Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Галузева угода між Міністерством вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості)

Міністерство палива та енергетики України (Мінпаливенерго)

Угода від 29.12.2003

Страница 2

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9

<< Главная страница

   2. Організація  трудових  відносин,  укладання  трудових
договорів.
 
   3. Галузеві нормативні акти з охорони праці; комплексна
програма поліпшення стану безпеки і гігієни праці; галузеві
положення, рекомендації, інструкції з питань охорони і гігієни
праці.
 
   4. Реорганізація, ліквідація, перепрофілювання Підприємств
галузі, зміни їхньої форми власності (приватизація, корпоратизація
передача в оренду, акціонування тощо).
 
   5. Тривалість додаткових відпусток.
 
   6. Розвиток соціальної сфери, програми розвитку шахтарських
міст і селищ.
 
   7. Забезпечення трудящих, пенсіонерів і інвалідів побутовим
паливом.
 
   8. Розвиток  страхування, страхової медицини, додаткового
соціального страхування.
 
   9. Питання екології.
 
   10. Медичне обслуговування працівників  галузі  (підземні
оздоровпункти, профілакторії, цехові служби), оздоровлення їх та
членів їхніх сімей.
 
   11. Дотримання  прав  профспілкових  органів  та  їхніх
працівників.
 
 
                   Додаток 2
                   до розділу 4 Угоди
 
 
               ПЕРЕЛIК
        статистичної і галузевої звітності,
     яка надається Стороною Власників Профспілкам
 
 
   1. Виконання плану видобутку вугілля (форма Д0 90) - щодоби.
 
   2. Основні показники роботи вугільної промисловості України -
щомісяця.
 
   3. Оперативні дані про середню заробітну плату працівників і
деяких основних професій (посад) по об'єднаннях (підприємствах) -
щомісяця.
 
   4. Оперативна інформація про  заборгованість  з  виплати
заробітної плати з нарахуваннями по підприємствах - двічі на
місяць.
 
   5. Про стан умов і безпеки праці (форма N 1-УБ) - щорічно,
копія галузевого звіту.
 
   6. Про травматизм на виробництві та матеріальні наслідки
(форма N 7-ТНВ) - щорічно, копія галузевого звіту.
 
   7. Оперативна інформація про аварії, нещасні випадки (по
телефону).
 
   8. Звітність  про  відпуск  палива  на побутові потреби
працівників (N 4 МТП) - щокварталу.
 
            5. Трудові відносини
 
   5.1. Трудові відносини між Роботодавцем  та  працівником
виникають від дня укладання трудового договору, який оформлюється
наказом (розпорядженням) про приймання на роботу, а також і тоді,
коли наказ не був підписаний, але працівника було допущено до
роботи.
   Контрактна форма трудового договору на підприємствах галузі
застосовується у випадках, передбачених законами України.
   Працівник повинен бути ознайомлений з колективним договором
та правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства під
розпис (в особистій картці форми П-2).
   Умови, про які домовилися при  укладанні  індивідуальних
трудових договорів, не можуть погіршувати положення, визначені
даною Угодою та колективним договором.
   Забороняється включати  до  трудових договорів, умови що
погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством
договорами та Угодою.
   Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання
роботи, не обумовленої трудовим договором. Зміна істотних умов
праці провадиться у порядку,  визначеному  статтею  32  КЗпП
( 322-08  )  за  письмової згоди працівника, крім випадків,
визначених законодавством.
   Найменування професій і посад робітників встановлюється у
відповідності з Класифікатором професій ДК 003-95 ( v257u217-95,
v257a217-95, v257b217-95 ) , затвердженим наказом Держстандарту
України від 27.07.95 N 257 ( v0257217-95 ) із змінами  і
доповненнями (з урахуванням примітки 2 змін і доповнень N 4).
 
   5.2. Адміністрація не заважатиме переведенню працівника за
його заявою на інше Підприємство галузі за умови погодження такого
переведення між керівниками цих Підприємств. Переведення має бути
надано не пізніше 14 днів від дня подання заяви.
   Переведення на роботу за тією ж професією (посадою) не
потребує додаткового медичного  обстеження,  якщо  не  минув
встановлений термін дії попереднього медпрофогляду.
   Звільнення та прийняття працівника за особистою заявою з
одного Підприємства галузі на інше, а також переведення не
переривають трудовий стаж, обчислюваний для встановлення виплат та
компенсацій відповідно до даної Угоди та колективних договорів, за
умови, якщо період між звільненням з попереднього місця роботи і
прийняттям на нове місце не перевищує одного місяця.
 
   5.3. Розірвання трудового договору з працівником - членом
Профспілки - за ініціативою Роботодавця здійснюється відповідно до
чинного законодавства тільки після попереднього погодження з
профспілковим органом  Підприємства  (структурного  підрозділу,
відокремленого підрозділу, товариства і т.д.), крім випадків
повної ліквідації Підприємства. Розірвання трудового договору з
працівником - членом профспілки за ініціативою Роботодавця або
уповноваженого ним органу на підставах, передбачених розділом 9
Гірничого закону України ( 1127-14 ), проводиться за згодою
профспілкового органу Підприємства.
   Після розірвання  трудового  договору  за  ініціативою
Роботодавця працівник в день звільнення отримує засвідчену копію
наказу про  звільнення  з  зазначенням  статті  КЗпП України
( 322-08 ), згідно з якою провадиться його звільнення.
 
   5.4. Роботодавець або уповноважений ним орган створює умови
для підвищення рівня професійної підготовки працівників протягом
всього часу їхньої роботи.
 
   5.5. Права та обов'язки працівника  і  Роботодавця  або
уповноваженого  ним  органу  в  разі тимчасового переведення
працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором,
регулюються статтею 33 КЗпП України ( 322-08 ).
   Мінвуглепром за участю Профспілок підготує та подасть у
встановленому порядку  пропозиції,  щодо  зміни законодавства,
запропонував, що кількість робочих місць для інвалідів на шахті
повинна складати не менше 4% від загальної кількості робочих місць
де можуть працювати інваліди.
 
   5.6. Керівник державного Підприємства, з яким уповноважений
Роботодавцем орган уклав контракт, доводить до відома керівних
органів Профспілок відповідного рівня додаткові умови найму та
показники стимулювання, які включені до його контракту. Умови
контракту,  що  передбачають  додаткові  умови  найму  (вище
передбачених законодавством та даною Угодою, що реалізуються за
рахунок Підприємства), можуть бути включені до контракту після
обов'язкового погодження з відповідним органом Профспілок або
трудовим  колективом  (підприємство,  товариство  -  профком;
об'єднання, холдингова компанія - терком).
 
   5.7. Контракти з керівниками Підприємств повинні передбачати
положення про обов'язковість виконання ними даної Угоди.
 
   5.8. Розірвання  трудових  договорів  з  працівниками
підприємств, що  приватизуються,  з  ініціативи  Власника або
уповноваженого ним органу забороняється протягом 6 місяців від дня
переходу до нього прав власності, за винятком звільнення на
підставі пункту 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 ст.
40 та пункту 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України.
 
         6. У сфері виробничої діяльності
 
   Сторона Власників (роботодавців) зобов'язується:
 
   6.1. виключено.
 
   6.2. З  метою  виконання затвердженої Концепції розвитку
вугільної промисловості забезпечити:
   - концентрацію науково-технічного потенціалу і фінансових
засобів на  розв'язанні  найважливіших  проблем  пріоритетних
напрямків розвитку підприємств галузі відповідно до Концепції
розвитку  вугільної  промисловості,  схваленої  розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 07.07.05 N 236-р ( 236-2005-р );
   - контроль за витрачанням коштів, що залучаються в галузеву
науку, а також результати впровадження виконаних науково-технічних
розробок;
   - розробку та впровадження технологій, устаткування, машин,
механізмів, інструмента, пристроїв і приладів, що не поступаються
світовому рівню з продуктивності, надійності, ремонтопридатності,
ступеня автоматизації, безпеки експлуатації в умовах жорстких норм
охорони праці і промсанітарії;
   - розроблення  та  організацію  виробництва   засобів
індивідуального захисту шахтарів, комплексу технічних засобів
прогнозування і контролю шахтної атмосфери для запобігання вибухам
метану і вугільного пилу.
 
   6.3. З метою поліпшення виробничо-господарської діяльності і
фінансового стану Підприємств вугільної промисловості центрального
району Донбасу (ЦРД), а також зниження соціальної напруги в цьому
регіоні постійно виконувати необхідні заходи та програми.
   З метою  стабілізації  роботи  підприємств  вугільної
промисловості ЦРД, включати до державної програми "Українське
вугілля" ( 1205-2001-п ) відповідний комплекс заходів.
 
   6.4. З метою підвищення професіоналізму, удосконалення знань
з правил безпеки, нових технологій, працівникам, яким необхідно
навчання згідно Типовому положенню про навчання з питань охорони
праці, один раз в 3 роки підвищувати кваліфікацію в галузевих
центрах підготовки, других навчальних закладах. Iншим категоріям
працівників, які потребують періодичного підвищення кваліфікації -
не рідше одного разу в 5 років. Плани професійного навчання і
кошти на ці цілі обов'язково передбачати в колективних договорах.
   Підприємство на умовах, передбачених у колективному договорі
у порядку, визначеному законодавством за узгодженням з профкомом,
може направляти працівників на навчання за спеціальностями, які
необхідні Підприємству, або сплачувати за навчання за умови
подальшого відпрацювання не менш трьох років на Підприємстві, або
повернення витрачених на навчання коштів.
 
   6.5. При встановленні Мінвуглепромом завдань Підприємствам на
поставку вугільної продукції, виконання робіт, надання послуг
Міністерство забезпечує повноту  і  своєчасність  оплати  за
відвантажену продукцію, виконані роботи і надані послуги.
   В разі невиконання Мінвуглепромом умов  абзацу  першого,
Підприємства  мають  право призупинити виконання встановлених
Міністерством завдань на термін до повного розрахунку.
 
   6.6. Використати всі  передбачені  чинним  законодавством
України  можливості  для  запобігання банкрутству Підприємств
вугільної  промисловості,  включаючи  обов'язкову   участь
представників  Власника  на всіх стадіях розгляду справ про
банкрутство вугільних Підприємств галузі, де є частка державної
власності, узгодження уповноважених на проведення санації і плану
проведення санації. Керівник Підприємства, проти якого розпочата
справа  щодо  його  банкрутства, повинен в триденний термін
сповістити про це Власника і організацію профспілки відповідного
рівня.
 
        7. У сфері економічної діяльності
 
   Мінвуглепром зобов'язується:
 
   7.1. Iз   залученням   галузевої   науки   проводити
техніко-економічну експертизу технічних  і  робочих  проектів
будівництва  та  реконструкції об'єктів Підприємств вугільної
промисловості з метою уникнення в проектах неефективних рішень.
 
   7.2. З метою забезпечення стабільного  функціонування  і
розвитку галузі при розрахунку витрат на виробництво і розміру
держпідтримки не залежно від форм власності, на умовах визначених
законодавством, передбачати:
   а) капітальні вкладення на реконструкцію шахтного фонду,
розвиток виробничої та соціальної сфери вугільних Підприємств
галузі;
   б) неоднаковість  у  Підприємств  гірничо-геологічних  та
технічних умов;
   в) витрати на реалізацію соціальних і трудових гарантій,
передбачених чинним законодавством і цією Угодою.
 
   7.3. Вирішувати в Уряді для Підприємств галузі не залежно від
форм власності, на умовах визначених законодавством, питання:
   - визначення  обсягів  державної  підтримки,  при  цьому
враховувати витрати на підтримку потужності, відновлення очисних
забоїв, придбання устаткування і соціальну сферу;
   - фінансування капітального будівництва вугільних Підприємств
з державного бюджету;
   - фінансування з державного бюджету реконструкції промислових
об'єктів на базі наукових і проектних рішень для підтримки і
приросту потужності, капітального будівництва житлово-соціальних і
побутових об'єктів, передбачених постановами Кабінету Міністрів
України.
 
   Сторони погодились, що:
 
   7.4. З метою підвищення якості професійної підготовки кадрів
у відповідності до  колективних  договорів  Підприємства  за
узгодженням  з  профспілковими  організаціями можуть надавати
профільним технікумам і профтехучилищам матеріально-технічну та
фінансову допомогу за рахунок коштів Підприємств у відповідності
до законодавства.
 
   7.5. Всі об'єкти, майнові комплекси, що перебувають  на
балансі  Підприємства  та які не належать до його основної
діяльності, можуть передаватися у  ведення  місцевих  органів
самоврядування за згодою Роботодавця, профспілкових комітетів і
зборів (конференції) трудового колективу відповідно до чинного
законодавства.
   З метою збереження медико-оздоровчої бази працівників галузі
та членів їх сімей передача санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв,
пансіонатів, баз відпочинку, дитячих оздоровчих  закладів  у
комунальну  та  іншу власність може здійснюватися тільки за
попередньою згодою керівних органів Сторін, які підписали Угоду.
 
   7.6. Профспілкові органи і комітети на всіх рівнях:
   - приймають участь у розгляді та захисті економічних програм
діяльності Підприємств;
   - беруть  участь  в  переговорах з питань реформування,
корпоратизації, перепрофілювання виробництва, приватизації або
консервації Підприємства (структурних підрозділів), відчуженню їх
майна, включаються в склад комісії з розгляду  цих  питань,
представляють права і інтереси робітників під час здійснення цих
процедур;
   - приймають  участь  в  напрацюванні  розділів  Статутів
Підприємств, а також змін до них по питанням соціальних і трудових
відносин;
   - спільно з керівниками Підприємств забезпечують у колективах
широку  гласність  проведення приватизації, організовують, із
залученням спеціалістів,  навчання  робітників  Підприємств,
профспілкового активу основам приватизації;
   - беруть участь у вирішенні питань продажу і здачі в оренду
приміщень  і  об'єктів  соцкультпобуту. Профспілки здійснюють
громадський контроль за коштами, отриманими від продажу або здачі
в оренду приміщень і об'єктів соцкультпобуту;
   - здійснюють громадський контроль за розподілом безоплатно
переданих або проданих на пільгових умовах акцій.
   Відповідний орган Профспілки висуває на конференції (зборах)
трудового колективу кандидатів для обрання до спостережної ради
акціонерного товариства з дорадчим голосом.
 
   7.7. Члени  трудового  колективу   Підприємства,   що
приватизується, мають право на першочергове пільгове придбання
акцій відповідно до чинного законодавства.
 
   7.8. Штатні працівники Профспілки мають право на придбання
акцій відповідного Підприємства, яке приватизується, на умовах
реалізації акцій робітникам Підприємства.
 
   7.9. Профспілки на всіх  рівнях  здійснюють  громадський
контроль за надходженням, розподілом і цільовим використанням
бюджетних коштів державної підтримки.  Роботодавець  і  його
представники сприяють у цьому Профспілкам, а керівник зобов'язаний
надати необхідні документи.
   У разі коли Підприємство несвоєчасно сплачує заробітну плату
або має заборгованість з неї, відповідний профспілковий орган має
право перевірити надходження та використання коштів, отриманих від
реалізації продукції.
 
   7.10. У разі виникнення справи про банкрутство керівник
Підприємства протягом 3-х днів доводить про це до відома профком
Підприємства і при наявності заборгованості по профспілкових
внесках сприяє залученню профкому до списку кредиторів (терміново
надає довідку про заборгованість по профспілковим внескам та іншим
обов'язковим відрахуванням тощо).
 
   7.11. Фінансування  недержавного  пенсійного  забезпечення
працівників здійснюється за рахунок пенсійних внесків роботодавців
та працівників до створеного в галузі недержавного професійного
пенсійного фонду із застосуванням передбачених законодавством
податкових пільг.
 
   7.12. Мінімальний розмір внесків (відрахувань) Підприємствами
коштів  на  недержавне  пенсійне  забезпечення  працівників
встановлюється на рівні не менше 3% фонду оплати праці таких

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9Украина онлайн