Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про порядок здійснення Національним банком України наглядових функцій щодо банків, діяльність яких пов'язана з державною таємницею

Національний банк

Постанова № 538 від 28.12.2002

<< Главная страница       
 ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


          
   П О С Т А Н О В А


          
   28.12.2002 N 538


          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          24 січня 
2003 р.

          
          за N 
56/7377       Про 
затвердження Положення про порядок

       здійснення 
Національним банком України

         
наглядових функцій щодо банків,

       діяльність яких 
пов'язана з державною

          
     таємницею   Відповідно до  статті  34  
Закону України "Про державну
таємницю" ( 
3855-12 
) та з метою збереження державної 
 таємниці
працівниками  Національного  банку України 
 під час виконання
контрольно-наглядових функцій 
 Правління  Національного  банку
України П О С Т А Н О В Л 
Я Є:


   1. Затвердити Положення 
 про порядок здійснення Національним
банком України наглядових 
функцій щодо банків, діяльність яких
пов'язана з 
державною таємницею (додається).


   2. Генеральному   
департаменту   банківського   
нагляду
(О.І.Кірєєв) після державної реєстрації в 
 Міністерстві юстиції
України  довести  зміст 
 цієї постанови до відома керівників
структурних 
 підрозділів центрального  апарату,  
територіальних
управлінь  Національного  банку України, 
 а також банків для
використання в роботі та 
неухильного дотримання її вимог.


   3. Контроль за виконанням 
 цієї  постанови  покласти  на
заступника  
 Голови  В.Л.Кротюка,  Генеральний  
 департамент
банківського нагляду (О.І.Кірєєв) та 
 Департамент  банківської
безпеки (І.П.Черник).


   4. Постанова набирає 
 чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві 
юстиції України.

 Голова       
           
       С.Л.Тігіпко          
         
 ЗАТВЕРДЖЕНО

          
          Постанова 
Правління

          
         
 Національного банку України

          
          28.12.2002 
N 538


          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          24 січня 
2003 р.

          
          за N 
56/7377          
     ПОЛОЖЕННЯ

      про порядок здійснення 
Національним банком

       України наглядових 
функцій щодо банків,

     діяльність яких пов'язана з 
державною таємницею        
    1. Загальні положення


   1.1. Положення 
 про порядок здійснення Національним банком
України 
 наглядових функцій щодо банків, діяльність яких пов'язана
з 
 державною таємницею (далі - Положення), розроблено на 
підставі
Законів України "Про державну таємницю" ( 
 
3855-12  ),  "Про
Національний 
банк України" ( 
679-14 ), "Про банки і 
банківську
діяльність" ( 
2121-14 ), інших законодавчих актів України, а 
також
нормативно-правових актів Національного банку 
 України (далі -
Національний банк).


   1.2. Положення визначає 
 порядок  здійснення  Національним
банком 
контрольно-наглядових функцій щодо банків та їх структурних
підрозділів, 
діяльність яких пов'язана з державною таємницею (далі
- банки).


   1.3. У цьому 
 Положенні терміни вживаються відповідно до їх
значень, що 
встановлені Законом України "Про державну таємницю"
( 
3855-12 
).


   1.4. Право  на 
  отримання  працівником  
(працівниками)
Національного банку, який здійснює 
контрольно-наглядові функції,
доступу  до документів 
 банку, що містять державну таємницю,
надається 
згідно з приписом про виконання завдання (далі - припис,
зразок якого 
подається в додатку до цього Положення), підписаним
Головою 
 Національного банку або особою,  яка  
виконує  його
обов'язки.


   1.5. Припис  має  
містити  повну назву банку, до 
 якого
відряджається працівник (працівники) 
 Національного банку, його
посаду, прізвище та ініціали, 
мету перевірки та перелік матеріалів
(документів), до яких потрібен 
доступ.

   Припис видається для роботи 
 лише в одному банку. Якщо в
приписі зазначаються 
 відомості, що становлять державну таємницю,
то йому 
 надається відповідний гриф секретності. У такому 
разі
припис  реєструється та надсилається до 
 банку з дотриманням
відповідних вимог, пов'язаних із 
режимом секретності.


   1.6. Відповідальність  
за  обгрунтованість  викладеного в
приписі завдання 
 та обсяг відомостей, що становлять 
 державну
таємницю,  з  якими  має ознайомитися 
 працівник (працівники)
Національного банку, покладається на 
посадову особу, яка підписує
припис. Підпис цієї особи 
 на приписі засвідчується 
 гербовою
печаткою.


   1.7. Доступ працівника 
(працівників) Національного банку до
секретної 
 документації, що містить державну таємницю, 
 у тому
банку, у якому має здійснюватися 
 перевірка, забезпечується з
письмового дозволу 
 керівника цього банку або особи, яка виконує
його обов'язки, 
 після пред'явлення цим працівником (працівниками)
припису та 
 довідки про допуск до державної таємниці 
(далі -
довідка) за формою, що має відповідати 
 ступеню  секретності
відомостей,  з  якими 
 є  потреба  ознайомитися  працівнику
(працівникам) 
Національного банку.


   1.8. Форма довідки 
 та її  реквізити  мають  
відповідати
державним зразкам, що встановлені 
 згідно з діючими на час її
заповнення нормативно-правовими 
актами України з питань охорони
державної  таємниці. 
 Ця  довідка може використовуватися 
 для
виконання завдань, пов'язаних із державною таємницею, як в 
одному,
так і в кількох банках. Довідку видає 
режимно-секретний орган
(далі - РСО) Національного банку за підписом його 
керівника, який
засвідчується печаткою цього органу.


   1.9. Перевірку банків, 
 діяльність яких пов'язана з державною
таємницею, здійснює 
працівник (працівники) Національного банку з
дотриманням вимог 
 законодавства України про державну таємницю та
режиму секретності, що 
встановлений у банку, який перевіряється.


   1.10. Працівнику 
(працівникам) Національного банку під час
проведення 
перевірки банку, діяльність якого пов'язана з державною
таємницею, слід 
керуватися вимогами цього Положення та 
 інших
нормативно-правових актів Національного банку 
 щодо здійснення
контрольно-наглядових функцій.


    2. Порядок надання 
доступу до секретної інформації


   2.1. У разі проведення 
Національним банком перевірки банку,
діяльність якого 
 пов'язана з державною таємницею, 
 працівнику
(працівникам) Національного банку слід 
 пред'явити керівництву
цього банку припис та довідку за 
встановленими формами.


   2.2. Працівнику  
(працівникам)  Національного банку, який
прибув до 
банку з метою проведення перевірки, надається доступ до
секретних 
 документів та відомостей банку, що становлять державну
таємницю 
(далі - доступ до секретної інформації), лише в 
 тих
обсягах, які йому потрібні для виконання завдань, що 
зазначені в
приписі.


   2.3. Рішення  
 про  надання  працівнику  
 (працівникам)
Національного банку доступу до секретної 
інформації з посиланням
на перелік конкретних  матеріалів 
 (відомостей)  оформляється
керівником банку або 
особою, яка виконує його обов'язки (далі -
керівник банку), як 
письмове розпорядження на зворотному боці
припису. 
 Рішення про надання доступу до секретної інформації може
бути прийняте 
лише в разі пред'явлення працівником (працівниками)
Національного банку 
відповідної довідки та припису.


   2.4. Якщо  керівник 
 банку має обгрунтовані підстави 
 для
ненадання працівнику (працівникам) Національного банку 
 права на
доступ до секретної інформації, то він протягом трьох 
робочих днів
зобов'язаний звернутися за роз'ясненнями до посадової 
 особи, яка
підписала  припис,  та  повідомити 
 про це відповідний орган
(підрозділ) Служби 
 безпеки  України,  який  протягом  
місяця
зобов'язаний прийняти рішення щодо обгрунтованості відмови банку 
в
наданні такого доступу.


   2.5. У разі позитивного 
вирішення питання про надання банком
працівнику (працівникам) 
Національного банку доступу до секретної
інформації згідно із 
 записом  на  зворотному  боці  
припису
уповноважена керівником банку особа має безпосередньо 
вирішувати
питання щодо створення для працівника (працівників) 
 Національного
банку відповідних умов для роботи з 
секретною інформацією та її
матеріальними носіями, дотримання ним 
установленого в банку режиму
секретності.


   2.6. Працівник  
(працівники)  Національного  банку,  який
здійснює 
перевірку, має право отримувати всі матеріальні 
 носії
секретної інформації, що зазначені в приписі (якщо інше в ньому 
не
обумовлено), і зобов'язаний беззаперечно виконувати встановлені 
в
банку вимоги режиму секретності.


   2.7. Керівник банку 
 може відмовити працівнику (працівникам)
Національного банку, який 
здійснює перевірку, у наданні доступу до
секретних відомостей у 
 разі порушення ним вимог законодавства
України про 
 державну таємницю або умов, що  визначені 
 цим
Положенням, а також за наявності інших обгрунтованих 
підстав для
відмови.


   2.8. Керівник банку протягом 
трьох робочих днів з дня відмови
має  повідомити  про  
причини  відмови в наданні працівнику
(працівникам) 
Національного банку подальшого доступу до потрібної
секретної 
 інформації посадову особу Національного банку, 
 яка
підписала відповідний припис.


   2.9. У разі 
 виявлення  фактів  безпідставного  
вимагання
працівником  (працівниками)  
 Національного  банку  секретних
документів, що не 
стосуються мети та завдань перевірки та 
 не
зазначені  в приписі, керівник банку 
 має повідомити про це
одночасно Національний банк і 
відповідний орган (підрозділ) Служби
безпеки України.


      3. 
Оформлення результатів перевірки банку


   3.1. Працівник  
(працівники) Національного банку під 
 час
виконання ним своїх контрольно-наглядових 
 функцій зобов'язаний
виконувати вимоги цього Положення та 
вимоги банку щодо дотримання
встановленого режиму секретності 
 і правил ведення секретного
діловодства. Він 
 має право робити секретні записи лише в робочих
зошитах (журналах), 
 що надаються РСО банку, який перевіряється. У
разі  потреби 
 РСО банку має надавати такі зошити 
 (журнали)
працівнику (працівникам) Національного 
 банку, який  проводить
перевірку, за його запитом. У 
разі довгострокових перерв у роботі
з секретними документами і після 
закінчення робочого дня зазначені
зошити (журнали) мають повертатися в РСО 
банку.

   Після закінчення перевірки робочі зошити 
(журнали) можуть (за
рішенням  працівника  
 (працівників)  Національного  
 банку)
відправлятися у встановленому порядку на адресу РСО 
 Національного
банку.


   3.2. За результатами 
 проведеної в банку перевірки працівник
(працівники) Національного 
банку складає акт. У разі виникнення
потреби  
включення  до акта відомостей, що містять 
 державну
таємницю, йому надається відповідний гриф секретності. 
 У такому
разі оформлення та пересилання 
 акта здійснюються з дотриманням
відповідних вимог законодавства про 
державну таємницю. Кількість
примірників акта для 
 належного виконання встановленого завдання
визначає працівник 
(працівники) Національного банку, і вона має
бути 
мінімальною.


   3.3. Після того, 
 як працівник (працівники) Національного
банку 
закінчив свою роботу, керівник РСО банку в довідці 
 про
ознайомлення із секретними документами (зворотний бік припису) 
має
зазначити, з якими конкретно документами або іншими 
матеріальними
носіями секретної інформації ознайомлений працівник 
(працівники)
Національного банку, а також ступінь секретності 
 відомостей, що
містяться в них. Цей запис 
 обов'язково засвідчується підписом
особи, яка його зробила, 
 із зазначенням її посади, прізвища та
ініціалів.

   Кожна особа, яка зазначена в довідці 
 про ознайомлення із
секретними документами, 
 засвідчує достовірність зроблених у ній
записів своїм підписом із 
зазначенням прізвища, ініціалів та дати
ознайомлення.


   3.4. Припис разом 
 з довідкою про ознайомлення із секретними
документами 
 зберігається в РСО банку протягом  терміну, 
 що
визначається законодавством України про державну таємницю, 
залежно
від ступеня секретності відомостей, з  
якими  ознайомлювався
працівник (працівники) Національного 
банку.


   3.5. РСО банку 
 після закінчення перевірки та 
 заповнення
працівником (працівниками) Національного 
 банку  довідки  про
ознайомлення із секретними 
 документами зобов'язаний повернути
пред'явлену йому довідку 
 про допуск до державної таємниці 
 із
зазначенням на зворотному її боці грифа секретності документів, 
 з
якими був ознайомлений працівник (працівники) Національного 
 банку
під  час  виконання  контрольно-наглядових 
 функцій, та дати
ознайомлення. Цей запис засвідчується 
підписом керівника РСО банку
та відбитком печатки РСО банку.


   3.6. Посадова  особа 
 Національного банку, яка підписала
припис, через 
керівника банку може здійснювати контроль за роботою
працівника  
(працівників) Національного банку щодо 
 фактичного
отримання ним доступу до секретної інформації, з 
 якою він має
працювати під час виконання 
контрольно-наглядових функцій.


   3.7. Працівник (працівники) 
Національного банку, якому надано
в банку, що 
 перевіряється, доступ до секретної  
інформації,
зобов'язаний  у  разі  виникнення 
 обставин, що перешкоджають
збереженню державної таємниці, 
 що стала йому відома у зв'язку з
виконанням службових 
обов'язків, повідомити про це посадових осіб
банку, які надали цей 
доступ, та РСО Національного банку.


   3.8. Працівник (працівники) 
Національного банку, якому надано
доступ  до  
 секретної  інформації  на  період  
виконання
контрольно-наглядових функцій, у разі порушення ним 
законодавства
про державну таємницю та встановленого в банку режиму 
секретності
несе дисциплінарну та адміністративну 
відповідальність згідно із
законодавством України.

   Працівник (працівники) Національного 
 банку, який винен у
розголошенні державної таємниці, 
що стала йому відома у зв'язку з
виконанням  контрольно-наглядових 
 функцій,  несе  
кримінальну
відповідальність.

 Директор 
Генерального
 департаменту банківського
 нагляду   
           
          
 О.І.Кірєєв

 Директор Департаменту
 банківської безпеки 
           
       І.П.Черник        
           
 Додаток

          
          до 
Положення про порядок

          
          здійснення 
Національним

          
          банком 
України наглядових

          
          функцій 
щодо банків,

          
          діяльність 
яких пов'язана

          
          з державною 
таємницею         
 (малий Державний Герб України)


          
 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

       01008, м. 
Київ-8, вул. Інститутська, 9

 "____" __________ 200__ р.  
 N _____/_____   ________________

          
           
       (гриф

          
           
      секретності

          
           
       - у разі

          
           
       потреби)          
      ПРИПИС

          
  про виконання 
завдання


__________________________________________________________________

          
     
(посада)

__________________________________________________________________

         
(прізвище, ім'я та по батькові)


   Відряджається в 
_____________________________________________

          
  (найменування банку або його структурного

          
        
підрозділу)

__________________________________________________________________   з метою (для) 
_______________________________________________

          
       (зазначити 
конкретно)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


 Голова 
           
           
    М.П.
 Національного банку України 
___________________

          
        (підпис)


          
           
 (Зворотний бік припису)   Керівнику (працівнику) РСО 
__________________________________

          
        (посада, прізвище, 
ініціали)


   Дозволяю 
____________________________________________________

          
 (з чим ознайомити, що конкретно 
надати)

__________________________________________________________________


 Керівник 
банку       
 _________________________________

          
     (підпис особи, яка надала 
дозвіл)   "______" ____________ 200__ р.          
     ДОВІДКА

      про ознайомлення із 
секретними документами


___________________________________ 
ознайомлений _________________
(прізвище та ініціали 
відрядженого)

__________________________________________________________________

   (зазначити, з якими документами, гриф їх 
секретності)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


_____________ 
   ________________________  
 __________________
 (посада)      
 (прізвище, ініціали)      
(підпис)   Підпис ознайомленого ____________   
  ____________________

          
           
   (прізвище, ініціали)


   "_____" ______________ 200__ 
р.


 Директор Генерального
 департаменту банківського 
нагляду           
 О.І.Кірєєв


<< Главная страницаУкраина онлайн