Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку надання Головному управлінню державної служби інформації про направлення за кордон державних службовців з метою навчання

Кабінет Міністрів України

Постанова № 2019 від 26.12.2003, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2003 р. N 2019
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
 
         Про затвердження Порядку надання
       Головному управлінню державної служби
        інформації про направлення за кордон
       державних службовців з метою навчання
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок надання Головному управлінню державної
служби інформації про направлення за кордон державних службовців з
метою навчання, що додається.
 
   2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 19
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2003 р. N 2019
 
               ПОРЯДОК 
     надання Головному управлінню державної служби
     інформації про направлення за кордон державних
          службовців з метою навчання
 
 
   1. Цим   Порядком   визначається   процедура  надання
Головдержслужбі інформації про направлення за кордон державних
службовців  з  метою  підготовки,  перепідготовки, підвищення
кваліфікації (далі - навчання) за рахунок (повністю чи частково)
міжнародної технічної допомоги, що надається Україні міжнародними
та іноземними організаціями, та на основі інших форм міжнародного
співробітництва, а також звітування про результати цієї роботи.
 
   2. Дія цього Порядку поширюється на органи державної влади, в
яких  працюють  державні  службовці,  та  органи  місцевого
самоврядування (далі - органи) в частині забезпечення виконання
Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ) щодо організації навчання кадрів.
 
   3. Керівники  органів  оформляють  накази  про  службові
відрядження за кордон державних службовців та посадових осіб
місцевого  самоврядування  з  метою навчання після отримання
погодження Головдержслужби.
 
   4. До Головдержслужби не пізніш як за два тижні до виїзду за
кордон  державного  службовця  та  посадової особи місцевого
самоврядування подаються такі документи:
 
   супровідний лист за підписом керівника органу (або особи, що
його заміщує);
 
   відомості про кандидатуру, що направляється за кордон з метою
навчання, за підписом керівника органу - у двох примірниках
(додаток 1);
 
   копія запрошення та його переклад - у двох примірниках;
 
   копія програми навчання та її переклад, а у разі відсутності
програми - технічне завдання, що затверджується в установленому
порядку та скріплюється гербовою печаткою, - у двох примірниках. У
технічному завданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові,
посада особи, яка відряджається за кордон; строк відрядження та
місце перебування (навчання) за кордоном;  мета  відрядження
(підготовка,  перепідготовка  та  підвищення  кваліфікації:
стажування, участь у конференції, симпозіумі, форумі, семінарі,
вивчення досвіду тощо), перелік питань, що вивчатиме особа;
очікувані  результати  та  ефективність  навчання,  напрями
використання набутих знань у діяльності органу.
 
   У разі коли документи не можуть бути своєчасно направлені до
Головдержслужби, у  супровідному  листі  органу  викладаються
об'єктивні причини.
 
   5. Головдержслужба відмовляє у погодженні виїзду за кордон з
метою навчання з таких причин:
 
   невчасного подання документів (крім об'єктивних причин, які
викладаються у супровідному листі);
 
   подання неповного комплекту документів або неправильного їх
оформлення;
 
   невідповідності професійної діяльності державного службовця
та посадової особи місцевого самоврядування програмі навчання;
 
   пенсійного віку  державного службовця та посадової особи
місцевого самоврядування.
 
   У разі виїзду за кордон державного службовця та посадової
особи місцевого самоврядування з метою навчання під час їх
відпустки погодження Головдержслужби не потребується.
 
   6. Для  погодження  з  Головдержслужбою  зарахування  до
навчальних груп кандидатур державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, які виїжджають за кордон з  метою
навчання, Мінекономіки за два тижні до початку навчання подає такі
документи:
 
   супровідний лист за підписом керівника органу (або особи, що
його заміщує) з переліком осіб, які пропонуються для зарахування
до навчальної групи;
 
   документи, зазначені у абзацах третьому - п'ятому пункту 4
цього Порядку;
 
   копії подань  на  кандидатів,  що  надійшли  на  адресу
Мінекономіки, з яких формується навчальна група, - у  двох
примірниках.
 
   7. Органи щокварталу до 10 числа наступного місяця надають
Головдержслужбі звіти про результати навчання державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування за кордоном (додаток 2)
для узагальнення і подання їх до Кабінету Міністрів України та
інформування Адміністрації Президента України.
 
   Мінекономіки щокварталу  до  10  числа наступного місяця
додатково надає Головдержслужбі інформацію про результати навчання
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в
навчальних групах за кордоном.
 
 
                            Додаток 1
                            до Порядку
 
              ВІДОМОСТІ
     про кандидатуру, що направляється за кордон з
             метою навчання
 
 
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
 
Рік народження ___________________________________________________
 
Освіта ___________________________________________________________
 
Спеціальність за освітою _________________________________________
 
Повна назва навчального закладу (вищого чи післядипломної освіти),
рік його закінчення ______________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Посада, повна назва місця роботи, стаж роботи на зазначеній
посаді ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Чи зарахований до кадрового резерву державної служби та на
яку посаду _______________________________________________________
 
Назва країни та строк перебування ________________________________
 
   Мета відрядження  (підготовка,  перепідготовка, підвищення
кваліфікації: стажування, участь у  конференції,  симпозіумі,
форумі, семінарі, вивчення досвіду тощо) _________________________
__________________________________________________________________
 
   Підстава виїзду (повна назва угоди (договору), номер і дата
її реєстрації; запрошення, програми тощо) ________________________
__________________________________________________________________
 
   Фінансування (повна  назва  організації,  що  фінансує
перебування за кордоном та оплачує проїзд, страхування тощо) _____
__________________________________________________________________
 
 
 _________________________   ________   ______________________
 (посада керівника органу)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 М.П.
 
 "_____" _________________ 200__ року
 
 
                            Додаток 2
                            до Порядку
 
                ЗВІТ
     про результати навчання державних службовців та
    посадових осіб місцевого самоврядування за кордоном
    від _______________________________________________
            (повна назва органу)
      у ________ кварталі __________________ року
 
-----------------------------------------------------------------------------
N | Прі- | Зай-|Вік|Стаж|Пере- |Осві- | Навчання |Під-|Повна | Ре- | Реа-
п/п|звище,| мана|  |дер-|буван-| та, |(підготовка,|ста-|назва |зуль-|ліза-
  |ім'я, |поса-|  |жав-| ня у |повна | перепід- | ва |орга- | тат | ція
  | по |да та|  |ної |кадро-|назва |готовка та | ви-|ніза- | від-|пріо-
  |бать- |строк|  |слу-| вому | нав- |підвищення |їзду| ції, | ряд-|ритет-
  | кові |пере-|  |жби |резер-|чаль- |кваліфкації)|  | що | жен-| них
  |   |бува-|  |  | ві | ного |------------|  |відпо-| ня |напря-
  |   | ння |  |  |   | за- |краї-|види |  |відала|   | мів
  |   | на |  |  |   |кладу |на і |нав- |  | за |   |міжна-
  |   | ній |  |  |   | (ви- |строк|чання,|  | нав- |   |родно-
  |   |   |  |  |   | щого |пере-| їх  |  |чання,|   | го
  |   |   |  |  |   | чи |бува-|тема- |  |фіна- |   |спів-
  |   |   |  |  |   |після-|ння |тика |  | нсу- |   |робіт-
  |   |   |  |  |   | дип- |   |   |  |вання |   | ниц-
  |   |   |  |  |   | лом- |   |   |  |пере- |   | тва
  |   |   |  |  |   | ної |   |   |  |буван-|   |
  |   |   |  |  |   |осві- |   |   |  |ня за |   |
  |   |   |  |  |   | ти); |   |   |  | кор- |   |
  |   |   |  |  |   | рік |   |   |  |доном,|   |
  |   |   |  |  |   |закін-|   |   |  |оплату|   |
  |   |   |  |  |   |чення |   |   |  |проїз-|   |
  |   |   |  |  |   |   |   |   |  | ду, |   |
  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |стра- |   |
  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |хуван-|   |
  |   |   |  |  |   |   |   |   |  | ня |   |
  |   |   |  |  |   |   |   |   |  | тощо |   |
---+------+-----+---+----+------+------+-----+------+----+------+-----+------
1. |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
---+------+-----+---+----+------+------+-----+------+----+------+-----+------
2. |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
---+------+-----+---+----+------+------+-----+------+----+------+-----+------
3. |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 
 _________________________   ________   ______________________
 (посада керівника органу)   (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 М.П.
 
 "_____" _________________ 200__ року
 
 _________________________________________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону виконавця)
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2003 р. N 2019
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
 
   1. Абзац п'ятий пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1992 р. N 698 ( 698-92-п ) "Про вдосконалення
порядку здійснення службових відряджень за кордон" із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня
1996 р. N 648 ( 648-96-п ), від 25 березня 1997 р. N 264
( 264-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 13, с. 34),
від 23 квітня 1998 р. N 553 ( 553-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 16, ст. 604), від 5 жовтня 1998 р. N 1591
( 1591-98-п ) (Офіційний вісник України 1998 р., N 40, ст. 1483),
від 3 грудня 2001 р. N 1629 ( 1629-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 49, ст. 2202), від 13 грудня 2001 р. N 1681
( 1681-2001-п  ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51,
ст. 2289); від 17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546), викласти в такій
редакції:
 
   "службове відрядження за кордон державних службовців з метою
навчання  оформляється  після  отримання погодження Головного
управління державної служби".
 
   2. У Положенні про роботу з кадрами в центральних і місцевих
органах  державної виконавчої влади, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 20 вересня 1995  р.  N  747
( 747-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 39):
 
   у другому реченні пункту 15 та пункті 17 слова "підвищення
кваліфікації та стажування" виключити;
 
   у пункті 16 слова "та підвищення кваліфікації" виключити.
 
   3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 листопада
2003 р. N 1795 ( 1795-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 47, ст. 2439):
 
   у назві та пункті 1 постанови слова  "стажування,  для
підвищення кваліфікації" виключити;
 
   у Положенні  про  умови матеріального забезпечення осіб,
направлених за кордон на навчання, стажування, для підвищення
кваліфікації, затвердженому зазначеною постановою:
 
   у назві  Положення  слова  "стажування,  для  підвищення
кваліфікації" виключити;
 
   в абзаці першому пункту 1 слова "стажування, для підвищення
кваліфікації (далі - навчання)" виключити.

<< Главная страницаУкраина онлайн