Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Порядок здійснення контролю за ввезенням на митну територію України окремих товарів цільового призначення

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 913 від 26.12.2003

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.12.2003 N 913
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1263/8584
 
 
      Про Порядок здійснення контролю за ввезенням
      на митну територію України окремих товарів
           цільового призначення
 
 
   З метою реалізації вимог статті 60 Митного кодексу України
(  92-15  ) та Закону України "Про Митний  тариф України"
( 2371-14 ),  удосконалення  контролю за ввезенням на митну
територію України окремих товарів цільового призначення, а також
для забезпечення справляння в повному обсязі податків і зборів
(обов'язкових платежів) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок здійснення контролю за ввезенням на
митну територію України окремих товарів цільового призначення
(далі - Порядок), що додається.
 
   2. Управлінню  тарифного  регулювання  (Пашинний О.І.)  і
Управлінню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
 
   3. Начальникам регіональних митниць, митниць проінформувати
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та митних брокерів, що
працюють у зонах діяльності митниць, про вимоги цього наказу.
 
   4. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Дьоміна Ю.М.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   26.12.2003 N 913
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1263/8584
 
 
               ПОРЯДОК
      здійснення контролю за ввезенням на митну
        територію України окремих товарів
           цільового призначення
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено з метою:
   уніфікації процедур митного оформлення товарів цільового
призначення, що ввозяться на митну територію України;
   належної організації контролю з боку митних органів за
ввезенням на митну територію України окремих товарів цільового
призначення;
   забезпечення справляння в повному обсязі податків і зборів
(обов'язкових платежів);
   застосування заходів  тарифного регулювання при  митному
оформленні товарів.
 
   1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
   товари цільового призначення (далі  - товари) - товари
(продукція),  що ввозяться на  митну територію України  для
використання в окремій галузі, для промислової переробки чи для
виробництва певної продукції й перелік яких наведено в додатку 1
до цього Порядку;
   суб'єкт господарської діяльності - підприємство, установа,
організація (їх філія, представництво, відділення) незалежно від
форми  власності,  іноземна  юридична  особа  (її  філія,
представництво,  відділення),  фізична  особа  -  суб'єкт
підприємницької діяльності, що здійснює господарську діяльність на
митній території України;
   виробничі потужності - потужності суб'єкта господарської
діяльності, що  використовуються в процесі  переробки та/або
виробництва товарів.
 
   1.3. Дія Порядку поширюється на товари, перелік яких наведено
в додатку 1 до цього Порядку.
 
      2. Особливості митного оформлення товарів
 
   2.1. При здійсненні митного оформлення  товарів  суб'єкт
господарської діяльності (далі - суб'єкт) подає митному органу
такі документи:
   зобов'язання керівника суб'єкта про цільове використання
товарів (додаток 2);
   довідку   про   наявність   виробничих   потужностей
(місцезнаходження,  загальну  площу  виробничого  комплексу,
технологічну схему виробництва тощо), потрібних для промислової
переробки або/та для виробництва певної продукції.
 
   2.2. У разі відсутності виробничих потужностей суб'єкт подає
один з таких документів для підтверження цільового використання
товарів:
   договір оренди виробничих потужностей;
   договір про переробку товарів з іншим підприємством;
   договір про спільну діяльність;
   договір, відповідно до якого суб'єкт є повіреним, агентом або
іншим посередником;
   замовлення на поставку;
   інший документ, що може бути використаний суб'єктом з цією
метою.
 
   2.3. За відсутності документів, зазначених у пунктах 2.1 та
2.2 цього Порядку, чи невідповідності даних, заявлених у цих
документах, меті ввезення товарів  митне оформлення останніх
здійснюється за кодом згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ), установленим для товарів, текстовий опис яких не
передбачає цільового призначення або/та цільового використання
товару.
 
   2.4. Подані суб'єктом документи, заявлені ним як такі, що
містять конфіденційну інформацію, не можуть використовуватися
посадовими особами митних органів з іншою метою, ніж митне
оформлення  товарів,  за  винятком  випадків,  передбачених
законодавством України. За розголошення такої інформації посадові
особи  митних  органів  несуть  відповідальність  згідно  із
законодавством України.
 
        3. Контроль за ввезенням на митну
          територію України товарів
 
   3.1. Контроль за ввезенням на митну територію України товарів
проводиться митними  органами в порядку,  визначеному Указом
Президента України від 23.07.98 N 817/98 ( 817/98 ) "Про деякі
заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" і постановою
Кабінету Міністрів України від 29.01.99 N 112 ( 112-99-п ) "Про
порядок  координації  проведення планових  виїзних  перевірок
фінансово-господарської  діяльності  суб'єктів  підприємницької
діяльності контролюючими органами".
 
   3.2. Суб'єкт у визначений у зобов'язанні строк подає митному
органу,  який проводив митне  оформлення товарів, звіт,  що
підтверджує цільове використання товарів.
   Такий звіт оформлюється на бланку підприємства в довільній
формі з проставленням підпису керівника й печатки підприємства.
 
   3.3. У разі виявлення фактів нецільового використання товарів
митний орган уживає заходів згідно із законодавством України.
 
 Начальник Управління
 тарифного регулювання                О.І.Пашинний
 
                   Додаток 1
                   до Порядку здійснення
                   контролю за ввезенням на
                   митну територію України
                   окремих товарів цільового
                   призначення
 
 
               ПЕРЕЛІК
         товарів цільового призначення
 
 
 -------------------------------------------------------------
 Код згідно з |         Опис товару
   УКТЗЕД  |
 ( 2371а-14 ) |
 -------------+-----------------------------------------------
 0511 91 10 10|Путасу некондиційна та інша некондиційна риба
        |для годівлі хутрових звірів
 -------------+-----------------------------------------------
 0511 99 10 10|Жили та сухожилля (для медичних цілей)
 -------------+-----------------------------------------------
 0713 10 10 00|Горох для сівби
 -------------+-----------------------------------------------
 0901 11 00 10|Кава для промислової переробки
 0901 12 00 10|
 0901 90 10 10|
 -------------+-----------------------------------------------
 1204 00 10 00|Насіння льону для сівби
 -------------+-----------------------------------------------
 1205 00 10 00|Насіння свиріпи або ріпака для сівби
 -------------+-----------------------------------------------
 1206 00 10 00|Насіння соняшнику для сівби
 -------------+-----------------------------------------------
 1502 00 10 10|Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий,
        |крім жиру товарної позиції 1503, топлений,
        |екстрагований пресуванням для виробництва мила
 -------------+-----------------------------------------------
 1507 10 10 00|Олія соєва та її фракції, неочищена (сира) для
        |технічного або промислового використання, крім
        |виробництва продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1507 90 10 00|Олія соєва та її фракції для технічного або
        |промислового використання,  крім виробництва
        |продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1508 10 10 00|Олія арахісова та її фракції, неочищена (сира)
        |для технічного або промислового використання,
        |крім виробництва продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1508 90 10 00|Олія арахісова та її фракції для технічного або
        |промислового використання,  крім виробництва
        |продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1512 11 10 00|Олія соняшникова або сафлорова та її фракції,
        |неочищена  (сира)  для  технічного  або
        |промислового використання,  крім виробництва
        |продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1512 19 10 00|Олія соняшникова або сафлорова та її фракції
        |для технічного або промислового використання,
        |крім виробництва продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1514 10 10 00|Олія зі свиріпи, ріпакова або гірчична та її
        |фракції, неочищена (сира) для технічного або
        |промислового використання,  крім виробництва
        |продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1514 90 10 00|Олія зі свиріпи, ріпакова або гірчична та її
        |фракції  для  технічного  або  промислового
        |використання,  крім  виробництва  продуктів
        |харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1515 19 10 00|Олія з  насіння льону та її  фракції для
        |технічного або промислового використання, крім
        |виробництва продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1515 29 10 00|Олія з кукурудзи та її фракції для технічного
        |або промислового використання, крім виробництва
        |продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1515 50 11 00|Олія кунжутова та її фракції, неочищена (сира)
        |для технічного або промислового використання,
        |крім виробництва продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1515 50 91 00|Олія кунжутова та її фракції для технічного або
        |промислового використання,  крім виробництва
        |продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1515 90 21 00|Олія з насіння тютюну та її фракції, неочищена
        |(сира)
        |для технічного або промислового використання,
        |крім виробництва продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1515 90 31 00|Олія з насіння тютюну  та її фракції для
        |технічного або промислового використання, крім
        |виробництва продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1515 90 40 00|Олія та її фракції,  неочищена (сира) для
        |технічного або промислового використання, крім
        |виробництва продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1515 90 60 00|Олія  та її  фракції  для технічного  або
        |промислового використання,  крім виробництва
        |продуктів харчування
 -------------+-----------------------------------------------
 1516 20 98 10|Рослинні жири та їх фракції для виготовлення
        |харчових продуктів в упаковці чистою вагою
        |понад 1 кг
 -------------+-----------------------------------------------
 1517 90 99 10|Суміші  рослинних  жирів  для  виготовлення
        |харчових продуктів
 -------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 2
                   до Порядку здійснення
                   контролю за ввезенням на
                   митну територію України
                   окремих товарів цільового
                   призначення
 
 
            ФОРМА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
      керівника суб'єкта господарської діяльності
         про цільове використання товарів
 
 
   Зобов'язання про цільове використання товарів*
 
 
   Я, ______________________________________, беру зобов'язання,
    (прізвище, ім'я, по батькові керівника)
 
що нижчезазначені товари будуть використані з метою ______________
____________________________________________________________ і в
 (промислової переробки, промислового використання, інше)
 
строк до ________________________________________ митному органу
     (орієнтовний строк використання товарів)
буде наданий звіт,  що підтверджує цільове використання цих
товарів.
 
   --------------------------------------------------------
   | N |Дата і номер|Код товару|Найме- |Кількість| Митна |
   |з/п| вантажної | згідно з |нування|     |вартість|
   |  |  митної  | УКТЗЕД |товару |     |    |
   |  | декларації |     |    |     |    |
   |---+------------+----------+-------+---------+--------|
   |  |      |     |    |     |    |
   --------------------------------------------------------
 
   У разі використання товару не за цільовим  призначенням
зобов'язуюся сплатити ввізне мито в повному обсязі згідно із
законодавством України.
 
   Про відповідальність, передбачену Митним кодексом України, у
разі порушення цього зобов'язання попереджений.
 
------------------------------------------------------------------
Керівник       |            |
(посада)       |            |
---------------------|_______________________|____________________
           |(підпис, дата, печатка)|(ініціали, прізвище)
---------------------+-----------------------+--------------------
---------------------+-----------------------+--------------------
Посада посадової   |            |
особи митного органу,|_______________________|____________________
яка здійснила    |(підпис, дата, особиста|(ініціали, прізвище)
митне оформлення   |  номерна печатка)  |
------------------------------------------------------------------
_______________
   * Зобов'язання оформлюється на бланку підприємства.


<< Главная страницаУкраина онлайн