Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 15

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

України. Будинки  і  споруди.  Заклади  охорони  здоров'я.
ДБН В.2.2-10-2001" ( v0002241-01 ).
 
   7. Штатний розклад відділення екстрагенітальної патології
складається відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р.
N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати
закладів охорони здоров'я".
 
   8. Основні завдання відділення екстрагенітальної патології:
 
   8.1. Надання кваліфікованої  спеціалізованої  стаціонарної
лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям,
новонародженим хворим згідно з "Нормативами надання стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги".
 
   8.2. Консультування, дообстеження та вирішення питання щодо
можливості виношування вагітності.
 
   8.3. Забезпечення невідкладною акушерською та неонатологічною
допомогою пацієнтів.
 
   8.4. Переривання   вагітності   за   умови   тяжкого
екстрагенітального захворювання, яке  є  протипоказанням  для
подальшого виношування вагітності.
 
   8.5. Здійснення допологової підготовки та розробка спільно з
профільними фахівцями плану ведення пологів, розродження.
 
   8.6. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною
та реанімаційною допомогою.
 
   8.7. Здійснення  динамічного  спостереження  вагітних  та
породіль з екстрагенітальною патологією.
 
   8.8. Розробка плану діяльності щодо подальшого лікування,
реабілітації пацієнтів, планування сім'ї.
 
   8.9. Впровадження у практику сучасних засобів діагностики та
лікування  ускладнень  вагітності,  захворювань  породіль,
гінекологічних захворювань.
 
   8.10. Своєчасне, за необхідності, скерування пацієнтів на
вищий рівень надання медичної допомоги, згідно з визначеними
рівнями організації акушерсько-гінекологічної допомоги.
 
   8.11. Здійснення  заходів  щодо  профілактики  виникнення
внутрішньолікарняних інфекцій.
 
   8.12. Організація  спільного  перебування  матері  та
новонародженого відповідно до вимог чинних галузевих нормативних
документів.
 
   8.13. Удосконалення організаційних форм надання  медичної
допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим.
 
   8.14. Вивчення  та впровадження сучасних методик ведення
пологів та післяпологового періоду, діагностики та лікування
гінекологічних захворювань, ускладнень вагітності, пологів та
післяпологового   періоду,   досвіду   роботи   кращих
лікувально-профілактичних  закладів  щодо  сучасних технологій
надання акушерської допомоги.
 
   8.15. Аналіз показників стану здоров'я жінок  і  дітей,
показників якості надання акушерської допомоги населенню, розробка
заходів щодо їх поліпшення.
 
   8.16. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   10.15. Забезпечення  підвищення  кваліфікації  медичного
персоналу відділенням екстрагенітальної патології.
 
   8.16. Організація  зберігання,  використання,  знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно
до вимог чинних нормативних документів.
 
   8.17. Надання  своєчасної  інформації  про  всі  випадки
внутрішньолікарняних інфекцій, материнської смертності, нещасні
випадки  та надзвичайні події територіальним органам охорони
здоров'я.
 
   8.18. Забезпечення      організації      проведення
патологоанатомічного дослідження згідно з чинним законодавством за
участю фахівців, причетних до надання медичної допомоги померлим
пацієнтам у проведенні патологоанатомічного дослідження.
 
   8.19. Надання    організаційно-методичної    допомоги
лікарям-акушерам-гінекологам області  з  питань  удосконалення
медичної допомоги вагітним.
 
   8.20. Вивчення та аналіз динаміки показників акушерської та
неонатологічної служб області з  метою  поліпшення  здоров'я
населення регіону.
 
   8.21. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи серед населення з  питань  збереження  та  зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів; профілактики ЗПСШ, ВIЛ,  СНIДу;  планування  сім'ї;
первинної  профілактики  вроджених вад розвитку; профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   8.22. Організація оформлення документів на новонароджених,
від яких відмовились батьки згідно з чинним законодавством.
 
   8.23. Дотримання  персоналом, пацієнтами та відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров'я.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
       про відділення анестезіології з ліжками
       інтенсивної терапії пологового будинку
 
 
   1. Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії
(далі - ВАIТ) створюється як структурний підрозділ пологового
будинку, який має 100 і більше ліжок.
 
   2. ВАIТ очолює завідувач, який призначається та звільняється
головним  лікарем  пологового  будинку і у своїй діяльності
підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику
головного лікаря з лікувальної роботи.
 
   3. Планування  діяльності,  фінансування,  укомплектування
штатами, оснащення ВАIТ медичною апаратурою, інструментарієм,
господарським інвентарем та обладнанням проводиться відповідно до
діючих нормативів.
 
   4. Персонал ВАIТ керується діючим чинним законодавством, цим
положенням, наказами, інструкціями, іншими нормативними актами
органів охорони здоров'я, посадовими інструкціями.
 
   5. ВАIТ може бути клінічною базою кафедри анестезіології та
інтенсивної терапії.
 
   6. Основними завданнями ВАIТ є:
 
   6.1. Забезпечення своєчасною та ефективною спеціалізованою
анестезіологічною та реанімаційною допомогою вагітних, роділь,
породіль та гінекологічних хворих.
 
   6.2. Відновлення, корекція і підтримання порушених функцій
життєво важливих органів і систем,  які  виникли  внаслідок
захворювань,  оперативних  втручань,  патологічного  перебігу
вагітності та пологів до стійкої їх стабілізації.
 
   6.3. Здійснення  комплексу  заходів  щодо  підготовки  і
проведення загальної та регіональної анестезії під час операцій,
пологів, діагностичних та лікувальних процедур.
 
   6.4. Забезпечення  цілодобової  лікувально-консультативної
допомоги вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим,
що знаходяться у стаціонарах адміністративної території (області,
міста)  та  визначення  показань  для  їх транспортування і
госпіталізації у ВАIТ.
 
   6.5. Проведення організаційно-методичної роботи і підвищення
кваліфікації лікарів-анестезіологів з питань анестезіології та
інтенсивної терапії акушерської та гінекологічної патології.
 
   6.6. Проведення інтенсивної терапії при патологічних станах,
що виникли внаслідок захворювань, оперативних втручань, інших
причин із залученням, у разі необхідності, консультантів інших
спеціальностей  для  визначення  тактики,  корекції лікування
основного чи супутнього захворювання, диференційної діагностики.
 
   6.7. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   6.8. Проведення  експертної  оцінки  якості   надання
анестезіологічної  допомоги  та інтенсивної терапії вагітним,
роділлям та   породіллям,   гінекологічним   хворим   у
лікувально-профілактичних  закладах  території  обслуговування
закладу.
 
   6.9. Організація навчальних семінарів, конференцій з питань
анестезіології та інтенсивної терапії в акушерстві та гінекології.
 
   6.10. ВАIТ у відповідності до профілю діяльності взаємодіє з
Центрами екстреної медичної допомоги, центрами медицини катастроф,
родопомічними закладами згідно з чинним законодавством.
 
   6.11. Впровадження  нових  медичних технологій і методів
знеболювання та інтенсивної терапії вагітних, роділь та породіль,
гінекологічних хворих.
 
   7. Показаннями до госпіталізації у ВАIТ є:
 
   7.1. Гострі розлади органів дихання:
   - необхідність дихальної терапії;
   - наявність стійкого ціанозу;
   - патологічний тип дихання;
   - гострі порушення прохідності верхніх і нижніх дихальних
шляхів будь-якого походження;
   - пневмоторакс, гідроторакс, гемоторакс;
   - пневмонія тяжкого перебігу;
   - астматичний статус.
 
   7.2. Розлади кровообігу:
   - гостра серцева недостатність;
   - гострі стійкі порушення ритму серця будь-якої етіології;
   - гострі коронарні синдроми;
   - гострий тромбоз магістральних судин;
   - шок будь-якої етіології;
   - постасистолічний синдром.
 
   7.3. Гостра печінкова недостатність будь-якої етіології.
 
   7.4. Гостра ниркова недостатність будь-якої етіології.
 
   7.5. Порушення функції центральної нервової системи:
   - кома будь-якої етіології;
   - судомний синдром;
   - ускладнення після проведеної регіональної анестезії;
   - гострі порушення мозкового кровообігу;
 
   7.6. Ранній післяопераційний період, який потребує динамічної
корекції порушень фізіологічних функцій.
 
   7.7. Спеціальні показання:
   - для проведення гемодіалізу;
   - для проведення еферентних методів терапії.
 
   7.8. Діабетичний кетоацидоз. Невідкладні стани у хворих на
цукровий діабет.
 
   7.9. Септичні стани.
 
   7.10. Тяжка форма раннього токсикозу вагітних. Прееклампсія
тяжкого ступеня. Еклампсія.
 
   7.11. Анемія тяжкого ступеня (Hb  70 г/л).
 
   7.12. Гострі коагулопатії.
 
   7.13. Гемолітичний криз.
 
   8. Тривалість перебування пацієнтів у ВАIТ  визначається
показаннями  до  стійкого  відновлення основних фізіологічних
параметрів дихання, кровообігу та метаболізму.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                  Р.О.Моісеєенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
         про відділення трансфузіології
           акушерського стаціонару
 
 
   1. Відділення трансфузіології акушерського стаціонару (далі -
відділення трансфузіології) є структурним підрозділом пологового
будинку або лікувально-профілактичного закладу.
 
   2. Керівництво  відділенням  трансфузіології  здійснюється
завідувачем  відділення,  який  призначається  на  посаду та
звільняється наказом головного лікаря закладу охорони здоров'я. У
своїй роботі підпорядковується головному лікарю та безпосередньо
заступнику головного лікаря з лікувальної роботи.
 
   3. Завідувач відділенням трансфузіології у своїй діяльності
підпорядковується  головному  лікарю лікувально-профілактичного
закладу.
 
   4. Планування  діяльності,  фінансування,  укомплектування
штатами,  оснащення  відділенням  трансфузіології  медичною
апаратурою,  інструментарієм,  господарським  інвентарем  та
обладнанням  проводиться  відповідно  до діючих нормативів у
встановленому порядку.
 
   5. Персонал відділення трансфузіології  керується  діючим
чинним законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями,
іншими нормативними актами органів охорони здоров'я, посадовими
інструкціями.
 
   6. Розрахункова площа приміщень відділення трансфузіології
повинна відповідати нормативним вимогам, що пред'являються до
лікувальних закладів ("Державні будівельні норми України. Будинки
і споруди.  Заклади  охорони  здоров'я.  ДБН  В.2.2-10-2001"
( v0002241-01 ).
 
   7. Основними завданнями відділення трансфузіології є:
 
   7.1. Забезпечення  акушерського  стаціонару  компонентами,
препаратами донорської та аутологічної крові.
 
   7.1. Надання діагностичної та лікувальної медичної допомоги
пацієнткам з різними видами порушень гомеостазу.
 
   7.2. Вивчення   та   впровадження   сучасних  методів
екстракорпоральної  гемокорекції,  досвіду  роботи  кращих
лікувально-профілактичних  закладів  щодо  сучасних технологій
надання трансфузіологічної допомоги в акушерській практиці.
 
   7.3. Розробка  тактики  ведення  вагітних,  породіль  і
гінекологічних хворих з гематологічними та гемостазіологічними
порушеннями.
 
   7.4. Ведення протоколів інфузійно-трансфузійної терапії у
разі патологічних станів, визначення показань до застосування
компонентів і препаратів донорської крові, а  також  широке
застосування альтернативних гемотрансфузії методів.
 
   7.5. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   7.6. Забезпечення підвищення кваліфікації медичного персоналу
відділення.
 
   7.7. Забезпечення взаємозв'язку та наступності у роботі зі
станцією переливання крові.
 
   7.8. Дотримання  персоналом,  пацієнтами та відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров'я.
 
   7.9. Дотримання персоналом санітарно-протиепідемічного режиму
відповідно до чинного законодавства.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                  Р.О.Моісеєенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн