Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі

Кабінет Міністрів України

Постанова № 2020 від 26.12.2003

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2003 р. N 2020
                Київ
 
           Про затвердження Порядку
         погодження продовження терміну
         перебування на державній службі
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1150 ( 1150-2007-п ) від 19.09.2007 }
 
 
 
   З метою  впорядкування  погодження  продовження  терміну
перебування на державній службі відповідно до статті 23 Закону
України  "Про державну службу" ( 3723-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок погодження продовження терміну перебування
на державній службі (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 19
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2003 р. N 2020
 
               ПОРЯДОК
         погодження продовження терміну
         перебування на державній службі
 
 
   1. Для продовження терміну перебування на державній службі
державного службовця, який досяг граничного віку перебування на
державній  службі,  встановленого  статтею 23 Закону України
"Про державну службу" ( 3723-12 ), керівник державного органу, в
якому працює державний службовець, звертається до  Начальника
Головдержслужби з відповідним поданням.
 
   Зазначене подання погоджується з керівником органу вищого
рівня в порядку підпорядкування.
 
   2. Подання щодо погодження продовження терміну перебування на
державній службі (далі - подання) надсилається не пізніше ніж за
місяць до досягнення державним  службовцем  граничного  віку
перебування  на  державній  службі  або  закінчення  терміну
попереднього продовження.
 
   3. Підставами для подання є вагомий  внесок  державного
службовця у діяльність державного органу або його структурного
підрозділу протягом тривалого часу, але не менше одного року, його
провідна  роль  або  участь  у  розробленні,  впровадженні
нормативно-правових актів, підготовці і виконанні  державних,
регіональних та галузевих програм, позитивні результати атестації
та щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на
нього обов'язків і завдань, а також нагородження державними
нагородами, Почесною грамотою або заохочувальними  відзнаками
Кабінету Міністрів України, Нагрудним знаком "Державна служба
України "За сумлінну працю" або Почесною грамотою Головдержслужби,
відомчими заохочувальними відзнаками.
 
   4. У поданні зазначаються такі відомості про державного
службовця:
 
   прізвище, ім'я, по батькові;
 
   повна дата народження (день, місяць, рік);
 
   освіта, найменування навчального  закладу  та  рік  його
закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень та його відповідність
займаній посаді, науковий ступінь і вчене звання;
 
   повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний
ранг відповідно до запису в трудовій книжці;
 
   стаж роботи  (загальний,  державної  служби,  роботи  у
відповідному державному органі та на даній посаді);
 
   рівень виконання посадових обов'язків, ділові та професійні
якості;
 
   підстави для продовження терміну перебування на державній
службі;
 
   термін, на який необхідно продовжити перебування на державній
службі;
 
   інформація щодо попереднього погодження продовження терміну
перебування на державній службі.
 
   5. До подання додаються:
 
   лист-погодження керівника  органу  вищого  рівня  щодо
продовження терміну перебування на державній службі;
 
   лист-погодження керівника  центрального  органу виконавчої
влади, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови
відповідної місцевої держадміністрації щодо продовження терміну
перебування на державній службі для осіб, які призначаються на
посади та звільняються з посад за погодженням з цими органами;
 
   копії атестаційного листа за результатами останньої атестації
та бланку останньої  щорічної  оцінки  виконання  покладених
обов'язків і завдань;
 
   копія трудової книжки, завірена в установленому порядку;
 
   копія списку осіб, зарахованих до кадрового резерву для
державної служби на відповідну посаду (за встановленою формою);
 
   копія документа, що посвідчує нагородження особи державними
нагородами,  Почесною  грамотою  або заохочувальною відзнакою
Кабінету Міністрів України, Нагрудним знаком "Державна служба
України "За сумлінну працю" або Почесною грамотою Головдержслужби,
відомчими заохочувальними відзнаками;
 
   біографічна довідка. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1150 ( 1150-2007-п ) від 19.09.2007 }
 
   6. Подання щодо особи, яка відповідно до законодавства
призначається на посаду Президентом України, Кабінетом Міністрів
України,  попередньо  опрацьовується  (у  письмовому вигляді)
державним органом із  Секретаріатом  Президента  України  та
Секретаріатом  Кабінету  Міністрів  України,  а  щодо перших
заступників та  заступників  голів  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських держадміністрацій - головою відповідної
місцевої держадміністрації із Секретаріатом Кабінету Міністрів
України.
{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1150 ( 1150-2007-п ) від
19.09.2007 }
 
   7. Подання з усіма документами розглядається Начальником
Головдержслужби в місячний термін з дня їх надходження.
 
   8. У разі потреби на запит Головдержслужби державні органи
додають до подання необхідні документи та пояснення. При цьому
розгляд  подання  відкладається  до  надходження  зазначених
документів.
 
   9. Порушення державними органами законодавства з  питань
прийняття на державну службу та проходження державної служби
державним службовцем, а також вимог цього Порядку може бути
підставою для відмови у погодженні продовження терміну перебування
на державній службі.

<< Главная страницаУкраина онлайн