Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Питання Державної іпотечної установи

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1715 від 23.12.2004, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 23 грудня 2004 р. N 1715
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1140 ( 1140-2007-п ) від 19.09.2007 }
 
        Питання Державної іпотечної установи
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 313  ( 313-2005-п ) від 20.04.2005
      N 348  ( 348-2005-п ) від 11.05.2005
      N 316  ( 316-2006-п ) від 15.03.2006
                    Розпорядженням КМ
      N 511-р ( 511-2006-р ) від 11.10.2006
                      Постановою КМ
      N 606  ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити такі, що додаються:
 
   Статут Державної іпотечної установи;
 
   Положення про наглядову раду Державної іпотечної установи;
 
   склад наглядової ради Державної іпотечної установи.
 
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 грудня 2004 р. N 1715
 
               СТАТУТ
          Державної іпотечної установи
 
 
            Загальні положення
 
   1. Державна іпотечна установа (далі - Установа) утворена
постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. N 1330
( 1330-2004-п ) "Деякі питання Державної іпотечної установи".
 
   Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів
України.
 
   2. Найменування Установи:
 
   українською мовою: повне - Державна  іпотечна  установа,
скорочене - ДІУ;
 
   російською мовою:  повне  -  Государственное  ипотечное
учреждение, скорочене - ГИУ;
 
   англійською мовою: повне - State  Mortgage  Institution,
скорочене - SMI.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 606 ( 606-2007-п ) від
04.04.2007 }
 
   3. Місцезнаходження Установи: м. Київ, вул. Межигірська, 11.
 
        Мета і предмет діяльності Установи
 
   4. Мета діяльності Установи - сприяння подальшому розвитку
ринку  іпотечного  кредитування  в  Україні,  зокрема шляхом
рефінансування іпотечних кредиторів (банків  і  небанківських
фінансових  установ,  які  провадять  діяльність  з  надання
забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок коштів, отриманих від
розміщення цінних паперів, та запровадження ефективних механізмів
підвищення рівня їх ліквідності.
 
   5. Предметом діяльності Установи є:
 
   придбання, отримання у заставу, відчуження та здійснення
інших операцій з іпотечними активами (правами вимоги за іпотечними
кредитами);
 
   надання іпотечним кредиторам кредитів, виконання зобов'язань
за якими забезпечене іпотечними активами;
 
   управління іпотечними активами;
 
   випуск цінних паперів;
 
   надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній,
кошти яких спрямовуються у сферу іпотечного кредитування;
 
   розроблення і впровадження методологічних рекомендацій та
єдиних стандартів, норм і процедур надання, рефінансування та
обслуговування іпотечних активів. { Пункт 5 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   6. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Установа
провадить також інші види діяльності згідно із законодавством.
 
   7. Окремі  види господарської діяльності, які згідно із
законодавством підлягають ліцензуванню, Установа провадить після
отримання в установленому порядку ліцензій.
 
   Установа встановлює розмір відсоткових ставок за операціями,
комісійних та інших видів винагороди за послуги, що надаються нею.
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 606
( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   8. Установа здійснює рефінансування іпотечних кредиторів з
дотриманням умов та економічних нормативів діяльності Установи,
встановлених наглядовою радою.
 
   Установа не має права безпосередньо здійснювати іпотечне
кредитування позичальників (іпотекодавців), а також здійснювати
незабезпечене  іпотечними  активами  рефінансування  іпотечних
кредиторів.
 
   9. Установа має право придбавати чи отримувати у заставу
тільки ті іпотечні активи, що відповідають вимогам до іпотечних
кредитів, які затверджуються наглядовою радою.
 
   Обов'язковою умовою придбання або  отримання  у  заставу
іпотечних активів є зобов'язання іпотечного кредитора щодо заміни
або зворотного викупу окремих іпотечних активів, які перестали
відповідати  вимогам  до  іпотечних  кредитів  або за якими
позичальники (іпотекодавці) порушили свої зобов'язання.
 
   Установа має право на договірних засадах доручати іншим
особам виконувати функції з управління та/або обслуговування
придбаних або переданих у заставу іпотечних активів.
 
          Юридичний статус Установи
 
   10. Установа є юридичною особою.
 
   Установа набуває права юридичної особи з дня її державної
реєстрації.
 
   11. Установа  у  своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), іншими законодавчими актами, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим
Статутом.
 
   12. Установа має самостійний баланс, рахунки в установах
банків, печатку із своїм найменуванням, веде бухгалтерський облік
та складає фінансову звітність відповідно до законодавства.
 
   13. Установа  діє  на  принципах  повної  господарської
самостійності  та  самоокупності,  несе  відповідальність  за
результати  своєї  господарської  діяльності  та  виконання
зобов'язань.
 
   14. Установа  не несе відповідальності за зобов'язаннями
засновника, а засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями
Установи.
 
   15. Установа може набувати майнові та особисті немайнові
права, укладати з іншими суб'єктами господарювання і громадянами
договори (контракти), бути позивачем та відповідачем у судах
України, інших держав.
 
   16. Установа провадить діяльність на ринку фінансових послуг
і набуває статусу фінансової установи з моменту внесення її до
Державного реєстру фінансових установ.
 
   Якщо відповідно до законодавства надання окремих фінансових
послуг  Установою  потребує ліцензування, Установа має право
надавати такі послуги тільки після отримання відповідних ліцензій.
 
   17. Установа має право утворювати відокремлені підрозділи
(філії та представництва) як на території України, так і за її
межами, які діють на підставі положень, затверджених Установою, а
також бути засновником юридичних осіб, входити до складу об'єднань
юридичних осіб за умови, що їх діяльність відповідає  меті
діяльності Установи.
 
   18. Установа  у  своїй  діяльності взаємодіє з органами
виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування,
громадськими організаціями з питань, що стосуються функціонування
ринку іпотечного кредитування.
 
             Майно Установи
 
   19. Майно Установи становлять необоротні та оборотні активи,
інші цінності, вартість яких відображається в бухгалтерському
балансі Установи.
 
   Майно Установи є державною власністю і закріплюється за нею
на праві господарського відання. Установа в порядку, визначеному
цим Статутом, володіє, користується і розпоряджається належним їй
майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать
законодавству та меті діяльності Установи.
 
   20. Джерелами формування майна Установи є:
 
   кошти, передані засновником до статутного капіталу Установи,
та інше майно, передане засновником;
 
   дохід від фінансово-господарської діяльності;
 
 
   кошти від розміщення цінних паперів, емітованих Установою;
 
   цінні папери, іпотечні та інші активи, що належать Установі,
і кошти від їх продажу;
 
   кредити банків, міжнародних фінансових організацій та інших
кредиторів;
 
   інші джерела.
 
          Статутний капітал Установи
 
   21. Матеріально-фінансовою  основою діяльності Установи є
статутний капітал, який формується за рахунок коштів, переданих до
статутного капіталу.
 
   Статутний  капітал  Установи  становить  100000000  (сто
мільйонів) гривень. { Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 313 ( 313-2005-п ) від 20.04.2005, N 316
( 316-2006-п ) від 15.03.2006 }
 
   22. Розмір статутного капіталу Установи може бути змінено
виключно за рішенням її засновника.
 
            Прибуток Установи.
           Порядок покриття збитків
 
   23. Прибуток Установи є показником фінансових результатів її
господарської діяльності.
 
   24. За рішенням голови правління Установи, погодженим з
наглядовою радою, за рахунок прибутку можуть створюватися фонди,
призначені  для  фінансування  заходів  із  зміцнення  її
матеріально-технічної  бази,   розвитку   науково-технічного
 
потенціалу, матеріального стимулювання працівників Установи та
вирішення інших питань.
 
   25. Для покриття непередбачених витрат та  відшкодування
можливих збитків Установа створює резервний (страховий) фонд у
розмірі 25 відсотків її статутного капіталу.
 
   Резервний (страховий)  фонд  формується  шляхом  щорічних
відрахувань  у  розмірі  5 відсотків суми чистого прибутку.
Відрахування проводяться до досягнення фондом зазначеного розміру.
 
   У разі повного або  часткового  використання  резервного
(страхового)  фонду  його поповнення здійснюється в порядку,
передбаченому цим пунктом.
 
   26. Збитки від господарської діяльності Установи покриваються
за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а у разі їх
недостатності - у порядку, визначеному правлінням Установи і
погодженому з наглядовою радою.
 
            Управління Установою
 
   27. Органами управління Установою є:
 
   наглядова рада;
 
   правління.
 
           Наглядова рада Установи
 
   28. Нагляд за діяльністю та фінансовою стабільністю Установи
здійснює наглядова рада, яка є вищим органом управління Установою.
 
   29. Наглядова рада утворюється Кабінетом Міністрів України у
складі голови ради, його заступника та дев'яти членів. ( Абзац
перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 348 ( 348-2005-п ) від 11.05.2005 )
 
   До складу наглядової ради обов'язково входять представники
від Мінфіну, Національного банку (за згодою), Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання
ринку фінансових послуг та Української національної іпотечної
асоціації (за згодою). ( Абзац другий пункту 29 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 348 ( 348-2005-п ) від
11.05.2005 )
 
   Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських
засадах і не можуть перебувати у трудових відносинах з Установою.
 
   Наглядова рада діє на підставі Положення, яке затверджується
Кабінетом Міністрів України.
 
   30. До компетенції наглядової ради Установи належить:
 
   1) здійснення  нагляду  за  управлінням майном Установи,
дотриманням Установою мети її діяльності та положень  цього
Статуту;
 
   2) затвердження вимог до іпотечних кредитів і параметрів
випусків цінних паперів;
 
   3) затвердження умов діяльності Установи, єдиних стандартів,
норм і процедур надання,  рефінансування  та  обслуговування
іпотечних активів; { Підпункт 3 пункту 30 в редакції Постанови КМ
N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   4) розгляд і затвердження програм з  питань  діяльності
Установи;
 
   5) заслуховування та затвердження звітів голови правління про
виконання програм з питань діяльності Установи, річних результатів
її діяльності, а у разі потреби заслуховування позачергових звітів
або пояснень з окремих питань діяльності Установи;
 
   6) затвердження річних фінансових звітів і бухгалтерського
балансу Установи;
 
   7) погодження  порядку використання прибутку та покриття
збитків;
 
   8) розгляд звітів та висновків аудитора, а у разі потреби
призначення позачергових аудиторських перевірок Установи;
 
   9) розгляд  рейтингових  оцінок  Установи,  визначених в
установленому порядку;
 
   10) погодження рішень правління Установи про  утворення,
реорганізацію та ліквідацію філій і представництв Установи, про її
участь у заснуванні інших юридичних осіб, а також про входження
Установи до складу об'єднань юридичних осіб;
 
   11) погодження укладення Установою договорів (контрактів), у
тому числі на відчуження майна, укладених на суму, що перевищує 5
відсотків статутного капіталу Установи; { Підпункт 11 пункту 30 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від
04.04.2007 }
 
   12) затвердження положень про правління, про секретаріат
наглядової ради та про службу внутрішнього аудиту Установи;
{ Підпункт 12 пункту 30  в  редакції  Постанови КМ N 606
( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   13) погодження  за  поданням  голови  правління Установи
кандидатур на посади заступників голови правління, інших членів
правління  та  головного бухгалтера, а також рішень про їх
звільнення; { Підпункт 13 пункту 30 в редакції Постанови КМ N 606
( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   13-1)  визначення  кількісного  складу  правління  та
організаційної структури Установи; { Пункт 30 доповнено підпунктом
13-1 згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   13-2) погодження символіки Установи; { Пункт 30 доповнено
підпунктом 13-2 згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від
04.04.2007 }
 
   14) затвердження кошторису витрат на утримання Установи;
 
   15)  погодження  умов  і  розміру оплати праці голови,
заступників голови, інших членів правління та головного бухгалтера
Установи; { Підпункт 15 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   16) розгляд інших питань діяльності Установи за ініціативою
правління Установи;
 
   17) визначення  переліку  конфіденційної  інформації  та
інформації, яка становить комерційну таємницю;
 
   18) виконання інших функцій відповідно до законодавства та
Статуту Установи.
 
   31. Для    організаційного,    інформаційного    і
експертно-аналітичного забезпечення діяльності наглядової ради
створюється секретаріат наглядової ради.
 
   Кількісний та персональний склад секретаріату  наглядової
ради, а також умови та розмір оплати праці, відповідальність тих
працівників секретаріату, які працюватимуть на постійних засадах,
визначається наглядовою радою. { Абзац другий пункту 31 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від
04.04.2007 }
 
   Секретаріат наглядової ради діє відповідно до положення, що
затверджується наглядовою радою. { Пункт 31 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   31-1.  З  метою  здійснення  внутрішнього  контролю  та
внутрішнього аудиту в Установі утворюється служба внутрішнього
аудиту, яка підпорядковується наглядовій раді.
 
   Кількісний і персональний склад зазначеної служби, умови та
розмір оплати праці, а також вимоги до її працівників визначаються
наглядовою радою.
 
   Служба внутрішнього аудиту діє відповідно до положення, що
затверджується наглядовою радою.
{ Статут доповнено пунктом 31-1 згідно з Постановою КМ N 606
( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
            Правління Установи
 
   32. Правління є виконавчим органом Установи, який здійснює
управління її діяльністю і несе відповідальність за ефективність
цієї діяльності.
 
   Правління Установи підзвітне наглядовій раді. До складу
правління  входять  голова, заступники голови та інші члени
правління, які призначаються на посаду та звільняються з посади
відповідно до цього Статуту. Кількісний склад правління визначає
наглядова рада. { Абзац другий пункту 32 в редакції Постанови КМ
N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   Голова правління призначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Члени правління призначаються головою правління Установи за
погодженням з наглядовою радою.
 
   Порядок роботи та прийняття рішень правління визначається цим
Статутом  та  положенням  про  правління, яке затверджується
наглядовою  радою.  У  положенні про правління повинно бути
зазначено, що засідання правління є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини його членів. Рішення правління
приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
голови правління. Рішення правління оформляється  протоколом.
{ Абзац п'ятий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   33. До компетенції правління Установи належить:
 
   1) вирішення питання господарської діяльності, фінансування,
ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, проведення
операцій та провадження іншої діяльності згідно з цим Статутом;
 
   2) затвердження у межах своєї компетенції та відповідно до
положення про правління внутрішніх документів Установи;
 
   3) подання  наглядовій  раді  проектів  документів,  які
підлягають затвердженню наглядовою радою;
 
   4) забезпечення виконання рішень наглядової ради;
 
   5) затвердження за погодженням з наглядовою радою порядку
використання  прибутку та покриття збитків від господарської
діяльності Установи;
 
   6) прийняття рішення про випуск цінних паперів відповідно до
параметрів, затверджених наглядовою радою;
 
   7) за погодженням з наглядовою радою утворення, реорганізація
та ліквідація філій і представництв Установи, прийняття рішень про
участь Установи у заснуванні юридичних осіб, а також про входження
Установи до складу об'єднань юридичних осіб;
 
   8)  прийняття за результатами проведеної інвентаризації,
зокрема в разі виявлення нестачі, рішення про списання з балансу
Установи  основних засобів та інших необоротних активів, не
придатних  для  подальшого використання, морально застарілих,
фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха,
зниклих внаслідок крадіжок; { Підпункт 8 пункту 33 в редакції
Постанови КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   9) установлення розміру відсоткових ставок за  активними
операціями, а також комісійних та інших видів винагороди за
послуги, що надаються Установою; { Підпункт 9 пункту 33 в редакції
Постанови КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   10) визначення форми звітності (інформації) та порядку її
подання іпотечними кредиторами, які рефінансуються Установою;
 
   10-1)  затвердження  за  погодженням з наглядовою радою
символіки Установи; { Пункт 33 доповнено підпунктом 10-1 згідно з
Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   10-2) затвердження методологічних рекомендацій на підставі
єдиних стандартів, норм і процедур надання, рефінансування та
обслуговування іпотечних активів, затверджених наглядовою радою;
{ Пункт 33 доповнено підпунктом 10-2 згідно з Постановою КМ N 606
( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   11) вирішення інших питань на вимогу наглядової ради або
голови правління.
 
   34. Голова Правління:
 
   1) керує діяльністю Установи, видає обов'язкові до виконання
структурними  підрозділами і працівниками Установи розпорядчі
документи (накази, розпорядження);
 
   2) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності працівників Установи;
 
   3) діє від імені та в інтересах Установи у відносинах з
іншими особами, має право підпису від імені Установи договорів
(контрактів), у тому числі за погодженням з наглядовою радою,
укладених на суму, що перевищує 5 відсотків статутного капіталу
Установи;
 
   4) розпоряджається  відповідно до законодавства та цього
Статуту майном Установи;
 
   5) розподіляє обов'язки між членами правління, головує на
засіданнях правління і підписує протоколи цих засідань;
 
   6) вносить на погодження наглядової ради кандидатури членів
правління та рішення про їх звільнення;
 
   7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
Установи, керівників філій і представництв;
 
   8) на підставі рішення наглядової ради укладає з працівниками
служби внутрішнього аудиту, а також з працівниками секретаріату,
які  працюватимуть  на  постійних  засадах, трудові договори
(контракти); { Підпункт 8 пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   9) ініціює скликання позачергових зборів наглядової ради;
 
   10) звітує перед наглядовою радою про результати діяльності
Установи;
 
   10-1) визначає умови і розмір оплати праці та механізм
стимулювання працівників Установи, а також за погодженням з
наглядовою радою Установи - умови і розмір оплати праці голови,
заступників голови, інших членів правління та головного бухгалтера
Установи; { Пункт 34 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Постановою
КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   10-2) видає довіреності від імені Установи; { Пункт 34
доповнено  підпунктом  10-2  згідно  з Постановою КМ N 606
( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   10-3) призначає на посаду і звільняє з посади працівників
Установи, керівників філій та представництв; { Пункт 34 доповнено
підпунктом 10-3 згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від
04.04.2007 }
 
   11) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього
Статуту.
 
        Ведення обліку та звітність Установи
 
   35. Установа веде оперативний, бухгалтерський та інший облік
результатів  своєї  господарської  діяльності  відповідно  до
законодавства.
 
   36. Фінансові результати діяльності Установи визначаються на
підставі річного бухгалтерського балансу.
 
   37. Установа забезпечує  подання  статистичної  звітності
органам державної статистики в обсягах та у строки, передбачені
законодавством.
 
         Припинення діяльності Установи
 
   38. Діяльність Установи припиняється шляхом її реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
 
   39. Реорганізація Установи проводиться за рішенням Кабінету
Міністрів України.
 
   У разі реорганізації Установи її майнові права та обов'язки
переходять до правонаступника.
 
   40. Установа ліквідується:
 
   за рішенням Кабінету Міністрів України;
 
   у разі визнання її в установленому порядку банкрутом;
 
   у разі  скасування  її  державної  реєстрації згідно із
законодавством.
 
   41. Ліквідація Установи проводиться призначеною Кабінетом
Міністрів  України комісією, а у разі припинення діяльності
Установи за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до
рішення суду.
 
   42. Ліквідаційна комісія протягом 10 днів після прийняття
рішення про ліквідацію Установи розміщує у газеті "Урядовий
кур'єр" повідомлення про ліквідацію Установи, порядок і строки
подачі кредиторами претензій, а явних  (відомих)  кредиторів
повідомляє письмово.
 
   Одночасно ліквідаційна комісія вживає заходів до стягнення
дебіторської заборгованості Установи та виявлення кредиторів,
повідомляючи кожного з них у письмовій формі про ліквідацію
Установи.
 
   43. Ліквідаційна комісія оцінює наявне  майно  Установи,
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та
подає його Кабінетові Міністрів України або до суду, за рішенням
якого утворено комісію. Достовірність і повнота ліквідаційного
балансу перевіряються в установленому законодавством порядку.
 
   44. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,
використовується за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
   45. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа
такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про
її ліквідацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 грудня 2004 р. N 1715
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про наглядову раду Державної
            іпотечної установи
 
 
   1. Це  Положення визначає правовий статус, повноваження,
порядок формування, права і обов'язки членів наглядової ради
Державної іпотечної  установи  (далі  - Установа) та порядок
організації її роботи.
 
   2. Наглядова рада є вищим органом управління Установою, який
здійснює нагляд за її діяльністю та фінансовою стабільністю.
 
   3. Компетенція наглядової ради визначається законодавством,
Статутом Установи та цим Положенням.
 
   4. До компетенції наглядової ради належить:
 
   1) здійснення нагляду за  управлінням  майном  Установи,
дотриманням  Установою мети її діяльності та положень цього
Статуту;
 
   2) затвердження вимог до іпотечних кредитів і параметрів
випусків цінних паперів;
 
   3) затвердження умов діяльності Установи, єдиних стандартів,
норм  і  процедур  надання, рефінансування та обслуговування
іпотечних активів; { Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   4) розгляд  і  затвердження програм з питань діяльності
Установи;
 
   5) заслуховування та затвердження звітів голови правління про
виконання програм з питань діяльності Установи, річних результатів
її діяльності, а у разі потреби заслуховування позачергових звітів
або пояснень з окремих питань діяльності Установи;
 
   6) затвердження річних фінансових звітів і бухгалтерського
балансу Установи;
 
   7) погодження порядку використання прибутку та  покриття
збитків;
 
   8) розгляд звітів та висновків аудитора, а у разі потреби
призначення позачергових аудиторських перевірок Установи;
 
   9)  розгляд  рейтингових  оцінок Установи, визначених в
установленому порядку;
 
   10) погодження рішень правління Установи про утворення,
реорганізацію та ліквідацію філій і представництв Установи, про її
участь у заснуванні інших юридичних осіб, а також про входження
Установи до складу об'єднань юридичних осіб;
 
   11) погодження укладення Установою договорів (контрактів), у
тому числі на відчуження майна, укладених на суму, що перевищує 5
відсотків статутного капіталу Установи; { Підпункт 11 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від
04.04.2007 }
 
   12) затвердження положень про правління, про секретаріат
наглядової ради та про службу внутрішнього аудиту Установи;
{ Підпункт  12 пункту  4  в редакції  Постанови  КМ N 606
( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   13) погодження за  поданням  голови  правління  Установи
кандидатур на посади заступників голови правління, інших членів
правління та головного бухгалтера, а також рішень  про  їх
звільнення; { Підпункт 13 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 606
( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   13-1)  визначення  кількісного  складу  правління  та
організаційної структури Установи; { Пункт 4 доповнено підпунктом
13-1 згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   13-2) погодження символіки Установи; { Пункт 4 доповнено
підпунктом 13-2 згідно з Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від
04.04.2007 }
 
   14) затвердження кошторису витрат на утримання Установи;
 
   15)  погодження  умов  і  розміру оплати праці голови,
заступників голови, інших членів правління та головного бухгалтера
Установи; { Підпункт 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   16) розгляд інших питань діяльності Установи за ініціативою
правління Установи;
 
   17) визначення  переліку  конфіденційної  інформації  та
інформації, яка становить комерційну таємницю;
 
   18) виконання інших функцій відповідно до законодавства та
Статуту Установи.
 
   5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну
господарську діяльність Установи.
 
   6. До складу наглядової ради обов'язково входять представники
від Мінфіну, Національного банку (за згодою), Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання
ринку фінансових послуг та Української національної іпотечної
асоціації (за згодою).
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 348
( 348-2005-п ) від 11.05.2005 )
 
   7. Персональний  склад  наглядової  ради  затверджується
Кабінетом Міністрів України. Члени наглядової ради виконують свої
обов'язки на громадських засадах і не можуть перебувати у трудових
відносинах з Установою.
 
   8. Повноваження члена наглядової ради припиняються у разі:
 
   складення із себе повноважень згідно із заявою;
 
   виникнення обставин,  які  відповідно  до  законодавства
перешкоджають виконанню його обов'язків, зокрема зміни місця
роботи;
 
   невиконання або неналежного виконання покладених на нього
обов'язків;
 
   неможливості виконувати свої обов'язки через хворобу або
визнання судом недієздатним чи безвісти відсутнім;
 
   в інших випадках, передбачених законодавством.
 
   9. Голова наглядової ради:
 
   організовує роботу наглядової ради, здійснює контроль за
виконанням плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
 
   розподіляє обов'язки між членами наглядової ради;
 
   скликає засідання наглядової ради та головує на них;
 
   затверджує порядок денний засідань наглядової ради;
 
   звітує щороку  перед  Кабінетом  Міністрів  України  про
результати  діяльності  наглядової  ради, загальні результати
фінансово-господарської діяльності Установи та вжиті заходи для
досягнення мети її діяльності.
 
   Голова наглядової ради вносить до Кабінету Міністрів України
подання про звільнення від виконання обов'язків члена наглядової
ради  у  разі  невиконання  або  неналежного  виконання ним
обов'язків. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 606 ( 606-2007-п ) від 04.04.2007 }
 
   10. Члени наглядової ради мають право:
 
   отримувати своєчасно  повну  і достовірну інформацію про
діяльність Установи, ознайомлюватися з її документами, отримувати
їх копії;
 
   вносити пропозиції до порядку денного засідання наглядової
ради;
 
   вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;
 
   висловлювати окрему думку в  разі  незгоди  з  рішенням
наглядової ради, у тому числі в письмовій формі.
 
   11. Члени наглядової ради зобов'язані:
 
   діяти в інтересах держави та Установи;
 
   керуватися у  своїй  діяльності  законодавством  України,
Статутом Установи та цим Положенням;
 
   особисто брати участь у засіданнях наглядової  ради  та
завчасно повідомляти голову наглядової ради про свою відсутність
на засіданні;
 
   дотримуватися встановлених  правил  обігу  та  збереження
конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну
таємницю, що стала відома їм у зв'язку з виконанням обов'язків
члена наглядової ради.
 
   12. Формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться
не рідше ніж один раз на квартал.
 
   13. У разі потреби головою наглядової ради на письмову вимогу
члена  наглядової  ради  або голови правління Установи може
скликатися позачергове засідання наглядової ради.
 
   Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через 10
днів після надходження відповідної вимоги.
 
   14. Порядок денний засідання наглядової ради затверджує її
голова.
 
   15. Про скликання засідання наглядової ради (як чергового,
так і позачергового) члени наглядової ради повідомляються у
письмовій формі не пізніше ніж за п'ять днів до проведення
засідання. Члени наглядової ради зобов'язані протягом двох робочих
днів підтвердити свою участь у засіданні.
 
   16. Засідання наглядової ради є правоможне, якщо на ньому
присутні не менш як сім її членів.
 
   У разі відсутності голови наглядової ради на  засіданні
головує його заступник.
( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 348 ( 348-2005-п ) від
11.05.2005 )
 
   17. Рішення  наглядової  ради  приймається  відкритим
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос
головуючого.
 
   18. Рішення наглядової ради оформляються протоколом протягом
трьох робочих днів після проведення засідання, який підписується
усіма присутніми на засіданні членами ради.
 
   Окремі думки членів наглядової ради, висловлені у письмовій
формі, додаються до рішення ради і є невід'ємною його частиною.
 
   19. Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового
опитування. У такому разі членам ради надсилається перелік питань,
з яких слід подати у визначений строк аргументовані письмові
висновки.
 
   Члени наглядової ради не більш як у п'ятиденний строк з
моменту отримання зазначених питань повинні надіслати голові
наглядової ради обґрунтовані висновки щодо кожного з них.
 
   Рішення, прийняті шляхом опитування, оформляються протоколом
(з доданням зазначених висновків), який підписує голова наглядової
ради.
 
   Рішення про проведення письмового опитування приймає голова
наглядової ради.
 
   20. Рішення, прийняті наглядовою радою з питань, що належать
до  її компетенції, обов'язкові для виконання членами ради,
правлінням та працівниками Установи.
 
   21. Контроль за виконанням рішень, прийнятих  наглядовою
радою, здійснює голова ради чи за його дорученням секретаріат
ради.
 
   22. Для    організаційного,    інформаційного    і
експертно-аналітичного забезпечення діяльності наглядової ради
створюється секретаріат наглядової ради.
 
   Кількісний та персональний склад секретаріату  наглядової
ради, а також умови та розмір оплати праці тих працівників
секретаріату, які працюватимуть на постійних засадах, визначається
наглядовою радою. На підставі рішення наглядової ради голова
правління  Установи  укладає  з  відповідними  працівниками
секретаріату трудові договори (контракти).
 
   23. Секретаріат наглядової ради забезпечує:
 
   підготовку і проведення засідань наглядової ради;
 
   підготовку необхідної інформації і документації голові та
членам наглядової ради;
 
   оформлення рішень, що приймаються наглядовою радою;
 
   здійснення моніторингу за  виконанням  рішень,  прийнятих
наглядовою радою;
 
   зберігання протоколів засідань та інших документів наглядової
ради.
 
   24. Наглядова рада для вивчення та аналізу деяких аспектів
діяльності Установи має право залучати її фахівців, а також у разі
потреби інших консультантів та експертів.
 
   25. Витрати, пов'язані з діяльністю наглядової ради, а також
утриманням  її  секретаріату,  провадяться за рахунок коштів
Установи.
 
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
              від 23 грудня 2004 р. N 1715
 
               СКЛАД
      наглядової ради Державної іпотечної установи
 
 
   КОПИЛОВ      - перший заступник Міністра фінансів,
Вадим Анатолійович    голова ради
 
   МАКАЦАРІЯ     - заступник Міністра фінансів, заступник
Сергій Мегонович     голови ради
 
   КОЦЮБА       - директор департаменту Мінфіну
Володимир Олександрович
 
   ЛІВИЙ       - заступник директора департаменту
Іван Зеновійович     - начальник відділу Мінекономіки
 
   НОВІКОВ      - заступник директора департаменту
Віктор Володимирович   Національного банку (за згодою)
 
   ОЛЕНЧИК      - член Державної комісії з регулювання
Андрій Ярославович    ринків фінансових послуг
 
   ПЕТРЕНКО      - член Державної комісії з цінних паперів
Володимир Оникійович   та фондового ринку
 
   ШАПОВАЛОВ     - перший заступник Голови Національного
Анатолій Васильович    банку (за згодою)
 
   ЮХНО        - завідуюча сектором з питань розвитку
Марина Тимофіївна     ринків капіталів Управління фінансової
             політики Секретаріату Кабінету Міністрів
             України
 
   ЮШКО        - президент Української національної
Ігор Олегович       іпотечної асоціації (за згодою)
 
   ЯЩУК        - начальник Управління фінансової політики
Валентина Віталіївна   Секретаріату Кабінету Міністрів України
 
{ Склад в редакції Постанови КМ N 348 ( 348-2005-п ) від
11.05.2005,  Розпорядження  КМ  N 511-р ( 511-2006-р ) від
11.10.2006 }

<< Главная страницаУкраина онлайн