Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 23

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

породіль,  гінекологічних  хворих,  своєчасно   доповідати
лікарю-акушеру-гінекологу,  завідуючому відділенням, а при їх
відсутності - черговому лікарю про всі зміни стану здоров'я
пацієнтів, ускладнення та захворювання, при необхідності негайно
викликати лікаря.
 
   8.6. Надавати першу  невідкладну  допомогу  при  гострих
захворюваннях та нещасних випадках.
 
   8.7. Систематично підвищувати рівень професійної підготовки.
 
   8.8. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології
 
   9. Акушерка має право:
 
   9.1. Застосовувати  за  призначенням лікаря консервативні
методи лікування, здійснювати деякі лікувальні процедури  та
внутрішньовенні ін'єкції.
 
   9.2. Вводити за призначенням лікаря сильнодіючі лікарські
речовини, наркотики, протишокові засоби хворим.
 
   9.3. Здійснювати переливання крові у присутності та під
контролем лікаря.
 
   9.4. Здійснювати деякі акушерські втручання за життєвими
показаннями.
 
   10. Акушерка несе відповідальність за належне  виконання
покладених на неї завдань і функцій та використання наданих прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
         про медичну сестру відділення
           неонатологічного профілю
 
 
   1. Посаду медичної сестри відділення неонатологічного профілю
(відділення неонатального догляду, відділення інтенсивної терапії
новонароджених) (далі - медична сестра) може обіймати молодший
спеціаліст з медичною освітою, який має кваліфікацію медичної
сестри.
 
   2. Медична сестра призначається на посаду та звільняється
керівником лікувально-профілактичного закладу.
 
   3. Медична   сестра   знаходиться  у  безпосередньому
підпорядкуванні,  старшої  медичної  сестри  та  завідуючого
відділенням неонаталогічного профілю (відділення неонатального
догляду та лікування новонароджених,  відділення  інтенсивної
терапії новонароджених).
 
   4. У своїй роботі медична сестра керується цим положення,
положенням  про   пологовий   будинок/відділення,   діючим
законодавством,  наказами, іншими нормативними актами органів
охорони здоров'я, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою
інструкцією.
 
   5. У безпосередньому підпорядкуванні фахівців знаходяться
робітники відділення.
 
   6. Основним  завданням  медичної  сестри  є  проведення
лікувально-профілактичної та санітарно-просвітницької роботи з
матерями пацієнтів відділення.
 
   7. Відповідно до основних завдань медична сестра здійснює:
 
   7.1. Призначення лікаря-педіатра-неонатолога відділення при
проведенні  інтенсивної  терапії  та  первинної  реанімації
новонароджених.
 
   7.2. Консультування та надання практичної допомоги матерям з
питань  підтримки  грудного  вигодовування  та  догляду  за
новонародженими.
 
   7.3. Підготовку   новонароджених   до   огляду   їх
лікарем-педіатром-неонатологом.
 
   7.4. Участь у проведенні оглядів новонароджених, лікувальних
та оперативних маніпуляцій.
 
   7.5. Контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку,
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму відділення.
 
   7.6. Проведення  санітарно-просвітницької роботи з питань
збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики
ускладнень вагітності та пологів; переваг грудного вигодовування
новонароджених, профілактики ЗПСШ, ВIЛ, СНIДу; планування сім'ї;
вроджених вад розвитку, онкозахворювань та інше.
 
   7.7. Контроль за роботою робітників відділення.
 
   7.8. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   8. Медична сестра зобов'язана:
 
   8.1. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку
та санітарно-епідеміологічного режиму відділення, асептики та
антисептики при виконанні своїх службових обов'язків.
 
   8.2. Вести необхідну медичну документацію.
 
   8.3. Здійснювати контроль за станом новонароджених, своєчасно
доповідати лікарю-ординатору, завідуючому відділенням, а при їх
відсутності  -  черговому  лікарю  про  всі  ускладнення та
захворювання, зміни стану здоров'я пацієнтів, при необхідності
негайно викликати лікаря.
 
   8.4. Надавати  першу  невідкладну  допомогу  при гострих
захворюваннях та нещасних випадках.
 
   8.5. Дотримуватись правил особистого захисту при роботі з
кров'ю.
 
   8.6. Систематично  підвищувати  рівень  своєї професійної
підготовки.
 
   8.7. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.
 
   9. Медична сестра має право:
 
   9.1. Застосовувати за призначенням  лікаря  консервативні
методи  лікування, здійснювати деякі лікувальні процедури та
внутрішньовенні введення медикаментів новонародженим.
 
   9.2. Вводити за призначенням лікаря сильнодіючі лікарські
речовини, протишокові засоби.
 
   9.3. Здійснювати  переливання крові та її компонентів у
присутності та під контролем лікаря.
 
   10. Медична сестра несе відповідальність за належне виконання
покладених на нього завдань і функцій та використання наданих
прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
                   (в редакції наказу
                   МОЗ України
                   13.04.2006 N 224
                   ( v0224282-06 )
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про головного спеціаліста з акушерства
    та гінекології/головного позаштатного спеціаліста
     з акушерства і гінекології Міністерства охорони
     здоров'я Автономної республіки Крим, управлінь
      охорони здоров'я обласних, Севастопольської
       та Головного управління охорони здоров'я
      Київської міських державних адміністрацій
 
        (код КП 1229.3, код ОКПДТР 20632)
 
 
   1. Головним спеціалістом з акушерства та гінекології/головним
позаштатним спеціалістом з акушерства та гінекології Міністерства
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони
здоров'я  обласних,  Севастопольської та Головного управління
охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій (далі -
головний спеціаліст) призначається кваліфікований спеціаліст, який
має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "Акушерство і
гінекологія" та не нижче першої кваліфікаційної категорії з
організації і управління охороною здоров'я.
   У регіонах, де чисельність населення більше одного мільйону,
посаду головного спеціаліста  з  акушерства  та  гінекології
рекомендується включати до штатного розпису Міністерства охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я
обласних,  Севастопольської  та  Головного управління охорони
здоров'я Київської міських державних адміністрацій.
 
   2. Призначення  і  звільнення  головного  спеціаліста  з
акушерства та гінекології або увільнення від виконання обов'язків
головного позаштатного спеціаліста з акушерства та гінекології
здійснюється керівником відповідного органу охорони здоров'я за
погодженням з начальником Відділу охорони матерів та  дітей
Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню і
Головним позаштатними спеціалістом з акушерства та гінекології МОЗ
України.
 
   3. Головний  спеціаліст у своїй роботі керується чинним
законодавством України, Указами Президента України, постановами
Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, положенням про
головного  спеціаліста,  посадовою  інструкцією,  розпорядчими
документами органу охорони здоров'я.
 
   4. Головний спеціаліст:
   - є заступником голови Ради з питань охорони материнства і
дитинства у регіоні;
   - забезпечує організаційно-методичне керівництво діяльністю
закладів охорони здоров'я акушерсько-гінекологічного профілю в
регіоні;
   - вивчає стан здоров'я жіночого населення та проводить аналіз
якості надання медичної допомоги вагітним і гінекологічним хворим,
аналізує діяльність закладів охорони здоров'я, вносить відповідні
пропозиції щодо удосконалення їх роботи;
   - розробляє заходи щодо зменшення показників материнської і
перинатальної смертності, попередження абортів, зниження рівня
захворюваності  на інфекції, що передаються статевим шляхом,
онкогінекологічної захворюваності;
   - координує роботу міських, районних головних спеціалістів з
акушерства і гінекології у регіоні;
   - бере участь у розробці комплексних планів з розвитку та
удосконалення акушерсько-гінекологічної служби,  заходів  щодо
виконання нормативних документів, що стосуються охорони здоров'я
жінок, складає звіти про їх виконання;
   - здійснює організаційні заходи з впровадження у практику
галузевих нормативних документів, нормативів надання амбулаторної
і  стаціонарної  акушерсько-гінекологічної,  неонатологічної
допомоги, клінічних протоколів;
   - координує  роботу  виїзної  акушерсько-гінекологічної
консультативної бригади екстреної медичної допомоги та інтенсивної
терапії;
   - вивчає,  узагальнює  та  впроваджує  в   практику
лікувально-профілактичних  закладів  акушерсько-гінекологічного
профілю сучасні перинатальні технології, методики з профілактики,
лікування акушерської і гінекологічної патології, реабілітації
хворих;
   - розробляє   заходи   щодо  підвищення  кваліфікації
лікарів-акушерів-гінекологів, є членом атестаційної комісії органу
охорони здоров'я.
 
   5. Відповідно  до  основних  завдань головний спеціаліст
забезпечує:
   - аналіз усіх випадків материнської і перинатальної смерті,
вибірковий аналіз  (із  залученням  кваліфікованих  фахівців)
первинної  медичної документації, що відноситься до випадків
найбільш тяжкої акушерської патології (розриви матки, розриви
промежини III ступеня, еклампсія, сепсис тощо), а також випадків
післяопераційної смертності при гінекологічних  захворюваннях,
летальності від онкогінекологічної патології;
   - проведення планових перевірок роботи закладів  охорони
здоров'я    (відділень)   акушерсько-гінекологічного   та
онкогінекологічного профілю;
   - здійснення  оперативного  контролю  діяльності закладів
охорони здоров'я акушерсько-гінекологічного профілю;
   - складання  регіонального плану впровадження в практику
лікувально-профілактичних  закладів  акушерсько-гінекологічного
профілю нормативів та клінічних протоколів, а також контроль за
його виконанням, вивчення ефективності та узагальнення результатів
його реалізації;
   - вивчення потреб закладів охорони здоров'я регіону щодо
рівня оснащення та забезпечення медикаментами; проведення заходів
щодо розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я
акушерсько-гінекологічного профілю;
   - надання  організаційно-методичної  та  консультативної
допомоги закладам охорони здоров'я регіону;
   - аналіз гінекологічної захворюваності і розробку заходів
щодо її подальшого зниження;
   - організацію і проведення у встановленому порядку обласних,
міжрайонних конференцій, семінарів, декадників з питань охорони
здоров'я жіночого населення;
   - організацію       підвищення       кваліфікації
лікарів-акушерів-гінекологів регіону;
   - аналіз та контроль проведення профілактики вертикальної
трансмісії ВIЛ від матері до дитини;
   - розробку  та  впровадження  заходів  з  профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах, контроль
дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в закладах охорони
здоров'я акушерсько-гінекологічного профілю;
   - організаційно-методичне  керівництво  за  здійсненням
моніторингу за жінками з тяжкою екстрагенітальною патологією, при
якій виношування вагітності може загрожувати життю, забезпечення
їх адекватними засобами контрацепції;
   - організацію санітарно-просвітницької, інформаційної роботи
серед населення з питань збереження репродуктивного здоров'я,
профілактики  ускладнень  вагітності та пологів, профілактики
захворювань, що передаються статевим шляхом, ВIЛ/СНIДу; планування
сім'ї,  преконцепційної  профілактики  вродженої  патології,
профілактики онкогінекологічних захворювань тощо;
   - організацію діяльності закладів охорони здоров'я з питань
профілактики вертикальної трансмісії ВIЛ;
   - підготовку    матеріалів    з   питань   роботи
акушерсько-гінекологічної, онкогінекологічної служб для розгляду
їх на колегіях, апаратних та селекторних нарадах органу охорони
здоров'я.
 
   6. Головний спеціаліст несе відповідальність за:
   - координацію надання медичної допомоги вагітним, роділлям,
породіллям, хворим на гінекологічну патологію у регіоні;
   - своєчасне надання інформації та медичної документації щодо
випадків смерті жінок, пов'язаних з  вагітністю,  проведення
ретельного розгляду цих випадків;
   - проведення комісійного розгляду випадків смерті жінок від
гінекологічного захворювання;
   - організацію науково-практичних конференцій, забезпечення
інформацією з актуальних питань акушерства і гінекології лікарів у
регіоні.
 
   7. Головний спеціаліст має право:
   - давати вказівки міським, районним головним спеціалістам з
акушерства і гінекології у регіоні;
   - вносити  пропозиції  до органів охорони здоров'я щодо
заохочення лікарів акушерів-гінекологів і онкогінекологів  та
накладання дисциплінарних стягнень у разі виявлення порушень;
   - брати    участь    у    проведенні    атестації
лікарів-акушерів-гінекологів;
   - залучати  до  вирішення  питань  щодо  діяльності
акушерсько-гінекологічної служби регіону фахівців вищих медичних
навчальних закладів, науково-дослідних інститутів,  лікарських
асоціацій, наукових товариств, інших громадських організацій.
   - брати участь у розробці методичних і нормативних документів
з питань надання акушерсько-гінекологічної допомоги.
 
   8. Головний  спеціаліст  працює  за планом, затвердженим
керівником органу охорони здоров'я.
 
   9. Головний спеціаліст систематично удосконалює свої знання,
форми та методи своєї роботи, підвищує свою фахову кваліфікацію.
 
{  Наказ  доповнено  Примірним  положенням згідно з Наказом
Міністерства  охорони  здоров'я  N 224 ( v0224282-06 ) від
13.04.2006 }

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн