Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості)

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)

Угода від 29.12.2003

Страница 5

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9

<< Главная страница

цілодобової роботи оздоровпунктів, а також здійснювати періодичний
контроль за укомплектуванням їх необхідним обладнанням.
 
   10.11. Продовжити   реалізацію   "Комплексної  програми
природоохоронних заходів у вугільній промисловості  України".
Впроваджувати "Iнструкцію по запобіганню виділення газу метану на
земну поверхню в процесі ліквідації шахт".
 
   10.12. У разі внесення змін до нормативної бази з питань
техніки безпеки та охорони праці спільно з Профспілками готувати
методичну розробку по розділу "Охорона праці" для колдоговорів
підприємств.
 
   10.13.; 10.14. виключено
 
   10.15. Продовжити  створення  засобів очищення води, яка
використовується для пилопригнічення в підземних виробках.
 
   10.16. Продовжити реалізацію Програми щодо вивільнення жінок
з виробництв, які пов'язані з важкою фізичною працею, шкідливими
виробничими умовами і обмеження використання праці жінок у нічний
час,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
27.03.96 N 381 ( 381-96-п ).
 
   10.17. З    відповідними    органами    Профспілки,
Держгірпромнагляду,  МакНДI  в  об'єднаннях,  компаніях,  на
підприємствах галузі забезпечити роботу спеціальних комісій з
перевірки на шахтах організації і здійснення вхідного контролю
якості засобів індивідуального захисту, матеріалів, які надходять.
 
   10.18. Щотижня проводити на Підприємствах розгляд  стану
охорони праці за участю представників профспілкових організацій,
працівників місцевих органів Держгірпромнагляду.
 
   10.19. Періодично у терміни визначені нормативними актами
проводити паспортизацію санітарно-технічного стану Підприємств,
розробляти та впроваджувати заходи, які спрямовані на приведення
санітарного стану цехів, машин, механізмів та іншого обладнання у
відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці.
 
   10.20. Щорічно організовувати і проводити на Підприємствах
разом з Профспілками огляди-конкурси стану охорони праці. Кращі
громадські інспектори з охорони праці і уповноважені трудового
колективу за підсумками роботи за рік можуть заохочуватися на
умовах і в порядку, що визначені колективними договорами.
 
   10.21. Проводити державну екологічну експертизу  проектів
ліквідації шахт.
 
   10.22. виключено
 
   Сторони погодились, що:
 
   10.23. Разом  з  органами  охорони здоров'я Підприємство
розробляє індивідуальну програму реабілітації  потерпілих  на
виробництві  і  вирішує  питання  з  їхнього  подальшого
працевлаштування відповідно до законодавства.
 
   10.24. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи
або покинути небезпечну зону, якщо створилась виробнича ситуація,
небезпечна для його життя чи здоров'я або оточуючих його людей.
Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами з
охорони праці Підприємства за обов'язкової участі представників
Профспілки.
 
   10.25. Комісії підприємств за участю Профспілок, не рідше
1-го разу на 5 років проводять атестацію робочих місць відповідно
до постанови  Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442
( 442-92-п ) "Про порядок проведення атестації робочих місць за
умовами праці" для встановлення їх права на пільги і компенсації,
а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та
оздоровлення працівників. Позачергова атестація проводиться у
випадку корінних змін умов і характеру праці за ініціативою
Роботодавця  або  уповноваженого  ним  органу, профспілкового
комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів
Державної  експертизи  умов  праці  за  участю  закладів
санітарно-епідеміологічної служби Мінохоронздоров'я.
 
   10.26. Роботодавець зобов'язаний  на  рівні  не  нижчому
загальногалузевих норм  забезпечити  працівників  рушниками,
туалетним милом, засобами індивідуального захисту, спецодягом,
спецвзуттям. Гарантувати їх зберігання, прання, чищення та ремонт
відповідно до загальних норм. Перелік необхідного додаткового
спецодягу, спецвзуття,  інших засобів індивідуального захисту,
терміни їхньої експлуатації визначаються колективними договорами.
Термін чергової видачі необхідних засобів індивідуального захисту
обчислюється з моменту закінчення терміну експлуатації раніше
виданих.
   Роботодавець компенсує працівнику за його заявою в місячний
термін  витрати  на придбання спецодягу, спецвзуття, засобів
індивідуального захисту та туалетного мила, якщо встановлений
нормами термін видачі цих засобів порушений і працівник повинен
був придбати їх за свій рахунок. Компенсацію за вказані невидані
засоби  Підприємство  проводить  за  порядком,  визначеним
колдоговором. У випадку дострокового зношення цих засобів не з
вини працівника Роботодавець зобов'язаний замінити їх за свій
рахунок згідно з порядком, визначеним колективним договором.
   У контракті  з  керівником  Підприємства  повинні  бути
передбачені вимоги із  забезпечення  працівників  спецодягом,
спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту,
рушниками, милом.
   Роботодавець повинен забезпечити спрямування не менше трьох
відсотків коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції на
придбання найнеобхідніших засобів індивідуального і колективного
захисту шахтарів, у тому числі не менше 1 відсотка - на придбання
засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, рукавиць
тощо).
   Порядок забезпечення оперативного особового складу ДВГРС у
вугільній промисловості форменим одягом, строки його носіння та
норми видачі визначається Положенням про грошове забезпечення
особового складу ДВГРС, затвердженим наказом Мінпаливенерго.
 
   10.27. З метою підвищення відповідальності працівників шахт
за дотриманням технологічної дисципліни та правил безпеки праці, а
також з метою забезпечення повноти та об'єктивності розслідування
причин аварій, Мінвуглепром буде продовжувати впровадження на
шахтах систем технічних засобів, які дозволяють фіксувати в часі
технічні та технологічні параметри вуглевидобутку та проходження
підготовчих виробок, стан вентиляційної  мережі,  записування
переговорів  службової телефонної та селекторної мереж, інші
необхідні відомості.
 
   10.28. Роботодавець зобов'язаний інформувати трудящих про
небезпеку на робочому місці та поєднаних із цим факторів ризику
для здоров'я, вживати необхідних заходів з їхньої ліквідації.
Роботи, пов'язані з ліквідацією аварій та порушень Правил техніки
безпеки, які проводяться в умовах, коли є загроза здоров'ю та
життю працівників, повинні проводитись на підставі спеціальних
договорів між Роботодавцем і працівником.
   Головними умовами таких договорів є:
   - наказ по Підприємству про виконання робіт до початку їх
проведення;
   - наявність технічної документації;
   - заходи із забезпечення безпеки робіт;
   - умови оплати праці;
   - рівень компенсацій;
   - режим роботи тощо.
 
   10.29. Профспілки в  особі  своїх  виборних  органів  і
представників  здійснюють громадський контроль за дотриманням
Роботодавцем законодавчих та інших нормативних актів з охорони
праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належного
виробничого побуту для працівників та забезпеченням їх засобами
колективного та індивідуального захисту. З цією метою Профспілки
можуть створювати технічну та правову інспекції праці, комісії,
вибирають громадських інспекторів з охорони праці, які діють
відповідно до положень, затверджених профспілковими органами.
   Технічна та правова інспекції праці мають право видавати
обов'язкові до розгляду Роботодавцем вимоги, викладені у поданні.
   Підприємство здійснює  фінансування  діяльності  технічної
інспекції Профспілок в розмірі та на умовах, обумовлених в
колективному договорі.
   Профспілки в  особі  виборних  органів,  інспекцій  та
представників мають право безперешкодно перевіряти стан умов і
безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і
зобов'язань колективних договорів (Угоди), вносити Роботодавцям,
державним органам управління, подання з питань охорони праці та
одержувати від них аргументовану відповідь; призупиняти роботи,
якщо виникла небезпечна виробнича ситуація для життя та здоров'я
трудящих.
   На Підприємствах при профспілкових комітетах  створюються
комісії з охорони праці, обираються громадські інспектори з
охорони праці.
   Щорічно Роботодавець проводить 3-денне навчання громадських
інспекторів з звільненням їх від роботи і зберіганням середньої
заробітної  плати.  Для  виконання  обов'язків  громадськими
інспекторами Профспілки та уповноваженими трудових колективів з
охорони  та  безпеки  праці  Роботодавець за свої кошти на
передбачених колективними договорами умовах здійснює заходи щодо
їх заохочення.
   Звільнення з роботи за ініціативою Роботодавця, а також
притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності  громадських
інспекторів з охорони праці не допускається без попередньої згоди
відповідного органу Профспілки, що їх обрав. Розслідування причин
аварій або нещасного випадку проводиться за обов'язкової участі
представника відповідного профспілкового органу.
 
   10.30. Працівникам забезпечується збереження місця роботи та
середньої заробітної плати за час припинення робіт на дільницях
(робочих місцях) внаслідок порушення правил охорони праці не з
їхньої вини. Відмова  від  виконання  робіт  у  зв'язку  з
незабезпеченням безпечних умов праці не може бути підставою для
приймання дисциплінарних  санкцій  за  виключенням  випадків,
пов'язаних з роботами з усунення порушень техніки безпеки та
аварійних ситуацій. Факт наявності такої ситуації підтверджується
спеціалістами Підприємства з охорони праці та представниками
Профспілки.
 
   10.31. Профспілки  на  відповідних  рівнях  заслуховують
повідомлення та доповіді Роботодавця або уповноваженого ним органу
про заходи, які вживаються для усунення причин нещасних випадків
на виробництві, здійснюють контроль за виконанням профілактичних
заходів.
   Причини та  обставини  нещасного  випадку із смертельним
наслідком (у якому загинули 1 - 4 чоловіки) повинні розглядатись у
холдінгу  (об'єднанні).  Нещасний випадок з особливо важкими
наслідками (у якому загинуло 5 і більше чоловік), крім того,
розглядається на колегії Мінвуглепрому або на засіданні постійно
діючої галузевої комісії з питань охорони праці спільно  з
центральними органами Профспілок.
   Дітям, загиблих на виробництві, що поступають на навчання,
або тим, що вчаться у вищих і середніх учбових закладах України
(якщо на них не розповсюджується дія Указу Президента України "Про
державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями
і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних
підприємствах" від 19.05.99 N 524/99) ( 524/99 ), до внесення змін
до чинного законодавства оплату за навчання здійснювати за рахунок
коштів підприємств на умовах, визначених в колективному договорі,
незалежно від профілю навчання.
 
   10.32. Роботодавець або уповноважений ним орган спільно з
Профспілками  визначає  напрямок  витрат фонду охорони праці
Підприємства.
 
   10.33. Роботодавець або уповноважений ним орган після виплати
першочергових платежів (заробітної плати та інших, визначених
державою), за участю профспілок, спрямовує кошти на придбання
заходів колективного  та  індивідуального захисту в розмірах,
визначених в абзаці 3 пункту 10.26.
 
   10.34. Сторони зобов'язуються взяти участь в розробці нового
Порядку атестації робочих місць, Порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій з метою визначення оцінки
психофізіологічного стану осіб, які зайняті на роботах з високим
рівнем техногенної небезпеки і підвищеним ризиком.
 
   10.35. Відповідно до галузевого  Положення  про  систему
управління виробництвом та охороною праці, Роботодавець повинен
перебачити та здійснювати заходи щодо матеріального та морального
заохочення трудових колективів (бригад, ланок, дільниць, цехів),
які працюють без порушень правил техніки безпеки, та де найнижчі
показники  щодо  загальної  та професійної захворюваності та
травматизму.
 
     11. Питання зайнятості та соціальних гарантій
         в умовах реструктуризації галузі
 
   Сторони погодились, що:
 
   11.1. На всіх стадіях реформування, закриття або ліквідації
Підприємств галузі Роботодавець, його повноважні представники,
приймають  рішення  із  соціально-економічних  питань  після
обов'язкового погодження з профспілковими органами відповідного
рівня. Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується забезпечити
фінансування закриття Підприємств, що ліквідуються, відповідно до
норм чинних законодавчих і підзаконних актів та Угоди.
 
   11.2. У випадку  звільнень  у  зв'язку  із  скороченням
виробництва змінами в організації виробництва і праці (ст. 40 п. 1
КЗпП) ( 322-08 ), Роботодавець або уповноважений ним орган
зобов'язаний не пізніше ніж за 3 місяці, а при реорганізації або
перепрофілюванні Підприємства - не пізніше ніж за 8 місяців,
попередити в письмовій формі колективи відповідних структурних
підрозділів і профспілкових організацій, указуючи підставу і
терміни звільнення,  найменування  професій,  спеціальностей,
кваліфікації, а  також  вжити  ряд  заходів,  погоджених  з
Профспілками:
   - переглянути структуру виробництва і управління;
   - використати переведення на інші Підприємства;
   - сприяти організації додаткового виробництва або підсобних
промислів, допомагати розвитку індивідуальної трудової діяльності,
сприяти  організації  одноосібних  селянських  і  фермерських
господарств, малих підприємств і кооперативів для зайнятості
працівників, що вибувають з галузі.
 
   11.3. У випадку планового закриття Підприємства трудовий
колектив і Профспілки сповіщаються про це Роботодавцем у письмовій
формі не менше ніж за 1 рік.
   При цьому повинна бути узгоджена з Профспілками програма, яка
передбачає для тих, що вибувають:
   - гарантовані виплати і компенсації;
   - переведення на інші Підприємства з урахуванням їхньої
професійної підготовки і спеціалізації або з подальшою професійною
перепідготовкою;
   - працевлаштування  на підприємствах інших галузей через
державну службу зайнятості;
   - завершення  будівництва недобудованих житлових будинків
(частин житлових будинків) за наявності їх на Підприємстві або
інші шляхи (відповідно до діючого законодавства) забезпечення
житлом працівників та пенсіонерів, що перебувають на квартирному
обліку Підприємства, що ліквідується;
   - інші соціальні гарантії.
 
   11.4. Працівники, в тому числі і профспілкові, які в період
реконструкції Підприємства були звільнені з нього за ст. 40 п. 1
КЗпП України ( 322-08 ), мають переважне право вступу на роботу на
реконструйоване Підприємство.
 
   11.5. У випадку загрози банкрутству Підприємства, з метою
збереження робочих місць, за  узгодженням  з  профспілковими
комітетами і працівником, на визначений період часу допускається
скорочення робочого тижня в порядку, передбаченому колективним
договором, достроковий вихід на пенсію відповідно до чинного
законодавства (за 1,5 року до настання пенсійного віку), прийняття
інших заходів із запобігання банкрутству.
 
   11.6. З метою створення сприятливих соціальних передумов
реалізації структурних  перебудов  галузі  Сторона  Власників
(роботодавців) і Профспілки вугільної промисловості зобов'язуються
забезпечити:
   - інформування  трудящих  галузі  про  цілі  і завдання
реструктуризації її Підприємств, можливості перенавчання на нові
професії і працевлаштування;
   - навчання  кадрів  відповідних  служб  Підприємств  і
профспілкових  працівників  засобам  і методам організації і
проведення соціального діалогу;
   - проведення постійного спостереження за зміною соціальної
ситуації на тих Підприємствах, що закриваються.
 
   11.7. виключено
 
   11.8. Працівникам, звільненим з діючих Підприємств галузі за
п. 1 ст. 40 КЗпП України ( 322-08 ), гарантується протягом 2 років
якщо вони пропрацювали на Підприємстві не менше 5-ти років, а для
працівників, які працювали більше 10-ти років, - протягом 4-х
років після звільнення, збереження черги на отримання житла
(покращання житлових умов) за попереднім місцем роботи, а також
можливість продовження відвідування дітьми працівників відомчих
дитячих дошкільних закладів до зарахування їх в школу, якщо це
обумовлено в колективному договорі.
 
   11.9. Сторони не рекомендують  користуватися  правом  на
розірвання трудового договору за ініціативою Роботодавця в зв'язку
з неявкою на роботу протягом більше чотирьох місяців поспіль
внаслідок тимчасової  непрацездатності  (п.  5  ст. 40 КЗпП)
( 322-08 ).
 
   11.10. З  питань,  пов'язаних  із  соціальним  захистом
працівників в процесі реструктуризації, сторони керуються ст. 43 і
48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) та положеннями цієї Угоди.
 
   11.11. Сторона Власників (роботодавців), за участю профспілок
зобов'язується  розробити в 2008 році комплекс заходів щодо
організації  професійного  навчання  кадрів,  в  тому  числі
безпосередньо на виробництві з метою забезпечення підвищення
якості робочої сили та її продуктивної зайнятості. У 2008 році
будуть додатково додані до Угоди розроблений комплекс заходів, а
також зобов'язання щодо:
   - скорочення непродуктивних втрат робочого часу;
   - стабілізації зайнятості (скорочення плинності кадрів);
   - обсягів фінансування Роботодавцями витрат на підвищення
кваліфікації  персоналу  та  граничні  періоди  роботи  для
обов'язкового проходження навчання з підвищення кваліфікації в
закладах освіти.
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9Украина онлайн