Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження змін та доповнень до Положення про порядок визначення банків - агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Адміністративна рада фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення № 35 від 23.12.2004

<< Главная страница

            АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
       ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             23.12.2004 N 35
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 46/10326
 
 
     Про затвердження змін та доповнень до Положення
     про порядок визначення банків - агентів Фонду
        гарантування вкладів фізичних осіб
 
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про порядок
визначення банків - агентів Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб,  затвердженого  рішенням  адміністративної  ради  Фонду
гарантування вкладів  фізичних  осіб  від  25.12.2003  N  28
( z0094-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.01.2004 за N 94/8693, що додаються.
 
   2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
 
   3. Це рішення набирає чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
 Голова адміністративної ради               В.Кротюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення адміністративної
                   ради Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
                   23.12.2004 N 35
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 46/10326
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
        до Положення про порядок визначення
        банків - агентів Фонду гарантування
           вкладів фізичних осіб
              ( z0094-04 )
 
 
   1. Преамбулу виключити.
 
   2. Розділ 1 викласти в такій редакції:
           "1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України
"Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) та
нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(далі - Фонд) з метою врегулювання відносин між Фондом і банками -
учасниками Фонду при визначенні банків - агентів Фонду.
   1.2. Цим Положенням встановлюється порядок і умови визначення
(за критеріями відбору з числа банків - учасників Фонду) банків,
які можуть виступати як банки - агенти  Фонду  з  виплати
гарантованих сум відшкодувань фізичним особам - вкладникам (далі -
вкладники) банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду в разі
недоступності вкладів.
   1.3. Банк - агент Фонду - банк - учасник Фонду, через який
здійснюється  виплата  Фондом гарантованої суми відшкодування
вкладникам банків, що були учасниками (тимчасовими учасниками)
Фонду, щодо яких здійснюється процедура ліквідації".
 
   3. Абзац третій пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій
редакції:
   "протягом останніх шести місяців дотримуватися встановлених
Національним банком України нормативів капіталу, формувати в
повному  обсязі  спеціальні резерви за активними операціями,
обов'язковий резерв;"
 
   4. Абзац шостий пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій
редакції:
   "мати регіональну мережу філій і відділень, представлену в
населених пунктах України обласного підпорядкування, в Автономній
Республіці Крим та розширену мережу в населених пунктах районного
підпорядкування".
 
   5. Абзац восьмий пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій
редакції:
   "протягом останніх  шести  місяців:  не  бути  об'єктом
застосування Національним банком України заходів впливу щодо
обмеження, зупинення операцій з приймання вкладів від фізичних
осіб або заходів впливу за порушення економічних нормативів та
порядку формування резервів під активні операції та обов'язкових
резервів; не допускати порушень Закону  України  "Про  Фонд
гарантування  вкладів  фізичних  осіб"  (  2740-14  ),
нормативно-правових актів Фонду; не бути об'єктом застосування
заходів впливу Фондом; не мати зауважень за результатами перевірок
Фондом та за умови усунення банком порушень, що були виявлені
Фондом під час попередніх перевірок".
 
   6. Пункт 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:
   "3.1. Для визначення банків - агентів Фонду Фонд на основі
інформації,  отриманої  від Національного банку України щодо
розподілу банків на групи за розмірами активів та дотримання
банками нормативів обов'язкового резервування коштів, порядку їх
формування та порядку формування резервів під активні операції,
направляє до групи найбільших і великих банків повідомлення про
можливість банків у поточному році стати банками - агентами Фонду
для здійснення виплати відшкодувань у разі ліквідації банків".
 
   7. У абзаці першому пункту 3.2 розділу 3 слово "надавати"
замінити словом "надати".
 
   8. Пункт 3.2 розділу 3 доповнити останнім абзацом такого
змісту:
   "Банки, які не вчасно та/або не в повному обсязі надали
інформацію, передбачену цим пунктом, відхиляються як претенденти
на участь у подальшому визначенні банків - агентів Фонду на
поточний рік."
 
   9. Перше речення пункту 3.3 розділу 3 викласти в такій
редакції:
   "Фонд визначає перелік банків - агентів на поточний рік за
вимогами та критеріями, визначеними у розділі 2 цього Положення,
із числа учасників, які не були відхилені як претенденти на
визначення банків - агентів Фонду на поточний рік відповідно до
пункту 3.2 цього Положення."
 
   10. Пункт 3.4 розділу 3 викласти в такій редакції:
   "3.4. Перелік  банків  -  агентів  Фонду  затверджується
адміністративною радою Фонду до 1 квітня поточного року, набуває
чинності з моменту прийняття рішення та є чинним до моменту
затвердження адміністративною радою Фонду нового переліку.
   Фонд протягом 10 робочих днів після  прийняття  рішення
адміністративною радою Фонду, повідомляє банки, які приймали
участь у визначенні переліку банків-агентів на поточний рік про
відповідні результати."
 
 Начальник відділу
 економічного аналізу
 та поточного моніторингу               Т.О.Раєвська

<< Главная страницаУкраина онлайн