Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 28 листопада 2002 року N 102/262 "Про затвердження Регламенту Київської міської ради в новій редакції"

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 853/2263 від 23.12.2004, нечин.

<< Главная страница

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           VIII сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 853/2263 від 23.12.2004
 
     { Рішення втратило чинність на підставі Рішення
                      Київміськради
      N 14/14 ( ra_014023-06 ) від 14.06.2006 }
 
      Про внесення змін та доповнень до рішення
    Київської міської ради від 28 листопада 2002 року
     N 102/262 "Про затвердження Регламенту Київської
         міської ради в новій редакції"
 
 
 
   Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), Закону
України "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ) Київська
міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Внести до Регламенту Київської міської ради, затвердженого
рішенням Київради від 28.11.2002 N 102/262 ( ra_102023-02 ) "Про
затвердження Регламенту Київської міської ради в новій редакції"
(із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київради від
18.03.2004 N 73/1283 ( ra0073023-04 ), такі зміни та доповнення:
 
   1.1. У тексті Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) слова
"організаційний відділ секретаріату Київради" замінити словами
"відділ  організаційної  роботи секретаріату Київради"; слова
"відділ правового забезпечення секретаріату Київради" замінити
словами "управління правового забезпечення секретаріату Київради";
слова "виконавчий орган Київради" замінити словами "виконавчий
орган Київради (Київська міська державна адміністрація)"; слова
"Головне управління економіки та розвитку міста Київської міської
державної адміністрації" замінити словами "Головне управління
економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської
міської  державної  адміністрації)"; слова "Головне фінансове
управління Київської міської державної адміністрації" замінити
словами "Головне фінансове управління виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)"; слова "районна у
м. Києві державна адміністрація" замінити словами "виконавчий
орган районної у м. Києві ради (районна у м. Києві державна
адміністрація)".
 
   1.2. Пункт 2.2 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) викласти
в такій редакції:
   "2.2. Гласність  у роботі Київради забезпечується шляхом
відкритості пленарних засідань Київради,  засідань  президії,
постійних комісій, а також шляхом розповсюдження інформації про
діяльність Київради, її органів та посадових осіб, інформації про
прийняті ними нормативні та інші акти через засоби масової
інформації.
   Відкритість пленарних засідань Київради забезпечується шляхом
їх трансляції в спеціально відведені приміщення  у  будинку
Київради, шляхом надання акредитованим при Київраді представникам
засобів масової інформації можливості бути присутніми під час
пленарних засідань  Київради,  вести  фотозйомку,  аудіо-  та
відеозапис пленарних засідань.
   За рішенням Київради її пленарні засідання, а також засідання
її органів можуть транслюватись по телебаченню, радіо, а у
виняткових випадках через гучномовці за межі будинку Київради.
   За рішенням Київради її пленарні засідання можуть проводитись
у закритому режимі".
 
   1.3. Пункт 2.3 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) викласти
в такій редакції:
   "2.3. Усі  рішення  Київради  розміщуються на офіційному
WEB-порталі Київської міської влади протягом 30 днів з моменту їх
прийняття.
   Офіційне оприлюднення рішень Київради та висвітлення  її
діяльності  через  засоби масової інформації покладається на
секретаріат Київради".
 
   1.4. Пункт 2.4 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) викласти
в такій редакції:
   "2.4. Акредитація представників засобів масової інформації
при Київраді, організація висвітлення діяльності Київради, її
органів та посадових осіб покладається на секретаріат Київради.
   Порядок акредитації представників засобів масової інформації
при Київраді, а також порядок висвітлення діяльності Київради, її
органів та посадових осіб затверджуються рішенням Київради.
   Акредитованим при Київраді представникам засобів  масової
інформації  надається  сприяння у виконанні ними професійної
діяльності, забезпечується можливість ознайомитися з необхідними
інформаційними матеріалами та бути присутніми під час пленарних
засідань Київради та засідань її органів.
   У разі, порушення акредитованим при Київраді представником
засобу масової інформації законодавства в інформаційній сфері,
порядку висвітлення діяльності Київради, її органів та посадових
осіб його може бути позбавлено акредитації в  установленому
порядку.
   Дозвіл на перебування в сесійній залі під час пленарного
засідання  Київради  особам,  які не є депутатами Київради,
працівниками  секретаріату  Київради  або  акредитованими  у
встановленому порядку при Київраді представниками засобів масової
інформації, надається заступником секретаря Київради".
 
   1.5. Пункт 3.2 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) викласти
в такій редакції:
   "3.2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на
Київського міського голову, заступника міського голови - секретаря
Київради.
   Під час пленарного засідання Київради контроль за дотриманням
Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні".
 
   1.6. Пункт 6.3 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) викласти
в такій редакції:
   "6.3. Всі депутатські запити,  оголошені  на  пленарному
засіданні  Київради,  реєструються та зберігаються у відділі
забезпечення  діяльності  постійних  комісій  Київради  та
інформаційно-аналітичної роботи секретаріату Київради з позначкою
про дату оголошення та результати їх голосування".
 
   1.7. Пункт 16.3 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) викласти
в такій редакції:
   "16.3. У випадку невиконання  депутатом  Київради  своїх
обов'язків щодо роботи в постійній комісії Київради, визначених
Положенням про постійну комісію Київради, та відсутності його
більш ніж на половині із проведених комісією протягом року
засідань голова відповідної комісії Київради, депутати відповідної
комісії Київради вносять на розгляд комісії питання про можливість
подальшого перебування депутата Київради у її складі. У випадку
прийняття комісією Київради рішення про неможливість перебування
депутата у складі комісії голова комісії подає відповідний проект
рішення на розгляд Київради".
 
   1.8. Пункт 17.3 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) викласти
в такій редакції:
   "17.3. Положення про Головні управління, управління, відділи
та інші структурні підрозділи  виконавчого  органу  Київради
(Київської  міської  державної  адміністрації)  затверджуються
Київрадою за поданням виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)".
 
   1.9. Пункт 19.6 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) викласти
в такій редакції:
   "19.6. У разі, якщо Київський міський голова або заступник
міського голови - секретар Київради у двотижневий термін не
скликають сесії на вимогу однієї третини депутатів від загального
складу Київської міської ради, сесія може бути скликана депутатами
Київської міської ради, які становлять не менше як одну третину
складу Київради, або постійною комісією Київради".
 
   1.10. Пункт 19.8 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "19.8. Засідання постійної комісії Київради скликається її
головою, а у разі неможливості виконувати ним свої повноваження -
його заступником або секретарем постійної комісії Київради. Голова
комісії  персонально  відповідає  за запрошення на засідання
постійної комісії Київради всіх її членів.
   Постійна комісія  Київради  також може бути скликана за
пропозицією (вимогою) 1/3 частини членів постійної комісії".
 
   1.11. Пункт 20.1 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "20.1. Суб'єктами  подання  проектів  рішень  виступають
Київський міський голова, заступник міського голови - секретар
Київради, постійні комісії Київради,  депутати  Київради  та
виконавчий  орган  Київради  (Київська  міська  державна
адміністрація), загальні збори громадян в порядку, визначеному
законодавством та Статутом територіальної громади м. Києва".
 
   1.12. Пункт  20.3  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "20.3. Проект рішення має містити:
   - назву документа;
   - преамбулу  з  посиланням на відповідні законодавчі та
нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та
підпунктів;
   - додатки (якщо вони є);
   - назву суб'єкта подання, його підпис.
   Якщо суб'єктом подання є виконавчий орган Київради (Київська
міська  державна  адміністрація), то проект рішення Київради
підписує Київський міський голова, який очолює виконавчий орган
Київради  (Київську міську державну адміністрацію), або його
заступники відповідно до розподілу функціональних обов'язків;
   - супровідну записку з обґрунтуванням необхідності прийняття
рішення;
   - у випадку внесення проекту рішення Київради, що передбачає
матеріальні чи інші витрати міського бюджету, мають додаватись
фінансово-економічне  обґрунтування та пропозиції щодо джерел
покриття цих витрат;
   - службову адресу та контактні телефони розробників проекту
рішення та осіб, відповідальних за його супроводження.
   До матеріалів проекту рішення Київради, яким вносяться зміни
та доповнення до  чинного  рішення  Київради,  додається  в
обов'язковому порядку копія чинного рішення Київради.
   При підготовці  проекту  регуляторного  акта  у  сфері
господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного
впливу до оприлюднення проекту регуляторного акта  з  метою
одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх після
опублікування проекту вирішує питання про їх урахування, виходячи
при цьому з вимог статей 8, 9 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ).
   Проект рішення нормативно-правового характеру Київради має
містити  пункт про оприлюднення та про термін набрання ним
чинності".
 
   1.13. Пункт 20.5 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "20.5. За наявності письмових зауважень до проектів рішень
Київради (юридичних служб, постійних комісій Київради, президії
Київради тощо) тексти таких зауважень обов'язково додаються до
матеріалів проектів рішень, які подаються на президію та на сесію
Київради.
   Надаються також за наявності альтернативні проекти рішень
Київради з відповідного питання або мотивований проект рішення про
відмову".
 
   1.14. Пункт  20.8  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "20.8. За результатами розгляду проекту рішення постійна
комісія Київради у разі його підтримання направляє завізований
проект рішення до управління правового забезпечення секретаріату
Київради, а у разі відхилення комісією - повертає його суб'єкту
подання, долучивши до проекту рішення витяг із протоколу засідання
постійної комісії із відповідним висновком комісії щодо проекту
рішення. Відхилення проекту рішення профільною постійною комісією
не є перешкодою для передачі цього проекту суб'єктом подання на
розгляд управління правового забезпечення секретаріату Київради з
витягом із протоколу засідання постійної комісії Київради, що
містить відповідний висновок постійної комісії, та для подальшого
винесення на розгляд Київради".
 
   1.15. Пункт 20.10 Регламенту Київради ( ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "20.10. Протягом п'яти робочих днів з дня надходження проекту
рішення Київради до управління правового забезпечення секретаріату
Київради:
   - візує проект рішення без зауважень і передає його суб'єкту
подання;
   - у разі невідповідності вимогам законодавства візує проект
рішення із зауваженнями і передає його суб'єкту подання".
 
   1.16. Пункт 20.11 Регламенту Київради ( ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "20.11. Опрацьований відповідно до вимог Регламенту Київради
проект рішення, завізований головою постійної комісії Київради та
начальником  управління  правового  забезпечення  секретаріату
Київради, не пізніше ніж за 13 днів до пленарного засідання
Київради передається постійною комісією до організаційного відділу
для візування заступником міського голови - секретарем Київради та
для формування порядку денного пленарного засідання Київради, його
розгляду на президії Київради. Не пізніше ніж у дводенний термін
після проведення засідання президії Київради проекти рішень та
матеріали  для  розгляду  на  пленарному  засіданні Київради
передаються депутатам Київради.
   Контрольний примірник  проекту порядку денного пленарного
засідання Київради та відповідні проекти рішень Київради, завірені
підписом заступника міського голови - секретаря Київради (або
уповноваженою ним особою) та печаткою секретаріату Київради,
направляються у депутатські групи і фракції".
 
   1.17. Пункт  20.12 Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "20.12. Прискорений  розгляд  проекту  рішення  Київради
допускається за дорученням Київського міського голови, заступника
міського  голови  -  секретаря  Київради  або  за письмовим
обґрунтуванням автора(-ів) проекту рішення Київради, підтриманим
Київським  міським  головою,  заступником  міського голови -
секретарем Київради.
   Київський міський  голова,  заступник  міського голови -
секретар Київради у разі їхньої згоди із зазначеним обґрунтуванням
дають відповідні доручення секретаріату Київради та профільній
постійній комісії Київради, зазначаючи термін їх виконання.
   Проект рішення  Київради має бути поданий та оформлений
відповідно до Регламенту Київради".
 
   1.18. Пункти 20.15, 20.16, 20.17, 20.18,  20.19,  20.20
статті 20 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) вилучити.
 
   1.19. Пункт  21.3  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "21.3. Президія  Київради може рекомендувати доопрацювати
певний проект рішення Київради або направити його на економічну,
юридичну чи іншу експертизу у визначену президією установу,
організацію, про що повідомляється на  пленарному  засіданні
Київради заступником міського голови - секретарем Київради або
доповідачем".
 
   1.20. Пункт 21.4 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "21.4. До моменту включення проекту рішення Київради до
порядку денного пленарного засідання Київради проект рішення може
бути відкликаний ініціатором. Проект рішення Київради, включений
до порядку денного рішенням Київради, може бути відкликаний лише
за ініціативою суб'єкта подання та за згодою Київради".
 
   1.21. Пункт 21.8 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "21.8. Проект рішення Київради, наданий депутатам  через
постійні комісії Київради пізніше ніж через один день після
засідання президії Київради, не може бути внесений до порядку
денного чергового пленарного засідання Київради".
 
   1.22. Пункт  22.3  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "22.3. У випадках, передбачених пунктом 19.6 статті 19 цього
Регламенту, пленарне засідання Київради відкриває за дорученням
групи депутатів Київради один з депутатів Київради, який входить
до її складу; веде пленарне засідання, за рішенням Київради, один
із депутатів Київради".
 
   1.23. Пункт  22.4  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "22.4. Депутат Київради зобов'язаний зареєструватись і бути
присутнім на пленарних засіданнях Київради. Про те, що депутат
Київради не може взяти участь у пленарному засіданні Київради або
може спізнитись на його відкриття, він  повинен  повідомити
Київського  міського голову або його заступника - секретаря
Київради через секретаріат Київради  до  початку  пленарного
засідання  Київради,  вказавши причини. Про намір достроково
залишити пленарне засідання депутат Київради зобов'язаний письмово
поінформувати головуючого на пленарному засіданні Київради".
 
   1.24. Пункт  22.5  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "22.5. За пропозицією головуючого або депутата Київради,
підтриманою не менш як однією третиною депутатів Київради, під час
засідання може проводитися поіменна реєстрація за процедурою
поіменного голосування".
 
   1.25. Пункт 22.8 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "22.8. При виникненні у будь-якого депутата Київради сумнівів
щодо дотримання вимог Регламенту при прийнятті конкретного рішення
він може поставити перед головуючим  питання  про  поіменну
реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні Київради.
   Якщо цю пропозицію підтримує не менше 30 депутатів Київради,
головуючий встановлює наявність особистої присутності депутатів на
пленарному засіданні Київради".
 
   1.26. Пункт 22.9 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "22.9. Рішення Київради, при прийнятті якого не дотримано
вимог  особистого  голосування депутатів Київради, вважається
нечинним з моменту  встановлення  факту  зарахування  голосу
відсутнього на пленарному засіданні депутата(-ів) Київради при
голосуванні за це рішення Київради. По цьому рішенню проводиться
переголосування".
 
   1.27. Пункт  23.1  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "23.1. Пленарне засідання Київради починається з повідомлення
головуючого на засіданні Київради (за інформацією системи "РАДА"
або лічильної комісії) про кількість присутніх депутатів Київради.
Головуючий на засіданні Київради має право вимагати від депутатів
пояснення причин їхнього запізнення або відсутності на попередніх
пленарних засіданнях Київради.
   Оголошення депутатських  запитів,  заяв,  оголошень  та
відповідей на депутатські запити проводить Київський міський
голова або заступник міського голови - секретар Київради".
 
   1.28. Пункт  23.3  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "23.3. У  виняткових  випадках у разі невідкладності за
пропозицією депутата Київради або головуючого на  пленарному
засіданні Київради порядок денний пленарного засідання Київради
може  бути  розширений  проектом(-ами)  рішення  Київради.
Невідкладність  прийняття  проекту рішення Київради має бути
письмово обґрунтована суб'єктом подання.
   Така пропозиція для її прийняття має набрати більше половини
голосів від загального складу депутатів Київради (46 голосів).
   Всі проекти рішень Київради, що надійшли додатково на розгляд
Київради, у випадку їх невідкладності ставляться на голосування в
порядку надходження".
 
   1.29. Пункт  23.5  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "23.5. Після  затвердження  порядку  денного  пленарного
засідання Київради до 30 хвилин відводиться для  оголошення
депутатських запитів, заяв, оголошень, відповідей на депутатські
запити (за наявності вимоги депутата - автора запиту, яка до
початку пленарного засідання має бути подана в письмовій формі
секретаріату  Київради),  прийняття  рішень  Київради  щодо
депутатських запитів".
 
   1.30. Доповнити   пункт   23.6   Регламенту  Київради
( ra_102023-02 ) новими абзацами такого змісту:
   "Для організації ходу пленарного засідання головуючий на
пленарному засіданні має право:
   1) в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних
питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань  висуваються
альтернативні  пропозиції,  його  пропозиції  ставляться  на
голосування першими;
   2) проводити  сигнальне  голосування  згідно  з п. 23.6
Регламенту;
   3) ставити запитання;
   4) звернутися до постійної комісії  Київради  з  питань
регламенту, правової політики та депутатської етики з проханням
забезпечити організацію дотримання вимог Регламенту депутатами
Київської  міської  ради, постійними комісіями, депутатськими
групами і фракціями та іншими особами, зазначеними в пункті 2.4
цього Регламенту".
 
   1.31. Доповнити Регламент Київради ( ra_102023-02 ) пунктом
23.6-1 у такій редакції:
   "23.6-1. Для визначення критеріїв організації і прогнозування
ходу пленарного засідання головуючий на засіданні на свій розсуд
може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої
пропозиції, щоб з'ясувати кількість депутатів,  які  її  не
підтримують.
   Сигнальне голосування  проводиться  без  обговорення  і
здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не
проводиться, про прийняття якогось рішення не  оголошується.
Київський міський голова, заступник міського голови - секретар
Київради в сигнальному голосуванні участі не беруть.
   Проведення сигнального голосування не виключає можливості
прийняття рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з
Регламентом".
 
   1.32. Пункт  23.7  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "23.7. Під  час засідання Київради виступи депутатів не
перериваються, не коментуються, за винятком випадків, зазначених у
цьому Регламенті.
   Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає
образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави
або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після
попередження, позбавляє промовця слова".
 
   1.33. Пункт  23.9  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "23.9. Головуючий  надає  слово  депутатам,  які бажають
виступити з місця, за умови запису депутата в чергу на виступ,
який здійснюється натисканням кнопки "Слово з місця" на пульті
системи "РАДА". До того моменту, як на табло оголошень висвітиться
напис про надання слова, депутат може відмовитись від виступу,
натиснувши кнопку "Відмова".
   Список депутатів Київради, які бажають виступити з місця,
обов'язково висвічується на табло оголошень системи "РАДА".
 
   1.34. Пункт 23.10 Регламенту Київради ( ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "23.10. Київрада проводить свої пленарні  засідання,  як
правило, у вівторок або четвер з 10.00 до 18.00 години.
   За рішенням Київради одне із пленарних засідань Київради або
його частина може бути присвячена заслуховуванню звітів постійних
комісій  Київради,  керівників  виконавчого  органу  Київради
(Київської міської державної адміністрації) та посадових осіб,
яких вона призначає або затверджує.
   На пленарному засіданні Київради підлягають обов'язковому
розгляду пропозиції, що вносяться за результатами громадських
слухань,  порядок  організації  яких  визначається  Статутом
територіальної громади м. Києва.
   Після кожних 1,5 години роботи пленарного засідання Київради
може оголошуватися перерва у засіданні, а за необхідності - обідня
перерва. Київрада може встановити інший порядок роботи пленарного
засідання Київради".
 
   1.35. Пункт 23.11 Регламенту Київради ( ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "23.11. У будь-який час депутат Київради може звернутися з
однією із нижченаведених пропозицій щодо порядку роботи пленарного
засідання Київради:
   - про перерву у пленарному засіданні Київради, перенесення чи
відміну пленарного засідання Київради;
   - про перехід до розгляду наступного питання порядку денного;
   - про завершення обговорення питання порядку денного;
   - про  послідовність  розгляду  внесених проектів рішень
Київради до порядку денного пленарного засідання Київради;
   - про  повторне  винесення  проекту  рішення  Київради
затвердженого порядку денного на розгляд  постійної  комісії
Київради або виконавчого органу Київради;
   - іншими пропозиціями".
 
   1.36. Пункт 24.1 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "24.1. Голосування  на  пленарному  засіданні  Київради
проводиться за допомогою системи "РАДА" в таких режимах:
   - поіменне голосування, коли системою проводиться фіксація
результатів голосування кожного депутата Київради;
   - таємне голосування (картки вставлені в пульти боком для
таємного голосування), коли система підраховує тільки загальний
результат голосування і не має змоги ідентифікувати голос кожного
депутата Київради.
   Голосування без застосування системи  "РАДА"  проводиться
шляхом підняття (не підняття) депутатами руки.
   Кількість голосів "ЗА", "ПРОТИ", "УТРИМУЮСЬ" підраховує та
оголошує головуючий або обрана депутатами лічильна комісія.
   Голосування на пленарних засіданнях Київради без застосування
системи "РАДА" проводиться:
   - відкрите - шляхом підняття (не підняття) депутатами руки;
   - поіменне - шляхом опитування;
   - таємне - шляхом подачі бюлетенів".
 
   1.37. Пункт 24.4 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "24.4. В особливих випадках за окремим рішенням Київради
таємне голосування може здійснюватись за допомогою бюлетенів для
таємного голосування за процедурою, визначеною рішенням Київради.
Бюлетень  для таємного голосування виготовляється за формою,
затвердженою лічильною комісією".
 
   1.38. Пункт 25.6 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти в такій редакції:
   "25.6. Рішення Київради вважається  прийнятим,  якщо  на
пленарному засіданні за нього проголосували більше половини від
загального  складу  депутатів  Київради  (46  голосів).  При
встановленні результатів голосування до загального складу Київради
включається Київський міський голова, якщо він бере участь у
пленарному засіданні Київради, і враховується його голос".
 
   1.39. Пункт  25.7  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "25.7. Якщо при проведенні голосування з певного питання
порядку денного рішення Київради не прийнято, повторне голосування
з цього питання можливе не більше одного разу за підтримки не
менше як 30 депутатами Київради.
   Якщо проект рішення Київради не прийнятий і після повторного
голосування, то розгляд його переноситься на наступне пленарне
засідання сесії Київради".
 
   1.40. Пункт  25.8  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти в такій редакції:
   "25.8. Рішення з процедурних питань приймається більшістю
голосів депутатів Київради, присутніх на засіданні Київради.
   Процедурним вважається питання регулювання роботи пленарного
засідання сесії Київради.
   Київрада не приймає з процедурного питання окремого рішення
як документа".
 
   1.41. Статтю 26 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) викласти
в такій редакції:
   "Стаття 26. Дисципліна та етика в діяльності Київради
 
   26.1. Присутні на пленарних засіданнях Київради не повинні
вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова,
закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий  на
засіданні  Київради  має  право  попереджати  промовця  про
неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його
виступ, а у випадку повторного порушення - позбавити особу права
виступу на цьому засіданні Київради.
   Якщо головуючий на пленарному засіданні Київради звертається
до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ; у
випадку невиконання цієї вимоги головуючий на засіданні Київради
може припинити його виступ.
 
   26.2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу,
або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих
підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному
засіданні Київради після двох попереджень позбавляє його слова. Та
частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його
слова, не включається до стенограми пленарного засідання Київради.
 
   26.3. Під час пленарного засідання Київради депутати повинні
утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню
виступу  (вигуки,  оплески,  вставання  тощо). Головуючий на
пленарному засіданні Київради подовжує час для виступу промовця на
термін, на який його виступ було перервано.
 
   26.4. Якщо  депутат  своєю поведінкою заважає проведенню
пленарного засідання Київради, головуючий на засіданні Київради
попереджає  його  персонально  і закликає до порядку. Після
повторного попередження головуючий  може  припинити  пленарне
засідання на певний час або поставити на розгляд Київради питання
про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні Київради.
   У разі невиконання депутатом Київради своїх обов'язків у
Київраді та її органах, систематичного порушення ним встановленого
порядку їх роботи Київська міська рада за попередніми висновками
відповідної профільної комісії може прийняти рішення про часткове
або  повне  позбавлення  його  на  певний період щомісячних
компенсаційних виплат як депутату Київради, про повідомлення
виборців щодо неналежного ставлення депутата до виконання своїх
обов'язків або про призначення голосування щодо  відкликання
депутата Київради".
 
   1.42. Статтю 27 Регламенту Київради ( ra_102023-02 ) викласти
в такій редакції:
       "Стаття 27. Оформлення рішень Київради.
    Протокол та стенограма пленарного засідання Київради
 
   27.1. Після прийняття рішення Київрадою відповідна постійна
комісія Київради у десятиденний термін після пленарного засідання
сесії Київради опрацьовує рішення відповідно до зауважень та змін,
які були прийнятті на пленарному засіданні сесії Київради та
зафіксовані у стенограмі, і подає їх до відділу організаційної
роботи  секретаріату  Київради для підпису Київським міським
головою.
   Рішення Київради  для  підпису Київським міським головою
готується на відповідному бланку Київради і подається до відділу
організаційної роботи секретаріату Київради.
   На зворотному боці останньої сторінки  рішення  Київради
друкуються дані про візування рішення Київради, а саме: посада,
прізвище та ініціали керівника, який завізував рішення Київради.
   Рішення Київради візують:
   - заступник міського голови - секретар Київради;
   - заступник секретаря Київради;
   - голова та секретар відповідної постійної комісії Київради;
   - завідувач  відділу  організаційної  роботи секретаріату
Київради;
   - начальник управління правового забезпечення секретаріату
Київради.
   Завідувач відділу організаційної роботи секретаріату Київради
не пізніше як через 14 днів після проведення пленарного засідання
сесії Київради передає рішення Київради, оформлені та завізовані
заступником міського голови - секретарем Київради, головами та
секретарями відповідних постійних комісій Київради, начальником
управління правового забезпечення секретаріату Київради, на підпис
Київському міському голові.
   Заступник міського голови - секретар Київради візує рішення
Київради та підписує додатки до нього.
 
   27.2. Після  пленарного  засідання сесії Київради відділ
організаційної роботи  в  триденний  термін  готує  протокол
голосування  на  пленарному  засіданні та довідку заступнику
секретаря Київради про кількість прийнятих рішень і про постійні
комісії Київради чи посадові особи, які погоджували або вносили
рішення. А в семиденний термін - протокол та стенограму пленарного
засідання сесії Київради, яку підписують головуючий на пленарному
засіданні Київради (Київський міський голова, заступник міського
голови - секретар Київради або депутат Київради - головуючий на
пленарному засіданні).
 
   27.3. Після підписання рішення Київради Київським міським
головою  завідувач відділу організаційної роботи секретаріату
Київради згідно з протоколом голосування на пленарному засіданні
Київради присвоює рішенню Київради номер та відправляє завірену
копію рішення до виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) для розсилки.
 
   27.4. Оригінали рішень Київради, протоколи голосувань на
пленарних засіданнях, протоколи, фонограми та стенограми пленарних
засідань сесій Київради, протоколи засідань президії Київради
зберігаються у  відділі  організаційної  роботи  секретаріату
Київради.
 
   27.5. Протокол і стенограма пленарного засідання Київради є
офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і
прийняття рішення Київрадою. Ці документи надаються депутатам
Київради відділом організаційної роботи секретаріату Київради за
їх письмовим зверненням.
   Протокол і  стенограма  пленарного  засідання  Київради,
результати всіх голосувань, в тому числі поіменних, розміщуються
на офіційному сайті Київради не пізніше як через 14 днів після
засідання сесії Київради.
 
   27.6. Засідання   Київради   протоколюються   відділом
організаційної  роботи  секретаріату  Київради.  У  протоколі
фіксуються:
   1) день, місце, початок і час закінчення засідання Київради,
тривалість перерви;
   2) прізвище та ім'я головуючого на засіданні Київради та
прізвища  й  імена присутніх депутатів (список присутніх на
пленарному засіданні сесії Київради депутатів оформляється як
додаток до протоколу);
   3) прізвища та імена відсутніх  депутатів  Київради  із
зазначенням причини, з якої вони відсутні;
   4) прізвища та імена присутніх  на  засіданні  Київради
представників виконавчих органів або інших посадових осіб, якщо
вони зобов'язані взяти в ньому участь;
   5) питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді
окремого рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та
спосіб їх вирішення;
   6) назви і редакції документів, розповсюджених  відділом
організаційної  роботи  секретаріату Київради серед депутатів
Київради на засіданні Київради;
   7) перелік  рішень та результати виборів посадових осіб
Київради;
   8) зміни та доповнення до проектів рішень Київради (у вигляді
додатків до протоколу), які враховуються при голосуванні;
   9) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до
протоколу (як додатки до протоколу);
   10) ухвали щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до
кого вони були вжиті;
   11) запити та запитання депутатів Київради та відповіді на
них (як додатки до протоколу);
   12) повідомлення (як додатки до протоколу);
   13) повні результати голосування з прийнятих рішень Київради,
в тому числі поіменних голосувань (як додатки до протоколу).
 
   27.7. Фонограма пленарного засідання Київради записується
системою "РАДА" та зберігається у відділі організаційної роботи
секретаріату Київради протягом всього терміну повноважень Київради
і в семиденний термін із дня закінчення пленарного засідання
Київради оформляється стенограмою, яка має повністю і точно
відображати хід обговорень та містити інформацію про день, місце і
час проведення засідання, порядок денний засідання Київради,
прізвище головуючого на засіданні.
   Кожен аркуш стенограми підписує із зазначенням прізвища і
дати особа, яка відповідає за її оформлення, а саму стенограму
підписує заступник міського голови - секретар Київради. Крім того,
дві друковані копії результатів поіменного голосування, якщо таке
відбувалось на пленарному засіданні Київради, передаються до
відділу організаційної роботи секретаріату Київради".
 
   1.43. Пункт 28.1 Регламенту Київради (  ra_102023-02  )
викласти у такій редакції:
   "28.1. Рішення Київради у п'ятиденний термін з моменту його
прийняття може бути зупинене Київським міським головою і внесене
на повторний розгляд Київради із  обґрунтуванням  зауважень.
Київрада зобов'язана на черговому пленарному засіданні повторно
розглянути рішення.
   Якщо рішення Київради у п'ятиденний термін з моменту його
прийняття не зупинено Київським міським головою, то Київський
міський голова підписує його у встановлений Регламентом Київради
термін.
   Якщо Київрада відхилила зауваження Київського міського голови
і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів
Київради від загального складу Київради, воно набирає чинності".
 
   1.44. Пункт  28.2  Регламенту Київради ( ra_102023-02 )
викласти у такій редакції:
   "28.2. Рішення  Київради  нормативно-правового  характеру
набирають чинності з дня їх офіційного  оприлюднення,  якщо
Київрадою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у
дію.
   Рішення Київради не нормативно-правового характеру набирають
чинності з моменту їх підписання Київським міським головою.
   Рішення Київради    нормативно-правового    характеру
оприлюднюються не пізніше 30 днів з моменту їх прийняття.
   Офіційне оприлюднення рішень Київради нормативно-правового
характеру здійснюється шляхом опублікування у газеті Київської
міської ради "Хрещатик".
   Офіційне оприлюднення  рішень  Київради  покладається  на
секретаріат Київради.
   Контроль за  офіційним  оприлюдненням  рішень  Київради
покладається на заступника міського голови - секретаря Київради.
   На першому пленарному засіданні чергової сесії  Київради
заступник міського голови - секретар Київради інформує депутатів
Київради про офіційне оприлюднення рішень Київради, які були
прийняті протягом періоду роботи попередньої сесії Київради".
 
   2. Перейменувати постійну комісію Київради з питань правової
політики та депутатської етики у постійну комісію Київради з
питань регламенту, правової політики та депутатської етики.
 
   3. Внести  до  рішення  Київради  від  25.04.02  N 8/8
( ra0008023-02 ) "Про перелік та напрямки роботи постійних комісій
Київради" такі зміни:
   - позицію 4 пункту 1 викласти у такій редакції: "постійна
комісія  Київради з питань регламенту, правової політики та
депутатської етики".
 
   4. Постійній комісії Київради з питань регламенту, правової
політики  та депутатської етики подати на розгляд чергового
пленарного засідання Київради відповідні зміни та доповнення до
рішення Київради від 27.03.03 N 325/485 ( ra0325023-03 ) "Про
затвердження Положення про постійні комісії Київради".
 
   5. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації) привести  свої  нормативно-правові  акти  у
відповідність до цього рішення.
 
   6. Це рішення набирає чинності з дня відкриття IX сесії
Київської міської ради IV скликання.
 
   7. Головному управлінню з питань взаємодії з засобами масової
інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради
(Київської  міської  державної адміністрації) опублікувати це
рішення Київради в газеті "Хрещатик".
 
   8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань самоврядування та інформаційної політики
та на постійну комісію Київради з питань регламенту, правової
політики та депутатської етики.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
 "Хрещатик", N 6, 18.01.2005

<< Главная страницаУкраина онлайн