Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 21

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

протиепідемічного режиму роботи відділення.
 
   7.6. Впровадження  сучасних  медичних  технологій  та
прогресивних методів роботи медичного персоналу, навчання їх
користуватися сучасною апаратурою та технікою.
 
   7.7. Організацію  та  проведення заходів, спрямованих на
підвищення кваліфікації медичного персоналу відділення.
 
   7.8. Проведення планової  санітарно-просвітнтцької  роботи
серед породіль щодо профілактики ЗПСШ, ВIЛ, СНIДу, принципів і
переваг грудного вигодовування, основних принципів догляду за
новонародженими, профілактики інфікування новонароджених.
 
   7.9. Правильність зберігання, обміну та видачі отруйних та
сильнодіючих медикаментів, інших засобів.
 
   7.10. Правильність заповнення та видачі  документів,  що
засвідчують народження/смерть новонародженого.
 
   8. Завідуючий відділенням зобов'язаний:
 
   8.1. Розробляти  графіки  роботи  лікарів,  фахівців  та
робітників відділення.
 
   8.2. Проводити огляди хворих та здорових новонароджених у
відділенні спільного перебування матері та дитини.
 
   8.3. Надавати     інформаційно-методичну     допомогу
лікарям-педіатрам-неонатологам у проведенні спеціальних методів
обстеження та лікування новонароджених.
 
   8.4. Систематично  аналізувати  показники  якості  роботи
відділення та приймати відповідні рішення щодо їх поліпшення;
 
   8.5. Контролювати  проведення  профілактичних   щеплень
новонародженим;
 
   8.6. Доводити до відома головного лікаря пологового будинку,
а у разі його відсутності - до відома заступника головного лікаря
з медичної частини про всі надзвичайні ситуації, які стались із
новонародженими та обслуговуючим персоналом;
 
   8.7. Складати та представляти головному лікарю чи  його
заступнику  заявку  на  необхідне для відділення медичне та
господарське  обладнання,  апаратуру,  ремонт  приміщень  та
обладнання;
 
   8.8. Постійно підвищувати свій професійний рівень.
 
   8.9. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.
 
   9. Завідуючий відділенням має право:
 
   9.1. Брати участь у роботі адміністрації пологового будинку
по формуванню кадрового забезпечення відділення.
 
   9.2. Подавати головному лікарю для заохочення кандидатури
кращих працівників відділення та вносити пропозиції про накладення
дисциплінарних стягнень.
 
   9.3. Організовувати та проводити для працівників відділення
адміністративні збори, практичні заняття, клінічне обговорення
стану хворих та інше.
 
   9.4. Спільно   з   акушерами-гінекологами   проводити
клініко-патологоанатомічні конференції.
 
   10. Завідуючий відділенням несе відповідальність за належне
виконання покладених на нього завдань і функцій та використання
наданих прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про завідуючого відділенням анестезіології
     з ліжками інтенсивної терапії пологового будинку
 
 
   1. На посаду завідуючого відділенням анестезіології з ліжками
інтенсивної терапії (далі - завідуючий  ВАIТ)  призначається
спеціаліст, який має першу або вищу кваліфікаційну категорію
спеціальністю анестезіологія, досвід лікувальної та організаційної
роботи за фахом.
 
   2. Завідуючий ВАIТ призначається та звільняється з посади
головним лікарем лікувально-профілактичного закладу, до складу
якого входить ВАIТ. У своїй роботі підпорядковується головному
лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря з лікувальної
роботи.
 
   3. Завідуючий  ВАIТ  у  своїй  роботі керується чинними
нормативними актами, положенням про пологовий  будинок,  про
відділення анестезіології та інтенсивної терапії, цим положенням,
посадовою інструкцією.
 
   4. Основним завданням завідуючого ВАIТ є організація роботи
лікарського,  середнього  та  молодшого  медичного  персоналу
відділення  щодо   забезпечення   надання   кваліфікованої
анестезіологічної, інтенсивної та реанімаційної медичної допомоги
вагітним, роділлям, породіллям, гінекологічним хворим.
 
   5. Відповідно до завдань завідуючий ВАIТ забезпечує:
 
   5.1. Створення оптимальних умов щодо підготовки і проведення
знеболювання  оперативних  втручань,  пологів,  спеціальних
діагностичних і лікувальних процедур.
 
   5.2. Контроль проведення реанімаційних заходів та інтенсивної
терапії у хворих з розладами життєво важливих функцій.
 
   5.3. Оптимальний розподіл персоналу відділення по робочих
місцях та організацію його роботи.
 
   5.4. Організацію та проведення заходів  щодо  підвищення
кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу відділення.
 
   5.5. Раціональне   використання  матеріальних  ресурсів
(обладнання, медичного інструментарію, лікарських препаратів).
 
   5.6. Дотримання співробітниками відділення правил охорони
праці.
 
   6. Завідуючий ВАIТ зобов'язаний:
 
   6.1. Складати графік роботи співробітників відділення;
 
   6.2. Здійснювати обходи в палатах інтенсивної терапії.
 
   6.3. Надавати консультативну і практичну медичну допомогу, в
тому числі і за викликом чергового лікаря-анестезіолога.
 
   6.4. Проводити аналіз показників  діяльності  відділення,
подавати звіт про роботу відділення за встановленою формою.
 
   6.5. Своєчасно  доповідати  головному  лікарю  або  його
заступнику з лікувальної роботи про всі екстраординарні випадки,
що трапляються з хворими або персоналом у відділенні.
 
   6.6. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.
 
   6.7. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   7. Завідуючий відділенням має право:
 
   7.1. Запрошувати консультантів і організовувати консиліуми за
погодженням із заступником головного лікаря з лікувальної роботи
або з головним лікарем.
 
   7.2. Брати безпосередню участь у підборі кадрів відділення.
 
   7.3. Представляти   головному   лікарю   кандидатури
співробітників для морального та матеріального заохочення, вносити
пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на осіб, які
порушують трудову дисципліну, незадовільно виконують свої службові
обов'язки.
 
   8. Завідуючий  ВАIТ  може одночасно виконувати обов'язки
обласного (міського) позаштатного спеціаліста з анестезіології.
 
   9. Завідуючий відділенням несе відповідальність за належне
виконання покладених на нього завдань і функцій та використання
наданих прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про лікаря-акушера-гінеколога акушерського
          (гінекологічного) відділення
 
 
   1. На  посаду  лікаря-акушера-гінеколога   акушерського
(гінекологічного)  відділення  (далі - лікар-акушер-гінеколог)
призначається спеціаліст з вищою медичною освітою, який пройшов
первинну спеціалізацію і має сертифікат лікаря-спеціаліста за
спеціальністю акушерство і гінекологія.
 
   2. Лікар-акушер-гінеколог  призначається  на  посаду  та
звільняється головним лікарем ЛПЗ за узгодженням з завідуючим
відділенням.
 
   3. Лікар-акушер-гінеколог  підпорядковується  завідуючому
відділенням і здійснює роботу під його керівництвом.
 
   4. Лікар-акушер-гінеколог  у  своїй роботі керується цим
положенням, чинним законодавством, наказами  та  інструкціями
органів охорони здоров'я, посадовою інструкцією.
 
   5. Основним завданнями лікаря-акушера-гінеколога є:
 
   5.1. Надання  кваліфікованої  планової  та  невідкладної
стаціонарної акушерсько-гінекологічної допомоги відповідно  до
кваліфікаційної категорії.
 
   5.2. Дотримання правил медичної етики та деонтології.
 
   5.3. Контроль  виконання фахівцями лікарських призначень,
маніпуляцій.
 
   5.4. Проведення аналізу показників своєї роботи, ефективності
і віддалених результатів лікування хворих.
 
   5.5. Забезпечення своєчасного оформлення та видачі документів
щодо відпустки по вагітності та пологах, лікарняного листка у
випадках   тимчасової   непрацездатності,  направлення  на
лікарсько-консультативну комісію та ВТЕК.
 
   5.6. Проведення санітарно-просвітницької роботи з  питань
збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я; профілактики
ускладнень вагітності та пологів; переваг грудного вигодовування
новонароджених, профілактики ЗПСШ, ВIЛ, СНIДу; планування сім'ї;
вроджених вад розвитку, онкозахворювань та інше.
 
   5.7. Впровадження  у  діяльність  "Нормативів  надання
стаціонарної  акушерсько-гінекологічної  та  неонатологічної
допомоги".
 
   5.8. Підвищення рівня своєї кваліфікації.
 
   5.9. Володіння сучасними методами обстеження, діагностики та
лікування акушерської, гінекологічної патології.
 
   5.10. Ведення первинної медичної документації відповідно до
вимог галузевих нормативних документів.
 
   5.11. Участь у обходах завідуючого відділенням.
 
   5.12. Своєчасне інформування завідуючого відділенням про стан
тяжких пацієнтів.
 
   5.13. Чергування відповідно до затвердженого графіку.
 
   5.14. Надання інформації родичам (близьким) про стан здоров'я
пацієнтів відповідно до принципів медичної етики та деонтології.
 
   5.15. Дотримання правил особистого захисту при роботі з
кров'ю.
 
   5.16. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   6. Лікар акушер-гінеколог має право:
 
   6.1. Давати вказівки підлеглим йому фахівцям та робітникам.
 
   6.2. Вносити  пропозиції  про  заохочення  співробітників
відділення чи накладення на них дисциплінарних стягнень.
 
   7. Лікар-акушер-гінеколог несе відповідальність за належне
виконання покладених на нього завдань і функцій та використання
наданих прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
         про лікаря-педіатра-неонатолога
           акушерського стаціонару
 
 
   1. На   посаду  лікаря-педіатра-неонатолога  відділення
новонароджених пологового будинку призначається спеціаліст із
вищою медичною освітою, який пройшов первинну спеціалізацію і має
сертифікат за спеціальністю неонатологія.
 
   2. Лікар-педіатр-неонатолог  призначається  на  посаду  і
звільняється головним лікарем лікувально-профілактичного закладу
за узгодженням із завідуючим неонатологічним відділенням.
 
   3. Лікар-педіатр-неонатолог  підпорядковується  завідуючому
неонатологічним відділенням і працює під його керівництвом.
 
   4. Лікар-педіатр-неонатолог у своїй роботі керується цим
положенням, чинним законодавством, наказами й інструкціями органів
охорони здоров'я, посадовою інструкцією.
 
   5. Відповідно до завдань акушерського стаціонару та цього
положення лікар-неонатолог забезпечує:
 
   5.1. Догляд за здоровими новонародженими та кваліфіковану
планову і невідкладну медичну допомогу при розладах ранньої
адаптації та захворюваннях новонароджених.
 
   5.2. Дотримання правил медичної етики і  деонтології  у
відділенні.
 
   5.3. Контроль  виконання  середнім  медичним  персоналом
лікарських призначень, маніпуляцій, догляду за новонародженим.
 
   5.4. Проведення аналізу показників своєї роботи, вивчення
ефективності і віддалених результатів лікування хворих.
 
   5.5. Впровадження у практичну роботу "Нормативів надання
стаціонарної  акушерсько-гінекологічної  та  неонатологічної
допомоги".
 
   5.6. Дотримання     санітарно-гігієнічного    режиму,
протиепідемічних заходів у відділенні відповідно до нормативних
документів
 
   5.7. Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації фахівців
та робітників неонатологічних відділень.
 
   6. Лікар-педіатр-неонатолог зобов'язаний:
 
   6.1. Володіти сучасними методами догляду за новонародженим,
обстеження,  діагностики  і  лікування  захворювань  періоду
новонародженості.
 
   6.2. Вести первинну медичну документацію.
 
   6.3. Проводити щоденні огляди новонароджених (обхід) разом з
медичною  сестрою  та  брати  участь  в обходах завідуючого
відділенням, працівників кафедри.
 
   6.4. Своєчасно інформувати  завідуючого  відділенням  про
новонароджених у важкому стані та тих, які потребують повторного
огляду; про необхідність проведення консиліуму для визначення
об'єму діагностичних та лікувальних заходів, про заплановану
виписку,  переведення  новонароджених  до  інших  відділень,

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн