Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 16

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про виїзну акушерсько-гінекологічну
      консультативну бригаду екстреної медичної
         допомоги та інтенсивної терапії
 
 
   1. Виїзна  акушерсько-гінекологічна консультативна бригада
екстреної медичної  допомоги та інтенсивної терапії  (далі -
Бригада)  є  структурним  підрозділом  обласної   лікарні
(перинатального центру, міського з функціями обласного пологового
будинку) і забезпечує надання невідкладної високоспеціалізованої
акушерської допомоги населенню регіону.
 
   2. Бригада створюються за рахунок посад відділень планової та
екстреної консультативної допомоги населенню області при обласних
лікарнях або (у разі їх відсутності) - за рахунок територіальних
Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Штатні
посади лікарів розраховуються з розрахунку 0,65 посади (сумарно)
на 100 тис. дорослого населення (відповідно до наказу МОЗ України
від 23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та
типові  штати  закладів  охорони  здоров'я" і затверджуються
відповідним органом охорони здоров'я.
 
   3. З числа лікарського персоналу призначається старший лікар
Бригади (досвідчений лікар-акушер-гінеколог), який має першу або
вищу кваліфікаційну категорію.
 
   4. Бригада у своїй діяльності підпорядковується головному
лікарю лікувально-профілактичного закладу.
 
   5. Організаційно-методичне  керівництво діяльністю Бригади
здійснює обласний (республіканський, міський) головний спеціаліст
з  акушерства  та  гінекології  органу  охорони  здоров'я
адміністративної території.
 
   6. Планування діяльності, фінансування, оснащення медичною
апаратурою,  інструментарієм,  господарським  інвентарем  та
обладнанням проводиться відповідно до діючих нормативів.
 
   7. Персонал Бригади у своїй діяльності керується діючим
чинним законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями,
іншими нормативними актами органів охорони здоров'я, посадовими
інструкціями.
 
   8. Діяльність Бригади здійснюється цілодобово.
 
   9. Для  організації роботи Бригади виділяється транспорт
(реанімобіль), обладнаний спеціальною медичною апаратурою  та
оснащений  необхідним  медичним інструмантарієм і лікарськими
засобами.
 
   10. Адміністрація ЛПЗ виділяє приміщення для персоналу.
 
   11. Основними завданнями діяльності Бригади є:
 
   11.1. Забезпечення  вагітних,  роділь,  породіль   та
гінекологічних   хворих  високоспеціалізованою  невідкладною
акушерсько-гінекологічною, анестезіологічною  та  реанімаційною
допомогою.
 
   11.2. Проведення  у  разі необхідності консультування по
телефону з питань екстреної медичної допомоги.
 
   11.3. Організація транспортування хворих на  III  рівень
надання акушерсько-гінекологічної допомоги одночасно з проведенням
лікувального процесу.
 
   11.4. Взаємодія у разі залучення до надання медичної допомоги
спеціалістів відповідного профілю.
 
   11.5. Здійснення контролю за комплектацією і використанням
обладнання та медикаментів.
 
   11.6. Проведення оперативного аналізу якості надання медичної
допомоги  пацієнтам виїзною акушерсько-гінекологічною бригадою
невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.
 
   12. Медичний персонал Бригади має володіти всіма методами
ургентної діагностики та повним обсягом методів лікування, в тому
числі хірургічних, акушерської та гінекологічної патології.
 
   13. Водій-санітар реанімобіля повинен пройти  спеціальний
інструктаж  і  навчання з питань роботи на спеціалізованому
транспорті.
 
   14. Всі дії персоналу відображаються у медичній документації
відповідно до вимог нормативно-правових актів.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про відділення неонатального догляду
     та лікування новонароджених пологового будинку
 
 
   1. Відділення   неонатального  догляду  та  лікування
новонароджених є структурним підрозділом  пологового  будинку
(відділення).
 
   2. Відділення очолює завідуючий, який одночасно здійснює
керівництво доглядом за новонародженими в палатах  спільного
перебування матері і дитини. Завідувач відділенням призначається
та звільняється головним лікарем пологового будинку. У своїй
роботі  підпорядковується  головному  лікарю та безпосередньо
заступнику головного лікаря з лікувальної роботи.
 
   3. Планування  діяльності,  фінансування,  укомплектування
штатами,   оснащення   відділення   медичною   апаратурою,
інструментарієм,  господарським  інвентарем  та  обладнанням
проводиться  відповідно до діючих нормативів у встановленому
порядку.
 
   4. Персонал  відділення   керується   діючим   чинним
законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями, іншими
нормативними  актами  органів  охорони  здоров'я,  посадовими
інструкціями.
 
   5. Розрахункова  площа  приміщень  відділення  повинна
відповідати нормативним вимогам, що пред'являються до лікувальних
закладів ("Державні будівельні норми України. Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров'я. ДБН В.2.2-10-2001" ( v0002241-01 ).
 
   6. Штатний розклад відділення складається відповідно  до
наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" і
затверджуються відповідним органом охорони здоров'я.
 
   7. Основні завдання відділення новонароджених:
 
   7.1. Забезпечення кваліфікованою медичною допомогою хворих
новонароджених згідно  з  "Нормативами  надання  стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги".
 
   7.2. Надання  консультативної  та  практичної  допомоги
породіллям з питань  догляду  за  новонародженими,  грудного
вигодовування у палатах спільного перебування матері та дитини.
 
   7.3. Забезпечення  пацієнтів  невідкладною неонатологічною
допомогою.
 
   7.4. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною
та реанімаційною допомогою.
 
   7.4. Догляд за здоровими новонародженими, які не можуть
перебувати з матір'ю в палаті.
 
   7.5. Переведення  новонароджених  до  палати  спільного
перебування з матір'ю, у відділення інтенсивної терапії пологового
будинку або до спеціалізованих відділень дитячих  та  інших
лікарень.
 
   7.6. Впровадження у практику сучасних засобів профілактики,
діагностики та лікування порушень адаптації  та  захворювань
новонароджених.
 
   7.7. Своєчасне скерування пацієнтів на вищий рівень надання
медичної допомоги згідно з визначеними рівнями надання населенню
стаціонарної  акушерсько-гінекологічної  та  неонатологічної
допомоги.
 
   7.8. Здійснення  заходів  щодо  профілактики  виникнення
внутрішньолікарняних інфекцій.
 
   7.9. Організація   та   забезпечення   спеціалізованої
консультативної допомоги батькам пацієнтів відділення.
 
   7.10. Проведення заходів щодо  профілактики  вертикальної
трансмісії від матері до дитини.
 
   7.11. Удосконалення  організаційних форм надання медичної
допомоги новонародженим.
 
   7.12. Вивчення та впровадження сучасних методик діагностики
та   лікування  новонароджених,  досвіду  роботи  кращих
лікувально-профілактичних закладів щодо впровадження  сучасних
технологій надання неонатологічної допомоги.
 
   7.13. Аналіз показників діяльності відділення, якості надання
неонатологічної допомоги населенню, розробка заходів щодо їх
поліпшення. Аналіз захворюваності і смертності новонароджених в
акушерському стаціонарі.
 
   7.14. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   7.15. Забезпечення  підвищення  кваліфікації  медичного
персоналу відділення.
 
   7.16. Забезпечення взаємозв'язку та наступності зі станцією
швидкої медичної допомоги, жіночими консультаціями,  дитячими
поліклініками,  спеціалізованими  ЛПЗ (дермато-венерологічні і
протитуберкульозні диспансери та лікарні та ін.).
 
   7.17. Організація  зберігання,  використання,  знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно
до вимог чинних нормативних документів.
 
   7.18. Своєчасне  надання  інформації  про  всі  випадки
внутрішньолікарняних інфекцій, перинатальної смертності, нещасні
випадки та надзвичайні події територіальним органам  охорони
здоров'я.
 
   7.19. Забезпечення      організації      проведення
патологоанатомічного дослідження згідно з чинним законодавством за
участю фахівців, причетних до надання медичної допомоги померлим
пацієнтам, у проведенні патологоанатомічного дослідження.
 
   7.20. Організація оформлення документів на новонароджених,
від яких відмовились батьки, згідно з чинним законодавством.
 
   7.21. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи з батьками пацієнтів з питань грудного вигодовування та
догляду за новонародженими, збереження та зміцнення здоров'я
новонародженого; профілактики ускладнень перинатального періоду;
планування сім'ї; первинної профілактики вроджених вад розвитку;
профілактики онкозахворювань та ін.
 
   7.22. Дотримання персоналом, пацієнтами та  відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров'я.
 
   7.23. Забезпечення  прав  пацієнтів  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   8. У відділенні новонароджених знаходяться:
 
   8.1. Здорові новонароджені, які не можуть перебувати в одній
палати з матір'ю через стан її здоров'я.
 
   8.2. Новонароджені з  порушеннями  ранньої  постнатальної
адаптації.
 
   8.3. Новонароджені гестаційного віку менше 34 тижнів і масою
тіла менше 2000 г.
 
   8.4. Переведені з відділення спільного перебування матері і
дитини за умови погіршення стану та захворювання дитини.
 
   8.5. Новонароджені, що переведені з відділення інтенсивної
терапії.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
    про відділення інтенсивної терапії новонароджених
            пологового будинку
 
 
   1. Відділення інтенсивної терапії новонароджених (далі -
ВIТН) створюється в акушерських стаціонарах III рівня надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
та в пологових будинках, які  мають  60  і  більше  ліжок
новонароджених.
 
   2. ВIТН очолює завідуючий, лікар-педіатр-неонатолог першої
або вищої кваліфікаційної категорії, який  призначається  та
звільняється  головним  лікарем  ЛПЗ.  У  своїй  роботі
підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику
головного лікаря з лікувальної роботи.
 
   3. Планування  діяльності,  фінансування,  укомплектування
штатами, оснащення акушерсько-гінекологічного відділення медичною
апаратурою,  інструментарієм,  господарським  інвентарем  та
обладнанням проводиться відповідно до  діючих  нормативів  у
встановленому порядку.
 
   4. Персонал ВIТН керується діючим чинним законодавством, цим
положенням, наказами, інструкціями, іншими нормативними актами
органів охорони здоров'я, посадовими інструкціями.
 
   5. Розрахункова площа приміщень ВIТН повинна відповідати
нормативним вимогам, що пред'являються до лікувальних закладів
("Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади
охорони здоров'я. ДБН В.2.2-10-2001" ( v0002241-01 ).
 
   6. Штатний розклад  акушерсько-гінекологічного  відділення
складається відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р.
N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати
закладів охорони здоров'я" і затверджуються відповідним органом
охорони здоров'я.
 
   7. Основними завданнями ВIТН є:
 
   7.1. Здійснення комплексу  діагностичних  та  лікувальних
заходів щодо відновлення, корекції та підтримання функцій життєво
важливих органів і систем у новонароджених з порушенням ранньої
постнатальної адаптації.
 
   7.2. Надання  реанімаційної  допомоги  (при необхідності)
новонародженим у ВIТН, відділенні неонатального  догляду  та
лікування новонароджених, відділенні сумісного перебування матері
і дитини, у пологовому залі.
 
   7.3. Консультація (за викликом) щодо лікування і обстеження
хворих у відділенні новонароджених пологового будинку.
 
   7.4. Визначення  показань  до  переведення  у  ВIТН
новонароджених,  які  потребують  інтенсивного  лікування,  з
пологового залу, відділень новонароджених, спільного перебування
матері та дитини.
 
   7.5. Впровадження нових медичних  технологій  і  методів
діагностики та лікування новонароджених різного гестаційного віку.
 
   7.6. Здійснення    заходів    щодо    профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій.
 
   7.7. Консультація новонароджених за показаннями суміжними
спеціалістами.
 
   7.8. Своєчасне  переведення  новонароджених  у відділення
неонатального догляду та лікування новонароджених  пологового
будинку, спеціалізовані відділення новонароджених дитячих та інших
лікарень (з відділення інтенсивної терапії пологового будинку
новонароджені не виписуються додому).
 
   7.9. Організація   зберігання,  використання,  знищення
наркотичних та отруйних засобів відповідно до вимог  чинних
нормативних документів.
 
   7.10. Організація та проведення на базі відділення навчальних

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23



Украина онлайн