Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 22

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

лікувальних закладів, про грубі порушення правил внутрішнього
розпорядку з боку медичного персоналу, пацієнтів, про випадки
смерті новонароджених.
 
   6.5. Нести чергування відповідно до графіку роботи.
 
   6.6. Систематично підвищувати свою кваліфікацію.
 
   6.7. Проводити заходи щодо підвищення кваліфікації фахівців
та робітників неонатологічних відділень.
 
   6.8. Надавати інформацію матерям і родичам (близьким) про
стан здоров'я новонароджених відповідно до принципів медичної
етики і деонтології.
 
   6.9. Дотримуватись правил  особистого  захисту,  уникаючи
безпосереднього контакту з кров'ю й іншими біологічними рідинами
пацієнтів і донорів.
 
   6.10. Проводити аналіз показників своєї роботи,  вивчати
ефективність і віддалені результати лікування хворих.
 
   6.11. Проводити  санітарно-просвітницьку  роботу з питань
догляду і раціонального вигодовування новонародженої  дитини;
переваг  грудного  вигодовування;  профілактичної  вакцинації;
профілактики  соматичних  та  інфекційних  захворювань  у
новонароджених тощо.
 
   6.12. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   6.13. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.
 
   7. Лікар-педіатр-неонатолог має право:
 
   7.1. Спільно з лікарями-акушерами-гінекологами обговорювати
план ведення вагітних груп високого ризику з метою прогнозування
стану плода і новонародженого, визначення методу та терміну
розродження.
 
   7.2. Своєчасно отримувати інформацію щодо ведення вагітності,
пологів та післяпологового періоду.
 
   7.3. Давати вказівки підлеглим йому фахівцям та робітникам
відділення щодо догляду та лікування новонароджених.
 
   7.4. Вносити пропозиції  щодо  заохочення  співробітників
відділення чи накладення на них дисциплінарних стягнень.
 
   8. Лікар-педіатр-неонатолог несе відповідальність за належне
виконання покладених на нього завдань і функцій та використання
наданих прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
         про головну акушерку пологового
     будинку / старшу акушерку пологового відділення
           закладу охорони здоров'я
 
 
   1. Посаду  головної акушерки пологового будинку / старшої
акушерки пологового відділення лікувально-профілактичного закладу
(далі - головна/старша акушерка) може обіймати молодший спеціаліст
із медичною освітою, який має кваліфікацію акушерки, досвід
практичної та організаційної роботи і стаж роботи за спеціальністю
не менше 5 років.
 
   2. Головна/старша акушерка  призначається  на посаду  та
звільняється з посади наказом головного лікаря.
 
   3. Головна/старша акушерка знаходиться у  підпорядкуванні
головного лікаря лікувально-профілактичного закладу  та  його
заступника з медичної частини.
 
   4. Головна/старша акушерка у своїй роботі керується цим
положенням, положенням про пологовий будинок/відділення, діючим
законодавством,  наказами, іншими нормативними актами органів
охорони здоров'я, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою
інструкцією.
 
   5. У  безпосередньому  підпорядкуванні  головної/старшої
акушерки знаходиться середній і молодший  медичний  персонал
пологового будинку/відділення.
 
   6. Основним завданням головної/старшої акушерки є раціональна
організація  праці  фахівців  та  робітників  пологового
будинку/відділення.
 
   7. Відповідно до основних завдань головна/старша акушерка
забезпечує:
 
   7.1. Проведення заходів щодо раціональної організації праці
фахівців та робітників пологового будинку/відділення
 
   7.2. Контроль  виконання лікарських призначень фахівцями,
дотримання правил догляду та обслуговування вагітних, роділь,
породіль, новонароджених, гінекологічних хворих.
 
   7.3. Контроль  за  дотриманням  медичним  персоналом  та
пацієнтами  санітарно-протиепідемічного  режиму  та  правил
внутрішнього розпорядку пологового будинку/відділення.
 
   7.4. Контроль за проведенням стерилізації інструментарію та
перев'язувального матеріалу.
 
   7.5. Дотримання правил надходження, обліку та зберігання
медикаментів (у тому числі сильнодіючих та наркотичних лікарських
засобів),  витратних  матеріалів,  інструментарію,  предметів
господарського призначення та інше.
 
   7.6. Виконання інструкцій щодо зберігання, ведення облікової
медичної документації (в тому числі бланків особливого обліку),
бланків документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян.
 
   7.7. Розробку  та  здійснення  заходів  щодо  підвищення
кваліфікації  фахівців та робітників (проведення сестринських
конференцій, семінарів, тематичних занять, лекцій лікарів та
інше), вивчення та обмін досвідом роботи з іншими закладами
акушерсько-гінекологічного профілю.
 
   7.8. Контроль за дотриманням  фахівцями  та  робітниками
інструкцій щодо правил особистого захисту при роботі з кров'ю.
 
   7.9. Контроль  проходження  виробничої  та переддипломної
практики студентами медичних коледжів (училищ).
 
   7.10. Організацію проведення санітарно-просвітницької роботи
з питань збереження репродуктивного здоров'я, планування сім'ї,
профілактики ускладнень вагітності та пологів, ЗПСШ, ВIЛ, СНIДу,
онкозахворювань, первинної профілактики вроджених вад розвитку та
інше.
 
   7.11. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   7.12. Дотримування принципів медичної етики та деонтології.
 
   8. При здійсненні своїх обов'язків головна/старша акушерка
має право:
 
   8.1. Давати вказівки підлеглим їй фахівцям та робітникам.
 
   8.2. Вносити  пропозиції  щодо  заохочення  підлеглих
співробітників чи накладення на них дисциплінарних стягнень.
 
   8.3. Регулярно проводити обходи палат, кабінетів,  інших
приміщень пологового будинку/відділення.
 
   8.4. Проводити інструктаж середнього та молодшого персоналу
відділення з питань санітарно-гігієнічного та протиепідемічного
режиму.
 
   8.5. Систематично  проводити  роботу з питань дотримання
медичним персоналом принципів медичної етики та деонтології,
належного виконання своїх обов'язків, дотримання прав пацієнта.
 
   8.6. Систематично підвищувати свій професійний рівень.
 
   9. Головна  акушерка  несе  відповідальність  за належне
виконання покладених на неї завдань і функцій та використання
наданих прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про старшу медичну сестру відділення
      анестезіології з ліжками інтенсивної терапії
           акушерського стаціонару
 
 
   1. На  посаду  старшої  медичної  сестри  відділення
анестезіології  з  ліжками  інтенсивної терапії (далі - старша
медична сестра ВАIТ) призначається молодший спеціаліст з медичною
освітою, який отримав кваліфікацію медичної сестри (акушерку),
має досвід роботи з  анестезіології та інтенсивної терапії в
акушерському стаціонарі і стаж роботи не менше 5 років.
 
   2. Старша медична сестра ВАIТ приймається  на  посаду та
звільняється керівником лікувально-профілактичного закладу, до
складу якого входить відділення анестезіології та інтенсивної
терапії, та безпосередньо підпорядковується його завідуючому.
 
   3. Старша медична сестра ВАIТ у своїй роботі керується чинним
законодавством, положеннями про пологовий будинок, відділення
анестезіології та інтенсивної терапії акушерського стаціонару, цим
положенням, посадовою інструкцією.
 
   4. Відповідно до завдань відділення старша медична сестра
ВАIТ зобов'язана:
 
   4.1. Раціонально організовувати працю фахівців та робітників
відділення.
 
   4.2. Складати графіки роботи і  відпусток  фахівців  та
робітників відділення.
 
   4.3. Забезпечувати трудову дисципліну, дотримування правил
внутрішнього розпорядку і техніки безпеки фахівців та робітників
відділення.
 
   4.4. Забезпечувати     дотримання     встановленого
санітарно-протиепідемічного режиму відділення.
 
   4.5. Стежити за наявністю  та  своєчасним  систематичним
поповненням відділення медичним інструментарієм, медикаментами та
обладнанням.
 
   4.6. Забезпечувати  технічно   грамотне   використання,
експлуатацію  і  своєчасний  ремонт обладнання та апаратури,
раціональне використання медикаментів.
 
   4.7. Здійснювати контроль  за  зберіганням,  обліком  та
використанням сильнодіючих та отруйних препаратів.
 
   4.8. Контролювати   якість   проведення   стерилізації
інструментарію та перев'язувального матеріалу.
 
   4.9. Під керівництвом завідуючого відділенням розробляти і
забезпечувати виконання планів підвищення кваліфікації фахівців і
проведення сестринських конференцій.
 
   4.10. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 
   4.11. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   4.12. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.
 
   5. Старша медична сестра ВАIТ мас право:
 
   5.1. Давати вказівки підлеглим фахівцям та робітникам.
 
   5.2. Подавати  пропозиції  завідуючому  відділенням  щодо
заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на фахівців та
робітників відділення.
 
   5.3. Брати участь у роботі ради медичних сестер пологового
будинку.
 
   6. Старша медична сестра несе відповідальність за належне
виконання покладених на неї завдань і функцій та використання
наданих прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про акушерку акушерського стаціонару
 
 
   1. Посаду акушерки акушерського стаціонару (далі - акушерка)
може обіймати молодший спеціаліст із медичною освітою, який має
кваліфікацію акушерки.
 
   2. Акушерка  призначається  на  посаду  та  звільняється
керівником лікувально-профілактичного закладу.
 
   3. Акушерка знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні
лікаря-акушера-гінеколога,  старшої  акушерки  та  завідуючого
відділенням акушерського стаціонару.
 
   4. У  своїй  роботі  акушерка керується цим положенням,
положенням про пологовий будинок/акушерське відділення, діючим
законодавством,  наказами, іншими нормативними актами органів
охорони здоров'я, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою
інструкцією.
 
   5. У безпосередньому підпорядкуванні акушерки знаходиться
робітники акушерського відділення.
 
   6. Основним   завданням   акушерки   є   проведення
лікувально-профілактичної та санітарно-просвітницької роботи з
пацієнтами відділення.
 
   7. Відповідно до основних завдань акушерка здійснює:
 
   7.1. Лікувально-діагностичні маніпуляції вагітним, роділлям,
породіллям, новонародженим за призначенням лікаря відділення.
 
   7.2. Підготовку вагітних, роділь, породіль, гінекологічних
хворих до медичного огляду.
 
   7.3. Iнформує вагітних, роділь, породіль,  гінекологічних
хворих про правила внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічного
та протиепідемічного режиму відділення, здійснює контроль за їх
дотриманням.
 
   7.4. Допомагає лікарю у проведенні оглядів вагітних, роділь,
породіль, гінекологічних хворих, лікувальних  та  оперативних
маніпуляцій.
 
   7.5. Медичну  допомогу  при  пологах,  первинну  обробку
новонароджених;
 
   7.6. Проведення санітарно-просвітницької роботи з  питань
збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики
ускладнень вагітності та пологів; переваг грудного вигодовування
новонароджених, профілактики ЗПСШ, ВIЛ, СНIДу; планування сім'ї;
вроджених вад розвитку, онкозахворювань та інше.
 
   7.7. Контроль за роботою робітників.
 
   7.8. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   8. Акушерка зобов'язана:
 
   8.1. Дотримуватись  правил  внутрішнього  розпорядку  та
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму відділення,
асептики та антисептики при виконанні своїх службових обов'язків.
 
   8.2. Виконувати прості лабораторні дослідження (аналіз сечі
на  білок,  аналіз крові на гемоглобін, визначення групової
приналежності крові).
 
   8.3. Виконувати при  необхідності  обов'язки  операційної
сестри.
 
   8.4. Вести відповідну медичну документацію.
 
   8.5. Здійснювати  контроль  за  станом вагітних, роділь,

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн