Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості)

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)

Угода від 29.12.2003

Страница 8

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9

<< Главная страница

прийняття такого рішення, зобов'язаний у триденний термін або
привести своє рішення у відповідність з Угодою, з обов'язковим
повідомленням про це в такі ж терміни органів Профспілок і нижчих
органів управління Роботодавця, пов'язаних з реалізацією цього
рішення, або аргументовано відхилити з оскарженням у вищих органах
управління і Профспілок. В іншому випадку Профспілки мають право
звернутись до вищих органів управління, до судових органів, а
також вжити інших дій, передбачених цією Угодою  і  чинним
законодавством.
 
   14.9. Власники  (роботодавці)  зобов'язуються  сприяти  в
проведенні   з'їздів,   конференцій,   пленумів,   інших
загально-галузевих  заходів,  надавати  поліграфічну базу для
друкування і розмноження матеріалів за рахунок коштів Профспілок.
 
   14.10. Сторони домовились з метою підвищення рівня підготовки
сторін колективних договорів, угод, ефективності контролю за їх
виконанням щорічно, за спільно затвердженим планом, проводити для
представників Власників і Профспілок навчання протягом 2-4 днів із
збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.
 
          15. Відповідальність Сторін
         за виконання взятих зобов'язань
 
   15.1. Кожна із Сторін здійснює контроль за виконанням Угоди
самостійно. У випадку необхідності перевірки виконання конкретних
пунктів Угоди, Сторони в тижневий термін надають запрошуваній
стороні потрібні матеріали.
   Підприємства два  рази  на рік аналізують хід виконання
колективних договорів та Угоди і надають відповідну інформацію
Сторонам в визначений ними термін.
   Сторони раз у півроку розглядають стан виконання Угоди на
засіданні  спільної  робочої  комісії  та інформують трудові
колективи.
 
   15.2. Персональна відповідальність за організацію контролю за
ходом реалізації Угоди покладається на перших керівників Сторін
Угоди.
 
   15.3. Сторони зобов'язуються щорічно на спільному засіданні
колегії Мінвуглепрому, керівних органів всеукраїнських профспілок
та за участю інших  зацікавлених  сторін  заслуховувати  та
обговорювати підсумки поточного виконання Угоди. Сторони спільно
визначають дату проведення засідання, готують звіти про виконання
Угоди, обмінюються текстами доповідей та пропозиціями щодо проекту
протокольного рішення.
   У випадку  необхідності  розглядають результати виконання
колдоговорів окремих Підприємств, які відносяться  до  сфери
управління  Мінвуглепрому,  на  спільних  засіданнях  колегії
Мінвуглепрому і керівних органів Профспілок.
 
   15.4. Особи, винні в порушенні (невиконанні) зобов'язань,
зафіксованих  Угодою,  несуть  відповідальність  у  порядку,
встановленому законодавством. На  вимогу  Профспілок  Власник
(роботодавець)  зобов'язаний  вжити  заходів  до  керівника
Підприємства або до інших керівних  працівників,  винних  у
невиконанні ними зобов'язань Угоди і доповнень до неї.
 
   15.5. За вимогою профспілкового органу, який за дорученням
трудового колективу підписав колективний договір, Роботодавець або
уповноважений  ним  орган повинен розірвати трудовий договір
(контракт) з керівником або усунути його від займаної посади, якщо
він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язання з
колективного договору. Якщо Роботодавець або уповноважений ним
орган, або працівник, по відношенню до якого пред'явлена вимога
про розірвання договору, не згодні з цією вимогою, вони можуть
оскаржити його в суді в двотижневий термін. В цьому випадку
виконання вимоги про розірвання трудового договору призупиняється
до винесення судом рішення.
 
   15.6. На Підприємствах, в яких є відповідні частки (акції),
що перебувають у державній власності, у випадку порушення або
невиконання  положень  Угоди,  колективних договорів, Власник
(роботодавець) державної частки зобов'язаний у місячний термін від
дня подачі відповідного подання профспілкового органу скликати
загальні збори акціонерів Підприємства і поставити питання про
розірвання  трудового  договору  (контракту)  з  керівником
Підприємства, який допустив дані порушення.
 
   15.7. Сторона, що взяла на себе зобов'язання з  Угоди,
забезпечує механізми їхньої реалізації шляхом видання (за власною
ініціативою або за зверненням  другої  Сторони)  відповідних
нормативних актів, а також шляхом вирішення питань створення
механізмів реалізації через повноважні державні або профспілкові
органи.
 
        16. Порядок укладання і зміни Угоди.
            Заключні положення
 
   16.1. Для ведення переговорів і підготовки проекту Угоди
створюються комісії представників Сторін. Сторони, що ведуть
переговори, наділяють своїх представників повноваженнями  для
ведення цих переговорів.
 
   16.2. Члени комісії на період переговорів з проекту Угоди
звільняються від основної роботи із  збереженням  середнього
заробітку за основним місцем роботи з включенням цього часу до
трудового стажу. Всі витрати, пов'язані з відрядженням членів
комісії на ці цілі, несуть відповідні організації, що забезпечують
ці відрядження.
 
   16.3. Проект Угоди  направляється  державним  органам  і
територіальним  профоб'єднанням,  які  в  25-денний  термін
організовують його обговорення в трудових колективах.
 
   16.4. Підготовлений остаточний проект Угоди в десятиденний
термін розглядається на спільному засіданні керівних органів
Сторін, після чого він узгоджується в терміни, установлені Законом
(10 днів).
 
   16.5. Якщо на стадії укладання Угоди, або при внесенні до неї
змін і доповнень, між Сторонами виникли розбіжності з окремих її
статей і розділів, їхнє врегулювання здійснюється в установленому
чинним законодавством порядку.
   При цьому  Профспілки  мають право вести серед трудящих
роз'яснювальну роботу різними законними формами, а у випадку, коли
вичерпані всі можливості продовжувати переговори, оголошувати
страйки.
 
   16.6. За виникнення умов, що вимагають доповнення або зміни
Угоди, зацікавлена Сторона вносить відповідні подання в письмовій
формі другій Стороні. У цьому випадку друга Сторона зобов'язана не
пізніше семиденного терміну з моменту одержання подання розпочати
переговори. Угода, а також "Доповнення та  зміни  до  неї"
підписуються уповноваженими представниками Сторін не пізніше, як
через 10 днів після завершення колективних переговорів.
 
   16.7. Мінвуглепром в місячний термін після набрання чинності
Угоди, а також Доповнень та змін до неї, доводить її текст до
Підприємств і профспілкових організацій (у тому числі центральних
і територіальних органів).
 
   16.8. Сторони в трьохмісячний термін після реєстрації Угоди
підготують коментарій до неї.
 
   16.9. Сторони у трьохмісячний термін з дня підписання Угоди
(Доповнень та змін до неї) підготують необхідні для реалізації її
положень проекти нормативних і розпорядчих актів.
 
   16.10. З питань, що потребують внесення змін до чинного
законодавства,  сторони  Угоди  солідарно  будуть пропонувати
відповідні положення до Генеральної угоди, а також в установленому
порядку через суб'єкти законодавчої ініціативи (Кабінет Міністрів
України, народних депутатів) вносити відповідні пропозиції на
розгляд Верховної Ради України.
 
                   Додаток до розділу 9
                   Галузевої угоди
                   між Міністерством вугільної
                   промисловості України,
                   іншими державними органами,
                   власниками (об'єднаннями
                   власників), що діють
                   у вугільній галузі,
                   і всеукраїнськими
                   профспілками вугільної
                   промисловості
 
 
               УМОВИ
       оплати праці працівників підприємств,
        на які розповсюджується дія Угоди
 
 
   1. Умови оплати праці працівників підприємств, включаючи
працівників загальних (наскрізних) професій і  посад,  їхніх
підрозділів, визначаються діючим законодавством і даним додатком
до Угоди.
   Коефіціент співвідношень, тарифні ставки (оклади) робітників,
схеми посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і
технічних службовців підприємств установлюються відповідно до
додатків 1-22 ( na001558-01 ) та 31 ( nb001558-01 ). Застосування
підвищених тарифних ставок робітників на підземних роботах з
шкідливими і важкими умовами праці проводиться відповідно до
порядку застосування для робітників на підземних роботах в діючих
і тих, що будуються, вугільних шахтах з шкідливими і важкими,
особливо шкідливими і важкими умовами праці підвищення годинних
тарифних ставок згідно з додатком 23 ( nb001558-01 ).
   Оплата праці працівників Межрегіональної державної компанії з
реструктуризації підприємств вугільної та торф'яної промісловості
"Вуглеторфреструктуризація" здійснюється згідно з додатком  31
( nb001558-01 ).
   Розрахунок тарифних ставок (посадових окладів) проводиться
шляхом множення мінімальної годинної тарифної ставки (мінімального
місячного окладу) на коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних
ставок (окладів), посадових окладів.
 
   2. Підприємствам, які не мають заборгованості з заробітної
плати і в відповідності до затверджених планових показників не
отримують коштів Державного бюджету, дозволяється установлювати в
колективних договорах тарифні ставки, оклади, посадові оклади,
надбавки,  премії і винагородження вище визначених галузевою
Угодою.
 
   3. Керівники підприємств за  узгодженням  з  вищестоящою
організацією і профспілковими органами можуть встановлювати за
рахунок і в межах розрахункового фонду оплати праці окремим
висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо важливих і
відповідальних роботах, місячні оклади замість тарифних ставок в
наступних розмірах:
   до 4,73 мінімального місячного окладу - на підземних роботах;
   до 3,11 мінімального місячного окладу - на інших роботах.
 
   4. Доплати  і  надбавки  до  тарифних  ставок (окладів)
робітників, до посадових окладів  керівників,  професіоналів,
фахівців і технічних службовців встановлюється відповідно до
тарифних ставок, окладів і посадових окладів цих працівників
(додаток 24) ( nb001558-01 ).
   Перелік робіт, на яких проводиться доплата за роботу у важких
і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці
працівникам підприємств вугільної промисловості додається (додаток
29) ( nb001558-01 ).
 
   5. Форми і системи оплати праці встановлюються колективними
договорами підприємств згідно з "Положенням організації оплати
праці на  підприємствах вугільної промисловості" (додаток 25)
( nb001558-01 ).
   Мінвуглепром за  участю Профспілок на протязі 2008 року
розробить проект "Положення про нову систему оплати праці з
встановленням нормованих завдань".
 
   6. Відповідно до статті 14 Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), яка передбачає договірне регулювання оплати праці з
метою недопущення перевитрати фонду оплати праці по підприємству
(дільниці, цеху), керівник підприємства за згодою з профспілками
може приймати рішення про резервування на строк до погашення
перевитрати належних працівникам премій згідно з додатком 26
( nb001558-01 ) до Умов оплати праці, а також надбавок за високі
досягнення в праці керівникам, спеціалістам і службовцям.
 
   7. Посадові  оклади  заступникам  керівників,  головним
бухгалтерам і заступникам головних інженерів установлюються на 10
- 30 відсотків, а помічникам керівників - на 30-40 відсотків нижче
окладу відповідного керівника, якщо вони не приведені в схемі
посадових окладів даних Умов оплати праці.
 
   8. Преміювання працівників підприємств проводиться відповідно
до "Положення  про преміювання працівників ..." (додаток 26)
( nb001558-01 ).
 
   9. Нарахування винагороди за вислугу років ... (додаток 27)
( nb001558-01 ).
 
  10. Віднесення підприємств, їхніх структурних підрозділів до
груп з оплати праці проводиться в порядку згідно з додатком 28
( nb001558-01 ).
   З дозволу Мінвуглепрому можуть підвищуватись на 15 відсотків
посадові оклади керівників, професіоналів і фахівців (оклади яких
залежать від групи з оплати праці), передбачені даними Умовами
оплати праці, при підвищенні показників, затверджених для компаній
об'єднань,  підприємств  і  організацій,  їхніх  структурних
підрозділів першої групи з оплати праці не менше ніж в два рази.
 
   11. Посадові  оклади  перших  керівників  відособлених
(структурних)  підрозділів  Підприємства  установлюються  за
приведеними в таблицях схемами посадових окладів у випадку, коли
відособлений (структурний) підрозділ не є юридичною особою і з
першим керівником контракт не укладається.
 
   12. Майстрам,  начальникам  дільниць  і  цехів,  іншим
працівникам, крім зайнятих на підземних роботах  за  їхньої
постійної зайнятості (не менше 50 відсотків робочого часу) на
дільницях, в цехах і на виробництвах, де  більше  половини
робітників  одержують  доплати  за  шкідливі  умови  праці,
установлюються аналогічні доплати в розмірі до 12 відсотків, а за
особливо шкідливі умови праці до 24 відсотків.
   Конкретний розмір доплат визначається, виходячи з атестації
робочого  місця  указаних працівників за умовами праці і з
урахуванням розмірів доплат, установлених робітникам на даній
дільниці, в цеху, виробництві.
 
 
                   Додаток 1
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
     оплати праці працівників вугільної промисловості
      і працівників зайнятих на гірничих роботах
         з будівництва шахт і розрізів
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 2
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
       оплати праці працівників машинобудівної
         та металообробної промисловості
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 3
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
     оплати праці працівників залізничного транспорту
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 4
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
    оплати праці працівників автомобільного транспорту
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 5
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
      оплати праці працівників у геологорозвідці
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 6
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
      оплати праці працівників підприємств зв'язку
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 7
                   до Умов оплати праці
 
 
               УМОВИ
     оплати праці працівників, зайнятих в будівництві
      та на ремонтно-будівельних роботах і роботах
      з технічного переозброєння та реконструкції
            діючих виробництв
             ( na001558-01 )
 
 
                   Додаток 8
                   до Умов оплати праці
 
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9Украина онлайн