Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Положення про колегію Київського міського управління юстиції

Київміськ.управління юстиції

Наказ № 221/02 від 29.12.2002

<< Главная страница

        КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

              Н А К А З
 
 N 221/02 від 29.12.2002       Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   6 лютого 2003 р.
                   за N 10/496
 
 
     Про Положення про колегію Київського міського
            управління юстиції
 
 
   Відповідно до Положення про Головне  управління  юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.08.2000
N 36/5 ( z0558-00 ) (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом
Міністерства юстиції  України  від  26.07.2002  р.  N  74/5
( z0613-02 ), та з метою підвищення ефективності діяльності
колегії Київського міського управління юстиції Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення про колегію Київського міського
управління юстиції, що додається.
 
   2. Першому заступнику та заступникам начальника Київського
міського управління юстиції, керівникам структурних підрозділів
апарату управління, начальникам районних управлінь юстиції у м.
Києві, керівникам підпорядкованих територіальних органів юстиції
дотримуватись вимог Положення про колегію Київського міського
управління юстиції при підготовці матеріалів для розгляду на
засіданнях та організації виконання постанов колегії.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника  начальника Київського міського управління юстиції
Синявську В.М.
 
 Начальник                      Д.М.Сокуренко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Київського міського
                   управління юстиції
                   від 29.12.2002 N 221/02
 
                   Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   6 лютого 2003 р.
                   за N 10/496
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про колегію Київського міського управління юстиції
 
           I. Загальні положення
 
   1. Колегія Київського міського управління юстиції (далі -
колегія) є дорадчим колегіальним органом і утворюється  для
обговорення найважливіших напрямів діяльності, що належать до
компетенції управління, та прийняття відповідних рішень.
 
   2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами
і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України, наказами і
розпорядженнями Міністерства юстиції України, Положенням  про
Головне  управління  юстиції  Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське
міські управління   юстиції   (   z0558-00   ),   іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 
       II. Основні завдання та права колегії
 
   Основними завданнями колегії є:
   - участь у підготовці пропозицій щодо проведення в Україні
правової реформи;
   - забезпечення відповідно до своєї компетенції захисту прав і
свобод людини і громадянина у  визначеній  сфері;  сприяння
становленню повноцінного громадянського суспільства;
   - підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства,
його  систематизації,  стану  нормотворчої роботи в державі,
удосконалення державної реєстрації нормативно-правових актів;
   - питання реалізації державної правової політики;
   - питання виконання рішень судів та інших органів відповідно
до законів України;
   - питання кадрового забезпечення та діяльності  апарату,
територіальних органів управління юстиції, установ та організацій,
що належать до сфери його управління;
   - розвиток правової інформатизації та правового світогляду у
громадян;
   - забезпечення реалізації програм Уряду, щорічних послань
Президента України,  програм  соціально-економічного  розвитку
держави, програм боротьби з корупцією та злочинністю;
   - питання методичного керівництва правовою роботою в місцевих
органах виконавчої влади;
   - розгляд правових, організаційних засад діяльності системи
органів юстиції міста Києва;
   - забезпечення в роботі органів юстиції принципів прозорості,
відкритості, доступності громадян до правової інформації з метою
захисту їх прав і законних інтересів;
   - виконання інших завдань відповідно до законодавства.
 
   Колегія управління юстиції відповідно до покладених на неї
завдань має право:
   - залучати до підготовки питань порядку денного засідань
колегії працівників управління юстиції,  його  територіальних
органів, а також у разі потреби працівників інших управлінь і
відділів місцевих органів виконавчої  влади  за  згодою  їх
керівників;
   - розглядати на засіданнях колегії питання, що належать до
компетенції управління;
   - утворювати в разі потреби комісії (робочі групи), експертні
групи;
   - одержувати  в  порядку,  встановленому  законодавством,
безоплатно від управлінь, відділів місцевих органів виконавчої
влади документи і матеріали, а від  органів  статистики  -
статистичні;
   - заслуховувати керівників структурних підрозділів апарату
управління, а також начальників районних управлінь юстиції у м.
Києві, установ та організацій, що належать до  сфери  його
управління;
   - проводити спільні засідання з колегіями інших управлінь
місцевих органів виконавчої влади (за домовленістю), приймати
спільні рішення;
   - розглядати за результатами розгляду питань порядку денного
колегії  пропозиції  щодо  притягнення  до  дисциплінарної
відповідальності або вирішувати питання про заохочення працівників
структурних підрозділів апарату управління,  керівників  його
територіальних  органів, керівників та працівників установ і
організацій, що належать до сфери управління;
   - вжити  заходів  щодо  попередження  випадків прийняття
територіальними органами юстиції м. Києва актів, що суперечать
Конституції (  254к/96-ВР  )  та  законам  України,  іншим
нормативно-правовим актам, а також наказам Мінюсту України та
Київського міського управління юстиції;
   - заслуховувати звіти про цільове використання державних
коштів тощо.
            III. Склад колегії
 
   До складу колегії управління юстиції входять:  начальник
управління - голова колегії, його перший заступник - заступник
голови колегії та заступники, керівники структурних підрозділів
апарату управління юстиції, керівники підпорядкованих йому органів
юстиції.
 
   Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків Міністр
юстиції  України  за поданням начальника Київського міського
управління юстиції.
 
   Секретар колегії  призначається  і  звільняється  наказом
начальника Київського міського управління юстиції.
 
         IV. Організація роботи колегії
 
   Організаційною формою  роботи  колегії  є засідання, які
проводяться, як правило, не рідше ніж один раз на  місяць
відповідно  до  затвердженого  головою  колегії,  начальником
управління юстиції, плану засідань колегії.
 
   Проект плану засідань колегії готується за  пропозиціями
членів  колегії,  керівників  структурних підрозділів апарату
управління, секретарем колегії.
 
   Плани роботи  колегії  затверджуються  головою  колегії,
начальником управління на кожне півріччя.
 
   За ініціативою голови колегії або третини її членів можуть
проводитись позапланові (позачергові) засідання колегії; члени
колегії вносять при потребі до порядку денного засідання колегії
додаткові питання.
 
   Дату, час проведення та порядок денний засідання колегії (у
тому числі, відповідно до затвердженого плану засідань колегії)
визначає голова колегії - начальник управління юстиції.
 
   Підготовку проекту порядку денного засідання колегії (із
врахуванням пропозицій) та відповідно до затвердженого плану
роботи колегії за 15 днів засідання колегії здійснює структурний
підрозділ, відповідальний за підготовку питання порядку денного
колегії, який через секретаря колегії подає його голові колегії -
начальнику управління юстиції для погодження і затвердження.
 
   До проекту порядку денного засідання колегії включаються за
пропозицією членів колегії, керівників структурних підрозділів
апарату управління юстиції, начальників районних управлінь юстиції
(у разі проведення за їх участю розширеного засідання колегії)
найбільш актуальні питання діяльності управління юстиції, його
територіальних органів, що потребують колегіального обговорення та
прийняття рішень.
 
   Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питання
порядку денного колегії, готує (у тому  числі,  за  участю
підрозділів апарату управління юстиції та його територіальних
органів) довідку, інші необхідні матеріали та пропозиції до
проекту постанови колегії, які за тиждень до проведення засідання
колегії подає керівництву Київського міського управління юстиції.
 
   Зазначений вище  підрозділ  подає  секретарю  колегії  в
необхідній кількості примірники довідки та проекту постанови
колегії.
 
   Секретар колегії формує на основі поданих матеріалів папки,
які подає членам колегії для ознайомлення.
 
   Матеріали, що подаються на розгляд колегії:
   - проект порядку денного засідання колегії;
   - довідку, в якій відповідно до питання порядку денного
засідання колегії її зміст викладено на основі об'єктивних,
перевірених матеріалів, аналізу та порівняння, із зазначенням
обгрунтованих висновків і пропозицій;
   - проект постанови колегії, як правило, складається з:
   констатуючої частини (або  без  неї),  в  якій  коротко
висвітлюються  позитивні  результати  роботи  та питання, що
потребують вирішення або усунення виявлених недоліків;
   постановляючої частини, в якій згідно із змістом довідки,
констатуючої частини проекту постанови  колегії  формулюються
конкретні завдання (доручення), визначаються терміни їх виконання
та особи, відповідальні за виконання (проект постанови колегії
візують керівники підрозділів, відповідальні за підготовку питання
порядку денного, та заступники начальника Київського міського
управління юстиції);
   - список учасників засідання колегії із зазначенням  їх
прізвища (в алфавітному порядку), ім'я та по батькові (повністю),
місця роботи та займаної посади (список складається на основі
пропозицій керівництва управління юстиції, підрозділу апарату,
відповідального за підготовку питання порядку денного засідання
колегії, попередньо погоджується з головою колегії, начальником
Київського міського управління юстиції);
   - у разі потреби список осіб, які попередньо виявили бажання
взяти участь в обговоренні порядку денного засідання колегії
(зазначити їх прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи та
займану посаду);
   - інші  довідкові  матеріали  (розрахунки,  статистичні
матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо).
 
       V. Порядок проведення засідання колегії
 
   Засідання колегії проводиться під головуванням голови колегії
- начальника Київського міського управління юстиції, а в разі його
відсутності, заступника голови колегії - першого  заступника
начальника управління або особи, на яку тимчасово покладено
виконання відповідних обов'язків за дорученням голови колегії.
 
   Засідання колегії є правомочним, якщо на ньому присутні
більше половини її складу.
 
   Члени колегії беруть участь у засіданнях без права заміни.
 
   Порядок денний та постанова колегії затверджується членами
колегії безпосередньо на засіданні.
 
   Особи, запрошені на засідання колегії, після розгляду питань
порядку денного, прийняття відповідного рішення, можуть бути
присутніми на засіданні колегії за окремим запрошенням голови
колегії. Зазначені особи при прийнятті рішень колегії участі у
голосуванні не беруть.
 
   Учасники засідання та особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь в обговоренні питань порядку денного
засідань колегії, вносять пропозиції, дають необхідні довідки.
Дебати припиняються за пропозицією головуючого.
 
   Засідання колегії може бути відкритим і закритим.
 
   При проведенні  закритих  засідань  колегії  (закритого
обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення
рішень, що приймаються, здійснюється з дотриманням встановлених
правил роботи з документами обмеженого доступу.
 
   Перерва у засіданні колегії передбачається порядком денним та
оголошується головою колегії.
 
   Рішення на  засіданні  колегії  приймається  відкритим
голосуванням більшістю членів колегії, присутніх на засіданні, і
оформляється постановою колегії Київського міського управління
юстиції.
 
   Після прийняття постанови колегії підрозділ, відповідальний
за підготовку питання порядку денного, протягом наступного після
засідання колегії тижня доопрацьовує постанову із урахуванням
зауважень і пропозицій, схвалених колегіальним органом, погоджує
її з членами колегії та подає голові  колегії,  начальнику
управління юстиції, на підпис.
 
   У разі  проведення  спільних засідань колегії Київського
міського управління юстиції з колегією іншого місцевого органу
виконавчої влади приймається спільна постанова.
 
   Київським міським  управлінням  юстиції  забезпечується
організація та контроль їх виконання.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
Київського міського управління юстиції.
 
      VI. Контроль за виконанням рішень колегії
 
   Колегія заслуховує інформації (звіти) про стан виконання
постанов колегії.
 
   Поточний контроль виконання постанов колегії здійснюється
особами, підрозділами міського управління юстиції, які визначені в
постанові колегії відповідальними за виконання того чи іншого
доручення.
 
   Зазначені особи або підрозділи у визначені постановою колегії
терміни готують підсумкову інформацію про стан виконання кожної
постанови колегії Київського міського управління юстиції, яку
подають секретарю колегії.
 
   Голова колегії - начальник управління юстиції визначає у разі
необхідності ступінь відповідальності осіб, винних у невиконанні
чи зволіканні у виконанні постанов колегії.
 
   Рішення колегії, оформлені наказами начальника Київського
міського управління юстиції, знімаються з контролю в установленому
порядку.
 
   Умови належного функціонування колегії забезпечує Київське
міське управління юстиції.

<< Главная страницаУкраина онлайн