Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 20

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

 
   5.8. Раціональне використання наявної матеріально-технічної
бази закладу, медикаментозних засобів, а також кровозамінників та
інших лікувальних засобів.
 
   5.9. Раціональне  використання ліжкового фонду пологового
будинку.
 
   5.10. Впровадження у роботу пологового будинку  сучасних
наукових  досягнень  та передового досвіду щодо діагностики,
лікування, профілактики, організації медичної допомоги.
 
   5.11. Забезпечення  підвищення  кваліфікації  медичного
персоналу забезпечення технічно-грамотної експлуатації персоналом
лікувально-діагностичної апаратури та іншої медичної техніки.
 
   5.12. У разі відсутності головного лікаря у встановленому
порядку виконувати його обов'язки і користуватись всіма правами,
що передбачені Положенням про головного лікаря пологового будинку.
 
   5.13. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   6. Заступник головного лікаря зобов'язаний:
 
   6.1. Здійснювати  безпосереднє  керівництво  діяльністю
завідуючих структурними підрозділами пологового будинку.
 
   6.2. Розробляти  і  контролювати  виконання плану роботи
стаціонару пологового будинку, представляти в установлені терміни
звітну документацію щодо діяльності пологового будинку.
 
   6.3. Здійснювати   організацію   проведення  лікарської
експертизи.
 
   6.4. Організовувати проведення  заходів  щодо  підвищення
кваліфікації  лікарів  та  середніх  медичних  працівників
лікувально-профілактичних  закладів  акушерсько-гінекологічного
профілю на базі пологового будинку.
 
   6.5. Забезпечувати  дотримання  правил  захисту медичного
персоналу при роботі з кров'ю.
 
   6.6. Проводити планові перевірки роботи  підрозділів,  з
наступним обговоренням результатів перевірки на медичній раді.
 
   6.7. Здійснювати аналіз якісних показників роботи структурних
підрозділів пологового будинку, ведення медичної документації.
 
   6.8. Організовувати та особисто брати участь у проведенні
консиліумів тяжких хворих.
 
   6.9 Розробляти правила внутрішнього розпорядку для пацієнтів.
 
   6.10. здійснювати  контроль  за  проведенням  експертизи
тимчасової  непрацездатності  хворих  та  видачі  листків
непрацездатності;
 
   6.11. Організовувати та проводити медичні наради, конференції
для спеціалістів та фахівців.
 
   6.12. Організовувати  проведення  санітарно-просвітницької
роботи  серед  населення  з  питань збереження та зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів;  профілактики  ЗПСШ,  ВIЛ, СНIДу; планування сім'ї;
первинної профілактики вроджених вад  розвитку;  профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   6.13. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.
 
   6.14. Підвищувати свій професійний рівень.
 
   7. Заступник головного лікаря має право:
 
   7.1. Віддавати  розпорядження  та вказівки керівникам та
працівникам підвідомчих йому структурних підрозділів пологового
будинку.
 
   7.2. Представляти  підпорядкованих  йому  працівників для
заохочення і вносити пропозиції щодо дисциплінарних стягнень на
осіб, що порушують правила внутрішнього трудового розпорядку.
 
   9. Заступник  головного  лікаря несе відповідальність за
належне виконання покладених на нього завдань і функцій та
використання наданих прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
          про завідуючого пологовим
       (гінекологічним) відділенням стаціонару
 
 
   1. Завідуючий  пологовим  (гінекологічним)  відділенням
стаціонару (далі - завідуючий відділенням) здійснює безпосереднє
керівництво діяльністю підпорядкованого йому медичного персоналу і
несе повну відповідальність за якість і культуру  медичного
обслуговування вагітних, роділь, породіль, гінекологічних хворих у
відділенні.
 
   2. На  посаду  завідуючого  відділення  призначається
кваліфікований лікар акушер-гінеколог, який має першу або вищу
кваліфікаційну категорію за фахом та організаторські здібності.
 
   3. Призначення  і  звільнення  завідуючого  відділенням
проводиться головним лікарем лікувально-профілактичного закладу,
до складу якого входить відділення.
 
   4. Завідуючий відділенням у своїй роботі підпорядковується
головному лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря з
медичної частини.
 
   5. Завідуючий відділенням керується у своїй роботі положенням
про пологовий будинок, даним положенням, посадовою інструкцією,
наказами та інструкціями органів охорони здоров'я.
 
   6. Основною метою діяльності завідуючого  відділенням  є
організація    надання    кваліфікованої    стаціонарної
акушерсько-гінекологічної допомоги.
 
   7. У відповідності з цим завідуючий відділенням:
 
   7.1. Забезпечує організацію обстеження і лікування вагітних,
роділь,  породіль,  гінекологічних хворих на сучасному рівні
досягнень медичної науки та техніки.
 
   7.2. Спільно з лікарем-ординатором відділення здійснює огляд
хворої (вагітної) в день госпіталізації, але не пізніше 3-го дня
стаціонарного лікування.
 
   7.3. Забезпечує належну розстановку та організацію праці
персоналу відділення.
 
   7.4. Забезпечує планове підвищення кваліфікації лікарського,
середнього та молодшого медичного персоналу.
 
   7.5. Організовує надання  консультативно-діагностичної  та
лікувальної   допомоги   вагітним,  роділлям,  породіллям,
гінекологічним хворим  підпорядкованого  йому  відділення  із
залученням   спеціалістів   інших   відділень   (інших
лікувально-профілактичних закладів), при  необхідності  -  із
заступником головного лікаря з медичної частини.
 
   7.6. Налагоджує тісний взаємозв'язок і контакт в роботі з
завідуючим жіночою  консультацією  (поліклінікою)  та  іншими
лікувально-профілактичними закладами щодо вирішення питань надання
медичної допомоги жіночому населенню району.
 
   7.7. Вирішує питання переводу хворих (вагітних) зі стаціонару
в стаціонар.
 
   7.8. Забезпечує впровадження в практику роботи відділення
нових методів та засобів діагностики і лікування,  сучасних
медичних технологій.
 
   7.9. Організовує   раціональне   використання   наявної
діагностичної та лікувальної апаратури, інструментарію та іншого
медичного обладнання.
 
   7.10. Контролює  ведення  облікової медичної документації
відповідно до вимог галузевих нормативних документів.
 
   7.11. Забезпечує створення належних умов для  проведення
навчально-виховної  і  науково-дослідницької  роботи  кафедри
(відділу) вищого медичного закладу освіти IV рівня акредитації
(закладу післядипломної освіти, науково-дослідного інституту), які
розташовані на базі відділення.
 
   7.12. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   8. Завідуючий відділенням несе відповідальність за:
 
   8.1. Якість надання медичної допомоги хворим  (вагітним)
персоналом відділення.
 
   8.2. Раціональне  використання  наявного ліжкового фонду,
обладнання, медикаментозних засобів та препаратів.
 
   8.3. Дотримання медичним персоналом правил захисту при роботі
з кров'ю.
 
   8.4. Забезпечення  належного  санітарно-гігієнічного  та
протиепідемічного режиму відділення.
 
   8.5. Обгрунтованість  видачі  та  продовження  листків
непрацездатності,   своєчасність   направлення  хворих  на
лікарсько-консультативну комісію та ВТЕК.
 
   8.6. Здійснення заходів третинної профілактики та організацію
реабілітаційних заходів.
 
   8.7. Ведення  первинної  медичної  та  обліково-звітної
документації.
 
   8.8. Проведення  заходів  профілактики  щодо  передачі
ВIЛ-інфекції від матері до плода.
 
   8.9. Проведення  планової  санітарно-просвітницької роботи
серед пацієнтів з питань збереження та зміцнення репродуктивного
здоров'я;  профілактики  ускладнень  вагітності  та  пологів;
профілактики ЗПСШ, ВIЛ, СНIДу; планування сім'ї вроджених вад
розвитку; онкозахворювань та інше.
 
   9. Завідуючий відділенням зобов'язаний:
 
   9.1. Розробляти графіки роботи персоналу відділення.
 
   9.2. Систематично  проводити обходи відділення сумісно з
лікарями, проводити огляди хворих (вагітних).
 
   9.3. Надавати   планову   консультативну    допомогу
лікарям-акушерам-гінекологам щодо обстеження та лікування хворих
(вагітних).
 
   9.4. Проводити аналіз показників роботи відділення.
 
   9.5. Забезпечувати належний  рівень  організації  надання
невідкладної допомоги.
 
   9.6. інформувати головного лікаря пологового будинку, а у
разі його відсутності - заступника головного лікаря з лікувальної
роботи, про всі надзвичайні ситуації, що відбуваються у відділенні
(раптова смерть, групові захворювання, нещасні випадки та інше).
 
   9.7. Постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 
   9.8. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.
 
   10. Завідуючий відділенням має право:
 
   10.1. Брати участь у вирішенні питань щодо підбору  та
розстановці кадрів у відділенні.
 
   10.2. Подавати  головному  лікарю (заступнику з медичної
частини) кандидатури кращих працівників для заохочення та вносити
пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень.
 
   10.3. Організовувати  та проводити адміністративні збори,
практичні заняття, клінічне обговорення хворих та інше.
 
   11. Завідуючий відділенням несе відповідальність за належне
виконання покладених на нього завдань і функцій та використання
наданих прав.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про завідуючого відділенням неонатологічного
               профілю
 
 
   1. На посаду завідуючого відділення неонатологічного профілю
призначається лікар-педіатр-неонатолог, який пройшов спеціалізацію
з неонатології та має першу або вищу кваліфікаційну категорію за
фахом і досвід організаційної роботи.
 
   2. Завідуючий відділенням неонатологічного профілю пологового
будинку (далі - завідуючий відділенням) здійснює безпосереднє
керівництво роботою відділення неонатологічного профілю.
 
   3. Призначення  і  звільнення  завідуючого  відділенням
проводиться головним лікарем пологового будинку, до складу якого
входить відділення.
 
   4. Завідуючий відділенням у своїй роботі підпорядковується
головному лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря з
лікувальної роботи.
 
   5. Завідуючий відділенням у своїй роботі керується положенням
про пологовий будинок, цим положенням, наказами та інструкціями
органів охорони здоров'я.
 
   6. Основним завданням завідуючого відділенням є:
 
   6.1. Організація  кваліфікованої  лікувально-діагностичної
допомоги новонародженим.
 
   6.2. Організація догляду за  новонародженими  згідно  із
сучасними вимогами.
 
   6.3. Організація  роботи  відділення,  дотримання режиму,
визначеного нормативними документами.
 
   6.4. Організація  підвищення   кваліфікації   персоналу
відділення.
 
   6.5. Організація консультативної допомоги новонародженим із
залученням суміжних спеціалістів;
 
   6.6. Організація наступності, взаємозв'язку у роботі з іншими
відділеннями, лікувально-профілактичними закладами щодо вирішення
питань переводу новонароджених до інших відділень, стаціонарів.
 
   6.7. Впровадження у практику роботи відділення нових методів
та засобів діагностики і лікування новонароджених.
 
   6.8. Контроль  за  впровадженням  в  роботу  відділення
"Нормативів надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної  та
неонатологічної допомоги".
 
   6.9. Контроль за веденням облікової медичної документації
відповідно до затверджених форм.
 
   6.10. Створення   належних   умов   для   проведення
навчально-педагогічної  і науково-дослідницької роботи кафедри
(відділу) вищого, середнього медичного закладу, які розташовані на
базі відділення.
 
   6.11. Заходи з питань профілактики соціального сирітства.
 
   7. Завідуючий відділенням несе безпосередню відповідальність
за:
 
   7.1. Керівництво діяльністю лікарів-педіатрів-неонатологів,
фахівців та робітників відділення.
 
   7.2. Виконання лікарями-педіатрами-неонатологами, фахівцями
та робітниками відділення відповідних положень про їх роботу,
посадових обов'язків.
 
   7.3. Раціональне  використання  наявної  діагностичної та
лікувальної апаратури,  інструментарію  та  іншого  медичного
обладнання.
 
   7.4. Дотримання медичним персоналом правил захисту при роботі
з кров'ю.
 
   7.5. Забезпечення  належного  санітарно-гігієнічного  та

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн