Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 8

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

передлеглої частини плода. Необхідно відмітити загальну тривалість
та тривалість пологів за періодами.
   Якщо мали  місце  відхилення від фізіологічного перебігу
вагітності і пологів, необхідно вказати патологічні відхилення.
Викласти динаміку пологової діяльності, тривалість безводного
періоду, перебіг пологів; стать плода, масо-ростові показники,
стан при народжені за шкалою Апгар; об'єм крововтрати.
   Необхідно зазначити показання чи протипоказання до спільного
перебування матері і дитини. Якщо мали місце оперативні втручання,
докладно викласти показання,  умови,  знеболювання,  характер
операції та її особливості.
 
             Виписний епікриз
 
   Виписний епікриз  - заключна частина карти стаціонарного
хворого або історії пологів. Це стислий висновок лікаря про
перебіг хвороби, результати обстеження та лікування, визначення
стану хворого на час виписки із стаціонару, прогноз захворювання,
поради щодо подальших лікувально-реабілітаційних заходів.
   В епікризі стисло викладається паспортна частина, скарги
хворої, історія хвороби, (факти, що мають відношення до хвороби),
клінічні  прояви  хвороби;  основні  дані  лабораторної  та
інструментальної діагностики, результати консультації профільних
спеціалістів.
   Потім записується клінічний діагноз та проведене у стаціонарі
лікування (добові та разові дози препаратів), результати та
ефективність лікування. Наслідки захворювання: повне одужання,
незначне погіршення, стан без змін, погіршення стану хворої,
хронічний перебіг чи загострення процесу, смерть.
   Необхідно зазначити  спроможність  пацієнтки  виконувати
професійні обов'язки: працездатна, обмежено працездатна, показання
для переводу на легкі умови праці чи інвалідність.
 
 
                   Додаток 10
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   стаціонарної
                   акушерсько-гінекологічної
                   та неонатологічної допомоги
 
 
              РЕКОМЕНДАЦIЇ
     щодо ведення пологів з використанням партограми
 
 
          Порядок запису партограми
 
   Партограма (вкладиш до історії пологів (ф. 096/о) - це
графічний запис перебігу пологів, стану роділлі  та  плода,
призначена для занесення інформації про результати спостереження
під час пологів за станом матері, плода, процесами розкриття шийки
матки та просування голівки плода. Партограма дозволяє чітко
розрізняти нормальний перебіг пологів від  патологічного  та
визначати період ускладнення пологів, що потребує втручання.
   Партограма складається з трьох основних компонентів, які
відображають 7 таблиць:
   I - стан плода - частота серцевих скорочень, стан плодового
міхура та навколоплідних вод, конфігурацію голівки (табл. 1, 2).
   II - перебіг пологів - темп розкриття шийки матки, опускання
голівки плода,  скорочення  матки,  режим введення окситоцину
(табл. 3, 4, 5).
   III - стан жінки - пульс, артеріальний тиск, температура,
сеча (об'єм, білок, ацетон), ліки, що вводяться під час пологів
(табл. 6, 7).
   Заповнення партограми починається за умови упевненості у
відсутності ускладнень вагітності, які вимагали б термінових дій.
   Паспортна частина містить інформацію про прізвище, ім'я, по
батькові роділлі, кількість вагітностей, пологів, назву лікарні,
дату та час госпіталізації, час розриву навколоплідних оболонок,
N історії пологів.
 
             I - Стан плода
 
   Частота серцевих скорочень
   Таблиця 1 служить для запису частоти серцевих скорочень
плода, які у I періоді пологів підраховуються і заносяться до
партограми кожні 15 хвилин, а у II періоді вислуховуються кожні
5 хвилин після потуги і заносяться до партограми кожні 15 хвилин.
Кожен квадрат у таблиці представляє собою проміжок часу в 15 хв.
Частоту серцевих скорочень плода потрібно реєструвати впродовж
1 хв. (до і після перейм або потуг), жінка при цьому лежить на
боці.
 
     Навколоплідні води та конфігурація голівки плода
 
   Таблиця 2 відображає:
   а) цілісність плідного міхура (Ц - цілий плодовий міхур) і
стан навколоплідних  вод  при  розриві  плодових  оболонок
(П - навколоплідні води прозорі, М - меконіальне забарвлення вод;
К  - води, забарвлені кров'ю), що визначається при кожному
внутрішньому акушерському дослідженні;
   б) ступінь конфігурації голівки плода (I ст. - кістки черепа
роз'єднані сполучною тканиною, шви легко прощупуються, II ст. -
кістки стикаються одна з одною, шви не визначаються, III ст. -
кістки находять одна на другу,  не  розділяються,  виражена
конфігурацію  голівки).  На  партограмі  I  ст. конфігурації
позначається позначкою (-), II ст. - (+), III ст. - (++).
 
            II - Перебіг пологів
 
     Розкриття шийки матки та опускання голівки плода
 
   Таблиця 3 відображає:
   а) динаміку розкриття шийки матки і просування голівки плода.
Ці дані визначаються під час кожного внутрішнього акушерського
дослідження,  що  здійснюється  при  поступленні  у пологове
відділення, після злиття навколоплідних вод або кожні 4 години
протягом пологів. Результати відмічаються на партограмі позначкою
(Х) у клітинці відповідно ступеню розкриття і часу обстеження.
З лівого  боку  графіка  біля  квадратів  проставлені  числа
від 0 до 10: кожен квадрат представляє 1 см розкриття. Знизу
графіка є числа 0-24: кожен квадрат - 1 год.
   У I-му періоді пологів виділяють латентну, активну фази та
фазу затримки. Тривалість латентної фази не повинна перевищувати
8 годин. За цей час відбувається згладжування шийки матки та її
розкриття до 3 см. Темп розкриття шийки матки в активній фазі
першого періоду пологів становить не менше 1,0 см/год. Фаза
затримки  характеризується  ослабленням  пологової  діяльності
протягом 1-1,5 години наприкінці I періоду.
 
   Лінія тривоги (1) - починається у тій точці, що відповідає
розкриттю 3 см і продовжується до позначки повного розкриття шийки
матки з темпом розкриття 1 см/год.
 
   Лінія дії (2) - проходить паралельно лінії 1, відступивши на
4 години вправо від лінії тривоги.
   За умови нормального перебігу пологів, графічне зображення
розкриття шийки матки не заходить вправо за лінію тривоги. Якщо це
відбувається, то вважається, що необхідно провести критичну оцінку
причини затримки та прийняти рішення щодо відповідного лікування
такого стану.
   Коли жінка поступає в активній фазі I періоду пологів,
ступінь розкриття шийки матки наноситься на лінію тривоги. За
умови задовільного перебігу пологів відображення процесу розкриття
буде на лінії тривоги або зліва від неї.
   У випадках,  коли  тривалість  пологів у латентній фазі
менше 8 годин, відображення процесу пологів слід одразу перенести
пунктирною лінією з області латентної фази в область активної фази
на лінію тривоги.
   б) - опускання голівки плода може не спостерігатись, поки
шийка матки не розкриється приблизно на 7 см. Для визначення
відношення голівки плода до площини входу у малий таз зовнішнім
акушерським дослідженням (мал. 1) використовується метод пальпації
голівки плода над симфізом і ширина пальців акушера, кількість
яких відповідає ступеню вставлення голівки плода до малого тазу -
(позначається знаком - о). Наприклад, 5/5 - ширина 5 пальців
акушера визначає голівку плода над симфізом - голівка плода
знаходиться над входом до малого тазу, 4/5 - ширина 4 пальців
акушера, голівка притиснута до входу у малий таз, 3/5 - ширина
3 пальців акушера, голівка малим сегментом у вході до м/тазу,
2/5 - ширина 2 пальців акушера, голівка великим сегментом у вході
до м/тазу, 1/5 - ширина 1 пальця, голівка знаходиться у порожнині
тазу, 0/5 - на тазовому дні. Цей метод є більш надійним за
внутрішнє  дослідження  у  разі  формування великого набряку
передлежачої частини голівки плода. Відношення нижнього полюсу
голівки плода до lin. Interspinalis визначається у разі проведення
внутрішнього акушерського дослідження.
 
               Мал. 1
             ( va620282-03 )
 
   Таблиця 4. Кожен квадрат відповідає 1 переймі. Спостереження
за переймами проводяться щогодини в латентній фазі та кожні
30 хвилин в активній фазі. Частота перейм підраховується за
10 хвилин спостереження у секундах. Тривалість перейм визначається
від моменту, коли перейма відчувається у черевній порожнині до
моменту, коли вона проходить, виміряється в секундах; відповідно
до цього заштриховується необхідна кількість квадратів (зразок
заштриховки квадратів ( va620282-03 ).
 
   Для того,  щоб  почати  заповнення  партограми,  слід
пересвідчитись, що у жінки спостерігається достатня кількість
перейм. В латентній фазі - 1 чи більше перейм протягом 10 хв.,
кожна з яких триває 20 сек. або довше. В активній фазі -
2 чи більше - за 10 хв. тривалістю 20 сек. або довше.
 
   Таблиця 5  заповнюється  у  разі  стимуляції  пологової
діяльності.  Кожні  30  хвилин записується кількість крапель
окситоцину за хвилину. Записується доза та спосіб  введення
утеротонічного засобу.
   III - Стан жінки
 
   Таблиця 6  заповнюється  у  разі  застосування  інших
медикаментів.
 
   Таблиця 7  відображає АТ (визначається кожні 2 години),
частоту пульсу (відмічається кожні 2 години  позначкою  .),
температуру тіла (відмічається кожні 4 години), об'єм виділеної
сечі (кожні 4 години), білок, ацетон сечі (за показаннями).
 
              ПАРТОГРАМА
        (вкладиш до історії пологів N ...)
             ( va620282-03 )
 
 
                   Додаток 11
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   стаціонарної
                   акушерсько-гінекологічної
                   та неонатологічної допомоги
 
 
             ТАБЛИЦЯ ОЦIНКИ
          біофізичного профілю плода
            (за А.Vintzileos)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Дата "___"_________ 2000 р. П.I.Б.: _______________ Вік: ___ р. ¦
¦Біофізичний профіль плода (за А.Vintzileos)           ¦
¦          (БПП)              N IП:    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Параметри:  ¦           Бали             ¦
¦-------------+--------------------------------------------------¦
¦       ¦    2    ¦    1    ¦    0    ¦
¦-------------+----------------+----------------+----------------¦
¦Нестресовий ¦5 і більше   ¦2-4 акцелерацій ¦1 акцелерація  ¦
¦тест     ¦акцелерацій   ¦амплітудою не  ¦або відсутність ¦
¦       ¦амплітудою не  ¦менше 15 уд./хв.¦її за 20 хв.  ¦
¦       ¦менше      ¦тривалістю не  ¦спостереження  ¦
¦       ¦15 уд./хв.,   ¦менше 15 с,   ¦        ¦
¦       ¦тривалістю не  ¦пов'язаних із  ¦        ¦
¦       ¦менше 15 с.,  ¦рухами плода за ¦        ¦
¦       ¦пов'язаних із  ¦20 хв.     ¦        ¦
¦       ¦рухами плода за ¦спостереження  ¦        ¦
¦       ¦20 хв.     ¦        ¦        ¦
¦       ¦спостереження  ¦        ¦        ¦
¦-------------+----------------+----------------+----------------¦
¦Дихальні рухи¦Не менше одного ¦Не менше одного ¦ДРП тривалістю ¦
¦плода (ДРП) ¦епізоду ДРП   ¦епізоду ДРП   ¦менше 30 с. або ¦
¦       ¦тривалістю 60 с.¦тривалістю від ¦їх відсутність ¦
¦       ¦і більше за 30 ¦30 до 60 с. за ¦за 30 хв.    ¦
¦       ¦хв.       ¦30 хв.     ¦Спостереження  ¦
¦       ¦спостереження  ¦спостереження  ¦        ¦
¦-------------+----------------+----------------+----------------¦
¦Рухова    ¦Не менше 3   ¦1 або 2     ¦Відсутність   ¦
¦активність  ¦генералізованих ¦генералізованих ¦генералізованих ¦
¦плода    ¦рухів за 30 хв. ¦рухи за 30 хв. ¦рухів      ¦
¦       ¦спостереження  ¦спостереження  ¦        ¦
¦-------------+----------------+----------------+----------------¦
¦Тонус плода ¦Один епізод і  ¦Не менше одного ¦Кінцівки в   ¦
¦       ¦більше розгинань¦епізоду     ¦розгинальному  ¦
¦       ¦із поверненням у¦розгинання із  ¦положенні    ¦
¦       ¦згинальне    ¦поверненням у  ¦        ¦
¦       ¦положення хребта¦згинальне    ¦        ¦
¦       ¦та кінцівок за ¦положення    ¦        ¦
¦       ¦30 хв.     ¦за 30 хв.    ¦        ¦
¦       ¦спостереження  ¦спостереження  ¦        ¦
¦-------------+----------------+----------------+----------------¦
¦Об'єм    ¦Води      ¦Вертик. розмір ¦Тісне      ¦
¦навколоплідни¦визначаються у ¦вільної ділянки ¦розташування  ¦
¦х вод    ¦матці, вертик. ¦вод більше 1 см,¦дрібних частин ¦
¦       ¦діаметр вільної ¦але не менше  ¦плода, вертик. ¦
¦       ¦ділянки вод 2 см¦2 см      ¦Діаметр вільної ¦
¦       ¦і більше    ¦        ¦ділянки менше  ¦
¦       ¦        ¦        ¦1 см      ¦
¦-------------+----------------+----------------+----------------¦
¦Ступінь   ¦0, 1 і 2 ступені¦Плацента по   ¦3 ступінь    ¦
¦зрілості   ¦зрілості    ¦задній стінці, ¦зрілості    ¦
¦плаценти за ¦        ¦її важко дослід.¦плаценти    ¦
¦Grannum   ¦        ¦3 ст. зрілості ¦кальциноз    ¦
¦       ¦        ¦        ¦плаценти    ¦
------------------------------------------------------------------
   Оцінка та діагноз:
   9-12 балів - задовільний стан плода;
   7-8 балів - сумнівний тест (повторити через 2-3 дні після
лікування);
   6 балів і нижче - патологічна оцінка БПП (вирішити питання
про термінове розродження
 
   Підпис лікаря: ___________________
 
 
 
              ПОКАЗАННЯ
     для проведення оцінки біофізичного профілю плода
          в акушерському стаціонарі:
 
 
   1. Ареактивний  нестресовий  тест  плода  (НСТ) у разі
запису КТГ.
   2. Синдром затримки розвитку плода.
   3. Хронічна фето-плацентарна недостатність.
   4. Високий та вкрай високий ступінь ризику у  вагітної
за наявної акушерської та екстрагенітальної патології за шкалою
А.Coopland.
 
 
                   Додаток 12
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   стаціонарної
                   акушерсько-гінекологічної
                   та неонатологічної допомоги
 
 
               ПЕРЕЛIК
     медикаментів для надання невідкладної допомоги
       в акушерсько-гінекологічних відділеннях
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N з/п¦     назва препарату      ¦   кількість   ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 1. ¦Адреналін 0,1% - 1,0        ¦   5 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 2. ¦Альбумін 10% - 100,0        ¦   1 фл.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 3. ¦Аміназин 2,5% - 1,0         ¦   5 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 4. ¦Атропін 0,1% - 1,0         ¦   5 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 5. ¦Баралгін 5,0            ¦   5 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 6. ¦Вітамін С 5% - 1,0         ¦   10 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 7. ¦Верапаміл 0,25% - 2,0        ¦   5 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 8. ¦Гідрокортизон 100 мг        ¦   10 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 9. ¦Гепарін 5,0             ¦   1 фл.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 10. ¦Гелофузін 1000 мл.         ¦   1 фл.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 11. ¦Дексаметазон 4 мг          ¦   5 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 12 ¦Дібазол 1% - 1,0          ¦   10 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 13. ¦Дроперідол 0,25% - 5,0       ¦   2 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 14. ¦Димедрол 1% - 1,0          ¦   5 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 15. ¦Дофамін 0,5% - 5,0         ¦   5 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 16 ¦Клофелін 0,01% - 1,0        ¦   5 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 17. ¦Контрикал 10000 од.         ¦   10 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 18. ¦Кальцію глюконат 10% - 10,0     ¦   10 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 19. ¦Корглікон 0,06% - 1,0        ¦   5 амп.     ¦
¦-----+------------------------------------+---------------------¦
¦ 20. ¦Кордарон 5% - 3,0          ¦   5 амп.     ¦

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн