Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1958 від 25.12.2002

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 25 грудня 2002 р. N 1958
                Київ
 
      Про утворення Державної інспекції з контролю
        за використанням і охороною земель
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003
      N 1197 ( 1197-2005-п ) від 15.12.2005 )
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 19 серпня 2002 р.
N  720  ( 720/2002 ) "Про вдосконалення системи державного
управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і
охороною" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити  в  складі Державного комітету по земельних
ресурсах Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною
земель як урядовий орган державного управління.
 
   2. Затвердити Положення про Державну інспекцію з контролю за
використанням і охороною земель (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2002 р. N 1958
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Державну інспекцію з контролю
        за використанням і охороною земель
 
 
   1. Державна інспекція з контролю за використанням і охороною
земель  (Держземінспекція)  є  урядовим  органом  державного
управління,  який  діє  у  складі  Держкомзему  і  йому
підпорядковується.
 
   2. Держземінспекція у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Земельним кодексом ( 2768-14 ) та іншими
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів
України, цим Положенням та наказами Держкомзему.
 
   3. Основними завданнями Держземінспекції є:
 
   участь у межах своєї компетенції в реалізації державної
політики у сфері земельних відносин;
 
   організація та  здійснення  державного  контролю   за
використанням і охороною земель;
 
   узагальнення практики застосування законодавства з питань, що
належать до її компетенції, розроблення пропозицій щодо його
вдосконалення.
 
   4. Держземінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
 
   1) організує і здійснює державний контроль за:
 
   дотриманням органами  державної влади, органами місцевого
самоврядування,  підприємствами,  установами,  організаціями
незалежно від форми власності, громадянами України, іноземцями,
особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами
земельного законодавства;
 
   дотриманням встановленого порядку набуття і реалізації права
на землю, в тому числі на землі водного і лісового фонду;
 
   використанням земельних ділянок відповідно  до  цільового
призначення;
 
   дотриманням законодавства    у   процесі   укладання
цивільно-правових угод, надання у користування,  передачі  у
власність, вилучення (викупу) земельних ділянок;
 
   веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю
інформації про наявність та використання земель;
 
   розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію
об'єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан
земель; ( Абзац сьомий підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови
КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
   виконанням комплексу необхідних заходів щодо захисту земель
від водної і вітрової ерозії, їх псування, забруднення хімічними
та  радіоактивними  речовинами і стічними водами, засмічення
промисловими, побутовими  та  іншими  відходами,  недопущення
заростання  бур'янами,  чагарниками  та  дрібноліссям, селів,
підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування,
ущільнення та інших процесів, що ведуть до погіршення стану
земель;
 
   дотриманням строків  своєчасного  повернення  тимчасово
зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо
приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
( Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
   виконанням умов зняття, збереження і використання родючого
шару  ґрунту   під   час   проведення   гірничодобувних,
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з
порушенням  ґрунтового  покриву,  своєчасного   проведення
рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом
рекультивації земель; ( Абзац десятий підпункту 1 пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
   дотриманням правил,  установленого  режиму  експлуатації
протиерозійних,  гідротехнічних  споруд,  збереженням захисних
насаджень і межових знаків; ( Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту
4 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
   дотриманням порядку      відшкодування      втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
 
   проведенням державної землевпорядної експертизи містобудівної
і землевпорядної документації;
 
   дотриманням строків розгляду заяв чи клопотань щодо набуття
і реалізації прав на землю; ( Підпункт 1 пункту 4 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від
26.11.2003 )
 
   2) вживає в межах своєї компетенції заходів до усунення
порушень земельного законодавства, в тому числі щодо повернення
самовільно  зайнятих  земельних  ділянок  їх  власникам  або
користувачам; ( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
   3) видає  спеціальні  дозволи на зняття та перенесення
ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів,
затверджених в установленому законом порядку; ( Підпункт 3 пункту
4 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
   4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів з питань державного контролю за використанням та охороною
земель;
 
   5) подає пропозиції Держкомзему щодо анулювання ліцензій на
проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
 
   6) бере у разі потреби участь у роботі комісій з приймання
меліорованих,  рекультивованих  та  інших земель, а також у
визначенні земельних ділянок для розміщення об'єктів будівництва
та у вирішенні інших питань, пов'язаних з вилученням (викупом)
земель;
 
   7) вносить в установленому порядку до органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:
 
   приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними
рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та
охорони земель;
 
   обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі
розробки  корисних  копалин, у тому числі торфу, проведення
геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог
земельного законодавства;
 
   припинення будівництва  та експлуатації  об'єктів у разі
порушення вимог земельного законодавства до повного усунення
виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;
 
   припинення права користування земельною ділянкою відповідно
до закону;
( Підпункт  7  пункту  4 в редакції  Постанови  КМ N 1829
( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
   8) надає методичну допомогу і рекомендації органам виконавчої
влади,  органам  місцевого  самоврядування,  власникам землі,
землекористувачам з питань використання і охорони земель;
 
   9) вивчає і впроваджує у практику досягнення вітчизняної та
зарубіжної науки і техніки для здійснення державного контролю за
використанням і охороною земель;
 
   10) взаємодіє з засобами масової  інформації  з  питань
висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю за
використанням і охороною земель;
 
   11) розробляє узгоджені з державними органами по земельних
ресурсах плани заходів та організовує роботу своїх територіальних
органів, громадських інспекторів, надає їм методичну та практичну
допомогу, контролює їх діяльність, вживає заходів до усунення
виявлених недоліків і порушень;
 
   12) здійснює  заходи  щодо  професійної  підготовки  та
перепідготовки кадрів;
 
   13) організовує збирання, зведення та аналіз інформації щодо
використання та охорони земель;
 
   14) подає до Держкомзему, його територіальних органів, інших
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель. ( Підпункт
14 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від
26.11.2003 )
 
   5. Держземінспекція та державні інспектори з контролю за
використанням і охороною земель в межах своїх повноважень мають
право:
 
   складати акти перевірок,  протоколи  про  адміністративні
правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання
вимог земельного законодавства та розглядати  відповідно  до
законодавства справи про адміністративні правопорушення, а також
подавати в установленому законодавством порядку до відповідних
органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до
відповідальності;
 
   давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) з питань
використання та охорони земель і дотримання вимог земельного
законодавства;
 
   безперешкодно обстежувати в  установленому  законодавством
порядку  земельні  ділянки,  що  перебувають у власності та
користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо
використання та охорони земель і дотримання вимог земельного
законодавства;
 
   у разі  неможливості  встановлення  особи  правопорушника
земельного  законодавства  на  місці  вчинення правопорушення
доставляти його до органів внутрішніх справ чи місцевих органів
виконавчої влади для складання протоколу про адміністративне
правопорушення;
 
   викликати громадян, у тому числі  посадових  осіб,  для
отримання  від  них усних або письмових пояснень з питань,
пов'язаних з порушенням земельного законодавства;
 
   передавати до органів прокуратури, органів  дізнання  та
досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в
яких вбачаються ознаки злочину;
 
   проводити у випадках, встановлених законом, фотографування,
звукозапис,  кіно-  і  відеозйомку  як допоміжний засіб для
запобігання порушенням земельного законодавства;
 
   звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання
позову до суду щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи
тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими
закінчився;
 
   залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до її компетенції;
 
   отримувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних  і  місцевих  органів  виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності
і господарювання документи, матеріали  та  іншу  інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
   скликати в установленому  порядку наради з питань, що
належать до її компетенції.
 
   Держземінспекція та державні інспектори  з  контролю  за
використанням і охороною земель мають інші права, передбачені
Законом України "Про державний контроль за використанням та
охороною земель" ( 963-15 ) та іншими законами.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від
26.11.2003 )
 
   6. Держземінспекція видає накази організаційно-розпорядчого
характеру.
 
   7. Держземінспекцію очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Голови Держкомзему.
 
   Начальник Держземінспекції за посадою є заступником Головного
державного інспектора України з контролю за використанням і
охороною земель та членом колегії Держкомзему.
 
   8. Начальник Держземінспекції:
 
   здійснює керівництво  діяльністю  Держземінспекції,  несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Головою Держкомзему за виконання покладених на Інспекцію завдань;
 
   призначає на посаду  і  звільняє  з  посади  керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держземінспекції
(крім своїх заступників);
 
   визначає ступінь відповідальності  заступників  начальника
Держземінспекції та керівників її структурних підрозділів;
 
   притягає до  дисциплінарної  відповідальності  керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держземінспекції,
крім заступників начальника Держземінспекції;
 
   підписує видані в межах компетенції Держземінспекції накази,
організовує перевірку їх виконання;
 
   затверджує положення   про   структурні   підрозділи
Держземінспекції;
 
   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
 
   9. Начальник Держземінспекції має двох заступників, у тому
числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкомзему,
погодженим з начальником Держземінспекції.
 
   Розподіл обов'язків  між  заступниками здійснює начальник
Держземінспекції.
 
   Заступники начальника,  а  також  керівники  структурних
підрозділів Держземінспекції, на  яких  покладено  здійснення
державного  контролю за використанням та охороною земель, є
одночасно  старшими  державними  інспекторами  з контролю за
використанням та охороною земель. ( Абзац пункту 9 в редакції
Постанови КМ N 1829 ( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
   Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють
державний  контроль  за  використанням та охороною земель, є
одночасно державними інспекторами з контролю за використанням та
охороною земель. ( Абзац пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1829
( 1829-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
   10. Держземінспекція має територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які
становлять єдину  систему  органів  державного  контролю  за
використанням і охороною земель.
 
   Призначення на посаду та звільнення з посади керівників
територіальних органів здійснюється Головою Держкомзему. Положення
про  зазначені  органи затверджує начальник Держземінспекції.
(  Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1197
( 1197-2005-п ) від 15.12.2005 )
 
   11. Для  узгодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Держземінспекції, обговорення найважливіших напрямів
її діяльності в Інспекції може утворюватися колегія у складі
начальника (голова колегії), його заступників та  керівників
структурних підрозділів Держземінспекції;
 
   Персональний склад   колегії   затверджується   Головою
Держкомзему.
 
   Рішення колегії втілюються в життя наказами Держземінспекції.
 
   12. Граничну чисельність працівників Держземінспекції в межах
граничної  чисельності  працівників  Держкомзему,  визначеної
Кабінетом  Міністрів  України,  за  поданням  начальника
Держземінспекції затверджує Голова Держкомзему.
 
   13. Структуру Держземінспекції затверджує її начальник за
погодженням з Головою Держкомзему.
 
   Штатний розпис і кошторис Держземінспекції затверджує її
начальник за погодженням з Головою Держкомзему і Мінфіном.
 
   14. Держземінспекція утримується  за  рахунок  державного
бюджету у межах коштів, передбачених на утримання Держкомзему.
 
   15. Держземінспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства,
печатку  із  зображенням  Державного Герба України та своїм
найменуванням.

<< Главная страницаУкраина онлайн