Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про перелік виробничих і технологічних операцій для визначення критерію достатньої переробки товару та порядок його встановлення і застосування при визначенні країни походження товару

Кабінет Міністрів України

Постанова № 2030 від 27.12.2002, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 27 грудня 2002 р. N 2030
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1765 ( 1765-2006-п ) від 20.12.2006 }
 
       Про перелік виробничих і технологічних
      операцій для визначення критерію достатньої
         переробки товару та порядок його
      встановлення і застосування при визначенні
           країни походження товару
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 92 ( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )
 
 
 
   Відповідно до статті 279 Митного кодексу України ( 92-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити перелік виробничих і технологічних операцій для
визначення критерію достатньої переробки товару (додається).
 
   2. Установити, що:
 
   1) до  товару  походженням  із країн, з якими укладено
міжнародні договори (міждержавні, міжурядові), що регламентують
порядок визначення країни походження товару, критерій достатньої
переробки застосовується на підставі положень таких договорів;
 
   2) у разі коли стосовно конкретного товару або конкретної
країни  (країн)  критерій достатньої переробки не обумовлено
міжнародним договором, зазначений критерій встановлюється  та
застосовується на підставі положень статей 279 і 280 Митного
кодексу України ( 92-15 ) та цієї постанови в порядку, визначеному
Державною митною службою;
 
   3) при визначенні країни походження товару, що ввозиться на
митну територію України на  умовах  будь-якого  спеціального
преференційного митного режиму, застосовується перелік виробничих
і технологічних операцій для визначення критерію  достатньої
переробки товару, затверджений цією постановою;
 
   4) під простими складальними операціями, які не визнаються
такими, що відповідають критерію достатньої переробки, розуміються
операції, які здійснюються шляхом складання виробів за допомогою
простого кріпильного матеріалу (ґвинтів, гайок, болтів тощо) чи
клепання або монтажу готових вузлів за допомогою зварювання (за
винятком виготовлення складних виробів шляхом зварювання), та інші
операції (регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо),
необхідні в процесі складання і не пов'язані з  переробкою
(обробкою)  товарів,  незалежно  від кількості та складності
зазначених операцій.
 
   3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92
( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 грудня 2002 р. N 2030
 
               ПЕРЕЛІК
       виробничих і технологічних операцій для
        визначення критерію переробки товару
------------------------------------------------------------------
Код товару|   Опис товару   |Виробничі і технологічні
 згідно з |            |    операції
 УКТЗЕД |            |
------------------------------------------------------------------
 
Група 25  сіль; сірка; землі та  виготовлення з матеріалів
      каміння; штукатурні   будь-яких позицій в умовах
      матеріали, вапно і   спеціалізованого виробництва
      цемент         відповідно до технології
                  обробки/переробки; збагачення
                  вугіллям, очищення,
                  розмелювання твердих кристалів,
                  обрізання; кальцинування
 
Група 27  енергетичні матеріали; операції з глибокого очищення
      нафта та продукти    або інші спеціальні способи
      її переробки;
      бітумінозні речовини;
      воски мінеральні
 
2818    корунд штучний з точно виготовлення з матеріалів
      визначеним чи не    будь-яких позицій в умовах
      визначеним хімічним   спеціалізованого виробництва
      складом; оксид     відповідно до технології
      алюмінію; гідроксид   переробки
      алюмінію
 
3301    олії ефірні       виготовлення з матеріалів
      (детерпенізовані чи   будь-яких позицій, у тому
      недетерпенізовані),   числі з інших матеріалів тієї ж
      включаючи так звані   позиції, із застосуванням
      "конкрети" та      очищення спеціальним способом у
      "абсолюти" (екстракти  виробничих умовах відповідно до
      квіткових ефірних    технології обробки/переробки.
      олій); резиноїди;    Однак матеріали позиції 3301
      екстракти ефірних олій можуть бути використані за
      із смолистих речовин;  умови, що їх вартість не
      концентрати розчинів  перевищує 20 відсотків ціни
      ефірних олій у жирах,  франко-завод продукту
      жирних оліях, восках
      або в інших подібних
      речовинах, одержані
      методом анфлеражу або
      мацерації; терпенові
      побічні продукти
      детерпенізації ефірних
      олій; водні дистиляти
      та водні розчини
      ефірних олій
 
3403    засоби змащувальні   виготовлення з матеріалів тієї
      (включаючи змащувально- ж позиції за умови, що їх
      охолоджувальні емульсії вартість не перевищує
      для різальних      50 відсотків ціни кінцевої
      інструментів, засоби  продукції
      для змащування різі
      болтів і гайок, засоби
      для видалення іржі або
      антикорозійні засоби
      та засоби для
      змащування форм для
      кращого видалення
      виробів з форм,
      виготовлених на основі
      мастильних матеріалів),
      а також засобів, які
      використовують для
      просочення текстильних
      матеріалів, шкіри,
      хутра та інших
      матеріалів, за винятком
      засобів, що містять
      70 мас. % і більше
      нафти або
      нафтопродуктів,
      одержаних з
      бітумінозних мінералів
 
4001    каучук натуральний,   розшарування листів
      балата, гутаперча,   натурального каучуку
      гваюла, чикл та
      аналогічні природні
      смоли, у первинних
      формах чи у вигляді
      пластин, листів або
      смуг чи стрічок
 
4017 00  гума тверда (наприклад виготовлення з твердої гуми
      ебоніт) у будь-яких
      формах, включаючи
      відходи, скрап та
      уламки; вироби з
      твердої гуми
 
7103    дорогоцінне каміння   виготовлення з дорогоцінного чи
      (крім діамантів),    напівдорогоцінного каміння
      оброблене або      (крім діамантів), необробленого
      необроблене, підібране
      чи непідібране, але
      ненанизане, неоправлене
      і незакріплене;
      дорогоцінне каміння
      (крім діамантів),
      непідібране і тимчасово
      нанизане для зручності
      транспортування
 
7111000000 метали недорогоцінні,  електролітичне, хімічне,
      срібло або золото,   термічне збагачення, сплавлення
      плаковані платиною,   металів
      необроблені чи
      напівоброблені
 
8702-8704 автомобілі, розраховані виготовлення кузова (кабіни)
      на перевезення 10 осіб транспортного засобу, коли з
      і більше, включаючи   окремих елементів, деталей або
      водія; автомобілі    вузлів методами нерознімного
      легкові та інші     з'єднання виготовляється кузов
      транспортні засоби,   (кабіна), призначений для
      призначені для     подальшого фарбування і
      перевезення людей,   складання. При цьому процесі
      включаючи        виготовлення кузова (кабіни)
      вантажопасажирські   складається в єдине ціле не
      автомобілі, фургони та менш як 6 основних елементів
      гоночні автомобілі;   кузова (кабіни), серед яких
      автомобілі вантажні   повинні бути дах, боковина
                  ліва, боковина права, підлога;
                  фарбування кузова (кабіни);
                  спорядження кузова (кабіни);
                  складання транспортного засобу
 
   Примітки:
 
   1. У графі "Код товару згідно з УКТЗЕД" переліку зазначено
код продукту, отриманого в результаті переробки матеріалів згідно
з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), а в графі
"Опис товару" подано його опис.
 
   2. Перелік виробничих чи технологічних операцій, які хоч і не
ведуть у результаті переробки товару до зміни його коду чи
вартості відповідно до правила  адвалерної  частки,  але  з
дотриманням певних умов визнаються достатніми для визначення
критерію, подається в третій графі.
 
   3. Виробничі і технологічні операції, зазначені в третій
графі переліку, стосуються тільки тих матеріалів, які використано
для виготовлення продукту та які не походять з країни, де
виготовляється кінцевий продукт. Обмеження, зазначені в третій
графі переліку, поширюються тільки на використані для виготовлення
продукту матеріали, які не походять з країни, де виготовляється
кінцевий продукт.
 
   4. У разі коли з переліку виробничих і технологічних операцій
випливає, що у виробництві продукту можуть бути використані
матеріали тієї ж позиції, це означає, що можуть використовуватись
як вироби, так і матеріали аналогічної позиції за умови, що їх
опис в УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,  2371г-14  )
відрізняється від опису готового продукту згідно з цим переліком.
 
   5. У разі коли продукт, який виготовлено з матеріалів з іншої
країни чи походження якого невідоме, вважається таким, що походить
з країни виготовлення кінцевого продукту, де здійснюється його
переробка, у результаті дотримання критерію достатньої переробки
товару,  що  застосовується  до  цього  продукту,  а  потім
використовується як матеріал для виробництва іншого  товару,
виробничі і технологічні операції, що стосуються товару, при
виготовленні якого він використовується, такого продукту  не
стосуються.
 
   6. Продукт, що складається з групи елементів чи з ряду частин
і класифікується відповідно до правил класифікації товарів як
єдиний товар, повинен вважатися таким, що відповідає вимогам
виробничих і технологічних операцій, якщо всі його складові
відповідають вимогам таких виробничих і технологічних операцій. У
разі коли частина складових цього продукту відповідає, а частина
не відповідає вимогам виробничих і технологічних операцій, продукт
вважатиметься  таким,  що  відповідає  вимогам  виробничих і
технологічних операцій,  якщо  вартість  складових,  які  не
відповідають вимогам виробничих і технологічних операцій, не
перевищує 15 відсотків ціни франко-заводу цього продукту.

<< Главная страницаУкраина онлайн