Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 14

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

   7.2. Проведення своєчасної діагностики, консервативного та
оперативного лікування захворювань репродуктивної системи у жінок
відповідно   до   "Нормативів   надання   стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги".
 
   7.3. Забезпечення   надання   пацієнтам   невідкладної
гінекологічної допомоги.
 
   7.4. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною
та реанімаційною допомогою.
 
   7.5. Впровадження нових,  сучасних  методів  діагностики,
лікування   та  профілактики  гінекологічних  захворювань,
патологічного перебігу вагітності.
 
   7.6. Проведення цитологічного скринінгу на патологію шийки
матки усіх пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою вперше
за звітний рік.
 
   7.8. Проведення  експертизи  тимчасової  непрацездатності,
аналізу та розробки заходів щодо зниження цих показників.
 
   7.9. Організація  реабілітаційних  заходів  для  жінок з
патологією репродуктивної системи.
 
   7.10. Організація лікувально-діагностичної допомоги подружжю,
молоді, що вступають до шлюбу, на стаціонарному етапі.
 
   7.11. Забезпечення  підвищення  кваліфікації  працівників
відділення.
 
   7.12. Забезпечення взаємозв'язку і спадкоємності в роботі з
жіночою  консультацією,  станцією  швидкої медичної допомоги,
спеціалізованими закладами охорони здоров'я (дермато-венерологічні
лікарні, протитуберкульозний, онкологічний диспансери та ін.).
 
   7.13. Здійснення    заходів    щодо    профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій у відділенні.
 
   7.14. Аналіз показників діяльності  відділення,  розробка
заходів щодо поліпшення надання гінекологічної допомоги населенню.
 
   7.15. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   7.16. Організація зберігання, використання, знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно
до вимог чинних нормативних документів.
 
   7.17. Надання інформації про всі випадки внутрішньолікарняних
інфекцій, материнської смертності, нещасні випадки та надзвичайні
події територіальним органам охорони здоров'я.
 
   7.18. Забезпечення      організації      проведення
патологоанатомічного дослідження згідно з чинним законодавством та
участь фахівців, причетних до надання медичної допомоги померлим
пацієнтам, у проведенні патологоанатомічного дослідження.
 
   7.19. Дотримання персоналом, пацієнтами та  відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров'я.
 
   7.20. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи  серед  населення  з  питань збереження та зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів;  профілактики  ЗПСШ,  ВIЛ, СНIДу; планування сім'ї;
первинної профілактики вроджених вад  розвитку;  профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   7.21. Забезпечення  прав  пацієнта  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   7.22. Співпраця з іншими закладами охорони здоров'я (центри
здоров'я,  реабілітаційні  центри,  клініки), кафедрами вищих
медичних  навчальних  закладів,  відділами  науково-дослідних
інститутів  МОЗ та АМН України, вітчизняними та зарубіжними
громадськими організаціями з метою проведення медико-соціальних
програм, спрямованих на поліпшення охорони здоров'я згідно з
чинним законодавством.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
         про пологовий зал сімейного типу
 
 
   1. Пологовий зал сімейного типу є структурним підрозділом
акушерського стаціонару.
 
   2. Пологовий зал сімейного типу може бути організований в
родопомічних лікувальних закладах будь-якого рівня.
 
   3. В організації діяльності пологового залу сімейного типу
необхідно дотримуватись діючих галузевих нормативних документів.
 
   4. Керівництво пологовим залом сімейного  типу  здійснює
завідуючий пологовим відділенням. У своїй роботі підпорядковується
головному лікарю та безпосередньо заступнику головного лікаря з
лікувальної роботи.
 
   5. Правила внутрішнього розпорядку пологового залу сімейного
типу затверджуються головним лікарем закладу охорони здоров'я.
 
   6. Приміщення для організації пологового залу сімейного типу
повинне бути просторим з наявністю індивідуального санітарного
блоку.
 
   7. Внутрішній інтер'єр повинен бути наближений до домашнього,
крім ліжка для роділлі.
 
   8. Меблі пологового залу сімейного типу повинні бути з
матеріалів, що дозволяють робити дезинфекцію після завершення
пологів.
 
   9. Медичне  обладнання,  медикаменти  у  пологовому залі
сімейного типу необхідно розмістити на відстані від роділлі та
членів сім'ї.
 
   10. Медичне обслуговування у пологовому залі сімейного типу
здійснюється черговим медперсоналом.
 
   11. Умови для проведення пологів у пологовому залі сімейного
типу:
 
   11.1. фізіологічний перебіг цієї вагітності;
 
   11.2. відсутність тяжкої екстрагенітальної патології;
 
   11.3. фізіологічні пологи.
 
   12. Детальний порядок прийому пологів у пологовому залі
сімейного типу розробляється в кожному лікарняному  закладі,
враховуючи специфіку, профіль та обсяг надання медичної допомоги у
ньому.
 
   13. Основними завданнями пологового залу сімейного типу є:
 
   13.1 Проведення підготовки сімейної пари або близьких роділлі
з питань участі в пологах.
 
   13.2. Дотримання  персоналом, пацієнтами та відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку пологового залу сімейного типу,
затверджених головним лікарем ЛПЗ.
 
   13.3. Надання акушерської та неонатологічної допомоги згідно
з "Нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги".
 
   13.4. Забезпечення сприятливих умов для народження дитини у
пологовому  залі  сімейного  типу  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   13.5. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною
та реанімаційною допомогою.
 
   13.6. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи  серед  населення  з  питань збереження та зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів;  профілактики  ЗПСШ,  ВIЛ, СНIДу; планування сім'ї;
первинної профілактики вроджених вад  розвитку;  профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   13.7. Дотримання принципів ВООЗ щодо організації медичної
допомоги під час пологів роділлям, породіллям та новонародженим.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про відділення патології вагітності
 
 
   1. Відділення  невиношування  вагітності  є  структурним
підрозділом пологового будинку, перинатального центру.
 
   2. Керівництво  відділенням   здійснюється   завідуючим
відділенням, який призначається на посаду та звільняється наказом
головного лікаря закладу охорони здоров'я. В  своїй  роботі
підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику
головного лікаря з лікувальної роботи.
 
   3. Штатний розклад відділення складається відповідно  до
наказу МОЗ України від 23.02.2000 N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні
нормативи та типові  штати  закладів  охорони  здоров'я"  і
затверджуються територіального органу охорони здоров'я.
 
   4. Планування діяльності, фінансування, оснащення відділення
медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та
обладнанням  проводиться  відповідно  до діючих нормативів у
встановленому порядку.
 
   5. Персонал  відділення   керується   діючим   чинним
законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями, іншими
нормативними  актами  органів  охорони  здоров'я,  посадовими
інструкціями.
 
   6. Розрахункова  площа  приміщень  відділення  повинна
відповідати нормативним вимогам, що пред'являються до лікувальних
закладів ("Державні будівельні норми України. Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров'я. ДБН В.2.2-10-2001" ( v0002241-01 ).
 
   7. Штатний розклад відділення складається відповідно  до
наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я".
 
   8. Основними завданнями відділення є:
 
   8.1. Надання   вагітним   кваліфікованої   стаціонарної
лікувально-діагностичної допомоги згідно з "Нормативами надання
стаціонарної  акушерсько-гінекологічної  та  неонатологічної
допомоги".
 
   8.3. Забезпечення  пацієнтів  невідкладною акушерською та
неонатологічною допомогою.
 
   8.4. Впровадження у практику сучасних засобів профілактики,
діагностики та лікування ускладнень вагітності.
 
   8.5. Своєчасне скерування пацієнтів на вищий рівень надання
медичної  допомоги  згідно  з  визначеними  рівнями  надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
населенню.
 
   8.6. Здійснення  заходів  щодо  профілактики  виникнення
внутрішньолікарняних інфекцій.
 
   8.7. Організація   та   забезпечення   спеціалізованої
консультативної допомоги пацієнтам відділення.
 
   8.8. Підготовка вагітних до пологів, грудного вигодовування
новонароджених.
 
   8.9. Проведення  заходів  щодо  профілактики вертикальної
трансмісії від матері до дитини.
 
   8.10. Удосконалення організаційних форм надання  медичної
допомоги вагітним.
 
   8.11. Вивчення та впровадження сучасних методик діагностики
та лікування ускладнень вагітності,  досвіду  роботи  кращих
лікувально-профілактичних  закладів  щодо  сучасних технологій
надання медичної допомоги.
 
   8.12. Аналіз показників діяльності відділення, якості надання
акушерської  допомоги  населенню,  розробка  заходів щодо їх
поліпшення.
 
   8.13. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   8.14. Забезпечення  підвищення  кваліфікації  медичного
персоналу відділення.
 
   8.15. Забезпечення взаємозв'язку та наступності у роботі зі
станцією швидкої медичної допомоги, жіночими  консультаціями,
амбулатоно-полклінічними  закладами,  дитячими  поліклініками,
спеціалізованими закладами охорони здоров'я (дермато-венерологічні
і протитуберкульозні диспансери та лікарні та ін.).
 
   8.16. Організація  зберігання,  використання,  знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно
до вимог чинних нормативних документів.
 
   8.17. Надання інформації про всі випадки внутрішньолікарняних
інфекцій, надзвичайні події  територіальним  органам  охорони
здоров'я протягом перших 12 годин.
 
   8.18. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи серед населення з  питань  збереження  та  зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів; профілактики ЗПСШ, ВIЛ,  СНIДу;  планування  сім'ї;
первинної  профілактики  вроджених вад розвитку; профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   8.19. Дотримання персоналом, пацієнтами та  відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров'я.
 
   8.20. Забезпечення  прав  пацієнта  згідно  з  чинним
законодавством.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про відділення екстрагенітальної патології
 
 
   1. Відділення екстрагенітальної  патології є  структурним
підрозділом багатопрофільного закладу охорони здоров'я, або (як
виняток) спеціалізованого пологового будинку і забезпечує надання
спеціалізованої акушерської  та  неонатологічної  стаціонарної
допомоги.
 
   5. Відділення екстрагенітальної патології може бути клінічною
базою кафедри акушерства і гінекології вищих медичних навчальних
закладів.
 
   2. Керівництво  відділенням  екстрагенітальної  патології
здійснюється завідувачем відділення, який призначається на посаду
та звільняється наказом головного лікаря ЛПЗ. У своїй роботі
підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику
головного лікаря з лікувальної роботи.
 
   4. Планування  діяльності,  фінансування,  укомплектування
штатами,   оснащення   відділення   медичною   апаратурою,
інструментарієм,  господарським  інвентарем  та  обладнанням
проводиться  відповідно до діючих нормативів у встановленому
порядку.
 
   5. Персонал відділення екстрагенітальної патології керується
діючим  чинним  законодавством,  цим  положенням,  наказами,
інструкціями, іншими нормативними актами органів охорони здоров'я,
посадовими інструкціями.
 
   6. Розрахункова площа приміщень відділення екстрагенітальної
патології  повинна  відповідати  нормативним  вимогам,  що
пред'являються до лікувальних закладів ("Державні будівельні норми

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн