Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про вибори народних депутатів України

Верховна Рада України

Закон № 1665-IV від 25.03.2004

Страница 1

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про вибори народних депутатів України
 
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 27-28, ст.366 )
 
 { Iз змінами, внесеними згідно з Кодексом
  N 2747-IV ( 2747-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36,
                           ст.446 }
 
 { З 19.08.2005 року набуває чинності нова редакція статей
  про порядок складання загальних списків виборців та про
  порядок уточнення загального списку виборців згідно із
  Законом N 2777-IV ( 2777-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005,
  N 38-39, ст.449 }
 
 { В редакції Закону
  N 2777-IV ( 2777-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 38-39,
                           ст.449 }
 
 { Iз змінами, внесеними згідно із Законами
  N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.566
  N 3368-IV ( 3368-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 10-11, ст.97
  N 3437-IV ( 3437-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 10-11, ст.98
  N 3519-IV ( 3519-15 ) від 14.03.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.285
  N 1114-V ( 1114-16 ) від 01.06.2007, ВВР, 2007, N 28, ст.383 }
 
 { Додатково див. Закон
  N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282 }
 
 { Iз змінами, внесеними згідно із Законом
  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
                - зміни діють по 31 грудня 2008 року }
 
    { Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
     N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
 
 
  { З 01.10.2007 р. стосовно складання та уточнення списків
   виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону
   N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 згідно з пунктом 3
   розділу VII Закону N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007}
 
 
               Розділ I
            ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України
 
   1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються
громадянами України на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.
 
   2. Кількісний  склад Верховної Ради України визначається
Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
 
   3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної
системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими
списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від
політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі -
партії (блоки).
 
   4. У  розподілі мандатів депутатів беруть участь партії
(блоки), виборчі списки яких за підсумками голосування на виборах
депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що
взяли участь у голосуванні.
 
   Стаття 2. Загальне виборче право
 
   1. Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах
депутатів  мають  громадяни  України,  яким на день виборів
виповнилося вісімнадцять років.
 
   2. Підставою реалізації виборцем свого права голосу  на
виборах є його включення до списків виборців на виборчій дільниці.
 
   3. Документом, який підтверджує особу та громадянство України
виборця на виборах депутатів, є:
 
   1) паспорт громадянина України;
 
   2) тимчасове посвідчення громадянина України (для  осіб,
недавно прийнятих до громадянства України);
 
   3) військовий  квиток  (виключно  для військовослужбовців
строкової служби);
 
   4) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи,
що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць,
рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника
та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах
кримінально-виконавчої системи);
 
   5) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 
   6) дипломатичний паспорт;
 
   7) службовий паспорт;
 
   8) посвідчення особи моряка.
 
   4. Документи, зазначені у пунктах 1-3 частини третьої цієї
статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути
використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.
 
   5. Документ, зазначений в пункті 4 частини третьої цієї
статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути
використаний на спеціальній виборчій дільниці,  утвореній  у
відповідній установі кримінально-виконавчої системи.
 
   6. Документи, зазначені у пунктах 5-8 частини третьої цієї
статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути
використані  на  закордонних виборчих дільницях, а також на
спеціальних виборчих  дільницях,  утворених  на  суднах,  що
перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на
полярній станції України. На закордонних виборчих дільницях,
утворених у країнах, до яких дозволений виїзд громадян України за
паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня
може бути паспорт громадянина України.
 
   7. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати
участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні
передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням
виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та
іншими законами України.
 
   8. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих
прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо
участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень,
передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.
 
   9. Не  має  права  голосу  громадянин,  визнаний  судом
недієздатним.
 
   10. Громадянин України, який проживає або перебуває в період
підготовки і проведення виборів за межами України, має право
голосу на виборах депутатів, реалізація якого забезпечується його
включенням до списку виборців на відповідній закордонній виборчій
дільниці, утвореній згідно з цим Законом.
 
   11. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.
 
   Стаття 3. Рівне виборче право
 
   1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть
участь у виборах депутатів на рівних засадах.
 
   2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос.
Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій
дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує
своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим
Законом.
 
   3. Усі кандидати у народні депутати України (далі - кандидати
у депутати) мають рівні права і можливості брати участь у
виборчому процесі.
 
   4. Усі партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу мають
рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі у
порядку та в межах, встановлених цим Законом.
 
   5. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій
(блоків) - суб'єктів виборчого процесу брати участь у виборчому
процесі забезпечується:
 
   1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 
   2) забороною втручання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків,
передбачених цим Законом;
 
   3) рівним та неупередженим ставленням органів  державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових
осіб до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів
виборчого процесу;
 
   4) забороною  використання  партією  (блоком)  під  час
фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів
виборчого фонду партії (блоку) та коштів Державного бюджету
України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації
відповідно до цього Закону;
 
   5) рівним  та  неупередженим  ставленням засобів масової
інформації до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів
виборчого процесу.
 
   Стаття 4. Пряме виборче право
 
   Вибори депутатів  є  прямими. Громадяни України обирають
депутатів безпосередньо шляхом голосування за  кандидатів  у
депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).
 
   Стаття 5. Добровільність участі у виборах
 
   Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною.
Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
 
   Стаття 6. Вільні вибори
 
   1. Вибори  депутатів  є  вільними.  Громадянам  України
забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її
вільного виявлення при голосуванні.
 
   2. Застосування насильства, погроз, обману,  підкупу  чи
будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та
вільному виявленню волі виборця, забороняється.
 
   3. Для  забезпечення  умов  для  вільного  волевиявлення
військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається
відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.
 
   Стаття 7. Таємне голосування
 
   1. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за
волевиявленням виборців забороняється.
 
   2. Членам  виборчих  комісій, іншим особам забороняється
вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які  дають
можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.
 
   Стаття 8. Особисте голосування
 
   Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за
інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі
забороняється.
 
   Стаття 9. Право бути обраним
 
   1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на
день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і
проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
 
   2. Проживання в Україні за цим Законом означає:
 
   1) проживання  на  території в межах державного кордону
України;
 
   2) перебування на судні, що перебуває у  плаванні  під
Державним Прапором України;
 
   3) перебування   громадян   України  у  встановленому
законодавством порядку у відрядженні за  межами  України  в
дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських
установах України, міжнародних організаціях та їх органах;
 
   4) перебування на полярній станції України;
 
   5) перебування у складі формування Збройних Сил України,
дислокованого за межами України.
 
   3. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи,
які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини
другої цієї статті, як члени їх сімей.
 
   4. Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом
громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо
ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом
порядку.
 
   Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати
 
   1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам
України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через
партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом.
 
   2. Кандидатів у  депутати  може  висувати  партія,  яка
зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за
триста шістдесят п'ять днів до дня виборів, або виборчий блок
партій за умови, що всі партії, які входять до його складу,
зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня
виборів.
 
   Стаття 11. Виборчий процес
 
   1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними
статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим
Законом.
 
   2. Виборчий процес здійснюється на засадах:
 
   1) дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях
2-10 цього Закону;
 
   2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у
цей процес;
 
   3) політичного плюралізму та багатопартійності;
 
   4) публічності і відкритості;
 
   5) свободи  передвиборної агітації, рівного доступу всіх
кандидатів і партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до
засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім
засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є
політичні партії;
 
   6) неупередженості  органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і
організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до
партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у
депутати.
 
   3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча
комісія у випадках та в строки, встановлені Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та цим Законом.
 
   4. Виборчий процес включає такі етапи:
 
   1) складання та уточнення списків виборців;
 
   2) утворення виборчих округів;
 
   3) утворення виборчих дільниць;
 
   4) утворення виборчих комісій;
 
   5) висування та реєстрація кандидатів у депутати;
 
   6) проведення передвиборної агітації;
 
   7) голосування;
 
   8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків
голосування;
 
   9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне
оприлюднення;
 
   10) припинення діяльності виборчих комісій.
 
   5. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після
дня офіційного  оприлюднення  Центральною  виборчою  комісією
результатів виборів депутатів.
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29Украина онлайн