Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 18

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

   - тяжкі форми цукрового діабету, тиреотоксикоз з порушенням
або без порушення функції.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про відділення ендокринної гінекології
 
 
   1. Відділення ендокринної гінекології (далі  -  ВЕГ)  є
структурним підрозділом   лікувально-профілактичного   закладу
III рівня надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної допомоги.
 
   2. ВЕГ організовується у складі багатопрофільної лікарні
(клінічної регіональної, обласної, міської) відповідно до діючого
законодавства.
 
   3. ВЕГ може бути клінічною базою профільних кафедр вищих
навчальних закладів.
 
   2. Керівництво   відділенням  здійснюється  завідувачем
відділення, який призначається на посаду та звільняється наказом
головного лікаря ЛПЗ. У своїй роботі підпорядковується головному
лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря з лікувальної
роботи.
 
   3. Персонал відділення у своїй діяльності керується діючим
чинним законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями,
іншими нормативними актами органів охорони здоров'я, посадовими
інструкціями.
 
   4. Розрахункова  площа  приміщень  відділення  повинна
відповідати нормативним вимогам, що пред'являються до лікувальних
закладів ("Державні будівельні норми України. Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров'я. ДБН В.2.2-10-2001" ( v0002241-01 ).
 
   5. Штатний  розклад відділення складається відповідно до
наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" і
затверджуються відповідним органом охорони здоров'я.
 
   6. Планування  діяльності,  фінансування,  укомплектування
штатами,   оснащення   відділення   медичною   апаратурою,
інструментарієм,  господарським  інвентарем  та  обладнанням
проводиться  відповідно до діючих нормативів у встановленому
порядку.
 
   7. Ліжковий фонд і штати ВЕГ затверджуються головним лікарем
лікувально-профілактичного закладу.
 
   8. Основними завданням ВЕГ є:
 
   8.1. Надання  висококваліфікованої медичної допомоги щодо
діагностики, лікування та профілактики гормональних  порушень
репродуктивного здоров'я у жінок відповідно до "Нормативів надання
стаціонарної  акушерсько-гінекологічної  та  неонатологічної
допомоги".
 
   8.2. Розробка, удосконалення та впровадження нових, сучасних
методів  профілактики  та  лікування  гормональних  порушень
репродуктивної системи у жінок.
 
   8.3. Розробка інструктивно-методичних матеріалів з питань
діагностики та  лікування  патологічних  станів,  обумовлених
гормональною дисфункцією репродуктивної системи у жінок.
 
   8.4. Вивчення  та  попередження факторів ризику розвитку
гормональних розладів репродуктивної системи у жінок.
 
   8.5. Забезпечення  проведення  своєчасної  діагностики,
консервативного та оперативного лікування дисгормональних розладів
репродуктивної системи у жінок.
 
   8.6. Проведення консервативного та оперативного лікування
гінекологічної  патології  у  жінок з ендокринною патологією
(дисфункції щитовидної залози, цукровий діабет тощо).
 
   8.7. Забезпечення своєчасної  кваліфікованої  консультації
суміжних спеціалістів - невропатолога, терапевта, ендокринолога
та ін.
 
   8.8. Організаційно-методична робота з питань профілактики,
лікування та реабілітації дисгормональних розладів для зазначеної
категорії хворих.
 
   8.9. Забезпечення  для  пацієнток  оптимальних   умов
лікувально-оздоровчого процесу.
 
   8.10. Аналіз  показників  діяльності відділення, розробка
заходів щодо поліпшення якості надання гінекологічної допомоги
населенню.
 
   8.11. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   8.12. Організація  зберігання,  використання,  знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно
до вимог чинних нормативних документів.
 
   8.13. Здійснення    заходів    щодо    профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій.
 
   8.14. Своєчасне  надання  інформації  про  всі  випадки
внутрішньолікарняних інфекцій, материнської смертності, нещасні
випадки та надзвичайні події територіальним органам  охорони
здоров'я.
 
   8.15. Забезпечення  складання  статистичних  звітів  за
встановленими зразками, на основі яких проводити систематичний
аналіз своєї діяльності.
 
   8.16. Дотримання  персоналом, пацієнтами та відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров'я.
 
   8.17. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи серед населення з  питань  збереження  та  зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів; профілактики ЗПСШ, ВIЛ,  СНIДу;  планування  сім'ї;
первинної  профілактики  вроджених вад розвитку; профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   8.18. Забезпечення  прав  пацієнта   згідно   чинного
законодавства.
 
   8.19. Підвищення кваліфікації медичних працівників з питань
профілактики, діагностики та лікування дисгормональних порушень
репродуктивної системи у жінок.
 
   8.20. Співпраця з іншими закладами охорони здоров'я (центри
здоров'я,  реабілітаційні  центри,  клініки,  фітотерапевтичні
заклади), кафедрами вищих медичних навчальних закладів, відділами
науково-дослідних інститутів МОЗ та АМН України, вітчизняними та
зарубіжними громадськими організаціями з метою поліпшення охорони
здоров'я згідно з чинним законодавством.
 
   9. Показання для направлення хворих у ВЕГ:
   - розлади менструальної функції у жінок репродуктивного віку;
   - дисгормональні розлади репродуктивної функції,
   - нейрогормональні розлади  після  операції  позаматкової
вагітності та мимовільного переривання вагітності;
   - гірсутний синдром;
   - ендокринне безпліддя;
   - гормонообумовлені пухлини та передпухлинні стани у жінок
репродуктивного віку;
   - ендокринні форми невиношування вагітності;
   - важкі форми патології клімактеричних розладів;
   - патологія ендокринної системи у вагітних (до 22 тижнів
вагітності).
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про відділення гнійно-септичної гінекології
 
 
   1. Відділення гнійно-септичної гінекології (далі - ВГСГ) є
структурним підрозділом лікувально-профілактичного закладу.
 
   2. ВГСГ  створюється  у  складі багатопрофільної лікарні
(регіональної, обласної, міської), що має  гінекологічне  та
загальнохірургічне  відділення, бактеріологічні лабораторії, а
також реанімаційне відділення, оснащене обладнанням для проведення
гемодіалізу.
 
   3. ВГСГ може бути базою профільних кафедр вищих медичних
навчальних закладів.
 
   4. ВГСГ у  своїй  діяльності  керується  діючим  чинним
законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями, іншими
нормативними  актами  органів  охорони  здоров'я,  посадовими
інструкціями.
 
   5. Штатний  розклад відділення складається відповідно до
наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" і
затверджуються відповідним органом охорони здоров'я.
 
   6. Керівництво ВГСГ здійснюється завідувачем відділення, який
призначається   та   звільняється   головним   лікарем
лікувально-профілактичного закладу.
 
   7. Завідувач ВГСГ у своїй роботі підпорядковується головному
лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря з лікувальної
роботи.
 
   8. Основними завданням ВГСГ є:
 
   8.1. Надання жінкам  з  гнійно-септичними  захворюваннями
жіночих статевих органів висококваліфікованої медичної допомоги
відповідно   до   Нормативів   надання    стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.
 
   8.2. Розроблення,  удосконалення  та  впровадження нових,
сучасних методів діагностики, лікування та реабілітації жінок з
гнійно-септичними захворюваннями жіночих статевих органів.
 
   8.3. Розроблення інструктивно-методичних документів з питань
діагностики, лікування та профілактики  патологічних  станів,
обумовлених інфекцією жіночих статевих органів.
 
   8.4. Дотримання  санітарно-протиепідемічного  режиму  у
відділенні відповідно до чинного законодавства.
 
   8.5. Проведення  на  сучасному   рівні   діагностики,
консервативного  та  оперативного  лікування  гнійно-септичних
захворювань жіночих статевих органів.
 
   8.6. Визначення  факторів  ризику,  засобів  та  методів
профілактики щодо зазначеної групи захворювань.
 
   8.7. Забезпечення   хворим   своєчасної  кваліфікованої
консультації суміжних спеціалістів.
 
   8.8. Проведення організаційно-методичної роботи з  питань
профілактики,  лікування  та  реабілітації  гнійно-септичних
захворювань жіночих статевих органів.
 
   8.9. Забезпечення   пацієнток    оптимальних    умов
лікувально-оздоровчого процесу для.
 
   8.10. Аналіз  показників  діяльності відділення, розробка
заходів щодо поліпшення надання гінекологічної допомоги населенню.
 
   8.11. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   8.12. Організація  зберігання,  використання,  знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно
до вимог чинних нормативних документів.
 
   8.13. Здійснення    заходів    щодо    профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій.
 
   8.14. Надання  своєчасної  інформації  про  всі  випадки
внутрішньолікарняних інфекцій, материнської смертності, нещасні
випадки  та надзвичайні події територіальним органам охорони
здоров'я.
 
   8.15. Дотримання персоналом, пацієнтами та  відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем ЛПЗ.
 
   8.16. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи серед населення з  питань  збереження  та  зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів; профілактики ЗПСШ, ВIЛ,  СНIДу;  планування  сім'ї;
первинної  профілактики  вроджених вад розвитку; профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   8.17. Забезпечення  прав  пацієнта  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   8.18. Підвищення кваліфікації медичних працівників з питань,
профілактики, діагностики та лікування дисгормональних порушень
репродуктивної системи у жінок.
 
   9. Показання для госпіталізації у ВГСГ:
 
   9.1. Гнійно-септичні ускладнення у вагітних і породіль:
   - тяжка форма ендометриту;
   - перитоніт;
   - сепсис;
   - параметрит.
 
   9.2. Гнійно-септичні  ускладнення  після  гінекологічних
операцій та внутрішньоматкових втручань.
 
   9.3. Гнійно-септичні  захворювання  органів  малого  таза
(пельвіоперітонит, гнійні утворення додатків матки та ін.).
 
   9.4. Вагітні з антенатальною загибеллю плода при вагітності
до 22 тижнів вагітності.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
    про відділення дитячої та підліткової гінекології
 
 
   1. Відділення дитячої та підліткової гінекології (далі -
відділення) або ліжка  дитячої  та  підліткової  гінекології
створюються на базі обласної (міської) багатопрофільної лікарні,
обласного гінекологічного відділення.
 
   2. Відділення може бути клінічною базою кафедри акушерства і
гінекології вищих медичних навчальних закладів.
 
   3. Керівництво роботою відділення здійснюється завідуючим, на
посаду якого призначається лікар -  гінеколог  дитячого  та
підліткового  віку  (лікар-акушер-гінеколог,  який  пройшов
спеціалізацію з дитячої гінекології)  з  вищою  або  першою
кваліфікаційною категорією.
 
   4. Завідувач  відділення  призначається  на  посаду  та
звільняється наказом головного лікаря ЛПЗ. В  своїй  роботі
підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику
головного лікаря з лікувальної роботи.
 
   5. Планування  діяльності,  фінансування,  укомплектування
штатами,   оснащення   відділення   медичною   апаратурою,
інструментарієм,  господарським  інвентарем  та  обладнанням
проводиться  відповідно до діючих нормативів у встановленому
порядку.
 
   6. Персонал  відділення   керується   діючим   чинним
законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями, іншими
нормативними  актами  органів  охорони  здоров'я,  посадовими
інструкціями.
 
   7. Розрахункова  площа  приміщень  відділення дитячої та
підліткової гінекології повинна відповідати нормативним вимогам,
що пред'являються до лікувальних закладів ("Державні будівельні
норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони  здоров'я.
ДБН В.2.2-10-2001" ( v0002241-01 ).
 
   8. Штатний  розклад відділення складається відповідно до

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн