Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 17

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

семінарів  з  питань  інтенсивної  терапії  та  реанімації
новонароджених.
 
   7.11. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   7.12. Проведення організаційно-методичної роботи з питань
підвищення   кваліфікації    лікарів-педіатрів-неонатологів,
лікарів-акушерів-гінекологів з реанімації і інтенсивної терапії
новонароджених, у тому числі первинної реанімації новонароджених.
 
   7.13. Дотримання персоналом, пацієнтами та  відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров'я.
 
   7.14. Забезпечення  прав  пацієнтів  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   7.15. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи з батьками пацієнтів з питань грудного вигодовування та
догляду за новонародженими, збереження та зміцнення здоров'я
новонародженого; профілактики ускладнень перинатального періоду;
планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку;
профілактики онкозахворювань, профілактики соціального сирітства ,
передусім серед батьків дітей з обмеженими можливостями здоров'я
та ін.
 
   8. Показання до  госпіталізації  новонароджених  у  ВIТН
пологового будинку:
   - стан яких після народження оцінено за шкалою Апгар 5 балів
і менше;
   - гестаційний вік 34 тижні і менше, незалежно від оцінки за
шкалою Апгар після народження;
   - погіршення стану новонароджених, який потребує інтенсивної
терапії.
 
   9. Протипоказанням до госпіталізації новонароджених у ВIТН є
переведення їх з інших пологових будинків або лікарень.
 
   10. У ВIТН акушерського стаціонару новонароджені  можуть
знаходитись 3-5 днів і лише у виключних випадках затримуватись до
10 днів. При необхідності більш тривалого проведення інтенсивного
лікування новонародженого переводять до регіонального відділення
інтенсивної терапії новонароджених дитячої лікарні.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
            про денний стаціонар
        акушерсько-гінекологічного профілю
 
 
   1. Денний  стаціонар  акушерсько-гінекологічного  профілю
(далі -  денний  стаціонар)  організовується на базі жіночої
консультації,     амбулаторно-поліклінічного     закладу
акушерсько-гінекологічного профілю.
 
   2. Керівництво денним стаціонаром здійснює завідувач жіночої
консультації або керівник  амбулаторно-поліклінічного  закладу
акушерсько-гінекологічного   профілю.   У   своїй   роботі
підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику
головного лікаря з лікувальної роботи.
 
   3. Потужність ліжкового фонду денного стаціонару та графік
його роботи визначається керівником лікувально-профілактичного
закладу    і    затверджується    головним    лікарем
лікувально-профілактичного закладу.
 
   4. Чисельність штатних посад медичного персоналу денного
стаціонару визначається відповідно до наказу МОЗ України від
23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові
штати закладів охорони здоров'я" і затверджуються відповідним
органом охорони здоров'я.
 
   3. Госпіталізація гінекологічних хворих та  вагітних  до
денного  стаціонару  здійснюється  за направленням дільничних
лікарів-акушерів-гінекологів.
 
   4. Перебування вагітних і гінекологічних хворих у денному
стаціонарі  здійснюється у денний період часу відповідно до
встановленого графіку роботи закладу.
 
   5. Основними завданнями денного стаціонару є:
 
   5.1. Забезпечення   акушерсько-гінекологічною   допомогою
пацієнток,  стан яких вимагає залучення стаціонарних методів
лікування, щоденного нагляду, не потребує цілодобового лікарського
спостереження.
 
   5.2. Надання   акушерсько-гінекологічної   допомоги   у
денному стаціонарі здійснюється згідно з переліком захворювань у
додатку  N 14 наказу МОЗ України від 28.12.2002 р. N 503
(   v0503282-02   )   "Про   удосконалення  амбулаторної
акушерсько-гінекологічної  допомоги в Україні" та "Нормативам
надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної
допомоги".
 
   5.3. Впровадження у  практику  роботи  сучасних  методів
діагностики та лікування вагітних і жінок, хворих на гінекологічну
патологію.
 
   5.4. Зниження рівня захворюваності з тимчасовою  втратою
працездатності.
 
   5.5. Забезпечення   надання   пацієнтам   невідкладної
гінекологічної допомоги.
 
   5.6. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною
допомогою.
 
   5.8. Організація  реабілітаційних  заходів  для  жінок з
патологією репродуктивної системи.
 
   5.8. Організація лікувально-діагностичної допомоги подружжю,
молоді, що збирається до шлюбу.
 
   5.9. Забезпечення підвищення кваліфікації працівників денного
стаціонару.
 
   5.10. Здійснення    заходів    щодо    профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій у відділенні.
 
   5.11. Аналіз  показників  діяльності відділення, розробка
заходів щодо поліпшення надання гінекологічної допомоги населенню.
 
   5.12. Організація  зберігання,  використання,  знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно
до вимог чинних нормативних документів.
 
   5.13. Забезпечення  складання  статистичних  звітів  за
встановленими зразками, на основі яких проводити систематичний
аналіз своєї діяльності.
 
   5.14. Дотримання персоналом, пацієнтами та  відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров'я.
 
   5.15. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи  серед  населення  з  питань збереження та зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів;  профілактики  ЗПСШ,  ВIЛ, СНIДу; планування сім'ї;
первинної профілактики вроджених вад  розвитку;  профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   5.16. Забезпечення  прав  пацієнта  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   6. У своїй роботі персонал денного стаціонару використовує
лікувально-діагностичну базу закладу, до складу якого входить
жіноча консультація.
 
   7. Звіт про роботу денного стаціонару подається у встановлені
терміни і у встановленому порядку.
 
   8. До складу денного стаціонару входять:
   - палати для денного перебування хворих;
   - операційно-перев'язувальний блок;
   - маніпуляційна;
   - кімната медичного персоналу;
   - допоміжні приміщення.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про відділення для вагітних жінок в санаторіях,
          санаторіях-профілакторіях
 
 
   1. Відділення  для  вагітних  жінок  у  санаторіях,
санаторіях-профілакторіях  (далі - відділення) або ліжка для
надання лікувально-реабілітаційної допомоги вагітним створюються у
санаторному закладі.
 
   2. Відділення    очолює    завідувач    відділення
(лікар-акушер-гінеколог), який має першу або вищу атестаційну
кваліфікаційну  категорію за спеціальністю. Робота ліжок для
вагітних керується завідуючим відділення, на базі якого вони
розгорнуті.
 
   3. Завідуючий відділення у своїй роботі підпорядковується
головному лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря з
лікувальної роботи.
 
   4. Штатний розклад відділення розраховується на підставі
діючих нормативних документів та затверджується головним лікарем
санаторію.
 
   5. Персонал  відділення у своїй роботі керується чинним
законодавством,  галузевими  нормативними  актами,  наказами,
державними  стандартами  з  надання  акушерсько-гінекологічної
допомоги, цим положенням.
 
   6. Прийом вагітних до відділень здійснюється за направленням
центральних комісій з питань відбору пацієнтів для лікування, за
наявності санаторної  путівки  та  санаторно-курортної  карти
(ф. 072/о)  з  даними  обстеження, попереднього лікування та
рекомендаціями щодо санаторного лікування, обмінної карти.
 
   7. Надання санаторної допомоги у санаторіях-профілакторіях
здійснюється жінкам у терміні вагітності 12-32 тижнів вагітності.
 
   8. Основними завданнями відділення є:
 
   8.1. Забезпечення належних умов для повноцінного відпочинку,
зміцнення здоров'я вагітних жінок.
 
   8.2. Проведення      комплексу      діагностичних,
лікувально-профілактичних  заходів з використанням кліматичних
факторів, спрямованих на лікування та запобігання ускладнень
вагітності та пологів.
 
   8.3. Забезпечення  раціонального,  при  необхідності  -
дієтичного харчування.
 
   8.4. Проведення  санітарно-просвітницької  роботи  щодо
підготовки вагітної до пологів, культурно-масових заходів.
 
   8.5. Забезпечення наступності у спостереженні та лікуванні
вагітних на етапах стаціонар-санаторій-жіноча консультація.
 
   8.6. Надання висококваліфікованої консультативної допомоги
провідних фахівців.
 
   8.7. Організаційне забезпечення надання ургентної акушерської
допомоги при невідкладних станах.
 
   8.8. Забезпечення   своєчасної   госпіталізації   до
спеціалізованих  стаціонарів  у  разі  виникнення відповідних
показань.
 
   8.9. Аналіз  ефективності  санаторного  лікування  та
оздоровлення вагітних.
 
   8.10. Дотримання  персоналом, пацієнтами та відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем ЛПЗ.
 
   8.11. Забезпечення  прав  пацієнтів  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   9. Відділення   у   своїй   діяльності   користується
лікувально-діагностичною базою санаторію-профілакторію.
 
   10. У структурі відділення мають  бути  процедурний  та
оглядовий кабінети.
 
   11. У  відділенні мають бути забезпечені умови (у разі
необхідноості) для прийому пологів.
 
   12. Показання для направлення вагітних у відділення для
вагітних жінок санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв:
   - юні вагітні (молодші 18 років), літні першовагітні (старші
30 років);
   - вагітні, які працюють в умовах, що  не  відповідають
санітарно-гіггієнічним нормам;
   - вагітні,  які  проживають  на  радіаційно-забруднених
територіях;
   - жіноча неплідність в анамнезі;
   - недостатність харчування при вагітності;
   - несприятливий перебіг попередніх вагітностей та пологів
(прееклампсія,  загроза  невиношування, мертвонародження, інші
ускладнення);
   - звичне  невиношування  (як  етап  реабілітації  після
стаціонарного лікування);
   - хронічна фетоплацентарна недостатність;
   - патологічні стани плода;
   - анемія вагітних I ст.;
   - гестоз вагітних I половини вагітності - легкий та середній
ступінь тяжкості;
   - вагітні з пізнім гестозом (після проведення курсу
стаціонарного лікування);
   - вагітні, які мають рубець на матці, у терміні вагітності до
28 тижнів (за умови спроможності рубця).
 
   12.2. Екстрагенітальна патологія:
 
   Серцево-судинні захворювання:
   - нейро-циркуляторна дистонія;
   - гіпертонічна хвороба I ст. (без ознак пізнього гестозу);
   - хронічні ревматичні хвороби серця у стадії компенсації;
   - вроджені вади серця у стадії компенсації;
   - стан  після  операцій  на  серці  при  компенсованій
гемодинаміці;
   - хронічна ішемічна хвороба серця у стадії компенсації;
   - міокардіосклероз без порушень гемодинаміки;
   - міокардіодистрофії різного генезу без ознак недостатності
кровообігу;
   - варикозне розширення вен різної локалізації без  явищ
флебіту або флеботромбозу;
   - хронічна гіпотензія.
 
   Ендокринні хвороби:
   - у стадії медикаментозної компенсації;
 
   Захворювання нирок:
   - хронічний гломерулонефрит у період ремісії без ускладнень;
   - хронічний пієлонефрит у фазі ремісії;
   - вроджені  аномалії  розвитку  нирок  без  супутнього
пієлонефриту та ниркової недостатності;
   - нирковокам'яна хвороба в період ремісії і без нападів
ниркової коліки.
 
   Iнші екстрагенітальні захворювання:
   - хронічні  неспецифічні бронхо-легеневі захворювання без
дихальної недостатності у фазі ремісії;
   - захворювання органів травлення у фазі ремісії;
   - системні захворювання сполучної тканини в неактивній фазі
при відсутності вісцеральних уражень;
   - інші хронічні захворювання та патологічні стани в стадії
компенсації.
 
   13. Протипоказання  для   направлення   вагітних   до
спеціалізованих відділень санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв:
   - гестози з тяжким перебігом хвороби;
   - акушерська патологія: загроза  переривання  вагітності,
передлежання  або  низьке  прикріплення  плаценти, ізоімунний
конфлікт, рубець на матці після 28 тижнів вагітності;
   - інфекційні  захворювання  (у тому  числі  інфекційні
захворювання очей і шкіри), всі форми туберкульозу;
   - вади розвитку, новоутворення статевих органів;
   - захворювання крові: лейкемія, лейкоз, анемія (перніциозна,
гіпопластична, гемолітична), порушення згортання крові та інші
геморагічні стани;
   - захворювання  нервової  системи  з  епілептиформними
приступами, епілепсія;
   - психічні захворювання з порушенням поведінки і соціальної
адаптації, хронічний алкоголізм;

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн