створення
госпрозрахун-                                                продюсерської
кового                                                    системи з
продюсерсько-                                                виробництва і
дистриб'ютор-                                                розповсюдження
ського центру                                                фільмів,
                                                       активізація
                                                       процесу
                                                       розповсюдження
                                                       національних
                                                       фільмів в
                                                       Україні та за
                                                       її межами
 
7. Створення   Мінкультури  2003                                     Сприяння
недержавної   України                                           залученню до
творчо-                                                   створення
виробничої                                                  фільмів творчої
студії                                                    молоді
молодих
кіне-
матографістів
 
8. Удоско-    Рада      2003                                     Надання органам
налення     міністрів                                          управління
структури    Автономної                                         кінематографією
управління    Республіки                                         на місцях
кіне-      Крим,                                            реальних важелів
матографією   обласні,                                          впливу на
Автономної    Київська та                                         результати
Республіки    Севастополь-                                        діяльності з
Крим,      ська міські                                         кінообслугову-
областей,    держадміні-                                         вання
м. Києва та   страції,                                          населення
м. Севастополя  Мінкультури
         України
 
9. Створення   Рада      2003- Фінансування
мережі центрів  міністрів   2007  здійснюється                             Створення
вітчизняного   Автономної      за рахунок                              умов для
кіномистецтва  Республіки      коштів                                ефективнішого
на базі діючих  Крим,         місцевих                               поширення
кінотеатрів   обласні,       бюджетів                               фільмів та
         Київська та      відповідно                              забезпечення
         Севастополь-     до затвер-                              їх доступності
         ська міські      джених                                для глядацької
         держадміні-      регіональних                             аудиторії
         страції,       програм
         Мінкультури      кінообслу-
         України        говування
 
10. Запровад-  Рада      2003- Фінансування                             Поліпшення
ження у залах  міністрів   2007  здійснюється                             кінообслугову-
місткістю    Автономної      з місцевих                              вання населення
до 200 місць,  Республіки      бюджетів                               та зменшення
передусім    Крим,         відповідно                              витрат на
у сільській   обласні,       до затвер-                              кінопоказ
місцевості,   Київська та      джених
показу фільмів  Севастополь-     регіональних
на магнітних   ська міські      програм
та електронних  держ-         кінообслу-
носіях      адміністрації,    говування
         Мінкультури
         України,
         Мінекономіки
         України,
         Мінфін
         України,
         Фонд
         державного
         майна України
 
11. Сприяння   Рада      2003    60 000,0                        60 000,0 Створення
щорічному    міністрів   2004    630 000,0                       630 000,0 мережі сучасних
переоснащенню  Автономної   2005    80 000,0                        80 000,0 кінотеатрів, що
і реконструкції Республіки   2006    64 900,0                        64 900,0 забезпечують
не менш як двох Крим,     2007    100 088,0                       100 088,0 надання послуг
кінотеатрів у  обласні,                                          глядачам на
кожному регіоні Київська та                                         рівні світових
         Севастополь-                                        стандартів
         ська міські
         держ-
         адміністрації,
         Мінкультури
         України,
         Мінекономіки
         України,
         Мінфін
         України,
         Фонд
         державного
         майна України
 
12. Ство-    Рада      2003-                                    Поліпшення
рення між-    міністрів   2005                                     якості і
відомчої     Автономної                                         безпечності
інспекції з   Республіки                                         кіно-
кінообслугову-  Крим,                                            обслугову-
вання населення обласні,                                          вання
(на громадських Київська та                                         населення
засадах) при   Севастополь-
місцевих     ська міські
органах     держ-
управління    адміністрації,
кінематографією Мінкультури
         України
 
13. Попов-    Рада      2003- Фінансування                             Поліпшення
нення      міністрів   2007  здійснюється                             якості кіно-
фільмофондів   Автономної      з місцевих                              обслугову-
регіональних   Республіки      бюджетів                               вання
підприємств   Крим,         відповідно                              населення,
кіно-      обласні,       до затверд-                              забезпечення
відеопрокату,  Київська та      жених                                 доступу
зміцнення їх   Севастополь-     регіональних                             громадян
матеріально-   ська міські      програм                                України до
технічної бази  держ-         поліпшення                              кращих зразків
         адміністрації,    кінообслу-                              національного
         Мінкультури      говування                               і світового
         України,                                          кіномистецтва
         Мінфін                                           шляхом
         України                                           збереження,
                                                       реставрації
                                                       та ефективного
                                                       використання
                                                       фільмофонду
 
14. Створення  Дніпро-    2003  Фінансування                             Створення
обласного    петровська      здійснюється                             умов для
комунального   обласна держ-     з місцевих                              поліпшення
підприємства   адміністрація     бюджетів                               кінообслуго-
кіновідео-               відповідно                              вування у
прокату                до затверд-                              Дніпро-
                    жених                                 петровсь-
                    регіональних                             кій області
                    програм
                    поліпшення
                    кінообслу-
                    говування
 
15. Створення  Мінкультури  2003     2500    2300    2300               200  Підвищення
сучасних     України,    2004     7339    7200    7200               139  ефективності
технологічних  Мінекономіки  2005     6159    5659    5659               500  виробництва,
комплексів    України,    2006    14 187    8991    8991               5196  якості та
натурних     Мінфін     2007    16 000    1400    1400              14 600  конкуренто-
і павільйонних  України,                                          спроможності
зйомок ігрових  Національна                                         фільмів
та неігрових   кіностудія
кіно- і     художніх
відеофільмів   фільмів імені
шляхом      О.П. Довженка,
технічного    Національна
переоснащення  кінематека
парку      України
кінознімальної,
операторської,
освітлювальної
техніки
 
16. Створення  Мінкультури  2003      200     -     -               200  Забезпечення
сучасних     України,    2004     2921,5   2551,5   2551,5              370  відповід-
звукотехнічних  Мінекономіки  2005     6623    6323    6323               300  ності
комплексів для  України,    2006    10 890,5   7625,5   7625,5              3265  національних
виробництва   Мінфін     2007    12 000     -                   12 000  фільмів
фільмів     України,                                          міжнародним
у цифровому   Національна                                         стандартам,
форматі     кіностудія                                         конкуренто-
"Долбі"     художніх                                          спроможності
         фільмів                                           цих фільмів
         імені                                            на світовому
         О.П. Дов-                                          ринку
         женка,
         Національна
         кінематека
         України
 
17. Створення  Мінкультури  2005     3920    3130    3130               790  Значне розши-
сучасного    України,                                          рення можли-
технологічного  Мінекономіки                                        востей збуту
комплексу    України,                                          кінопродукції,
виробництва   Мінфін                                           в тому числі
фільмів     України,                                          через роздрібну
на цифрових   Національна                                         торгівлю
носіях      кіностудія
         художніх
         фільмів імені
         О.П. Довженка
 
18. Створення  Мінкультури  2003     5500    4620    4620               880  Підвищення
сучасного    України,    2004      275                          275  ефективності
технологічного  Мінекономіки                                        виробництва,
комплексу    України,                                          видовищності
комбінованих   Мінфін                                           та конкуренто-
зйомок з     України,                                          спроможності
використанням  Національна                                         кінопродукції
цифрових     кіностудія
технологій    художніх
         фільмів імені
         О.П. Довженка
 
19. Створення  Мінкультури  2003      730    670    670                60  Підвищення
сучасного    України,    2004      740    600    600               140  ефективності
комплексу    Мінекономіки  2005      270    130    130               140  виробництва
спеціальних і  України,                                          та конкуренто-
мульти-     Мінфін                                           спроможності
плікаційних   України,                                          кінопродукції
зйомок та    Національна
комплексу    кінематека
комп'ютерної   України,
анімації     Укранімафільм
 
20. Впро-    Мінкультури  2003      30                           30  Забезпечення
вадження     України,    2004      300                          300  збереження
сучасної     Національний  2005      300                          300  вітчизняної
технології    центр                                            та світової
реставрації   Олександра                                         кіноспадщини,
та зберігання  Довженка                                          ефективне
вихідних                                                   використання
матеріалів                                                  фільмофонду
фільмів
 
21. Впро-    Мінкультури  2004      295    150    150               145  Забезпечення
вадження     України,    2005      377    287    287                90  дотримання
сучасної     Мінекономіки  2006      900    900    900                -  міжнародних
технології    України,    2007     4236    3935    3935               301  стандартів
обробки,     Мінфін                                           щодо якості
виготовлення   України,                                          фільмових
та тиражування  Національний                                        матеріалів,
фільмових    центр                                            конкуренто-
матеріалів    Олександра                                         спроможності
у цифровому   Довженка                                          кінопродукції
форматі                                                   на світовому
"Долбі"                                                   ринку
 
22. Створення  Мінкультури  2003      500    500     -        500          Забезпечення
сучасного    України,    2004      500    500    150        350          національної
навчально-    Мінекономіки  2005      500    500    150        350          кіноіндустрії
виробничого   України,    2006      500    500    200        300          фахівцями
комплексу    Мінфін
факультету    України,
кіно-      Київський
і телебачення  державний
Київського    інститут
державного    театрального
інституту    мистецтва
театрального   імені
мистецтва    І.К. Кар-
імені      пенка-
І.К. Кар-    Карого
пенка-
Карого
 
23. Прове-    Мінкультури  2004     1000    450    450               550  Створення
дення      України,    2005     2100    1400    1400               700  умов для
реконструкції  Мінекономіки  2006     2100    1200    1200               900  розвитку
та технічного  України,    2007     2307    1457    1457               850  кіно-
переоснащення  Мінфін                                           виробництва
кінознімальних  України,
павільйонів,   Національна
будівель та   кіностудія
інженерних    художніх
мереж      фільмів імені
         О.П. Довженка,
         Національна
         кінематека
         України
 
24. Проведення  Мінкультури  2003      140    120     -   120           20  Створення
переоснащення  України,                                          умов для
парку      Мінекономіки  2004      370    290    100   190           80  розвитку
спецавто-    України,    2005      790    390    200   190           400  кіно-
транспортних   Мінфін     2006      500    200    200    -           300  виробництва
засобів для   України,
натурних     Національна
кінозйомок    кіностудія
         художніх
         фільмів імені
         О.П. Довженка
 
----------------
Всього             2003-
                2007    609 690  130 599                   479 091
 
                2003    100 560,0  13 560,0                  87 000,0
 
                2004    89 930,5  18 191,5                  71 739,0
 
                2005    122 259,0  29 019,0                  93 240,0
 
                2006    132 997,5  40 936,5                  92 061,0
 
                2007    163 943,0  28 892,0                  135 051,0

<< Главная страницаУкраина онлайн