Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіт

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Умови № 847 від 24.12.2003

<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти і
                   науки України
                   24.12.2003 N 847
                   ( z0071-04 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 січня 2004 р.
                   за N 74/8673
 
 
             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
         надання освітніх послуг у сфері
          професійно-технічної освіти
 
 
            1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003
N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх послуг".
 
   1.2. Ліцензійні  умови  визначають  мінімальні  нормативи
матеріально-технічного,  навчально-методичного,  кадрового  та
інформаційного забезпечення навчальних закладів.
 
           2. Кваліфікаційні вимоги
 
   2.1. Забезпеченість  навчального  закладу  педагогічними
працівниками та наявність у них відповідної фахової підготовки.
 
   2.2. Кваліфікаційні  вимоги  до педагогічних та керівних
працівників визначаються законами України та постановами Кабінету
Міністрів  України  в  галузі  освіти,  нормативно-правовими
документами Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані
Міністерством юстиції України.
 
     3. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення
 
   3.1. Наявність навчальних кабінетів, лабораторій, класів,
оснащених засобами навчання та іншими дидактичними матеріалами
відповідно до вимог навчальних планів та програм.
 
   3.2. Наявність навчально-виробничих майстерень, лабораторій,
полігонів,  дільниць,  оснащених  навчальним  обладнанням,
навчально-методичною документацією, дидактичними матеріалами, для
повного і якісного забезпечення практичної підготовки.
 
   3.3. Наявність бібліотеки (за винятком курсового навчання).
 
   3.4. Відповідність   навчальних,   навчально-виробничих,
побутових,  спортивних  та  інших  приміщень  і  споруд
санітарно-гігієнічним та іншим нормам.
 
   3.5. Навчальний заклад повинен бути власником або орендарем
навчально-матеріальної бази (приміщень, відповідного обладнання,
устаткування тощо).
 
     4. Вимоги до навчально-методичного забезпечення
 
   4.1. Наявність навчально-методичного забезпечення з професії:
кваліфікаційна  характеристика,  навчальний  план,  програма
професійної підготовки, затверджені в порядку,  установленому
Міністерством освіти і науки України.
 
   4.2. Наявність  робочих навчальних планів, навчальних та
робочих навчальних програм з дисциплін теоретичного навчання та
професійно-практичної підготовки, затверджених в установленому
порядку.
 
   4.3. Наявність навчально-методичних матеріалів для виконання
лабораторно-практичних, навчально-виробничих та інших навчальних
робіт учнів, слухачів, курсантів, передбачених навчальним планом
та навчальними програмами.
 
   4.4. Забезпеченість  навчального  процесу  підручниками,
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою (не менше
одного підручника (посібника) за списком основної рекомендованої
робочими програмами дисциплін літератури на трьох учнів, слухачів,
курсантів).
 
             5. Інші вимоги
 
   Суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію на провадження
освітньої діяльності, зобов'язані:
   забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов
Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових
документів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані
Міністерством юстиції України;
   виконувати ці Ліцензійні умови;
   провадити діяльність відповідно  до  заявлених  під  час
ліцензування навчальних планів і програм, установлених обсягів
приймання на навчання;
   дотримуватись санітарно-технічних  норм,  установлених для
навчальних закладів;
   надавати особам, які вступають до навчального закладу та їх
батькам (особам, які їх заміняють), а також під час організації
реклами  достовірну  інформацію про умови прийому, плату за
навчання, зміст і форму документів, що видаються після його
закінчення.
 
 Начальник управління
 ліцензування, акредитації
 та нострифікації                    В.І.Домніч


<< Главная страницаУкраина онлайн