Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 3

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

інструментарій, медикаменти для проведення інфузійної терапії та
парентерального харчування новонароджених).
   3.4.2. Екстрагенітальна патологія у вагітних і породіль:
   - для  забезпечення  надання своєчасної і кваліфікованої
медичної допомоги жінкам із тяжкою соматичною патологією у межах
одного  лікувально-профілактичного  закладу,  акушерська  та
неонатологічна допомога надається у відділенні екстрагенітальної
патології  вагітних,  яке  створюється  при  багатопрофільних
стаціонарах. До відділення екстрагенітальної патології входять
блоки: патології вагітності, акушерський з організацією роботи у
режимі обсерваційного та неонатологічний.  Госпіталізація  до
відділення  екстрагенітальної патології здійснюється згідно з
переліком показань до госпіталізації у лікувально-профілактичні
заклади III рівня надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної
та неонатологічної допомоги.
   3.4.3. Iнфекційні захворювання у вагітних, роділь, породіль:
   - акушерська допомога вагітним, роділлям та породіллям з
інфекційними захворюваннями надається в обсерваційних акушерських
відділеннях, у структурі яких передбачається наявність боксів.
   У містах з чисельністю населення 500 тис. і більше доцільне
створення спеціалізованого акушерського інфекційного стаціонару.
   3.4.3.1. Надання   допомоги   ВIЛ-інфікованим  вагітним
здійснюються згідно з наказом МОЗ України від 25.05.2000 р. N 120
( z0819-00 ) "Про вдосконалення організації медичної допомоги
хворим на ВIЛ-інфекцію/СНIД".
   3.4.3.2. Акушерська допомога хворим на туберкульоз надається
в акушерських відділеннях протитуберкульозних лікарень та  в
обсерваційних  відділеннях  родопомічних закладів. Вагітні та
роділлі  з  неактивними  формами  туберкульозу  можуть  бути
госпіталізовані в обсерваційне відділення акушерського стаціонару,
а роділлі з активною формою туберкульозу - в боксовані палати
обсерваційного  відділення  або  спеціалізованого акушерського
відділення.
   3.4.3.3. Медична  допомога  вагітним  з  інфекційними
захворюваннями  може  надаватись  у  відповідних  відділеннях
інфекційних лікарень за умови відсутності ускладнень перебігу
вагітності та забезпечення своєчасної консультативної акушерської
допомоги.
 
   3.5. Породіллям  під  час  виписки  надаються  детальні
рекомендації  щодо  подальшого  лікування,   диспансерного
спостереження та проведення реабілітаційних заходів у відповідних
спеціалістів, що фіксуються в обмінній карті.
 
   3.6. Повноцінна спеціалізована акушерська допомога може бути
реалізована за умови плідної співпраці акушерсько-гінекологічних
закладів з іншими профільними службами. В наданні спеціалізованої
акушерської   допомоги  по  кожному  напряму  разом  з
акушерами-гінекологами  співпрацюють  профільні  спеціалісти
(кардіологи,  ендокринологи,  генетики,  терапевти, фтизіатри,
інфекціоністи та інші).
 
   3.7. Науково-методичне керівництво діяльністю спеціалізованих
акушерських закладів здійснюється IПАГ АМН України, кафедрами
акушерства і гінекології, неонатології, анестезіології  вищих
навчальних закладів.
 
        4. Організація надання стаціонарної
           гінекологічної допомоги
 
   4.1. Забезпечення   жіночого   населення   стаціонарною
гінекологічною допомогою здійснюється відповідно до рівнів надання
стаціонарної   акушерсько-гінекологічної  та  неонатологічної
допомоги населенню (додаток 2) згідно з "Нормативами надання
стаціонарної  акушерсько-гінекологічної  та  неонатологічної
допомоги" та "Примірним положенням про гінекологічне відділення",
затвердженими цим наказом.
 
   4.5. У приймальному відділенні хвора (вагітна) оглядається
лікарем з відображенням результатів огляду в медичній карті
стаціонарного хворого (ф. 003/о) з фіксацією часу огляду і
встановленням діагнозу при госпіталізації. Первинний огляд хворої
у разі планової госпіталізації здійснюється протягом не більше ніж
30 хвилин після її звернення до приймального відділення.
 
   4.6. Протягом першої доби перебування в стаціонарі пацієнтка
оглядається лікуючим лікарем, який встановлює попередній діагноз,
у перші 3 дні - завідувачем відділення спільно з лікуючим лікарем
із встановленням клінічного діагнозу, уточненням плану лікування,
обсягу  додаткового  обстеження  та  консультацій  профільних
спеціалістів  (у  разі  необхідності). У разі утруднень при
встановленні клінічного діагнозу  хвора  має  бути  оглянута
керівником клініки (у клінічному закладі) протягом перших 3-х діб
з часу госпіталізації, а при необхідності - в перший день
перебування у стаціонарі.
 
   4.7. Стан пацієнтки контролюється лікуючим лікарем щоденно з
письмовим відображенням у медичній карті стаціонарного хворого у
вигляді  щоденника.  Зміни  в плані обстеження та лікування
фіксуються в медичній карті стаціонарного хворого, в  листі
призначень та листі одержання інформованої згоди на медичне
втручання (додаток 1). У разі тяжкого стану хворої терміни огляду
визначаються її станом із відповідним записом у медичній карті
стаціонарного хворого результатів кожного огляду.
 
   4.8. Тяжкий стан  хворої  потребує  негайного  скликання
консиліуму лікарів. Для визначення тактики ведення тяжкої хворої
заступником головного лікаря з лікувальної роботи за поданням
завідувача  відділенням  призначається  консиліум  за  участю
лікарів-консультантів суміжних спеціальностей, лікарів відділення,
керівника клініки  та  співробітників  клінічного  підрозділу
(у клінічному закладі) - не менш 3-х осіб. Протокол і висновок
консиліуму фіксується в медичній карті стаціонарного хворого,
затверджується підписами всіх учасників консиліуму.
 
   4.9. У разі виконання малих гінекологічних операцій пацієнтка
в   день  операції  оглядається  лікуючим  лікарем  та
лікарем-анестезіологом за умови необхідності проведення загального
знеболювання з відображенням результатів огляду та рекомендованого
методу знеболювання в медичній карті стаціонарного хворого. Малі
операції  виконуються  лікуючим лікарем із записом протоколу
операції в медичній карті стаціонарного хворого та реєстрацією в
журналі (за типом ф. 69-о "Журнал запису амбулаторних операцій").
 
   4.10. Лапароскопічні операції виконуються тільки за умови
забезпечення інтраопераційної морфологічної експрес-діагностики,
можливості видалення пухлини за допомогою спеціального контейнеру,
при виявленні злоякісної пухлини жіночих статевих органів -
проведення операції у повному обсязі за участю онкогінеколога.
 
   4.11. У разі перебування хворої в стаціонарі більше 10 днів у
медичній карті стаціонарного хворого записується етапний епікриз
(додаток 8), де відображається динаміка стану пацієнтки, обсяг
проведеного обстеження і лікування, обгрунтовується доцільність
подальшого стаціонарного лікування.
 
   4.12. Виписка хворої із стаціонару здійснюється лікуючим
лікарем за погодженням із завідуючим відділення з оформленням
виписки із медичної карти стаціонарного хворого (форма N 027/о) та
документів, що засвідчують  тимчасову  непрацездатність,  які
видаються на руки хворій під час виписки (додаток 8).
 
       5. Організація надання спеціалізованої
        стаціонарної гінекологічної допомоги
 
   5.1. Спеціалізована гінекологічна медична допомога надається
у  лікувально-профілактичних  закладах  III  рівня  надання
акушерсько-гінекологічної допомоги (у спеціалізованих відділеннях
або центрах, а за відсутності таких - на спеціалізованих ліжках
гінекологічних   відділень   із   застосуванням   сучасних
лікувально-діагностичних технологій, апаратури, інструментарію та
обладнання).
 
   5.2. Спеціалізовану  гінекологічну  стаціонарну  допомогу
надають фахівці, які пройшли спеціальну підготовку визначеного
напрямку в медичних закладах післядипломної освіти.
 
   5.3. Спеціалізована гінекологічна допомога  надається  за
напрямками:
   - ендокринна гінекологія;
   - гнійно-септична гінекологія;
   - гінекологія дитячого та підліткового віку
   Завдання та функції зазначених спеціалізованих  відділень
визначаються відповідними положеннями, затвердженими цим наказом.
 
   5.4. Направлення хворої на госпіталізацію до спеціалізованого
гінекологічного  відділення здійснюється лікуючим лікарем або
лікарями спеціалізованих кабінетів жіночих консультацій та центрів
планування сім'ї за погодженням із завідуючим відділення. До
направлення додається особиста карта амбулаторного хворого або
виписка з амбулаторної карти з даними обстеження та попереднього
лікування.
 
          6. Організація стаціонарної
     акушерсько-гінекологічної допомоги в сільській
              місцевості
 
   6.1. Надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної допомоги
мешканкам сільської місцевості здійснюється у рамках  єдиної
державної системи, що має забезпечити потреби у такій допомозі
всіх жінок, незалежно від місця проживання.
 
   6.2. Стаціонарна  акушерсько-гінекологічна  допомога  в
сільській місцевості надається в центральних районних, районних
лікарнях і передбачає  чітку  взаємодію  та  наступність  з
амбулаторною ланкою акушерсько-гінекологічної служби району.
 
   6.3. Стаціонарна акушерська допомога вагітним I та II груп
динамічного спостереження надається у  пологових  відділеннях
районних,  центральних  районних  лікарень,  в яких відсутні
відділення анестезіології та інтенсивної терапії, але забезпечено
цілодобове чергування лікаря-анестезіолога (чергування на дому).
 
   6.4. Стаціонарна  акушерська допомога вагітним "високого"
ризику виникнення ускладнень перинатального періоду надається в
лікувально-профілактичних закладах II та III рівня відповідно до
визначених показань (додаток 1).
 
   6.5. Порядок скерування жінок на вищі рівні надання медичної
допомоги   визначено у   наказі МОЗ України від 28.12.2003 р.
N  503  (  v0503282-02  )  "Про  удосконалення амбулаторної
акушерсько-гінекологічної  допомоги в Україні". Підставою для
такого   скерування  є  також  консультативний  висновок
фахівця/фахівців   міських,   обласних,   республіканських
лікувально-профілактичних закладів, IПАГ АМН України.
 
   6.6. Питання надання висококваліфікованої і спеціалізованої
акушерсько-гінекологічної допомоги в ургентних ситуаціях мешканкам
сільської місцевості вирішується спільно з головним спеціалістом з
акушерства  органів  охорони  здоров'я,  фахівцями  виїзних
консультативних бригад екстреної медичної допомоги. Iнформація про
гінекологічних хворих, вагітних, роділь, породіль, що потребують
такої допомоги, має своєчасно надходити до головного спеціаліста з
акушерства і гінекології органів охорони здоров'я, який забезпечує
належну координацію та організацію роботи бригади.
 
     7. Організація надання неонатологічної допомоги
 
   7.1. Неонатологічна допомога включає догляд за новонародженим
у разі фізіологічного перебігу ранньої постнатальної адаптації та
надання кваліфікованої медичної допомоги при її розладах та
захворюваннях новонароджених.
 
   7.2. Неонатологічна  допомога  в  родопомічних  закладах
здійснюється за єдиними принципами відповідно до вимог галузевих
нормативних  документів лікарем неонатологом, а у разі його
відсутності -  лікарем-педіатром,  лікарем-акушером-гінекологом
пологового будинку (відділення), які пройшли підготовку з питань
неонатології.
 
   7.3. Догляд за новонародженим  за  умови  фізіологічного
перебігу  періоду  постнатальної  адаптації  здійснюється  у
післяпологових відділеннях спільного перебування матері та дитини.
 
   7.4. Медична допомога новонародженим надається у відділеннях
неонатального догляду та лікування новонароджених, у відділеннях
інтенсивної терапії новонароджених.
 
   7.5. Забезпечення новонароджених неонатологічною допомогою
здійснюється  відповідно  до  Нормативів надання стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги,  рівнів
надання  акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
населенню (додаток 2).
 
   7.6. У випадках ведення пологів високого та вкрай високого
перинатального та акушерського ризику з метою забезпечення надання
своєчасної   кваліфікованої   неонатологічної   допомоги,
лікар-неонатолог залучається до проведення консиліуму, розробки
плану та ведення пологів.
 
   7.7. У процесі пологів лікар-неонатолог своєчасно отримує
необхідну інформацію щодо ведення пологів та стану плода.
 
   7.8. Після  народження  дитини  лікар-неонатолог здійснює
первинний огляд новонародженого, проводить оцінку його стану за
шкалою  Апгар,  за  відсутності  протипоказань  для раннього
прикладання до  грудей  матері  забезпечує  початок  ранньої
постнатальної адаптації новонародженого відповідно до принципів
ведення нормальних пологів.
 
   7.9. Первинна реанімація новонародженого відповідно до вимог
наказу МОЗ України від 06.05.2003 р. N 194 ( v0194282-03 ) "Про
затвердження  галузевої  програми   "Первинна   реанімація
новонароджених" здійснюється лікарем-неонатологом, у разі його
відсутності - лікарем-акушером-гінекологом, лікарем-анестезіологом
або  лікарем-педіатром.  Організація  і проведення консиліуму
здійснюється на загальних засадах.
 
   7.10. На підставі даних обмінної карти вагітної, перебігу
пологів, факторів ризику неонатологом визначається попередній
діагноз, режим догляду, обсяг обстеження та лікування, у разі
необхідності - здійснення погодинного контролю життєво важливих
функцій новонародженого.
 
   7.11. За  відсутності  неонатолога  первинний   огляд
новонародженого здійснює лікар акушер-гінеколог. При будь-яких
проявах  порушення  ранньої  постнатальної  адаптації  лікар
акушер-гінеколог   терміново   викликає  лікаря-неонатолога,
забезпечивши до його приїзду надання необхідної медичної допомоги
новонародженому  (при необхідності - із залученням чергового
анестезіолога).
 
   7.12. Новонароджений,  переведений  до  післяпологового
відділення спільного перебування з матір'ю, оглядається в палаті
лікарем-неонатологом протягом 2-х годин після переведення (при
його відсутності - лікарем-акушером-гінекологом).
 
   7.13. У відділенні (палатах) спільного перебування матері і
дитини новонароджений може бути одягнутий в домашній одяг (вовняні
розпашонку, шапочку, шкарпетки, повзунки). Туге сповивання дитини
не рекомендується.
 
   7.14. Мати новонародженого, який знаходиться на лікуванні у
відділенні новонароджених, може за бажанням відвідувати його, бути
інформованою щодо перебігу захворювання.
 
   7.15. Новонародженим з порушенням  ранньої  постнатальної
адаптації одразу ж після народження забезпечується погодинне
спостереження лікаря-неонатолога з визначенням обсягу необхідних
діагностичних, лікувальних та консультативних заходів.
 
   7.16. У разі захворювання новонародженого він оглядається
завідуючим неонатологічного відділення протягом перших 2-х днів
життя.
 
   7.17. Огляд новонароджених проводиться лікарем-неонатологом
щоденно. Новонароджені, які знаходяться у відділенні інтенсивної
терапії, оглядаються в залежності від стану дитини. Всі огляди
новонароджених записуються у вигляді щоденників до карти розвитку
новонародженого (ф. 097/о).
 
   7.18. Вакцинація новонароджених проводиться в палаті, де
перебуває дитина за календарем  щеплень,  визначеним  наказом
МОЗ України від 31.10.2000 N 276 ( z0824-00 ) "Про проведення
профілактичних щеплень в Україні".
 
   7.19. Обстеження  новонароджених   на   фенілкетонурію,
гіпотиреоз, муковісцидоз здійснюється відповідно до галузевих
нормативних документів, про що робиться відповідний запис в карті
розвитку новонародженого та обмінній карті.
 
   7.20. Переведення  новонароджених  у разі захворювання з
акушерського стаціонару здійснюється згідно вимогами наказу МОЗ
України від 10.02.2003 р. N 59 ( v0059282-03 ) "Про удосконалення
заходів щодо  профілактики  внутрішньолікарніних  інфекцій  в
пологових будинках (акушерських стаціонарах)".
 
   7.21. Новонароджені, які народились під час транспортування
роділлі в пологовий стаціонар або протягом останньої доби вдома,
госпіталізуються в обсерваційне відділення з дотриманням умов
ізоляції в окремій палаті спільного перебування матері та дитини.
 
   7.22. За умови пологів, які відбулися вдома більше, ніж одна
доба, породіллю та новонародженого госпіталізують до боксованих
палат обсерваційного відділення.
 
   7.23. Обсяг лікувально-діагностичних заходів у відділеннях
новонароджених акушерських стаціонарів повинен чітко відповідати
їх рівню:
   - на I-ому рівні необхідне обладнання і навички медичного
персоналу для проведення первинної реанімації новонароджених та
підтримання його життєво важливих функцій протягом 2-4 годин до
приїзду виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги й
інтенсивного лікування;
   - на II-ому рівні необхідне обладнання і навички медичного
персоналу для проведення первинної реанімації новонароджених та
підтримання його життєво важливих функцій протягом 24-48 годин;
   - на III-ому рівні необхідне обладнання і навички медичного
персоналу для проведення первинної реанімації новонароджених та
підтримання його  життєво  важливих функцій протягом не менш
7-10 днів.
   Перелік основних медикаментозних засобів, що застосовується
для  лікування  новонароджених  у  відділенні  новонароджених
акушерських стаціонарів надається у додатку 16.
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн