Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 4

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

   7.24. У  разі перебування новонародженого в акушерському
стаціонарі більше 7 діб оформляється етапний епікриз, в якому
відображається динаміка стану новонародженого, обсяг і результати
проведених обстежень і лікування, обгрунтовується доцільність його
подальшого перебування в акушерському стаціонарі.
 
   7.25. Виписка  здорових  новонароджених  з  акушерського
стаціонару здійснюється на 3 добу життя. Питання про виписку
новонароджених, які мали порушення або захворювання у періоді
ранньої постнатальної адаптації, вирішується лікарем-неонатологом
спільно із завідуючим неонатологічним відділенням. { Підпункт 7.25
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 234 ( z0694-07 ) від 10.05.2007 }
 
   7.26. Iнформація про дату виписки новонародженого по телефону
надається в дитячу поліклініку в день виписки.
 
   7.27. Iнформація про новонародженого (фактори перинатального
ризику, стать дитини, антропометричні дані при народженні та при
виписці, характер вигодовування, характер  перебігу  раннього
неонатального періоду, виявлені захворювання, обсяг проведеного
обстеження і лікування) фіксується в обмінній карті породіллі
(ф. 113/о), яка видається матері на руки для надання дільничному
лікарю-педіатру дитячої поліклініки або сімейному лікарю.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   Додаток 1
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   стаціонарної
                   акушерсько-гінекологічної
                   та неонатологічної допомоги
 
 
             РIВНI НАДАННЯ
       стаціонарної акушерсько-гінекологічної
       та неонатологічної допомоги населенню
 
   I рівень - районні, центральні районні та міські лікарні, в
яких відсутні відділення анестезіології й інтенсивної терапії.
Забезпечується цілодобове чергування анестезіолога (чергування
вдома).
   Лікувальні заклади цього рівня  забезпечують  розродження
вагітних з низьким ступенем акушерського та перинатального ризику
розвитку ускладнень, надання медичної допомоги гінекологічним
хворим. Водночас вони мають:
   - налагоджену систему визначення пацієнток високого ризику
розвитку ускладнень перинатального періоду і скерування їх до
установи вищого рівня;
   - можливості діагностувати та забезпечити  підтримувальне
лікування непередбачених проблем матері і плода, що виникли під
час пологів;
   - можливості розпочати операцію кесаревого розтину протягом
30 хв. після визначення необхідності її проведення;
   - постійний запас препаратів крові, замінників крові та
медикаментів для надання ургентної акушерсько-гінекологічної і
неонатологічної допомоги;
   - можливості надання анестезіологічної допомоги, а також
проведення початкового (невідкладного) лабораторного обстеження
цілодобово;
   - можливості забезпечити надання медичної допомоги і догляд
за здоровими доношеними новонародженими;
   - можливості надати повну первинну реанімаційну допомогу,
проводити кисневу терапію і стабілізувати життєві функції усіх
немовлят, які народились в установі, до моменту їх переведення до
ЛПЗ вищого рівня.
   I група  динамічного  спостереження  (вагітні  "низького"
акушерського та перинатального ризику).
 
   II рівень - районні лікарні, центральні районні лікарні і
акушерські відділення міських лікарень, міські пологові будинки, у
яких є відділення анестезіології й інтенсивної терапії, а також
черговий неонатолог цілодобово.
   Лікувальні заклади  цього  рівня забезпечують розродження
вагітних низького і високого (за сукупністю факторів) ступеня
акушерського та перинатального ризику, а також виконують усі
функції установ I рівня, в тому числі надання кваліфікованої
допомоги   гінекологічним  хворим,  окрім  спеціалізованої
гінекологічної допомоги.
   Лікувальні заклади II рівня повинні забезпечити  надання
медичної допомоги новонародженим масою тіла   1800 г (термін
гестації = 34 тиж.), які мають захворювання без значних порушень
життєвих функцій.
   I і II група динамічного спостереження ( вагітні низького та
високого ступеню акушерського та перинатального ризику).
 
   III рівень - міські, обласні пологові будинки, перинатальні
центри та центри репродуктивного здоров'я, які є клінічними базами
кафедр акушерства і гінекології III-IV рівня акредитації, а також
пологові відділення обласних лікарень, які мають у своєму складі
відділення  акушерської  реанімації  та  інтенсивної  терапії
новонароджених; інститут ПАГ АМН України.
   Лікувальні заклади  цього  рівня забезпечують розродження
вагітних вкрай високого та високого ступеня акушерського та
перинатального ризику, з важкою екстрагенітальною патологією,
надання спеціалізованої допомоги гінекологічним хворим, а також
виконують всі функції установ I-II рівня.
   Лікувальні заклади III рівня повинні забезпечити надання
медичної допомоги новонародженим масою тіла = 1800 г і терміном
гестації = 33 тиж. незалежно від наявної патології, а також усім
новонародженим із важкими формами захворювань або будь-якими
порушеннями життєвих функцій.
 
 
                   Додаток 2
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   стаціонарної
                   акушерсько-гінекологічної
                   та неонатологічної допомоги
 
 
               ВИМОГИ
        до етики та деонтології в сучасній
        акушерсько-гінекологічній практиці
 
 
   Професійна діяльність лікарів-акушерів-гінекологів пов'язана
з вирішенням складних деонтологічних питань: оскільки ситуації, що
виникають під час консультування або надання медичної допомоги
жінкам у зв'язку  із  зачаттям,  виношуванням,  народженням,
вигодовуванням дитини, виникненням захворювань жіночих статевих
органів, стосуються інтимних сторін життя жінки та її оточуючих.
Це  вимагає  від персоналу лікувально-профілактичних закладів
акушерсько-гінекологічного профілю дотримуватись у своїй роботі
певних деонтологічних та морально-етичних правил, норм поведінки.
 
       1. Питання психологічної підтримки жінки
      під час пологів, роль та завдання медичних
      працівників, які надають їй медичну допомогу
 
   Процес пологів  є  фізіологічним процесом, водночас дуже
відповідальним періодом для жінок. Медичні працівники, що надають
медичну допомогу під час вагітності та пологів, повинні пам'ятати
про це і своїми діями створювати атмосферу спокою, довіри,
впевненості  у  позитивному  результаті  пологів.  Персоналом
акушерського закладу вагітна жінка, роділля,  породілля  має
сприйматись не як об'єкт проведення певних медичних маніпуляцій з
метою її розродження, а, насамперед, як особистість і основний
учасник у важливому моменті її життя - пологах.
   На всіх  етапах  надання  акушерської  допомоги  жінці
забезпечується право на  своєчасне  отримання  від  медичних
працівників  інформації  щодо  стану  її  здоров'я та плода
(новонародженого), всіх медичних втручань та  обстежень,  їх
необхідності або доцільності, можливих наслідків відповідно до
чинного законодавства.  Така  інформація  надається  лікарем,
акушеркою  або  медичною  сестрою  у спокійній обстановці з
урахуванням психологічного стану жінки (за  її  бажанням  -
конфіденційно). Після отримання інформації жінці пропонується дати
згоду на проведення їй або її дитині необхідних медичних втручань.
   З метою уникнення конфліктних ситуацій, ускладнень під час
пологів  та  післяпологового періоду процес надання медичної
допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим персоналом
родопомічних  закладів  доцільно  здійснювати  на  засадах
взаєморозуміння з пацієнтами, поваги до них, залучення їх до
прийняття  рішень  щодо  тактики  надання медичної допомоги.
Нормальний  психоемоційний  стан  вагітної,  роділлі  сприяє
фізіологічному перебігу пологів та післяпологового періоду.
   Під час  пологів  необхідно  дотримуватись  принципів
конфіденційності: в пологовому залі забезпечується перебування
однієї роділлі та її (за бажанням) членів родини, завданням яких є
психологічна  підтримка  роділлі,  та  медичний персонал, що
безпосередньо веде пологи. Жінці також забезпечується право обрати
людину для психологічної підтримки в пологах та повагу медичного
персоналу до її вибору.
 
        2. Психологічні аспекти діяльності
      медичних працівників при вирішенні питань
       переривання вагітності за показаннями
 
   2.1. За наявності  показань  до  переривання  вагітності
лікарем-акушером-гінекологом проводиться консультування з питань
надання вагітній інформації щодо обгрунтованості переривання,
надання психологічної підтримки, обсягу медичних втручань та
реабілітації у післяопераційному періоді.
 
   2.2. Вагітність переривається  за  поінформованою  згодою
відповідно до чинного законодавства.
 
   2.3. Iнформацію про можливі негативні наслідки пролонгації
вагітності недоцільно у таких випадках надавати  у  вигляді
загрозливих стверджень, враховуючи психологічний стан вагітної та
її родичів.
 
   2.4. Жінкам, які за  бажанням  при  наявності  показань
переривають вагітність, надається детальна інформація про можливі
наслідки для стану її здоров'я.
 
 
                   Додаток 3
                   до Методичних рекомендацій
                   щодо організації надання
                   стаціонарної
                   акушерсько-гінекологічної
                   та неонатологічної допомоги
 
 
               ПЕРЕЛIК
      облікової документації, що використовується
     у стаціонарах акушерсько-гінекологічного профілю
 
 
-----------------------------------------------------------------------
¦ N ¦       Найменування форми         ¦ N форми    ¦
¦з/п¦                         ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦1. ¦Журнал обліку прийому хворих в стаціонар     ¦001/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦2. ¦Журнал відмовлень в госпіталізації        ¦001-1/о    ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦3. ¦Журнал обліку прийому вагітних, роділь і породіль¦002/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦4. ¦Медична карта стаціонарного хворого       ¦003/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦5. ¦Медична карта переривання вагітності       ¦003-1/о    ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦6. ¦Первинний огляд анестезіолога і протокол     ¦003-3/о    ¦
¦  ¦загального знеболювання             ¦( v0434282-02 )¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦7. ¦Листок лікарських призначень           ¦003-4/о    ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦8. ¦Протокол переливання крові та її компонентів   ¦003-5/о    ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦9. ¦Температурний лист                ¦004/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦10.¦Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин¦005/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦11.¦Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду   ¦007/о     ¦
¦  ¦стаціонару                    ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦12.¦Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі ¦008/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦13.¦Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин¦009/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦14.¦Журнал запису пологів у стаціонарі        ¦010/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦15.¦Листок основних показників стану хворого, який  ¦011/о     ¦
¦  ¦знаходиться у відділенні (палаті) анестезіології ¦        ¦
¦  ¦і інтенсивної терапії              ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦16.¦Направлення на патологогістологічне дослідження ¦014/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦17.¦Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового ¦016/о     ¦
¦  ¦фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦18.¦Виписка із медичної карти амбулаторного     ¦027/о     ¦
¦  ¦(стаціонарного) хворого             ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦19.¦Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми¦027-2/о    ¦
¦  ¦злоякісного новоутворення            ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦20.¦Журнал обліку процедур              ¦029/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦21.¦Журнал реєстрації листків непрацездатності    ¦036/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦22 ¦Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання  ¦038/о     ¦
¦  ¦населення                    ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦23.¦Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення ¦039-6/о    ¦
¦  ¦(кабінету)                    ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦24.¦Щоденник обліку роботи кабінету (відділення)   ¦039-7/о    ¦
¦  ¦функціональної діагностики            ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦25.¦Щоденник обліку роботи відділення (кабінету)   ¦039-8/о    ¦
¦  ¦ультразвукової діагностики            ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦25.¦Карта хворого, який лікується в кабінеті     ¦042/о     ¦
¦  ¦лікувальної фізкультури             ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦26.¦Карта хворого, який лікується в         ¦044/о     ¦
¦  ¦фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)    ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦27.¦Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень    ¦046/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦28.¦Журнал реєстрації функціональних досліджень   ¦047/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦29.¦Журнал реєстрації ультразвукових досліджень   ¦048/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦30.¦Журнал запису рентгенологічних досліджень    ¦050/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦31.¦Довідка для дільничного педіатра або сімейного  ¦057/о     ¦
¦  ¦лікаря                      ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦32.¦Екстрене повідомлення про інфекційне       ¦058/о     ¦
¦  ¦захворювання, харчове, гостре професійне     ¦        ¦
¦  ¦отруєння, незвичайну реакцію на щеплення     ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦33.¦Журнал обліку інфекційних захворювань      ¦060/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦34.¦Статистична карта хворого, який вибув із     ¦066/о     ¦
¦  ¦стаціонару                    ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦35.¦Iсторія пологів                 ¦096/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦36.¦Карта розвитку новонародженого          ¦097/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦37.¦Журнал відділення (палати) для новонароджених  ¦102/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦38.¦Направлення на МСЕК               ¦088/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦39.¦Повідомлення про хворого з уперше в житті    ¦089/о     ¦
¦  ¦встановленим діагнозом активного туберкульозу або¦        ¦
¦  ¦його рецидиву                  ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦40.¦Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс,¦089-1/о    ¦
¦  ¦гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний ¦        ¦
¦  ¦мікоплазмоз та трихомоніаз            ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦41.¦Повідомлення про хворого з уперше в житті    ¦090/о     ¦
¦  ¦встановленим діагнозом раку або іншого      ¦        ¦
¦  ¦злоякісного новоутворення            ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦42.¦Листок призначень лікарями наркотичних і     ¦091/о     ¦
¦  ¦психотропних лікарських засобів та виконання цих ¦        ¦
¦  ¦призначень                    ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦43.¦Довідка про тимчасову непрацездатність студента, ¦095/о     ¦
¦  ¦учня технікуму, професійно-технічного училища,  ¦        ¦
¦  ¦про хворобу, карантин і інші причини відсутності ¦        ¦
¦  ¦дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний  ¦        ¦
¦  ¦заклад                      ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦44.¦Виписка із карти розвитку новонародженого    ¦097-1/о    ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦45.¦Повідомлення про результат лікування безпліддя  ¦099/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦46.¦Медичне свідоцтво про народження         ¦103/о-95    ¦
¦  ¦                         ¦( z0266-95 )  ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦47.¦Лікарське свідоцтво про смерть          ¦106/о     ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦48.¦Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть   ¦106-2/о-95   ¦
¦  ¦                         ¦( z0266-95 )  ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦49.¦Журнал реєстрації аварії при наданні медичної  ¦108-1/о    ¦
¦  ¦допомоги ВIЛ-інфікованим та роботі з       ¦        ¦
¦  ¦ВIЛ-інфікованим матеріалом            ¦        ¦
¦---+-------------------------------------------------+---------------¦
¦50.¦Обмінна карта пологового будинку, пологового   ¦113/о     ¦
¦  ¦відділення лікарні (відомості жіночої      ¦        ¦

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн