Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Змін та доповнень до Положення про здійснення компанією з управління активами професійної діяльності з управління активами ІСІ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)

Рішення № 567 від 25.12.2003, нечин.

<< Главная страница

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

             Р І Ш Е Н Н Я
 
            25.12.2003 N 567
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 січня 2004 р.
                   за N 42/8641
 
  { Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
         комісії з цінних паперів та фондового ринку
   N 1227 ( z1252-06 ) від 02.11.2006 }
 
     Про затвердження Змін та доповнень до Положення
     про здійснення компанією з управління активами
        професійної діяльності з управління
              активами ІСІ
 
 
   Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ), "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про ліцензування
певних  видів  господарської  діяльності" ( 1775-14 ), "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Зміни та доповнення до Положення про здійснення
компанією з управління  активами  професійної  діяльності  з
управління активами ІСІ, затвердженого рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від  11.01.2002  N  13
( z0812-02 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
04.10.2002 за N 812/7100 (зі змінами та доповненнями), виклавши
його в новій редакції (додається).
 
   2. Виконавчому секретарю М.Каскевичу забезпечити:
   державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України;
   опублікування цього  рішення  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   3. Рішення  набирає  чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   4. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
Виконавчого секретаря М.Каскевича.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 10.12.2003 N 52
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Державної
                   комісії з цінних
                   паперів та фондового
                   ринку
                   11.01.2002 N 13
                   ( z0812-02 )
                   (у редакції рішення
                   Державної комісії з
                   цінних паперів
                   та фондового ринку
                   від 25.12.2003 N 567)
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 січня 2004 р.
                   за N 42/8641
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про компанію з управління активами ІСІ
      та юридичних осіб, що здійснюють професійну
    діяльність з управління активами пенсійних фондів
 
 
   Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про
державне регулювання  ринку  цінних  паперів  в  Україні"
( 448/96-ВР ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про інститути
спільного інвестування (пайові та  корпоративні  інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ), установлює основні функції, вимоги, обмеження та
особливості здійснення компанією з  управління  активами  та
юридичними  особами,  що  здійснюють професійну діяльність з
управління активами пенсійних фондів, діяльності з управління
активами.
 
           1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 
   У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
   агент з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ - торговець
цінними паперами, який отримав у встановленому порядку ліцензію на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності по випуску та обігу цінних паперів, та діє в інтересах
емітента на підставі договору з компанією з управління активами
про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;
   інвестиційна декларація  -  документ,  який  визначає
інвестиційну політику інституту спільного інвестування та/або
недержавного  пенсійного фонду, основні напрями та обмеження
інвестування активів інституту спільного інвестування  та/або
недержавного пенсійного фонду;
   інвестиційна політика фонду - система аналізу, планування та
реалізації  програм, спрямованих на формування та здійснення
управління інвестиційним портфелем фонду, відповідно до основних
напрямів  інвестиційної  діяльності  фонду,  визначених  його
інвестиційною декларацією;
   інвестиційний портфель фонду - сукупність цінних паперів, які
визначені Законом України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ), що перебувають у власності фонду, крім цінних
паперів, емітентом яких є сам інвестиційний фонд, корпоративні
права, а також інші активи відповідно до вимог Закону України "Про
інститути  спільного  інвестування  (пайові  та  корпоративні
інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) або Закону  України  "Про
недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 );
   компанія з управління активами - господарське товариство, яке
здійснює професійну діяльність з управління активами на підставі
ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія);
   професійна діяльність з управління активами - діяльність, що
здійснюється за винагороду компанією з управління активами на
підставі відповідного договору про управління активами,  які
належать інвесторам інвестиційних та учасникам пенсійних фондів на
праві власності;
   адміністратор недержавного  пенсійного  фонду  (далі  -
адміністратор) - юридична особа, що здійснює адміністрування
недержавних пенсійних фондів на підставі відповідної ліцензії;
 
           2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   2.1. Для  здійснення професійної діяльності з управління
активами компанія з управління активами повинна в установленому
порядку отримати ліцензію в Комісії на здійснення професійної
діяльності з управління активами.
 
   2.2. Компанія з управління активами не може  поєднувати
діяльність з управління активами з іншими видами професійної
діяльності на ринку цінних паперів, крім ведення реєстру власників
іменних цінних паперів відкритого інвестиційного (корпоративного,
пайового) фонду та/або діяльності з адміністрування недержавного
пенсійного фонду.
 
   2.3. При  створенні  компанії  з управління активами її
статутний фонд (капітал) формується виключно грошовими коштами.
 
   2.4. Компанія з управління активами має право здійснювати
управління  активами одночасно кількох фондів (інвестиційних,
пенсійних). При укладанні договорів про управління активами інших
фондів компанія з управління активами повинна поінформувати про це
спостережні ради (ради) фондів, з якими вже укладено  такі
договори,  Комісію  та  Антимонопольний  комітет  України  в
п'ятнадцятиденний термін з моменту укладення таких договорів.
 
   2.5. Компанія з управління активами, особа, яка здійснює
управління активами пенсійного фонду, здійснює операції з цінними
паперами відповідно до вимог чинного законодавства із залученням
агентів (торговців цінними паперами) шляхом укладення відповідних
договорів.
 
        3. ВИМОГИ ДО КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ
        АКТИВАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ
          З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІСІ
 
   3.1. Розмір статутного фонду (капіталу) компанії з управління
активами, яка здійснює управління активами ІСІ, має бути повністю
сплаченим і становити на день реєстрації такої особи суму,
еквівалентну не менше ніж 200 тис. євро за офіційним обмінним
курсом Національного банку України.
 
   3.2. Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з
управління активами ІСІ не може перевищувати 10 відсотків.
 
   3.3. Компанія з управління активами, яка здійснює управління
активами ІСІ, може без отримання відповідної ліцензії вести
систему  реєстру  власників  іменних цінних паперів пайового
інвестиційного фонду у разі, якщо кількість учасників такого фонду
не перевищує 500 осіб.
   Компанія з  управління  активами  ІСІ  відкритого  типу
самостійно,  без отримання відповідної ліцензії веде систему
реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ.
   У разі якщо компанія з управління активами здійснює ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, вона повинна мати не
менше одного фахівця, який безпосередньо здійснює діяльність щодо
ведення цього реєстру та який сертифікований згідно з Положенням
про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з
цінними паперами в Україні, затвердженим рішенням Комісії від
29.07.98 N 93 ( z0631-98 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.10.1998 за N 631/3071 (далі - Положення про
сертифікацію осіб).
   У разі наявності у філії (філіях) компанії з управління
активами повноважень щодо ведення реєстру власників іменних цінних
паперів, у випадках, передбачених цим пунктом, така філія (філії)
повинна мати не менше одного фахівця, який безпосередньо здійснює
діяльність щодо ведення цього реєстру та який сертифікований
згідно з Положенням про сертифікацію осіб ( z0631-98 ).
 
         4. ВИМОГИ ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ
        ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ
          АКТИВАМИ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
 
   4.1. Управління активами пенсійних фондів може здійснюватись
такими юридичними особами:
   компанією з управління активами;
   банком, який отримав ліцензію на провадження діяльності з
управління активами щодо створеного ним корпоративного пенсійного
фонду;
   професійним адміністратором,  який  отримав  ліцензію  на
провадження діяльності з управління активами щодо  пенсійних
фондів, яким він надає послуги з адміністрування.
 
   4.2. Розмір статутного фонду (капіталу) особи, яка здійснює
управління активами пенсійного фонду, має бути повністю сплаченим
грошовими коштами і становити на день реєстрації такої особи суму,
еквівалентну не менше ніж:
   300 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного
банку України - для компанії з управління активами пенсійних
фондів;
   500 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного
банку України - для професійного адміністратора, який отримав
ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійних
фондів.
 
   4.3. Компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на
провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів,
зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не
менше ніж сума, еквівалентна 200 тис. євро за офіційним обмінним
курсом Національного банку України.
 
   4.4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з
управління активами та ліцензію на провадження діяльності з
адміністрування пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір
власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 300
тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного  банку
України.
 
   4.5. У разі зменшення встановленого розміру власного капіталу
особа, яка здійснює управління  активами  пенсійного  фонду,
зобов'язана:
   повідомити про це Комісію;
   привести розмір  власного  капіталу  у  відповідність до
обов'язкових розмірів протягом шести місяців з дня виникнення
такої  невідповідності  та  подати  звіт  про усунення цієї
невідповідності Комісії.
 
   4.6. Комісія має право прийняти рішення про продовження
строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи,
що здійснює управління активами пенсійних фондів на строк не
більше ніж три місяці.
 
     5. ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ ПРО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 
   5.1. Загальні вимоги до договору про управління активами
Договір про управління активами обов'язково повинен містити:
   5.1.1. Повну назву та місцезнаходження сторін договору, код
за ЄДРПОУ фонду та особи, яка здійснює управління активами.
   5.1.2. Вид фонду:
   для інституту спільного інвестування -  диверсифікований,
недиверсифікований;
   для пенсійного фонду - корпоративний, відкритий, професійний.
   5.1.3. Номер  та  дату  видачі  ліцензії  на здійснення
професійної діяльності з управління активами, строк її дії.
   5.1.4. Предмет  договору  - надання особою, що здійснює
управління активами, послуг з управління активами протягом строку
дії договору.
   5.1.5. Права  й  обов'язки  сторін  згідно  з  чинним
законодавством України.
   5.1.6. Порядок змін умов договору.
   5.1.7. Умови дострокового розірвання договору.
   5.1.8. Відомості про уповноважених осіб сторін договору.
   5.1.9. Договір  може  містити порядок заміни компанії з
управління активами ІСІ та/або юридичної особи, що здійснює
управління активами пенсійних фондів.
   5.1.10. Невід'ємним додатком до договору є  інвестиційна
декларація фонду.
 
   5.2. Вимоги до договору про управління активами ІСІ
   5.2.1. Компанія з управління активами здійснює управління
активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору
про управління активами цього фонду, діє від імені та в інтересах
фонду за його рахунок та відповідно до умов зазначеного договору.
   Договір про управління активами корпоративного інвестиційного
фонду  укладається  між  компанією  з управління активами і
спостережною радою  корпоративного  інвестиційного  фонду  та
затверджується загальними зборами акціонерів цього фонду.
   Управління активами пайового інвестиційного фонду компанія з
управління активами здійснює від власного імені (без укладення
відповідного договору).
   5.2.2. Договір  між корпоративним інвестиційним фондом і
компанією з управління активами додатково до умов, встановлених
пунктом 5.1 цього Положення, обов'язково повинен містити:
   5.2.2.1. Тип фонду: для інституту спільного інвестування -
відкритий, закритий, інтервальний.
   5.2.2.2. Строк дії договору, який не повинен перевищувати
трьох років і дія якого може бути продовжена тільки за рішенням
загальних зборів акціонерів фонду.
   5.2.2.3. Права та обов'язки компанії з управління активами,
які повинні відповідати вимогам розділу 7 цього Положення.
   5.2.2.4. Зобов'язання компанії з управління активами щодо
інвестування активів ІСІ  з  метою  отримання  максимального
інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно
до інвестиційної декларації.
   5.2.2.5. Порядок  відшкодування  компанією  з  управління
активами збитків, завданих фонду неналежним виконанням  умов
договору.
   5.2.2.6. Розмір та порядок оплати винагороди,  а  також
можливість виплати премій компанії з управління активами, які
визначаються за домовленістю сторін  відповідно  до  чинного
законодавства України.
   5.2.2.7. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне
виконання умов договору згідно з чинним законодавством України.
 
   5.3. Вимоги до договору про управління активами пенсійного
фонду
   5.3.1. Договір про управління активами пенсійного  фонду
укладається  між  юридичною  особою,  що здійснює управління
пенсійними активами, та радою пенсійного фонду.
   5.3.2. Договір  про управління активами пенсійного фонду
додатково до умов, встановлених пунктом 5.1 цього  Положення
обов'язково повинен містити:
   5.3.2.1. Права та обов'язки сторін договору з урахуванням
вимог п.7.1.1-7.1.3 цього Положення.
   5.3.2.2. Обсяги пенсійних активів та умови їх розподілу між
особами, що надають послуги з управління активами пенсійного фонду
(у разі укладення договору про управління активами пенсійного
фонду більше ніж з однією такою особою).
   5.3.2.3. Застереження щодо конфіденційності з урахуванням
вимог чинного законодавства України.
   5.3.2.4. Порядок подання звітності та інформації особою, що
здійснює управління пенсійними активами.
   5.3.2.5. Розмір винагороди за надання послуг з управління
активами пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства
України.
   5.3.2.6. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне
виконання умов договору та порушення конфіденційності.
   5.3.2.7. Строк дії договору.
   5.3.3. Договір про управління активами пенсійного фонду може
включати:
   зобов'язання особи,  яка  здійснює  управління  активами
пенсійного фонду щодо забезпечення мінімальної дохідності на рівні
офіційного індексу інфляції;
   порядок виплати винагороди за надання послуг з управління
активами пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства
України;
   порядок відшкодування  компанією  з  управління  активами
збитків, завданих фонду неналежним виконанням умов договору.
   У разі створення банком або компанією з управління активами
свого  корпоративного пенсійного фонду в договорі може бути
зазначено, що витрати, пов'язані з виконанням функцій управління
активами  пенсійного  фонду,  здійснюються за рахунок такого
засновника.
   5.3.4. У разі невиконання або неналежного виконання однією із
сторін договору його може бути розірвано достроково з урахуванням
вимог, установлених чинним законодавством України. При цьому
сторона, яка прийняла рішення про дострокове розірвання договору,
надає попереднє письмове повідомлення іншій стороні в термін не
пізніше 30 днів до моменту його розірвання.
 
      6. ФУНКЦІЇ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
      ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ
           З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 
   6.1. Компанія з управління активами, юридична особа, яка
здійснює управління активами, виконує такі функції щодо активів
фондів, які перебувають в її управлінні:
   6.1.1. Проведення аналізу активів фонду, у які планується
здійснити інвестування.
   6.1.2. Здійснення моніторингу зміни вартості інвестицій.
   6.1.3. Проведення  розрахунків  ризиків  при  здійсненні
інвестування.
   6.1.4. Здійснення  розрахунків  інвестиційного  портфеля
(дохідність, ризиковість).
 
   6.2. Функції компанії з управління активами ІСІ
   6.2.1.Забезпечення режиму конфіденційності щодо планування
інвестиційної діяльності фонду.
   6.2.2. Підготовка та надання до Комісії довідки про вартість
чистих активів ІСІ, які перебувають в її управлінні, а також
надання іншої звітності про результати діяльності цих ІСІ в
порядку, установленому чинним законодавством України.
   6.2.3.Організація публікації  інформації  про  діяльність
інвестиційних фондів відповідно до Положення про порядок подання
інформації  компанією  з  управління активами про результати
діяльності  інститутів  спільного  інвестування  (пайових  та
корпоративних  інвестиційних  фондів),  затвердженого рішенням
Комісії від 01.08.2002 N 216 ( z0697-02 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985.
   6.2.4. Підготовка та  надання  квартальних  (спостережній
(наглядовій) раді інвестиційного фонду) та річних (загальним
зборам акціонерів та спостережній (наглядовій) раді інвестиційного
фонду) звітів щодо операцій за рахунок активів фонду, переліку та
розміру витрат фонду, здійснених та запланованих інвестицій фонду,
розміру отриманого прибутку (зазнаних збитків) та інших питань, що
характеризують фінансово-майновий стан фонду.
   6.2.5. Організація рекламної компанії інвестиційного фонду
відповідно до законодавства про рекламу.
   6.2.6. Розробка пропозицій щодо інвестиційної політики фонду.
   6.2.7. Представлення  інтересів  інвестиційного  фонду  в
стосунках з органами державної влади, юридичними та фізичними
особами (резидентами і нерезидентами України), міжнародними та
громадськими організаціями.
   6.2.8. Залучення представників компанії з управління активами
до складу ліквідаційної комісії інвестиційного фонду в разі його
ліквідації.
   6.2.9. Призначення  представників  компанії  з управління
активами з правом дорадчого голосу для участі у загальних зборах
акціонерів корпоративного інвестиційного фонду та інформування
загальних зборів про її діяльність.
   6.2.10. Вимагати проведення позачергових зборів акціонерів
корпоративного інвестиційного фонду у випадках,  передбачених
Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ).
 
   6.3. Функції юридичної особи, що здійснює управління активами
пенсійних фондів
   6.3.1. Підготовка та надання до ради пенсійного фонду, до
адміністратора, до Комісії довідки про вартість чистих активів
пенсійного фонду, активи якого перебувають в її управлінні, а
також надання іншої звітності про результати діяльності цих
пенсійних фондів у порядку, установленому чинним законодавством
України.
   6.3.2. Підготовка та надання до ради фонду звітів щодо
операцій за рахунок активів фонду, переліку та розміру витрат
фонду, здійснених та запланованих інвестицій фонду,  розміру
отриманого  прибутку (зазнаних збитків) та інших питань, що
характеризують фінансово-майновий стан фонду.
 
      7. ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
      ТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ
           З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 
   7.1. Компанія з управління активами, особа, яка здійснює
діяльність  з  управління  активами, повинна виконувати такі
обов'язки щодо фонду, активи якого перебувають в їх управлінні:
   7.1.1. Управляти  активами  фонду,  у  тому  числі його
інвестиційним портфелем відповідно до вимог чинного законодавства
України.
   7.1.2. Діяти в інтересах фонду (формувати  інвестиційний
портфель з метою отримання максимального доходу при мінімально
можливих ризиках, ураховуючи умови,  зазначені  в  договорі,
кон'юнктуру ринку цінних паперів, ризик вибору контрагента та інші
фактори ризику).
   7.1.3. Аналізувати інформацію щодо курсів цінних паперів та
приймати оперативні рішення щодо ризикових цінних паперів, які
перебувають у портфелі фонду.
   7.1.4. Після проведення операцій з цінними паперами  на
виконання договору або замовлення агентом (або торговцем цінними
паперами) компанія з управління активами наступного робочого дня
зобов'язана вимагати надання звіту про здійснення операцій з
цінними паперами фонду у формі, передбаченій договором про надання
послуг, укладеним з цим агентом (торговцем). До інформації, яка
обов'язково повинна бути включена у звіт, належать:
   а) розмір винагороди, яку компанія з управління активами
сплачує агенту (торговцю);
   б) вартість  розрахунково-клірингових  та  інших  послуг,
пов'язаних з обслуговуванням договорів щодо купівлі-продажу цінних
паперів фонду;
   в) розмір прямих та непрямих винагород,  комісійних  та
заохочень у грошовій або іншій формі, які агент (торговець)
одержує від інших фізичних або юридичних осіб у зв'язку з
виконанням операції, що є предметом договору між агентом та
компанією з управління активами;
   г) ціну купівлі чи продажу цінних паперів;
   ґ) інформацію про те, чи були цінні папери, придбані для
фонду, у Власності агента (торговця).
   7.1.5. Розробляти Правила проведення фінансового моніторингу
та  програми  його  здійснення  з урахуванням вимог чинного
законодавства України, яке регулює питання запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
   Компанія з управління активами, юридична особа, яка здійснює
діяльність  з  управління  активами,  визначають  працівника,
відповідального за проведення фінансового моніторингу. Призначення
відповідального працівника, визначення його прав та обов'язків,
повідомлення про його призначення здійснюються відповідно до вимог
чинного законодавства України.
   7.1.6. Сприяти працівникам спеціально вповноваженого органу
виконавчої влади з питань фінансового моніторингу в проведенні
аналізу  фінансових  операцій,  що  підлягають  обов'язковому
фінансовому  моніторингу,  та  Комісії  у  виконанні функції
регулювання та нагляду за дотриманням вимог Закону України "Про
запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).
   7.1.7. Компанія з управління активами, особа, яка здійснює
діяльність з управління активами, зобов'язані ідентифікувати і
повідомити спеціально уповноважений орган виконавчої влади з
питань фінансового моніторингу про осіб, що здійснюють фінансову
операцію, та її характер, у разі встановлення, що ця операція
містить ознаки такої, що згідно із  Законом  України  "Про
запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), підлягає фінансовому
моніторингу, та має право відмовитися від забезпечення здійснення
такої фінансової операції.
 
   7.2.Компанія з управління активами щодо інституту спільного
інвестування, активи якого перебувають в її управлінні:
   7.2.1. Дотримується нормативів, установлених пунктом  8.2
цього Положення, та інших показників (нормативів), які обмежують
ризики учасників фонду.
   7.2.2. Готує проекти інформаційних повідомлень про випуск
цінних паперів ІСІ.
   7.2.3. Подає на реєстрацію регламент, проспект емісії акцій
та змін до них, укладає та розриває договори з  аудитором
(аудиторською фірмою), реєстратором, незалежним оцінювачем майна -
для корпоративного інвестиційного фонду.
   7.2.4. Розробляє та подає на реєстрацію регламент, проспект
емісії інвестиційних сертифікатів та змін до них, укладає та
розриває договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем,
реєстратором, незалежним оцінювачем  майна  -  для  пайового
інвестиційного фонду.
   7.2.5. Організовує розміщення та викуп розміщених цінних
паперів ІСІ відповідно до регламенту фонду та проспекту емісії.
   7.2.6. Залучає (у разі необхідності  та  відповідно  до
регламенту, проспекту емісії) до процесу розміщення та викупу
цінних паперів ІСІ агентів з розміщення та викупу цінних паперів
ІСІ шляхом укладання відповідних договорів та контролю за їх
виконанням.
   7.2.7. Забезпечує вільний доступ інвесторів до інформації, що
міститься у проспекті емісії цінних паперів ІСІ, регламенті та
змінах до них.
   7.2.8. Забезпечує викуп цінних паперів інвестиційних фондів
відкритого та інтервального типу на вимогу власників цінних
паперів від імені та за рахунок коштів фонду, а в разі відсутності
таких коштів - за рахунок залучених на ім'я фонду кредитних
(позикових) або власних коштів у межах, установлених чинним
законодавством.
   7.2.9. Визначає вартість чистих активів ІСІ, подає звітність
про результати діяльності ІСІ до Комісії, а також забезпечує
публікацію такої звітності відповідно до чинного законодавства
України.
   7.2.10. Представляє інтереси фонду в акціонерних товариствах,
акціями яких володіє фонд.
   7.2.11. Веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ
відкритого типу в порядку, установленому нормативно-правовими
актами Комісії.
   7.2.12. Веде реєстр власників іменних цінних паперів пайового
інвестиційного фонду, кількість яких не перевищує 500 акціонерів.
   7.2.13. У  разі зупинення розміщення цінних паперів ІСІ
відкритого та інтервального типу надавати повідомлення про це
зберігачу та Комісії протягом двох днів із зазначенням причин
такого зупинення.
 
     8. ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ
      АКТИВАМИ ТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ
         ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 
   8.1. Компанія з управління активами під час провадження
діяльності з управління активами ІСІ не має права:
   8.1.1. Набувати за рахунок активів ІСІ майно та цінні папери
тих видів та обсягів, які не передбачені проспектом емісії цінних
паперів ІСІ.
   8.1.2. Укладати договори, що порушують або наслідком яких є
порушення норм чинного законодавства та вимог нормативно-правових
актів Комісії.
   8.1.3. Здійснювати за власні кошти операції  з  цінними
паперами, які є активами ІСІ.
   8.1.4. Безоплатно відчужувати активи ІСІ.
   8.1.5. Брати позику або кредит, що підлягає поверненню за
рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості
чистих активів на строк, більший ніж три місяці, та з іншою метою,
ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ.
   8.1.6. Надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ.
   8.1.7. Використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання
зобов'язань,  виникнення яких не пов'язане з функціонуванням
відповідного ІСІ.
   8.1.8. Придбавати векселі, похідні цінні папери, цінні папери
ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативно-правовими
актами Комісії.
   8.1.9. Розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних
паперів ІСІ, активами яких вона управляє.
   8.1.10. Укладати договори купівлі-продажу (міни), позики або
кредиту з пов'язаними особами, крім договорів з агентами щодо
розміщення та викупу цінних паперів ІСІ.
   8.1.11. Укладати договори купівлі-продажу цінних паперів, які
на дату укладення такого договору не становлять активи ІСІ.
   8.1.12. Здійснювати  функцію номінального утримувача щодо
цінних паперів ІСІ, активами якого вона керує.
   8.1.13. Продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору,
незалежному оцінювачу майна та аудитору (аудиторській фірмі) цього
ІСІ,  а також органам державної влади та органам місцевого
самоврядування.
   8.1.14. Набувати у власність нерухоме майно, що становить
активи відповідного ІСІ.
   8.1.15. Укладати  від імені ІСІ договори, які за своїм
характером можуть бути укладені лише ним особисто.
   8.1.16. Відчужувати майно, яке належить компанії, до активів
ІСІ.
   8.1.17. Відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на
користь іншого ІСІ, яким вона керує.
   8.1.18. Запевняти учасників фонду у беззаперечному отриманні
доходу від придбаних цінних паперів фонду (чи його певного
розміру) або у відсутності збитків від інвестування в цінні
папери, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії
зазначеного.
   8.1.19. Передовіряти управління фондом іншій компанії  з
управління активами.
 
   8.2. Загальна сума вартості активів ІСІ, що перебувають в
управлінні однієї компанії з управління активами,  не  може
перевищувати  п'ятдесятикратного  розміру  статутного  фонду
(капіталу) цієї компанії з управління активами.
 
   8.3. Обмеження діяльності компанії з управління активами,
передбачені підпунктами 8.1.3, 8.1.6, 8.1.9 та 8.1.10 пункту 8.1
розділу 8 цього Положення, не поширюються на діяльність компанії з
управління активами венчурного інвестиційного фонду.
 
   8.4. Особа, що здійснює управління пенсійними активами під
час провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів
не має права:
   8.4.1. Використовувати  активи  пенсійного  фонду  для
забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не
пов'язане з функціонуванням цього пенсійного фонду, у тому числі
власних.
   8.4.2. Здійснювати за рахунок активів  пенсійних  фондів
операції з придбання, набуття внаслідок міни активів, у тому числі
цінних паперів, які не можуть бути віднесені до пенсійних активів
відповідно  до  Закону  України  "Про  недержавне  пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ).
   8.4.3. Укладати договори, що порушують або наслідком яких є
порушення норм чинного законодавства.
   8.4.4. Придбавати цінні папери, емітентами яких є інститути
спільного  інвестування,  якщо   інше   не   передбачено
нормативно-правовими актами Комісії.
   8.4.5. Безоплатно відчужувати активи пенсійних фондів.
   8.4.6. Від імені пенсійного фонду надавати позику або брати
позику чи кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів
пенсійного фонду.
   8.4.7. Укладати  від  імені  пенсійного  фонду  договори
купівлі-продажу, міни, дарування та інші угоди щодо відчуження
пенсійних активів з його пов'язаними особами, а також з іншими
пенсійними або інвестиційними фондами, які перебувають у неї в
управлінні.
   8.4.8. Інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень,
установлених  Законом  України  "Про  недержавне  пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ) та нормативно-правовими актами Комісії.
   8.4.9. Придбавати векселі, похідні цінні папери.
   8.4.10. Укладати від імені пенсійного фонду договори, які
відповідно до чинного законодавства можуть бути укладені лише
радою фонду.
   8.4.11. Відчужувати майно, яке становить активи пенсійного
фонду, на користь іншого пенсійного фонду, активами якого вона
управляє.
   8.4.12. Придбавати цінні папери, емітентами яких є зберігач,
особи, що здійснюють управління активами  пенсійних  фондів,
адміністратор  (крім  випадків,  передбачених законодавством),
аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні,
агентські або рекламні послуги, з якими пенсійним фондом укладено
відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники пенсійного
фонду (крім випадків, передбачених законодавством);
   8.4.13. Передовіряти управління активами фонду іншій особі,
що здійснює управління активами пенсійного фонду.
 
      9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ
      АКТИВАМИ ТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ
         ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 
   9.1. Відповідальність компанії з управління активами ІСІ
   9.1.1. Компанія  з  управління  активами  несе  майнову
відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ її діями
(бездіяльністю)  згідно  із  Законами України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та  корпоративні  інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), "Про недержавне пенсійне  забезпечення"
( 1057-15 ), відповідно до положень інвестиційної декларації фонду
та умов договору про управління активами.
   9.1.2. Компанія з управління активами відшкодовує втрати,
зазнані ІСІ, який здійснює відкриту підписку на свої цінні папери,
якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ в розрахунку на
один цінний папір ІСІ буде нижче за його номінальну вартість
більше ніж на 20 відсотків унаслідок порушення компанією з
управління активами норм Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові  та  корпоративні  інвестиційні  фонди)"
( 2299-14 ).
   9.1.3. Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду
цієї компанії. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок
прибутку компанії з управління активами,  а  в  разі  його
недостатності - за рахунок додаткових внесків її засновників.
   У разі залучення коштів  фізичних  осіб-інвесторів  ІСІ,
управління активами яких здійснює компанія з управління активами,
резервний фонд формується в розмірі, не меншому за 10 відсотків
вартості внесків фізичних осіб фонду, активи якого перебувають в
її управлінні.
   Резервний фонд  зберігається  на  окремому  депозитному
банківському рахунку, відкритому компанією з управління активами,
або розміщується в державні цінні папери і може бути використаний
для покриття збитків інвестиційних фондів, активи яких перебувають
в її управлінні.
   Компанія з управління активами  може  інвестувати  кошти
резервного фонду виключно в короткострокові державні цінні папери,
дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України.
   9.1.4. Якщо компанія з управління активами перевищить свої
повноваження або укладе договір не від імені ІСІ (корпоративного
інвестиційного фонду), у такому разі вона несе відповідальність за
зобов'язаннями, які виникають унаслідок виконання таких договорів,
лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не
передбачено законодавчим актом.
   9.1.5. У  разі  визнання компанії з управління активами
банкрутом активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси компанії
з управління активами.
 
       9.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
        УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
 
   9.2.1. Особа, що здійснює управління активами  пенсійних
фондів, несе відповідальність перед пенсійним фондом за виконання
своїх зобов'язань і збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок
порушення  цією  особою  чинного  законодавства,  положень
інвестиційної декларації пенсійного фонду або  договору  про
управління активами пенсійного фонду, усім майном, що належить їй
на праві власності.
   9.2.2. Збитки, завдані учасникам фонду внаслідок порушень,
визначених пунктом 9.2.1, відшкодовуються за рахунок резервного
фонду особи, що здійснює управління активами такого пенсійного
фонду, а в разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого
майна цієї особи.
 
    10. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ
         ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 
   Державний контроль за здійсненням діяльності з управління
активами здійснює Комісія відповідно до чинного законодавства
України. Інші державні органи здійснюють контроль за здійсненням
діяльності з управління активами ІСІ та пенсійними активами в
межах своєї компетенції відповідно до чинного  законодавства
України.
 
 Т.в.о. начальника управління
 інвестиційної діяльності                 Н.Маляр

<< Главная страницаУкраина онлайн