Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про започаткування проведення щорічного Київського міжрайонного конкурсу-огляду "Відкрита влада"

Київська міська державна адміністрація (Київміськдержадміністрація)

Розпорядження № 2482 від 29.12.2003

<< Главная страница

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2482 від 29.12.2003        Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   3 лютого 2004 р.
                   за N 14/592
 
 
       Про започаткування проведення щорічного
       Київського міжрайонного конкурсу-огляду
             "Відкрита влада"
 
 
   З метою  удосконалення  висвітлення  діяльності  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві
в засобах масової інформації та відповідно до Указу Президента
України від 01.08.2002 N 683 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи
щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної
влади", постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3
( 3-2002-п  )  "Про  Порядок оприлюднення у мережі Інтернет
інформації про діяльність  органів  виконавчої  влади",  від
24.02.2003 N 208 ( 208-2003-п ) "Про заходи щодо створення
електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" та  від
29.08.2002 N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого
забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади":
 
   1. Підтримати ініціативу Головного управління  з  питань
взаємодії  з  засобами  масової  інформації  та  зв'язків з
громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо започаткування проведення
щорічного Київського  міжрайонного  конкурсу-огляду  "Відкрита
влада".
 
   2. Затвердити  Положення  про  проведення  Київського
міжрайонного конкурсу-огляду "Відкрита влада-2003" (додається).
 
   3. Створити організаційний комітет з питань підготовки та
проведення  Київського  міжрайонного конкурсу-огляду "Відкрита
влада-2003" і затвердити його склад (додається).
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника  голови  Київської міської державної адміністрації
Данькевича І.П.
 
 Міський голова                    О.Омельченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2003 N 2482
 
                   Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   3 лютого 2004 р.
                   за N 14/592
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про проведення Київського міжрайонного
       конкурсу-огляду "Відкрита влада-2003"
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Київський міжрайонний конкурс-огляд "Відкрита влада -
2003" (далі - конкурс) проводиться в рамках реалізації державної
політики з висвітлення в засобах масової інформації (далі - ЗМІ)
діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
їх посадових осіб.
 
   1.2. Конкурс проводиться під патронатом виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації),  за ініціативи Головного управління з питань
взаємодії з  засобами  масової  інформації  та  зв'язків  з
громадськістю.
 
   1.3. Конкурс проводиться між районними у м. Києві радами та
їх виконавчими органами - районними у м. Києві  державними
адміністраціями з метою визначення найкращого району з висвітлення
діяльності місцевої влади в ЗМІ.
 
   1.4. Загальне  керівництво  конкурсом  покладається  на
організаційний комітет, до складу якого входять представники
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), відповідальних за роботу з
громадськістю, зі ЗМІ, внутрішню політику; представники міських
засобів масової інформації; представники районних у м. Києві рад
та районних у м. Києві державних адміністрацій.
 
         II. Мета та завдання конкурсу
 
   2.1. Метою проведення конкурсу є:
   2.1.1. визначення  згідно  з  затвердженими  критеріями
найкращого періодичного друкованого засобу масової інформації,
засновником якого є органи місцевого в місті Києві самоврядування
або уповноважені ними на висвітлення діяльності районної влади
згідно з укладеними договорами про співпрацю;
   2.1.2. визначення  згідно  з  затвердженими  критеріями
найкращого  оформлення  та  супроводу  (підтримки)  районної
ВЕБ-сторінки в структурі ВЕБ-порталу Київської міської влади,
висвітлення  в  світовій мережі Інтернет відомостей стосовно
діяльності органів місцевої влади та самоврядування;
   2.1.3. визначення згідно з затвердженими критеріями найкращої
книги (буклета) з викладенням історичної довідки відповідного в
місті  Києві  району,  його економічних, соціально-культурних
традицій, творчого та промислового потенціалу; розповіддю про
відомих мешканців та діячів району, керівників державних установ,
органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти та
культури; наведенням інформації загальнокорисного характеру тощо.
 
   2.2. Завдання конкурсу:
   2.2.1. стимулювання роботи органів виконавчої  влади  та
місцевого самоврядування із висвітлення їх діяльності в друкованих
та електронних засобах масової інформації, поліграфічних виданнях
тощо;
   2.2.2. зміцнення засад демократії, верховенства права та
Конституції України  (  254к/96-ВР ), розвиток та укріплення
традицій місцевого самоврядування, забезпечення прав людини в
отриманні та поширенні відомостей стосовно діяльності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування;
   2.2.3. заохочення та відзначення за сумлінну працю державних
службовців, працівників районних підрозділів з питань взаємодії зі
ЗМІ та громадськістю, творчих колективів редакцій газет та інших
друкованих видань відзнаками Київського міського  голови  та
подарунками від спонсорів конкурсу - газет "Хрещатик", "Вечірній
Київ" та щотижневика "Столиця";
   2.2.4. сприяння розвитку інформаційного середовища в місті
Києві.
 
          III. Організація конкурсу
 
   3.1. Загальне керівництво проведенням конкурсу покладається
на організаційний комітет на чолі з його головою, склад якого
затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
 
   3.2. Оргкомітет призначає робочу групу, очолювану заступником
голови оргкомітету, на яку покладаються функції та повноваження
журі конкурсу. Засідання та рішення оргкомітету і робочої групи
оформлюються у вигляді протоколів, що підписуються відповідно
головою, його заступником та відповідальними секретарями.
 
   3.3. В окремих випадках, за своїм рішенням, оргкомітет може
виконувати функції робочої групи конкурсу.
 
   3.4. Учасники конкурсу - районні у м. Києві ради та районні у
м. Києві державні адміністрації - активно сприяють створенню
належних робочих умов та матеріальному забезпеченню засідань
органів конкурсу, вчасно та у необхідній кількості надають для
оцінювання членам оргкомітету та  робочої  групи  примірники
відповідних газет та буклетів, сприяють відвідуванню районних
ВЕБ-сайтів в структурі ВЕБ-порталу Київської міської  влади,
окремих ВЕБ-сайтів району (якщо такі утворені).
 
           IV. Структура конкурсу
 
   4.1. Конкурс складається з трьох розділів (номінацій), в яких
визначається:
   I-й розділ: найкраща районна газета,
   II-й розділ: найкраще висвітлення діяльності районної влади
та її органів на ВЕБ-порталі Київської міської влади та в мережі
Інтернет,
   III-й розділ: найкращий районний буклет.
   Фінал: за підсумками трьох розділів визначається переможець
конкурсу.
 
   4.2. Робоча група в кожному розділі проводить засідання, які
скликаються її керівником згідно з затвердженим планом роботи. На
останньому засіданні кожного розділу підводиться підсумок набраних
балів у даному розділу (номінації).
 
   4.3. Рішення оргкомітету та робочої групи затверджуються
відкритим голосуванням членів, які входять до їх складу, та
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від
загального складу, в окремих випадках - більшість від складу
присутніх. Дозволяється проведення рейтингового голосування.
 
   Примітка. Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі
органи: районні у місті Києві державні адміністрації несуть
відповідальність за присутність, роботу та участь в органах
конкурсу  своїх  представників.  Якщо  функції робочої групи
виконуються організаційним комітетом конкурсу  та  враховуючи
чисельний показник кворуму оргкомітету (13 осіб з 24), за умов
неявки без поважних причин на засідання оргкомітету будь-кого з
його  членів,  що приводить до відсутності кворуму, рішення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала  більшість
присутніх членів оргкомітету.
 
   4.4. По кожному розділу (номінації) визначається три перших
призових місця. Після підведення підсумків по кожному розділу,
шляхом математичного складання набраних по всіх трьох розділах
балів визначається переможець конкурсу (район міста Києва).
 
   4.5. Нагородження переможця конкурсу та призерів розділів
(номінацій) проводиться урочисто з запрошенням громадськості і
засобів масової інформації та врученням цінних подарунків від
спонсорів  конкурсу  - газет "Хрещатик", "Вечірній Київ" та
щотижневика "Столиця".
 
            V. Критерії оцінки
 
   5.1. Оцінювання  по  всіх  трьох  розділах  (номінаціях)
проводиться за 10-бальною системою:
   1-3 бали  - задовільно;
   4-6 балів - добре;
   7-10 балів - зразково.
 
   5.2. В номінації "Найкраща районна газета"  здійснюється
оцінювання з наступних критеріїв:
 
   А. Дизайн видання:
   - назва, логотип           від 1 до 10 балів;
   - верстка               від 1 до 10 балів;
   - розміщення ілюстрацій        від 1 до 10 балів;
   - шрифт                від 1 до 10 балів;
   - кольорність             від 1 до 10 балів.
 
   Б. Тематичне наповнення:
   - актуальність            від 1 до 10 балів;
   - рубрикація             від 1 до 10 балів;
   - оперативність            від 1 до 10 балів.
 
   В. Покриття              1 бал за кожні 10
                      відсотків покриття
                      мешканців району
                      від його статистичної
                      чисельності.
 
   Г. Періодичність виходу        1-3 бали - раз на 6
                      тижнів та рідше;
                      4-6 балів - раз на
                      місяць
                      (на 4-5 тижнів);
                      7-10 балів - раз на
                      кожні 2-3 тижня.
 
   Примітка. До уваги береться кількість виходів газети за
останні чотирнадцять місяців станом на 01.11.2003.
 
   Д. Відповідність оформлення газети  від 1 до 10 балів.
вимогам Закону України "Про друковані
засоби масової інформації" ( 2782-12 )
 
   Є. Якщо засновником газети є районна додатково 5 балів.
в м. Києві рада та/або державна
адміністрація, та/або районне комунальне
підприємство
 
   5.3. В номінації "Найкраще висвітлення діяльності районної
влади на ВЕБ-порталі Київської міської влади та в мережі Інтернет"
здійснюється оцінювання з наступних критеріїв:
 
А. Обсяг наповнення обов'язковою     1-3 бали - мало
інформацією               інформації, є взагалі
                     не заповнені розділи;
                     4-6 балів - підрозділи
                     заповнені, але
                     інформація неповна;
                     7-10 балів - повно
                     викладена інформація,
                     заповнені всі підрозділи.
Б. Своєчасність подачі інформації    1-3 бали - інформація
                     оновлюється рідко
                     або взагалі не
                     оновлюється;
                     4-6 балів - інформація
                     оновлюється час від
                     часу;
                     7-10 балів - інформація
                     оновлюється регулярно і
                     вчасно.
В. Наявність зворотного зв'язку     1-3 бали - зв'язок
                     практично відсутній;
                     4-6 балів - зв'язок
                     налагоджений погано;
                     7-10 балів - зв'язок
                     повноцінно налагоджений.
Г. Дизайн                1 бал - без змін,
                     2-10 балів - дизайн
                     змінено.
Д. Оригінальність подачі інформації   1-3 бали - інформація
та новації                подається сухо;
                     4-6 балів - час від часу
                     з'являється оригінальний
                     підхід до подачі
                     інформації;
                     7-10 балів - інформація
                     подається цікаво
                     та оригінально.
Є. Висвітлення діяльності в інших    1-10 балів.
Веб-ресурсах мережі Інтернет
 
   5.4. В номінації "Найкращий районний буклет" здійснюється
оцінювання з наступних критеріїв:
 
А. Оформлення:
а) поліграфічний рівень (папір, якість   1-10 балів;
друку, обкладинка)
б) дизайн (назва, логотип, верстка,    1-10 балів;
розміщення ілюстрацій)
в) відповідність оформлення буклета    1-10 балів.
вимогам діючого законодавства України
Б. Інформативність:
а) обсяг інформації            1-10 балів;
б) редакційний рівень (оригінальність   1-10 балів;
подачі інформації, цікаві заголовки й
рубрики)
в) корисність інформації          1-10 балів;
г) всебічність               1-10 балів.
В. Наклад, сфера розповсюдження,      1-10 балів.
можливість ознайомлення для відвідувачів
райдержадміністрацій та їхніх структурних
підрозділів.
 
         VI. Терміни проведення конкурсу
 
   6.1. По розділу "Найкраща районна газета":
                  грудень 2003 - січень 2004 р.
 
   6.2. По розділу "Найкраще висвітлення діяльності районної
влади  на  ВЕБ-порталі Київської міської влади та в мережі
Інтернет":
                  грудень 2003 - січень 2004 р.
 
   6.3. По розділу "Найкращий районний буклет"
                  січень - лютий 2004 р.
 
   6.4. Підведення  підсумків,  визначення  та  нагородження
переможців:
                  лютий 2004 р.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2003 N 2482
 
               СКЛАД
      організаційного комітету з питань підготовки
   та проведення Київського міжрайонного конкурсу-огляду
           "Відкрита влада-2003"
 
1. Данькевич І.П.  - заступник голови Київської міської
            державної адміністрації, голова
            оргкомітету;
2. Стичинський Б.С. - заступник голови Київської міської
            державної адміністрації - керівник
            апарату, заступник голови оргкомітету;
3. Карандєєв Р.В.  - начальник Головного управління з питань
            взаємодії з засобами масової інформації та
            зв'язків з громадськістю, заступник голови
            оргкомітету;
4. Кисельова Т.П.  - начальник управління з питань взаємодії з
            засобами масової інформації,
            відповідальний секретар оргкомітету;
 
             Члени комітету:
 
5. Петік О.В.    - начальник Головного управління з питань
            внутрішньої політики;
6. Онуфрійчук В.М.  - заступник начальника Головного управління
            з питань взаємодії з засобами масової
            інформації та зв'язків з громадськістю;
7. Метерчук В.Г.   - начальник управління інформаційного
            забезпечення апарату (виконавчого органу
            Київської міської державної
            адміністрації);
8. Чичканьова Л.Б.  - начальник інформаційно-аналітичного
            управління;
9. Гавриш О.А.    - начальник відділу телекомунікацій та
            електронних засобів масової інформації;
10. Шаповал А.А.   - начальник відділу моніторингу та
            інформаційного середовища;
11. Кубах О.П.    - заступник начальника відділу засобів
            масової інформації, поліграфії та
            книговидання;
12. Балабко О.В.   - головний редактор газети "Вечірній Київ";
13. Заєць О.С.    - головний редактор газети "Столиця";
14. Кириндясов Г.Г. - головний редактор газети "Хрещатик";
15. Федірко О.А.   - завідуюча відділом з питань взаємодії з
            засобами масової інформації та зв'язків з
            громадськістю Голосіївської районної у
            місті Києві державної адміністрації;
16. Новицька І.В.  - завідуюча відділом з питань взаємодії з
            засобами масової інформації та зв'язків з
            громадськістю Дарницької районної у місті
            Києві державної адміністрації;
17. Самохвалова Л.О. - начальник відділу інформатизації та
            зв'язку Деснянської районної у місті Києві
            державної адміністрації;
18. Осипчук Л.П.   - начальник відділу з питань взаємодії з
            засобами масової інформації та зв'язків з
            громадськістю Дніпровської районної у
            місті Києві державної адміністрації;
19. Чечко Н.В.    - начальник відділу по роботі з засобами
            масової інформації Оболонської районної у
            місті Києві державної адміністрації;
20. Бричук К.Г.   - керівник прес-служби Печерської районної у
            місті Києві державної адміністрації;
21. Юдіна Л.П.    - начальник організаційного відділу
            Подільської районної у місті Києві
            державної адміністрації;
22. Лемешко Ю.В.   - начальник відділу з питань взаємодії з
            засобами масової інформації та зв'язків з
            громадськістю Святошинської районної у
            місті Києві державної адміністрації;
23. Романська О.С.  - заступник начальника управління з питань
            внутрішньої політики - начальник відділу з
            питань взаємодії з засобами масової
            інформації Солом'янської районної у місті
            Києві державної адміністрації;
24. Янко Т.М.    - начальник управління з питань внутрішньої
            політики та взаємодії з засобами масової
            інформації Шевченківської районної у місті
            Києві державної адміністрації.
 
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський

<< Главная страницаУкраина онлайн