Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 620 від 29.12.2003

Страница 13

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23

<< Главная страница

   3. Керівництво перинатальним центром здійснюється головним
лікарем, який призначається на посаду та звільняється власником
майна.
 
   4. У  своїй  діяльності  персонал Центру керується чинним
законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями, іншими
нормативними актами, посадовими інструкціями.
 
   5. Перинатальний центр може бути клінічною базою кафедр
акушерства та гінекології,  неонатології,  анестезіології  та
реанімації вищих медичних навчальних закладів.
 
   5. Основними завданнями Центру є:
 
   5.1. Надання      кваліфікованої      стаціонарної
лікувально-діагностичної допомоги жінкам, вагітним,  роділлям,
породіллям,  новонародженим  згідно  з  "Нормативами  надання
стаціонарної  акушерсько-гінекологічної  та  неонатологічної
допомоги".
 
   5.2. Надання               висококваліфікованої
консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної допомоги
вагітним з невиношуванням, іншою акушерською та екстрагенітальною
патологією групи високого та вкрай високого ступеня ризику.
 
   5.3. Забезпечення  кваліфікованою  анестезіологічною  та
реанімаційною допомогою пацієнтів.
 
   5.4. Раціональне  розродження вагітних високого та вкрай
високого ступеня перинатального та акушерського ризику.
 
   5.5. Надання медичної  допомоги  хворим  та  недоношеним
новонародженим з подальшим проведенням реабілітаційних заходів.
 
   5.6. Впровадження сучасних організаційних, діагностичних і
лікувальних технологій, спрямованих на зниження репродуктивних
втрат та збереження репродуктивного здоров'я.
 
   5.7. Проведення  аналізу стану надання медичної допомоги
жінкам, вагітним, роділлям, породіллям та  новонародженим  у
перинатальному центрі.
 
   5.8. Аналіз  причин  перинатальної  захворюваності  та
смертності, захворюваності вагітних.
 
   5.9. Планування заходів щодо поліпшення медичної допомоги
жінкам та новонародженим, зниження перинатальної захворюваності та
смертності.
 
   5.10. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних кадрів з
питань охорони репродуктивного здоров'я, неонатології.
 
   5.11. Проведення  заходів  щодо профілактики вертикальної
трансмісії від матері до дитини.
 
   5.12. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи  серед  населення  з  питань збереження та зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів;  профілактики  ЗПСШ,  ВIЛ, СНIДу; планування сім"ї;
первинної профілактики вроджених вад  розвитку;  профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   6. Для здійснення своїх задач Центр має право згідно з чинним
законодавством:
 
   6.1. Подавати для затвердження територіальним органом охорони
здоров'я структуру і штатний розклад Центру.
 
   6.2. Закуповувати, орендувати обладнання, транспортні засоби,
інвентар, медикаменти, інші матеріальні цінності у встановленому
порядку за рахунок основного і додаткових джерел фінансування.
 
   6.3. Організовувати та брати участь в конференціях, з'їздах,
семінарах, симпозіумах, виставках з питань охорони репродуктивного
здоров'я.
 
   7. Структура Центру включає наступні взаємопоєднані блоки:
 
   7.1. Консультативно  -  діагностичний блок, представлений
консультативною жіночою консультацією, до складу якої входять:
   - кабінет невиношування;
   - кабінет планування сім'ї;
   - кабінет діагностики та лікування безпліддя;
   - кабінет психопрофілактичної підготовки вагітних (подружніх
пар) до пологів;
   - кабінет патології шийки матки;
   - кабінет  (відділення)  пренатальної  діагностики  та
медико-генетичного консультування;
   - денний стаціонар;
 
   7.2. Акушерсько-гінекологічний блок:
   - приймальне відділення;
   - пологове відділення з індивідуальними пологовими залами;
   - післяпологове фізіологічне відділення з ліжками спільного
перебування матері і дитини;
   - обсерваційне акушерське відділення з боксами;
   - відділення акушерської патології;
   - відділення екстрагенітальної патології (за умови створення
Центру на базі багатопрофільної лікарні);
   - відділення  діагностики  та  лікування  невиношування
вагітності;
   - гінекологічне відділення (консервативне);
   - гінекологічне  відділення  (оперативне,  ендоскопічне
відділення);
   - відділення дитячої та підліткової гінекології;
   - відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії;
   - виїзна  бригада  невідкладної  акушерсько-гінекологічної
допомоги.
   - відділення трансфузіології.
 
   7.3. Неонатологічний блок:
   - відділення  неонатального  догляду   та   лікування
новонароджених  (фізіологічне,  обсерваційне - з боксами для
інфекційних хворих);
   - відділення інтенсивної терапії новонароджених;
   - виїзна неонатологічна бригада невідкладної допомоги та
інтенсивного лікування;
   - спеціалізовані відділення для новонароджених (створюється
лише у Центрі з окремим неонатологічним блоком для новонароджених,
переведених з інших пологових стаціонарів регіону);
   - регіональне відділення інтенсивної терапії новонароджених;
   - відділення для новонароджених з ураженням нервової системи;
   - відділення для недоношених новонароджених, як другий етап
виходжування;
   - хірургічне неонатологічне відділення;
   - відділення патології новонароджених з боксами для
інфекційних хворих.
 
   7.4. Лабораторно-діагностична служба.
 
   7.5. Адміністративно-господарчі служба:
   - централізоване стерилізаційне відділення;
   - гараж;
   - харчоблок;
   7.5.4. Пральня;
 
   8. Перинатальний центр співпрацює з іншими закладами охорони
здоров'я (центри здоров'я,  реабілітаційні  центри,  клініки,
фітотерапевтичні заклади), кафедрами вищих медичних навчальних
закладів, відділами  науково-дослідних  інститутів  МОЗ  та
АМН України,   вітчизняними  та  зарубіжними  громадськими
організаціями з метою проведення  медико-соціальних  програм,
спрямованих  на поліпшення охорони здоров'я згідно з чинним
законодавством.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
           про пологове відділення
 
 
   1. Пологове відділення є структурним підрозділом районної,
центральної  районної, міської, обласної лікарень, пологового
будинку, перинатального центру і забезпечує надання стаціонарної
акушерської та неонатологічної допомоги.
 
   2. Керівництво   відділенням  здійснюється  завідувачем
відділення, який призначається на посаду та звільняється наказом
головного  лікаря лікувально-профілактичного закладу. У своїй
роботі підпорядковується головному  лікарю  та  безпосередньо
заступнику головного лікаря з лікувальної роботи.
 
   3. Пологове відділення може бути клінічною базою кафедри
акушерства і гінекології вищих медичних навчальних закладів.
 
   4. Планування  діяльності,  фінансування,  укомплектування
штатами,   оснащення   відділення   медичною   апаратурою,
інструментарієм,  господарським  інвентарем  та  обладнанням
проводиться  відповідно до діючих нормативів у встановленому
порядку.
 
   5. Персонал  відділення   керується   діючим   чинним
законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями, іншими
нормативними  актами  органів  охорони  здоров'я,  посадовими
інструкціями.
 
   6. Розрахункова  площа  приміщень  відділення  повинна
відповідати нормативним вимогам, що пред'являються до лікувальних
закладів ("Державні будівельні норми України. Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров'я. ДБН В.2.2-10-2001" ( v0002241-01 ).
 
   7. Штатний розклад відділення складається відповідно  до
наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" і
затверджуються територіальним органом охорони здоров'я.
 
   8. Основними завданнями відділення є:
 
   8.1. Надання      кваліфікованої      стаціонарної
лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям,
новонародженим  згідно  з  "Нормативами  надання стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги".
 
   8.2. Забезпечення пацієнтів невідкладною  акушерською  та
неонатологічною допомогою.
 
   8.3. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною
та реанімаційною допомогою.
 
   8.4. Впровадження в практику сучасних засобів профілактики,
діагностики та лікування ускладнень вагітності, ведення пологів та
післяпологового періоду, порушень  адаптації  та  захворювань
новонароджених.
 
   8.5. Своєчасне скерування пацієнтів на вищий рівень надання
медичної допомоги згідно з визначеними рівнями надання населенню
стаціонарної  акушерсько-гінекологічної  та  неонатологічної
допомоги.
 
   8.6. Здійснення  заходів  щодо  профілактики  виникнення
внутрішньолікарняних інфекцій.
 
   8.7. Організація   та   забезпечення   спеціалізованої
консультативної допомоги пацієнтам відділення.
 
   8.8. Проведення заходів  щодо  профілактики  вертикальної
трансмісії від матері до дитини.
 
   8.9. Організація   спільного  перебування  матері  та
новонародженого відповідно до вимог чинних галузевих нормативних
документів.
 
   8.10. Удосконалення  організаційних форм надання медичної
допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим.
 
   8.11. Вивчення та впровадження сучасних методик  ведення
пологів та післяпологового періоду, діагностики та лікування
ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду, досвіду
роботи кращих лікувально-профілактичних закладів щодо сучасних
технологій надання акушерської та неонатологічної допомоги.
 
   8.12. Аналіз показників діяльності відділення, якості надання
населенню  акушерської  та неонатологічної допомоги, розробка
заходів щодо їх поліпшення.
 
   8.13. Ведення  відповідних  форм  обліково-звітної  та
статистичної  документації,  надання  у  встановлені  терміни
інформації щодо діяльності відділення.
 
   8.14. Забезпечення  підвищення  кваліфікації  медичного
персоналу відділення.
 
   8.15. Забезпечення взаємозв'язку та наступності у роботі зі
станцією швидкої медичної допомоги, жіночими  консультаціями,
амбулатоно-полклінічними  закладами,  дитячими  поліклініками,
спеціалізованими закладами охорони здоров'я (дермато-венерологічні
і протитуберкульозні диспансери та лікарні та ін.).
 
   8.16. Організація  зберігання,  використання,  знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно
до вимог чинних нормативних документів.
 
   8.17. Надання інформації про всі випадки внутрішньолікарняних
інфекцій, материнської смертності, нещасні випадки та надзвичайні
події територіальним органам охорони здоров'я.
 
   8.18. Забезпечення      організації      проведення
патологоанатомічного дослідження згідно з чинним законодавством за
участю фахівців, причетних до надання медичної допомоги померлим
пацієнтам, у проведенні патологоанатомічного дослідження.
 
   8.19. Організація оформлення документів на новонароджених,
від яких відмовились батьки, згідно з чинним законодавством.
 
   8.20. Організація  і  проведення  санітарно-просвітницької
роботи серед населення з  питань  збереження  та  зміцнення
репродуктивного здоров'я; профілактики ускладнень вагітності та
пологів; профілактики ЗПСШ, ВIЛ,  СНIДу;  планування  сім"ї;
первинної  профілактики  вроджених вад розвитку; профілактики
онкозахворювань та інше.
 
   8.21. Дотримання персоналом, пацієнтами та  відвідувачами
правил внутрішнього розпорядку, затверджених головним лікарем
закладу охорони здоров'я.
 
   8.22. Забезпечення  прав  пацієнта  згідно  з  чинним
законодавством.
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям                   Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.12.2003 N 620
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
          про гінекологічне відділення
 
 
   1. Гінекологічне  відділення  є  структурним  підрозділом
районної лікарні, центральної районної лікарні, міської лікарні,
обласної лікарні, пологового будинку, перинатального центру і
забезпечує надання стаціонарної гінекологічної допомоги.
 
   2. Керівництво   відділенням  здійснюється  завідувачем
відділення, який призначається на посаду та звільняється наказом
головного  лікаря  закладу охорони здоров'я. В своїй роботі
підпорядковується головному лікарю та безпосередньо заступнику
головного лікаря з лікувальної роботи.
 
   3. Персонал відділення у своїй діяльності керується діючим
чинним законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями,
іншими нормативними актами органів охорони здоров'я, посадовими
інструкціями.
 
   5. Гінекологічне відділення може бути клінічною базою кафедри
акушерства і гінекології вищих медичних навчальних закладів.
 
   4. Розрахункова  площа  приміщень  відділення  повинна
відповідати нормативним вимогам, що пред'являються до лікувальних
закладів ("Державні будівельні норми України. Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров'я. ДБН В.2.2-10-2001" ( v0002241-01 ).
 
   5. Штатний розклад відділення складається відповідно  до
наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. N 33 ( v0033282-00 ) "Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я" і
затверджуються відповідним органом охорони здоров'я.
 
   6. Планування  діяльності,  фінансування,  укомплектування
штатами,   оснащення   відділення   медичною   апаратурою,
інструментарієм,  господарським  інвентарем  та  обладнанням
проводиться відповідно до діючих нормативів у  встановленому
порядку.
 
   7. Основними завданням гінекологічного відділення є:
 
   7.1. Надання  стаціонарної гінекологічної допомоги жінкам
різних вікових груп з патологією репродуктивної системи  та
вагітним з  ускладненим  перебігом  вагітності у термінах до
22 тижнів  згідно  з  "Нормативами  надання  стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги".
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23Украина онлайн