Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження змін і доповнень до Правил надання звітності банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Адміністративна рада фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення № 37 від 23.12.2004

<< Главная страница

            АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
       ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             23.12.2004 N 37
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 47/10327
 
 
      Про затвердження змін і доповнень до Правил
    надання звітності банками - учасниками (тимчасовими
    учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити зміни і доповнення до Правил надання звітності
банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням адміністративної ради
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.11.2002 N 12
( z0955-02 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції  України
06.12.2002 за N 955/7243, із змінами і доповненнями, що додаються.
 
   2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
 
   3. Це рішення набирає чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
 Голова адміністративної ради               В.Кротюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення адміністративної
                   ради Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
                   23.12.2004 N 37
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 47/10327
 
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
     до Правил надання звітності банками - учасниками
      (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування
           вкладів фізичних осіб
              ( z0955-02 )
 
 
   1. Абзац другий пункту 2.5 розділу 2 доповнити реченням
такого змісту:
   "Дані на паперових носіях та їх електронна версія повинні
бути ідентичними".
 
   2. Абзац третій пункту 2.5 розділу 2 викласти в такій
редакції:
   "Розрахунок суми початкового збору та аудиторський  звіт
(аудиторський висновок) подаються до Фонду на паперових носіях. До
Фонду подається оригінал аудиторського  звіту  (аудиторського
висновку). Аудиторський звіт (аудиторський висновок), якій банк
подає до Фонду, має бути  складений  відповідно  до  вимог
законодавства України, Стандартів аудиту та етики Міжнародної
федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні  стандарти
аудиту".
 
   3. Пункт 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:
   "3.1. Контроль Фонду за достовірністю звітності поєднує в
собі логічний та арифметичний контроль. Загальна сума вкладів
фізичних осіб, що відображається за станом на 31.12.xx та на
30.06.xx у звіті "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає
сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом ____
року", повинна збігатися: з рядком 1, колонки 2 даних форми N 1-Ф
( z0885-02 ) "Звіт про вклади фізичних осіб у банках учасниках
ФГВФО"; з рядком 1а, колонки 2 даних форми N 1-ТФ ( z0886-02 )
"Звіт про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових учасниках
ФГВФО"; з загальною сумою підсумків залишків на рахунках та
нарахованих відсотків, що відображаються в базі даних банку про
вкладників - фізичних осіб".
 
   4. Рядок 6 графи "Назва форми" додатка 1 викласти в такій
редакції: "Аудиторський звіт (аудиторський висновок)".
 
   5. Рядок 6 графи "Спосіб подання" додатка 1 викласти в такій
редакції: "На паперових носіях (оригінал)".
 
   6. Пункт 3.2 розділу 3 додатку 2 викласти в такій редакції:
   "3.2. Код файла B - Звіт про вклади фізичних осіб у банках -
учасниках  (тимчасових  учасниках) Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб.
   Звітний файл B "Звіт про вклади фізичних осіб у банках -
учасниках (тимчасових учасниках) Фонду  гарантування  вкладів
фізичних осіб" надається банком - юридичною особою (головним
банком) у цілому за банк до Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів
захисту НБУ. При цьому головний банк формує один файл із зведеними
даними за всі філії банку один раз на квартал до 15-го числа
місяця, наступного за звітним. Звітний файл В надають тільки
учасники (тимчасові учасники) Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб.
   Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).
   З даних файла B (кількість та суми вкладів фізичних осіб у
національній та іноземній валюті (гривневий еквівалент) в розрізі
діапазонів сум усього та сум, гарантованих Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб) буде формуватися форма N 1-Ф (квартальна)
( z0885-02 ) "Звіт про вклади фізичних осіб у банках - учасниках
Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб" та форма N 1-ТФ
(квартальна) ( z0886-02 ) "Звіт про вклади фізичних осіб у банках
- тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".
   Формат коду показника для файла B - LZZVT,
   де L - може приймати значення:
   1 - сума,
   3 - кількість;
   ZZ - може приймати значення:
   10 - вклади всього,
   11 - вклади всього в національній валюті,
   12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті
за курсом НБУ на звітну дату),
   20 - чисті вклади всього,
   21 - чисті вклади в національній валюті,
   22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневому еквіваленті
за курсом НБУ на звітну дату),
   30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати,
   31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в  національній
валюті,
   32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті
(гривневому еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату),
   40 - нараховані витрати всього,
   41 - нараховані витрати в національній валюті,
   42 - нараховані витрати в іноземній валюті  (гривневому
еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату);
   V - може приймати значення:
   1 - сума вкладів усього,
   2 - сума вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.,
   3 - сума вкладів у діапазоні 100 - 300000* коп.,
   4 - сума вкладів у діапазоні 300001* - 500000* коп.,
   5 - сума вкладів у діапазоні 500001* - 1000000* коп.,
   6 - сума вкладів у діапазоні 1000001* коп. і більше;
   T - може приймати значення:
   1 - вклади всього,
   2 - вклади, гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб (ФГВФО), - формується тільки банками - тимчасовими учасниками
Фонду.
   Для файла B будуть такі коди показників:
   31011 - кількість вкладників усього;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   Тут і далі для значення R020 для розрахунку використовуються
суми  залишків  за  балансовими  рахунками  банку,  на яких
обліковуються кошти фізичних осіб, відповідно до вимог Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 280 ( z0919-04 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518, із змінами
і доповненнями, та що відповідають визначеному у Законі України
"Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) терміну
"вклад (депозит)".
   31012 -  кількість  вкладників  усього  за  вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у
діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   31022 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у
діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
 
---------------
   *Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) розмір відшкодування коштів за
вкладами може збільшуватися, тому граничні значення діапазонів
можуть змінюватись.
 
   31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у
діапазоні 100 - 300000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   31032 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у
діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у
діапазоні 300001 - 500000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   31042 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у
діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у
діапазоні 500001 - 1000000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   31052 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у
діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО,
- формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у
діапазоні 1000001 коп. і більше;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   31062 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у
діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО,
- формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11011 - сума вкладів усього;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11012 - сума вкладів усього за вкладами, гарантованими ФГВФО,
- формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1-99
коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11022 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1-99
коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки
банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 100
- 300000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11032 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 100
- 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується
тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні
300001 - 500000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11042 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні
300001  -  500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні
500001 - 1000000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11052 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні
500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО,  -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні
1000001 коп. і більше;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11062 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні
1000001  коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11111 - сума вкладів усього в національній валюті;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11112 - сума вкладів усього в національній  валюті  за
вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою
вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11122 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою
вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО,
- формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою
вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11132 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою
вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими
ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою
вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11142 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою
вкладів у діапазоні 300001  -  500000  коп.  за  вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою
вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11152 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою
вкладів у діапазоні 500001 -  1000000  коп.  за  вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою
вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11162 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою
вкладів у діапазоні 1000001 коп.  і  більше  за  вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент);
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки
банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за
вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за
вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за
вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий
еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за
вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903,
2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).
   12011 - сума чистих вкладів усього;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12012 - сума чистих вкладів усього за вкладами, гарантованими
ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у
діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12022 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у
діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис -R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у
діапазоні 100 - 300000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12032 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у
діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у
діапазоні 300001 - 500000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12042 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у
діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у
діапазоні 500001 - 1000000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12052 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у
діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО,
- формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у
діапазоні 1000001 коп. і більше;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12062 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у
діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО,
- формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12112 - сума чистих вкладів усього в національній валюті за
вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із
сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12122 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із
сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими
ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із
сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12132 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із
сумою  вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із
сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12142 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із
сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із
сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12152 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із
сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із
сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12162 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із
сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12211 -  сума чистих вкладів усього в іноземній валюті
(гривневий еквівалент);
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12212 - сума чистих вкладів усього в іноземній  валюті
(гривневий  еквівалент)  за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній  валюті
(гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12222 -  сума чистих вкладів усього в іноземній валюті
(гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за
вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній  валюті
(гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000
коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12232 - сума чистих вкладів усього в іноземній  валюті
(гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000
коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками
- тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12241 -  сума чистих вкладів усього в іноземній валюті
(гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 300001 -
500000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12242 -  сума чистих вкладів усього в іноземній валюті
(гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 300001 -
500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки
банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній  валюті
(гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 -
1000000 коп.;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12252 - сума чистих вкладів усього в іноземній  валюті
(гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 -
1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки
банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12261 -  сума чистих вкладів усього в іноземній валюті
(гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і
більше;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   12262 -  сума чистих вкладів усього в іноземній валюті
(гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і
більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки
банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).
   13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13012 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13022 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99  коп.  за  вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13032 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13042 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13052 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13062 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього
із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13111 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  у
національній валюті усього;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13112 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів у
національній валюті усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13121 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів у
національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13122 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  у
національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за
вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13131 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів у
національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000
коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13132 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів у
національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.
за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13141 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  у
національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000
коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13142 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  у
національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000
коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками
- тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13151 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів у
національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000
коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13152 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів у
національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000
коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками
- тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13161 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  у
національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і
більше;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13162 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  у
національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і
більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки
банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13211 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів в
іноземній валюті (гривневий еквівалент) усього;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13212 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  в
іноземній  валюті (гривневий еквівалент) усього за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13221 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів в
іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів  у
діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13222 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів в
іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів  у
діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13231 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  в
іноземній  валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у
діапазоні 100 - 300000 коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13232 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  в
іноземній  валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у
діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13241 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів в
іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів  у
діапазоні 300001 - 500000 коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13242 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів в
іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів  у
діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13251 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  в
іноземній  валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у
діапазоні 500001 - 1000000 коп.;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13252 - сума іменних ощадних/депозитних  сертифікатів  в
іноземній  валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у
діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО,
- формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13261 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів в
іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів  у
діапазоні 1000001 коп. і більше;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   13262 -  сума  іменних ощадних/депозитних сертифікатів в
іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів  у
діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО,
- формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(3320, 3330, 3340).
   14011 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів всього, за якими нараховані витрати;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14012 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14021 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів
у діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14022 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів
у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14031 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів
у діапазоні 100 - 300000 коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14032 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів
у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14041 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів
у діапазоні 300001 - 500000 коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14042 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів
у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО,
- формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14051 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів
у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14052 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів
у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими
ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14061 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів
у діапазоні 1000001 коп. і більше;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14062 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів
у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими
ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14111 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати
усього;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14112 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати
усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки
банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14121 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із
сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14122 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із
сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими
ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14131 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із
сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14132 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із
сумою  вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14141 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із
сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14142 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із
сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14151 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із
сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14152 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із
сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14161 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із
сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14162 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із
сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами,
гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками - тимчасовими
учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14211 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати усього;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14212 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, -
формується тільки банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14221 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14222 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за
вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14231 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14232 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.
за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками -
тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14241 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000
коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14242 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000
коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками
- тимчасовими учасниками Фонду;
   опис -R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14251 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000
коп.;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14252 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000
коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки банками
- тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14261 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і
більше;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
   14262 -  сума  вкладів  і  іменних  ощадних/депозитних
сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими
нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і
більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки
банками - тимчасовими учасниками Фонду;
   опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
 
   Примітки:
   1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу
фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.
   2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками"
показується тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів на
закритих анонімних та кодованих рахунках.
   3. Коди показників 15111, 16111 та 17111 виключаються.
   4. При виявленні помилок Фонд повертає звітний файл банку -
учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду. Протягом двох робочих днів
банк зобов'язаний повернути виправлений файл звітності".
 
   7. Пункт 3.3 додатка 2 викласти в такій редакції:
   "3.3. Код файла C - Дані про розрахунок суми регулярного
збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб.
   Звітний файл C "Дані про розрахунок регулярного збору, що
підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"
надається банком - юридичною особою (головним банком) у цілому за
банк до Фонду гарантування вкладів фізичних  осіб  засобами
електронної пошти НБУ із використанням засобів захисту НБУ. При
цьому головний банк формує один файл C зі зведеними даними за всі
філії банку до 01.03.рррр зі звітними даними за станом на кінець
дня 31.12.рррр та до 01.09.рррр зі звітними даними за станом на
кінець дня 30.06.рррр кожного звітного року.
   Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).
   З даних файла C буде формуватися форма "Розрахунок суми
регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб".
   Формат коду показника для файла C - LBBBB, де:
   сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників:
   L - може приймати значення: [1, 2, 3];
   1 - сума залишку в національній валюті (гривневий еквівалент)
за балансовим рахунком;
   2 - розмір щоквартального регулярного збору в національній
валюті, що підлягає сплаті до 15-го числа наступного кварталу за
звітним періодом;
   3 - розмір щоквартального регулярного збору в національній
валюті, що підлягає сплаті до 15-го числа другого наступного
кварталу за звітним періодом;
   сегмент, який визначає розрізи надання інформації:
   ВВВВ - балансовий рахунок, який може приймати значення поля
R020 довідника НБУ "План рахунків НБУ та комерційних банків", за
балансовими рахунками банку, на яких обліковуються кошти фізичних
осіб, що відповідають визначеному в Законі України "Про Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) терміну "вклад
(депозит)", та значення 0000 для показників "Усього сума залишку в
національній валюті  (гривневий  еквівалент)  за  балансовими
рахунками банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, що
відповідають визначеному в Законі України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)" і "Усього розмір
щоквартального регулярного збору в національній  валюті  (за
балансовими рахунками банку, на яких обліковуються кошти фізичних
осіб, що відповідають визначеному в Законі України "Про Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)"), що
підлягає сплаті".
   Для файла C будуть такі коди показників:
   1ВВВВ - суми залишків в національній валюті  (гривневий
еквівалент) балансових рахунків банку, на яких обліковуються кошти
фізичних осіб, що відповідають визначеному в Законі України "Про
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) терміну
"вклад (депозит)";
   10000 - усього сума залишку в національній валюті (гривневий
еквівалент) за балансовими рахунками банку, на яких обліковуються
кошти фізичних осіб, що відповідають визначеному в Законі України
"Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) терміну
"вклад (депозит)";
   20000 - усього розмір щоквартального регулярного збору в
національній валюті (за балансовими рахунками банку, на яких
обліковуються кошти фізичних осіб, що відповідають визначеному в
Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"
( 2740-14 ) терміну "вклад (депозит)"), що підлягає сплаті до
15-го числа наступного кварталу за звітним періодом;
   30000 - усього розмір щоквартального регулярного збору в
національній валюті (за балансовими рахунками банку, на яких
обліковуються кошти фізичних осіб, що відповідають визначеному в
Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"
( 2740-14 ) терміну "вклад (депозит)"), що підлягає сплаті до
15-го числа другого наступного кварталу за звітним періодом.
 
   Примітка.
   1. При виявленні помилок Фонд повертає звітний файл банку -
учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду. Протягом двох робочих днів
банк зобов'язаний повернути виправлений файл звітності".
 
 Начальник відділу
 економічного аналізу
 та поточного моніторингу               Т.О.Раєвська

<< Главная страницаУкраина онлайн