Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості)

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)

Угода від 29.12.2003

Страница 4

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9

<< Главная страница

не суперечить законодавству та правилам техніки безпеки).
   У цьому випадку при виконанні встановлених норм, його праця
повинна бути оплачена з розрахунку середньої заробітної плати, але
не нижче тарифної ставки (окладу) за місцем його основної роботи.
 
   9.11. Праця у святковий або неробочий день оплачується у
подвійному розмірі  в  порядку,  передбаченому  ст. 107 КЗпП
( 322-08 ). За бажанням працівника, йому може бути наданий інший
неоплачуваний день відпочинку.
   Праця у вихідний день компенсується за угодою між працівником
і адміністрацією оплатою у подвійному розмірі або наданням іншого
дня відпочинку.
 
   9.12. Утримання із заробітної плати за порушення, що не
стосуються виробничої діяльності, не проводяться, крім випадків,
передбачених законодавством.
 
   9.13. Заробітна плата виплачується в терміни, передбачені
колективним договором. При цьому зарплата за першу половину
складає не менше 90 %  від  тарифної  ставки  (окладу)  за
відпрацьовані дні.
   Роботодавець зобов'язаний  оплату   праці   працівників
здійснювати в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснювати
після виконання зобов'язань по оплаті праці. Своєчасність і об'єми
виплати заробітної плати не можуть бути поставлені в залежність
від здійснення інших платежів і їх черговості.
   Сторони рекомендують Підприємствам переходити на більш часту
періодичність виплати авансових сум.
   Керівники Підприємств зобов'язані забезпечити відповідно до
чинного законодавства своєчасне проведення індексації доходів
працівників, нарахування і виплату ним компенсації втрати частини
заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.
   За наявності на Підприємстві заборгованості з заробітної
плати при укладанні колективних договорів повинні бути внесені
конкретні  зобов'язання  Роботодавця щодо обсягів і термінів
погашення заборгованості з заробітної плати, здійсненню контролю
за їх виконанням, а також зобов'язання з надання щомісячно
працівникам витягів із  розрахункових  відомостей  (особистих
рахунків)  з  заробітної плати з даними про дату утворення
заборгованості і її розміри, а в місяці, коли здійснюється її
погашення (повне або часткове), також сум погашеної заборгованості
і компенсації, яка нарахована за затримку виплати заробітної
плати.
 
   9.14. У випадку виявлення недонарахування зарплати та інших,
прирівняних до неї виплат, з вини Підприємства, вказані суми
підлягають виплаті одночасно з виплатою заробітної плати усім
працівникам Підприємства за даний розрахунковий період.
 
   9.15. Умови росту фондів оплати праці на Підприємствах.
   9.15.1. Відповідно  до цих Умов у колективних договорах
Підприємств повинні встановлюватися "Умови регулювання фондів
оплати праці".
   9.15.2. Планові  фонди  оплати  праці  встановлюються
Підприємствами помісячно або поквартально на підставі прийнятих
планових обсягів та інших показників виробництва продукції.
   Сума планового фонду оплати праці по кожному Підприємству
встановлюється на підставі діючих умов, положень з оплати праці,
норм та нормативів, визначених Угодою та наказами Мінвуглепрому.
   Планові фонди оплати праці по шахтах, що отримують державну
підтримку на покриття собівартості виробництва товарної вугільної
продукції, а також які повинні бути підготовленні до ліквідації і
передані на реструктуризацію, доводяться Мінвуглепромом на рік на
підставі планових завдань з виробництва  товарної  продукції,
видобутку  вугілля,  чисельності  працюючих  і  собівартості
виробництва товарної вугільної продукції.
   9.15.3. Плановий фонд оплати праці Підприємства на підставі
розрахунків з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди
розподіляється згідно з Iнструкцією з статистики заробітної плати
( z0114-04 ) на:
   - фонд основної заробітної плати;
   - фонд додаткової заробітної плати;
   - інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
   Підприємства можуть передбачати резервний (страховий) фонд в
розмірі до 7 відсотків від розрахункового фонду оплати праці для
оплати непередбачених додаткових робіт (витрат праці) в зв'язку з
тимчасовими ускладненнями, що виникли в процесі виробництва.
   9.15.4. Планові  фонди  оплати  праці  по  відособлених
(структурних) підрозділах Підприємства затверджуються державним
підприємством одночасно з установленням завдань (планів) з обсягу
виробництва та інших показників і не підлягають зміні протягом
планового періоду (місяця, кварталу), крім випадків зміни розмірів
тарифних ставок (окладів).
   9.15.5. Плановий фонд оплати праці Підприємства та його
відособлених  (структурних)  підрозділів щомісячно коригується
залежно від фактичних результатів роботи Підприємства та його
відособлених (структурних) підрозділів:
   а) по шахтах, (крім тих які повинні бути підготовленні до
ліквідації і передані на реструктуризацію), яким не виділені кошти
державної підтримки на покриття витрат з собівартості виробництва
товарної вугільної продукції, розрахунковий (плановий) фонд оплати
праці коригується в наступному порядку:
   при збільшенні  фактичного  місячного  обсягу виробництва
товарної продукції у порівнянні з установленим плановим обсягом
розрахунковий фонд оплати праці за відповідний місяць збільшується
на один відсоток за кожен відсоток приросту обсягу виробництва
товарної вугільної продукції без обмеження.
   Виробництво товарної продукції визначається  в  грошовому
виразі.
   По шахтах, (крім тих які повинні бути підготовленні до
ліквідації і передані на реструктуризацію), яким виділяються кошти
державної підтримки на покриття витрат з собівартості, зростання
фонду оплати праці проводиться в межах річного розрахункового
фонду оплати праці на один відсоток за кожен відсоток приросту
обсягу товарної продукції в грошовому виразі до 20 % на місяць без
урахування можливості зростання фонду оплати праці відповідно до
п. 9.15.5 б.
   У випадках зменшення фактичного місячного обсягу товарної
вугільної продукції у порівнянні з установленим плановим обсягом,
розрахунковий фонд оплати праці за відповідний місяць на шахтах 1
та 2 груп зменшується на один відсоток за кожен відсоток зменшення
обсягу виробництва товарної вугільної продукції, але не більше,
ніж на 30 %;
   б) по шахтах, (крім тих які повинні бути підготовленні до
ліквідації і передані на реструктуризацію) "Умовами регулювання
фондів оплати праці" в колективному договорі Підприємства може
передбачатись коригування розрахункового (планового) фонду оплати
праці залежно від обсягу товарної продукції в грошовому виразі з
урахуванням економії витрат із собівартості товарної вугільної
продукції за формулою:
 
         Ф  = Н  х Т + (ДЕЛЬТА) С,
         СК  ФОП  Ф
 
де:
   НФОП - норматив фонду оплати праці на 1 грн. товарної
вугільної продукції
 
   ФОП
    ПЛ
  ( ______ )
   Т
    ПЛ
 
   ФОП  - фонд оплати праці за планом (грн.);
    ПЛ
 
   Т  - обсяг товарної вугільної продукції за планом (грн.);
   ПЛ
 
   Т - фактичний обсяг товарної вугільної продукції (грн.);
   Ф
 
   (ДЕЛЬТА) С - сума економії витрат з собівартості товарної
вугільної продукції без врахування економії за статтею "заробітна
плата", яка направлена на додаткове матеріальне стимулювання
працівників (грн.).
 
   Порядок нарахування  додаткових  винагород  установлюється
Підприємством і може проводитися як за місячними результатами
роботи, так і за результатами роботи за квартал, півріччя, рік.
   Підприємство може також збільшувати скоригований фонд оплати
праці на суму фактичних виплат, не віднесених на валові витрати і
які проводяться за рахунок коштів прибутку, передбачених на ці
цілі.
   При використанні шахтами, які отримують кошти  державної
підтримки на покриття собівартості коригування розрахункового
(планового) фонду оплати праці відповідно до цього пункту, приріст
фонду оплати праці залежно від обсягу товарної вугільної продукції
в грошовому виразі проводиться у межах до 20% на місяць, а з
урахуванням економії витрат із собівартості і фактичних виплатах,
не віднесених на валові витрати і які проводяться за рахунок
коштів прибутку, передбачених на ці цілі, - без обмеження;
   в) по підприємствах-монополістах регулювання фонду оплати
праці здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
   г) по шахтах, які повинні бути підготовленні до ліквідації і
передані на реструктуризацію, збільшення розрахункового фонду
оплати праці не проводиться;
   д) по Підприємствах, не зазначених у пунктах 9.15.5а, 9.15.5б
9.15.5в, 9.15.5г, скоригований фонд оплати праці визначається
шляхом множення планової суми фонду оплати праці на індекс рівня
(зростання або зниження) фактичного обсягу виробництва товарної
продукції (послуг) відносно до встановленого планового обсягу.
   При цьому в разі зменшення обсягу виробництва порівняно з
установленим (плановим), розрахунковий (плановий) фонд оплати
праці  Підприємства  не може зменшуватись більше ніж на 30
відсотків;
   е) для  усіх  Підприємств, які перевиконують установлені
планові показники виробництва та мають економію  витрат  із
собівартості, скоригований фонд оплати праці збільшується на суму
додатково нарахованої премії (винагороди) за економію всіх видів
ресурсів у межах економії з собівартості без урахування економії
за статтею "заробітна плата".
   є) на Підприємствах, які не отримують державної підтримки,
можуть застосовуватись інші умови регулювання фонду оплати праці,
згідно з колективним договором.
   9.15.6. При  підвищенні  встановленого  планового  обсягу
виробництва протягом року, в порівнянні з установленим річним
плановим завданням, розрахунковий плановий фонд оплати праці
Підприємства збільшується на відсоток зростання обсягу виробництва
проти встановленого раніше.
   9.15.7. Умови регулювання фондів оплати праці по відособлених
(структурних) підрозділах, дільницях і  цехах,  непередбачені
пунктом 9.15. визначаються колективним договором Підприємства.
   9.15.8. По  державному  підприємству  розрахунковий  і
скоригований фонди оплати праці визначаються як суми відповідних
фондів оплати праці відособлених (структурних) підрозділів, які
входять до складу державного підприємства, відокремленого апарату
управління із структурними підрозділами при апараті управління
державного  підприємства  і  госпрозрахункових  структурних
підрозділів державного підприємства, які  мають  розрахункові
рахунки в установах банків.
   Плановий фонд оплати праці відокремленого апарату управління
та структурних підрозділів при ньому, що не мають самостійних
(окремих) розрахункових рахунків в установах банків, у  бік
збільшення  не  коригується,  а в бік зменшення коригується
пропорційно коригуванню (зменшенню) сумарної величини планових
фондів оплати праці відособлених (структурних) підрозділів, які
входять до складу державного підприємства.
   Сума планових і скоригованих фондів оплати праці відособлених
(структурних) підрозділів Підприємства не  може  перевищувати
величину відповідного розрахункового планового і скоригованого
фонду оплати праці по Підприємству (в цілому).
   Умови регулювання фондів оплати праці по госпрозрахункових
структурних підрозділах державного  підприємства,  які  мають
самостійні (окремі)  розрахункові рахунки в установах банків,
визначаються  колективним  договором  (угодою)  державного
підприємства.
   9.15.9. Виплата заробітної плати працівникам Підприємства,
відособлених (структурних) підрозділів повинна проводитись у межах
скоригованого розрахункового фонду оплати праці за відповідний
період.
   У випадках перевищення фактичного фонду оплати праці  у
звітному місяці над величиною скоригованого розрахункового фонду
оплати праці даного місяця по вуглевидобувних  Підприємствах,
відособлених  (структурних)  підрозділах,  які мають державну
підтримку на покриття витрат із собівартості товарної продукції,
виплата суми перевищення, може проводитись за наявності дозволу
Сторони Власників (роботодавців).
   Якщо виплата  перевищення  здійснена без дозволу Сторони
Власників (роботодавців), то на цю суму зменшується скоригований
фонд оплати праці наступного місяця.
   Якщо в попередньому періоді з початку року Підприємство,
відособлені (структурні) підрозділи мають економію скоригованого
фонду оплати праці, то на цю суму зменшується  перевищення
скоригованого фонду оплати праці у звітному періоді.
   При визначенні відхилення фактичного фонду оплати праці від
розрахункового  та  скоригованого не враховуються витрати на
безоплатне забезпечення вугіллям працівників, відповідно до Угоди
виплати  за  рахунок  коштів  Підприємства,  відособленого
(структурного) підрозділу, а також суми індексації та компенсації
у зв'язку  з  порушенням  термінів виплати грошових доходів,
нараховані згідно з законодавством.
   9.15.10. Прибуткові Підприємства, які не одержують кошти
держпідтримки та не є підприємствами-монополістами, включають у
розрахунковий фонд оплати праці, скоригований в установленому
порядку, також частину заробітної плати, що не відноситься на
валові витрати  і  здійснюється  за рахунок коштів прибутку,
передбачених на ці цілі.
   9.15.11. Відповідальність за перевищення фактичного фонду
оплати праці над скоригованим покладається на першого керівника та
головного бухгалтера Підприємства, відособленого (структурного)
підрозділу.
   Керівник зобов'язаний:
   - вжити додаткових заходів для погашення до кінця поточного
року  заборгованості  із  заробітної  плати на Підприємстві,
відособленому (структурному) підрозділі;
   - не  надавати в період до погашення заборгованості із
заробітної плати своїм працівникам позик без  погодження  з
профспілковим комітетом крім випадків, передбачених колективним
договором.
 
   9.16. Постійно здійснювати моніторинг у сфері нормування
праці та узагальнювати, поширювати передовий досвід з нормування
праці в галузі.
   Розглядати питання про стан та основні завдання з нормування
праці в галузі на нарадах (семінарах), засіданнях колегій з
прийняттям відповідних рішень.
   Рекомендувати Роботодавцям під час укладання  колективних
договорів визначати конкретні зобов'язання щодо поліпшення стану
нормування праці працівників.
 
   9.17. Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується вживати
необхідні  заходи  щодо  забезпечення достатнім фінансуванням
(зокрема бюджетним) Підприємств галузі з  метою  своєчасного
введення тарифних ставок та посадових окладів, розрахованих з
рівня, мінімальної тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду
не нижче 120 %  законодавчо встановленої мінімальної заробітної
плати і дотримання міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень
в оплаті праці.
 
          10. Питання безпеки праці
        і охорони навколишнього середовища
 
   10.1. У випадку неможливості повного усунення небезпечних і
шкідливих  для  здоров'я умов праці, Роботодавець за участю
Профспілки і за погодженням працівників, яких це стосується
(наявність погодження оформлюється протоколом), розробляє програму
приведення умов і  безпеки  праці  на  конкретному  об'єкті,
виробництві, устаткуванні, робочому місці до нормативних вимог,
узгоджує з відповідними органами Профспілок і затверджує  в
Держгірпромнагляді. З виникненням загрози для безпеки та здоров'я
трудящих керівник робіт припиняє роботи і здійснює евакуацію
трудящих у безпечне місце. У випадку унеможливлення забезпечення
допустимого рівня  безпеки  організаційно-технічними  заходами,
робота на цьому робочому місці повинна бути заборонена.
   Власник (роботодавець),  керуючись  "Системою  управління
охороною праці у вугільній промисловості України", зобов'язується:
 
   10.2. Внести  до  статутів Підприємств положення, які б
забезпечували єдину організаційно-технічну політику в області
охорони праці, спрямовану на реалізацію Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ).
   Сприяти запровадженню страхування працівників, відповідно до
Закону України "Про  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).
   Укомплектувати служби охорони праці відповідно до штатного
розпису але не нижче нормативу.
 
   10.3. Забезпечити реалізацію програми "Підвищення безпеки
праці на  вугледобувних  та  шахтобудівних  підприємствах"  у
2006-2010 р.р., затверджену постановою Кабінету Міністрів України
29.03.06 N 374 ( 374-2006-п ).
 
   10.4. Забезпечити  контроль  за  виконанням  галузевої
комплексної програми підвищення безпеки праці на підприємствах
вугільної промисловості, передбачивши її належне фінансування.
 
   10.5. Сприяти профпідготовці та перепідготовці кадрів служб
охорони праці на всіх рівнях управління в галузі.
 
   10.6. Надавати методичну допомогу Підприємствам з коригування
і виконання комплексних заходів щодо поліпшення стану умов і
безпеки праці і санітарно-оздоровчих заходів, які є невід'ємною
частиною колективних договорів.
 
   10.7. Сприяти   впровадженню   розробленої   проектними
організаціями безпечної техніки і технології для видобутку і
переробки корисних копалин, проведення гірничих робіт, а також
використовування в галузі машин і механізмів з  ефективними
способами нейтралізації шкідливих факторів.
 
   10.8. Вжити заходів щодо впровадження в галузі розроблених
Мінпромом,  Мінохоронздоров'я,  галузевими  та  академічними
інститутами технічних засобів для експрес-визначення концентрації
небезпечних речовин у виробничому середовищі. Здійснювати цільові
перевірки технічного стану гірничошахтного обладнання і засобів
захисту працюючих від впливу небезпечних і шкідливих факторів,
забороняти експлуатацію технологічного обладнання без засобів
захисту.
 
   10.9. З метою своєчасного надання медичної допомоги трудящим
на кожній шахті під землею і на поверхні забезпечити умови

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9Украина онлайн