Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Положення про Постійно діючий Третейський суд при Асоціації "Перша фондова торговельна система"

Асоціація "Перша фондова торговельна система"

Положення № 4 від 23.12.2004

<< Главная страница

     АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Ради Асоціації
                   "ПФТС"
                   23.12.2004 N 4
 
                   Президент
                   ___________ І.О.Заря
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Постійно діючий Третейський суд
    при Асоціації "Перша фондова торговельна система"
 
 
   1. Статус Третейського суду
 
   1.1. Постійно діючий Третейський суд при Асоціації "Перша
фондова торговельна система" (далі за текстом "Третейський суд" та
"Третейський суд ПФТС") створюється і діє на підставі Закону
України "Про третейські суди" ( 1701-15 ), як постійно діючий
Третейський суд. Третейський суд ПФТС не є юридичною особою.
 
   1.2. Постійно діючий Третейський суд при Асоціації "Перша
фондова торговельна система" створюється і діє при Асоціації
"Перша фондова торговельна система" (далі за текстом "Асоціація
ПФТС" та "ПФТС").
 
   1.3. Найменування:
   Українською мовою: "Постійно діючий Третейський суд  при
Асоціації "Перша фондова торговельна система"
   Скорочене найменування: "Третейський суд ПФТС".
   Англійською мовою: "PFTS Arbitration Court".
 
   1.4. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31.
 
   1.5. Засновником Третейського суду є Асоціація "Перша фондова
торговельна система", код ЄДРПОУ 24258921.
 
   2. Завдання Третейського суду
 
   2.1. Третейський суд створюється з метою вирішення спорів, що
виникають із цивільних та господарських правовідносин, захисту
майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів
фізичних та юридичних осіб.
 
   3. Третейські судді ПФТС. Організаційна структура
 
   3.1. Формування складу Третейського суду здійснюється з осіб,
що є третейськими суддями ПФТС.
 
   3.2. Судді Третейського суду ПФТС обираються Радою ПФТС
терміном на два роки.
 
   3.3. Третейським суддею ПФТС може бути обрана особа, що має
належну освіту, володіє знанням та досвідом, необхідними для
розгляду третейських спорів, і відповідає встановленим законом
вимогам до третейських суддів.
 
   3.4. Кандидатури третейських суддів вносяться до Ради ПФТС
Головою    Ради,    Президентом   Асоціації,   Головою
Арбітражно-дисциплінарного комітету, членами ПФТС, кандидатами
самостійно. Пропозиції стосовно кандидатур в письмовому вигляді
надаються Арбітражному секретарю ПФТС і повинні містити такі
відомості про кандидата:
   - повні прізвище, ім'я та по батькові;
   - дата народження;
   - місце постійного проживання;
   - громадянство;
   - освіта та отримана спеціальність;
   - останнє місце роботи та перелік підприємств, організацій,
установ, в яких кандидат прямо чи опосередковано має фінансові,
майнові та інші інтереси, що можуть впливати на неупередженість
судді;
   - дані про практичний досвід роботи, загальний трудовий стаж,
стаж роботи за спеціальністю;
   - дані про притягнення до кримінальної відповідальності;
   - письмову згода кандидата про включення його до Списку
арбітрів та про обов'язковість участі в роботі Третейського суду
згідно цього Положення та Регламенту Третейського суду ПФТС.
 
   3.5. Рада ПФТС має право прийняти рішення про дострокове
припинення статусу третейського судді ПФТС.
 
   3.6. Рада ПФТС зобов'язана розглянути питання про дострокове
припинення статусу третейського судді ПФТС у випадку одержання
відомостей про:
   - несумлінне виконання третейським суддею своїх обов'язків,
включаючи неодноразову відмову без поважних причин від виконання
обов'язків третейського судді;
   - зміну репутації особи, пов'язану з порушенням ним вимог
Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ), цього Положення,
Регламенту Третейського суду ПФТС, правил та положень ПФТС, правил
та звичаїв ділового обігу.
 
   3.7. Особа позбавляється статусу третейського судді ПФТС
також:
   - у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду
щодо нього;
   - у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання
його обмежено дієздатним чи недієздатним;
   - у разі його смерті, визнання його безвісно відсутнім або
оголошення померлим рішенням суду, що набрало законної сили.
 
   3.8. Третейський суд ПФТС очолює голова Третейського суду,
який обирається Радою ПФТС із складу третейських суддів ПФТС
строком  на  1 рік. У відсутність голови його повноваження
здійснюються заступником голови Третейського суду, який обирається
Радою ПФТС із складу третейських суддів ПФТС строком на 1 рік.
 
   3.9. Голова Третейського суду ПФТС:
   - скликає збори третейських суддів ПФТС та виконує функції
головуючого на зборах;
   - підписує рішення зборів третейських суддів ПФТС та інші
документи, прийняті зборами;
   - приймає заяви про відвід суддів, передає їх на розгляд
складу Третейського суду, бере участь в розгляді питання про
відвід третейського судді;
   - вирішує питання про прийняття заяви про відвід третейського
судді у випадку пропущення строку, встановленого для її подання;
   - здійснює інші повноваження, встановлені законом.
 
   3.10. Організаційне забезпечення діяльності Третейського суду
здійснюється Секретарем Третейського суду (далі  "Арбітражний
секретар"), який призначається Радою ПФТС з числа працівників ПФТС
строком на 2 роки.
 
   3.11. Арбітражний секретар у відповідності до цього Положення
та Регламенту Третейського суду ПФТС:
   - організовує діловодство в Третейському суді,  здійснює
приймання документів до Третейського суду та розсилання документів
Третейського суду, веде облік кореспонденції;
   - забезпечує інформування третейських суддів про надходження
заяв, клопотань у справах третейського розгляду, витребування
справ компетентними судами та результати розгляду справ щодо
оскарження рішень Третейського  суду  та  видачі  виконавчих
документів;
   - забезпечує інформування учасників третейського розгляду про
хід розгляду справи, час та місце розгляду, ухвали та рішення
Третейського суду;
   - розглядає позовні заяви на предмет їх відповідності вимогам
Регламенту Третейського суду та надсилає позивачу повідомлення про
необхідність усунення недоліків в позовній заяві;
   - роз'яснює сторонам процедурні питання діяльності суду;
   - здійснює ведення та зберігання судових справ Третейського
суду;
   - надає судові справи на запит компетентних судів;
   - здійснює облік витрат, пов'язаних з третейським розглядом;
   - подає Засновникові Третейського суду заяви та подання з
питань діяльності Третейського суду;
   - виконує функції секретаря в третейському розгляді;
   - здійснює підготовчу роботу при скликанні зборів третейських
суддів ПФТС;
   - здійснює інші повноваження  відповідно  до  Регламенту
Третейського суду ПФТС.
 
   4. Організація роботи Третейського суду
 
   4.1. Третейський  суд  розглядає  спори  в  складі,  що
визначається згідно Регламенту Третейського суду.
 
   4.2. Розгляд спорів здійснюється у відповідності до Закону
України  "Про  третейські  суди" ( 1701-15 ) та Регламенту
Третейського суду.
 
   4.3. Про виконання функцій третейського судді, після обрання
Радою ПФТС, ним укладається відповідна угода з Асоціацією ПФТС.
 
   4.4. Третейський  суд  розглядає справи, як правило, за
місцезнаходженням Засновника.
 
   5. Органи самоврядування третейських суддів
 
   5.1. В Третейському суді ПФТС функції органу самоврядування
третейських  суддів  здійснюють  збори  третейських  суддів
Третейського суду ПФТС.
 
   5.2. Збори  третейських  суддів  скликаються  Головою
Третейського суду ПФТС за рішенням Ради ПФТС, за ініціативою
Президента ПФТС, за ініціативою більше ніж 1/3 кількості суддів
Третейського суду ПФТС, а також за власною ініціативою для
вирішення питань, віднесених до компетенції зборів.
 
   5.3. З метою виконання покладених на них завдань органи
самоврядування третейських суддів:
   - здійснюють  визначені  законодавством  функції  органу
самоврядування третейських суддів;
   - обирають представників для участі у Всеукраїнському з'їзді
третейських суддів;
   - здійснюють  систематизацію  практики  розгляду  спорів
Третейським судом ПФТС;
   - приймають звернення до  державних  органів  з  питань
вдосконалення діяльності третейських судів;
   - виконують інші функції, визначені законом.
 
   5.4. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів
третейських суддів, присутніх на зборах.
 
   6. Припинення діяльності Третейського суду
 
   6.1. Третейський суд припиняє свою діяльність на підставі
рішення Ради ПФТС, а також в інших випадках,  передбачених
законодавством.  Рішення  компетентного  суду  про анулювання
реєстраційного свідоцтва постійно діючого Третейського суду тягне
за собою припинення його діяльності.
 
   6.2. При припиненні діяльності Третейського суду Засновник
зобов'язаний забезпечити закінчення провадження у справах, що є на
розгляді Третейського суду, та врегулювання всіх зобов'язань, що
випливають з діяльності Третейського суду.
 
   6.3. При припиненні діяльності Третейського суду Засновник
забезпечує збереження в порядку, встановленому законодавством,
документів і справ Третейського суду.
 
   7. Прикінцеві положення
 
   7.1. У випадках, що  не  врегульовані  цим  положенням,
застосовуються норми  Закону  України  "Про  третейські суди"
( 1701-15 ), інші акти чинного законодавства.
   7.2. Тлумачення  термінів  Положення  здійснюється  у
відповідності до Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ),
актів чинного законодавства, правил та положень ПФТС.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Ради Асоціації
                   "ПФТС"
                   23.12.2004 N 4
 
                   Президент
                   ___________ І.О.Заря
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
     Постійно діючого Третейського суду при Асоціації
        "Перша фондова торговельна система"
 
 
   1. Терміни та визначення
 
   1.1. Третейський суд ПФТС (Третейський суд) - Постійно діючий
Третейський суд при Асоціації "Перша фондова торговельна система".
 
   1.2. Третейський суддя ПФТС - особа, обрана третейським
суддею ПФТС відповідно до Положення про Третейський суд ПФТС.
 
   1.3. Арбітражний секретар -  особа,  обрана  на  посаду
Арбітражного секретаря відповідно до Положення про Третейський суд
ПФТС.
 
   1.4. Положення про Третейський суд ПФТС - Положення про
Постійно діючий Третейський суд при Асоціації "Перша фондова
торговельна система", затверджене Радою Асоціації "Перша фондова
торговельна система" 23.12.2004 р., Рішення N 4.
 
   1.5. Правила та положення ПФТС - Торговий кодекс ПФТС, а
також всі інші документи, затверджені органами Асоціації "ПФТС" та
ДП "Технічний центр "ПФТС".
   Інші терміни та визначення мають тлумачитися у відповідності
до Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ), актів чинного
законодавства, правил та положень ПФТС.
 
   2. Загальні положення
 
   2.1. Цей Регламент визначає порядок та правила третейського
розгляду спорів в Третейському суді ПФТС.
 
   2.2. Третейський суд ПФТС утворюється і діє на принципах:
   1) законності;
   2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки
законові;
   3) рівності  всіх  учасників третейського розгляду перед
законом і Третейським судом;
   4) змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському
суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
   5) обов'язковості для сторін рішень Третейського суду;
   6) добровільності утворення Третейського суду;
   7) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення
чи обрання у конкретній справі;
   8) арбітрування;
   9) самоврядування третейських суддів;
   10) всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів;
   11) сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на
будь-якій стадії третейського розгляду.
 
   2.3. Третейський  суд  ПФТС  вирішує  спори на підставі
Конституції  (  254к/96-ВР  )  та  законів  України,  інших
нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.
   У відповідності до чинного законодавства Третейський суд при
вирішенні  спорів керується торговими та іншими звичаями та
усталеними правилами ділової практики.
 
   2.4. Третейський суд, суддя Третейського суду не вправі
розголошувати відомості та інформацію, що стали йому відомі під
час  третейського  розгляду,  без  згоди  сторін  або  їх
правонаступників. Забороняється вимагати від третейського судді
надання документів, відомостей та інформації, якими він володіє у
зв'язку  з  третейським  розглядом  справи,  крім  випадків,
передбачених законами України.
 
   2.5. Обмін документами та письмовими матеріалами здійснюється
шляхом надіслання відповідним їх поштовим зв'язком або доставки
кур'єрською службою чи уповноваженим представником відповідної
особи.
 
   3. Статус Третейського суду
 
   3.1. Третейський суд ПФТС є постійно діючим Третейським
судом, створеним на підставі Закону України "Про третейські суди"
( 1701-15 ) згідно Рішення Ради Асоціації "ПФТС".
   Постійно діючий Третейський суд при Асоціації "Перша фондова
торговельна система" створюється і діє при Асоціації "Перша
фондова торговельна система".
 
   3.2. Третейський суд ПФТС створюється з метою вирішення
спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин,
захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних  законом
інтересів фізичних та юридичних осіб.
 
   3.3. Третейський суд ПФТС здійснює свою діяльність згідно
Положення про Третейський суд ПФТС, затвердженого Рішенням Ради
Асоціації "ПФТС".
 
   4. Компетенція Третейського суду. Третейська угода
 
   4.1. Третейський суд ПФТС розглядає будь-які справи, що
виникають із цивільних та  господарських  правовідносин,  за
винятком:
   1) справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових
актів;
   2) справ у спорах, що виникають при укладенні,  зміні,
розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із
задоволенням державних потреб;
   3) справ, пов'язаних з державною таємницею;
   4) справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин,
крім  справ  у  спорах, що виникають із шлюбних контрактів
(договорів);
   5) справ  про  відновлення платоспроможності боржника чи
визнання його банкрутом;
   6) справ, однією із сторін в яких є орган державної влади,
орган місцевого самоврядування, державна установа чи організація,
казенне підприємство;
   7) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню
виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом
України;
   8) справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом
України.
 
   4.2. Компетенція Третейського суду поширюється на спори,
вирішення яких Третейським судом ПФТС передбачено третейською
угодою сторін.
 
   4.3. Третейська угода укладається в письмовій формі у вигляді
третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді
окремої письмової угоди.
 
   4.4. Третейська угода вважається  укладеною,  якщо  вона
підписана  сторонами  чи  укладена  шляхом  обміну  листами,
повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням засобів
електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує фіксацію такої
угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із
сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не
заперечує.
 
   4.5. Сторони можуть  укладати  третейську  угоду  шляхом
включення до договору, укладеного в письмовій формі, посилання на
документ, який містить умову про третейський розгляд  спору
Третейським судом ПФТС.
 
   4.6. Недійсність окремих положень договору, контракту, що
містить третейське застереження, не тягне за собою недійсність
такого третейського застереження.
 
   4.7. Третейський  суд Третейський суд самостійно вирішує
питання про наявність або відсутність у нього компетенції для
розгляду конкретної справи.
 
   4.8. В будь-який час протягом третейського розгляду сторона
може заявляти про відсутність у Третейського суду компетенції для
розгляду даного спору. Про розгляд такої заяви Третейським судом
виноситься мотивована ухвала.
 
   4.9. Вирішення питання  про  наявність  або  відсутність
компетенції здійснюється Третейським судом відповідно до Закону
України "Про третейські суди" ( 1701-15 ).
 
   5. Склад Третейського суду. Учасники третейського розгляду
 
   5.1. Склад Третейського суду
   5.1.1. Третейський суд ПФТС розглядає спори в складі одного
або трьох третейських суддів відповідно до цього Регламенту.
Порядок набуття статусу третейського судді ПФТС та вимоги до
суддів визначаються Положенням про Третейський суд ПФТС.
   5.1.2. Усі  питання,  що виникають при розгляді справи,
вирішуються суддями більшістю голосів, а  при  одноособовому
розгляді справи - суддею. При вирішенні кожного питання жоден із
суддів не має права утримуватися від голосування. Головуючий
голосує останнім. Суддя, не згодний з рішенням більшості, може
письмово викласти окрему думку. Окрема думка приєднується до
справи, але в судовому засіданні не оголошується.
   5.1.3. Третейський суд розглядає спори в складі  одного
третейського судді в таких випадках:
   - сума позову не перевищує суми, що еквівалентна 3 тис.
доларів США за офіційним курсом НБУ на день подання позовної заяви
і сторонами не підписано угоди про розгляд справи в складі трьох
суддів;
   - відповідач повністю визнав позовні вимоги у відзиві на
позов;
   - сторони письмово погодили, що  вирішення  спору  буде
здійснюватися Третейським судом ПФТС в складі одного судді.
   5.1.4. У випадках, вказаних в п. 5.1.3, Третейський суддя для
розгляду спору призначається Арбітражним секретарем.
   5.1.5. У всіх інших випадках, крім вказаних в п. 5.1.3,
Третейський суд розглядає спір в складі трьох суддів. Персональний
склад Третейського суду визначається таким чином:
   Кожна із сторін спору (позивач та відповідач) призначає із
списку третейських суддів по одному третейському судді  для
розгляду спору. Третій суддя призначається Арбітражним секретарем
і виконує в третейському розгляді функції головуючого.
   У випадку, якщо у справі беруть участь декілька позивачів або
декілька відповідачів, вони визначають третейського суддю за
спільним погодженням.
   У випадках, коли сторона спору не призначить третейського
суддю у встановлений цим Регламентом строк, суддю призначає
Арбітражний секретар.
   5.1.6. Призначення судді, який розглядає справу одноособово,
а також призначення судді, що є головуючим в складі суду,
здійснюється з числа третейських суддів ПФТС, що мають вищу
юридичну освіту.
   5.1.7. Питання про виправлення в рішенні описок, арифметичних
помилок, інших неточностей, а також про роз'яснення рішення та
прийняття додаткового рішення вирішується Третейським судом в тому
ж складі, який постановив рішення.
   5.1.8. Повноваження  складу  Третейського  суду,  яким
вирішувався спір, припиняються після прийняття ним рішення по
конкретній справі. Повноваження Третейського суду, що розглядав
питання про виправлення в рішенні описок, арифметичних помилок,
інших неточностей, а також про роз'яснення рішення та прийняття
додаткового рішення припиняються після проведення відповідних
процесуальних дій.
   5.1.9. Повноваження третейського судді припиняються:
   - за погодженням сторін;
   - у разі відводу чи самовідводу відповідно до цього Закону;
   - у  разі  припинення  статусу третейського судді ПФТС,
відповідно до Положення про Третейський суд ПФТС.
   5.1.10. У випадку винесення на розгляд Ради ПФТС питання про
припинення статусу третейського судді ПФТС, провадження у справах,
що знаходяться в третейському розгляді за участю цього судді,
зупиняється до прийняття рішення Радою ПФТС.
   5.1.11. У випадку припинення повноважень третейського судді
його заміщення в складі Третейського суду ПФТС, що розглядає
справу,  здійснюється  особою,  яка  його  призначила  (мала
призначити), протягом семи днів після одержання нею відомостей про
припинення повноважень судді.
   5.1.12. Третейський суддя не може брати участі у розгляді
справи, а після його призначення чи обрання підлягає відводу чи
самовідводу:
   - якщо він особисто чи опосередковано заінтересований у
результаті розгляду справи;
   - якщо він є родичем однієї із сторін або інших осіб, які
беруть участь у справі, або перебуває з цими особами чи сторонами
в особливих стосунках;
   - у разі встановлення обставин, які дають підстави вважати
упередженим або необ'єктивним ставлення третейського судді до
справи, про які стало відомо після його обрання чи призначення;
   - в  інших  випадках, встановлених Законом України "Про
третейські суди" ( 1701-15 ).
   5.1.13. У  випадку  наявності  підстав  для  відводу чи
самовідводу,  Третейський  суддя  ПФТС  повинен  повідомити
Арбітражного секретаря про такі обставини негайно після одержання
повідомлення про призначення його до складу Третейського суду.
   5.1.14. Будь-яка з Сторін може звернутися із заявою про
відвід третейського судді протягом трьох днів, після того як вона
дізналася про наявність обставин, що можуть бути підставами для
відводу. У випадку прострочення вказаного терміну питання про
розгляд заяви вирішується Головою Третейського суду ПФТС.
   5.1.15. Розгляд питання про  відвід  третейського  судді
здійснюється  в  порядку,  вставленому  Законом України "Про
третейські суди" ( 1701-15 ), в складі Третейського  суду,
призначеного відповідно до цього Регламенту, за участю Голови
Третейського суду ПФТС. Рішення приймається більшістю голосів, при
цьому Третейський суддя, щодо якого заявлено відвід, права голосу
не має. Розгляд питання про відвід третейського судді, який
розглядає справу одноособово, здійснюється Головою Третейського
суду ПФТС.
 
   5.2. Учасники третейського розгляду
   5.2.1. Сторонами  в  третейському розгляді є позивач та
відповідач.
   5.2.2. Сторони в третейському розгляді мають право одержувати
в Асоціації "Перша фондова торговельна система" копії Положення та
Регламенту Третейського суду, відомості про розгляд справ за їх
участю.
   5.2.3. До участі в третейському розгляді за заявою сторони
або за ініціативою Третейського суду можуть бути залучено в якості
третіх осіб інші особи, якщо рішення Третейського суду може
вплинути на їх права та обов'язки.
   5.2.4. Позивач, відповідач та треті особи у справі мають
право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги,
одержувати копії рішень, ухвал, інших документів, що є у справі,
брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь в
їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, давати пояснення
судові, а також користуватись іншими процесуальними правами,
наданими їм законом.
   Позивач у справі також має право збільшити або зменшити
розмір позовних вимог або відмовитися від позову. Відповідач має
право визнати позов повністю або частково. Сторони, до прийняття
Третейським судом рішення у справі, можуть закінчити справу
мировою угодою.
   5.2.5. Сторони та треті особи можуть доручити ведення своїх
справ в Третейському суді представникам.  Обсяг  повноважень
представників  учасників  третейського  розгляду  визначається
довіреністю.
 
   6. Докази
 
   6.1. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких
Третейський суд встановлює наявність або відсутність обставин, що
обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що
мають значення для правильного вирішення спору.
 
   6.2. Засобами доказування в третейському розгляді можуть бути
пояснення представників сторін та інших осіб, викладені письмово
або зафіксовані Третейським судом, письмові та речові докази,
висновки експертизи, виконаної згідно ухвали Третейського суду,
відомості, зафіксовані в інших, ніж документи, матеріальних носіях
тощо.
 
   6.3. Сторони повинні надавати Третейському суду докази в
оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.
 
   6.4. Обставини  справи,  які  за  законом  повинні бути
підтверджені  певними  засобами  доказування,  не  можуть
підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування.
 
   6.5. Третейський суд має право вимагати від сторін надання
доказів, необхідних для повного, всебічного  і  об'єктивного
вирішення спору.
 
   6.6. Третейський  суд оцінює докази за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному
розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.
 
   7. Витрати, пов'язані з вирішенням спору Третейським судом
 
   7.1. До витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським
судом, належать:
   - третейський збір;
   - витрати, понесені третейськими суддями у зв'язку з участю в
третейському розгляді, в тому числі витрати, понесені третейськими
суддями на оплату проїзду до місця вирішення спору;
   - витрати,  пов'язані  з  оплатою  послуг  експертів,
перекладачів, якщо такі були запрошені чи призначені для участі в
третейському розгляді;
   - інші витрати, віднесені до таких Законом України "Про
третейські суди" ( 1701-15 ).
 
   7.2. Третейський  збір  сплачується стороною при поданні
позовної заяви (зустрічного позову відповідача).
 
   7.3. Розмір третейського збору визначається згідно з додатком
N 1 до цього Регламенту.
 
   7.4. Гонорари  третейських  судів,  витрати, пов'язані з
організаційним забезпеченням третейського розгляду, витрати на
листування третейського суду, витрати на телефонний, телеграфний,
телексний, факсимільний, електронний та інший зв'язок фінансуються
третейським судом за рахунок третейського збору.
 
   7.5. Витрати, понесені третейськими суддями у зв'язку з
участю в третейському розгляді, а саме витрати на оплату проїзду
до місця вирішення спору та проживання включаються до загального
складу витрат і розподіляються в порядку, встановленому п. 7.7.
 
   7.6. Інші витрати, пов'язані з вирішенням спору третейським
судом, несуть сторони. Третейський суд має право зобов'язати
сторони здійснити такі витрати із наступним їх розподілом згідно
п. 7.7.
 
   7.7. Розподіл  витрат,  пов'язаних  з  вирішенням  спору
третейським судом, крім оплати послуг представників  сторін,
пов'язаних із наданням правової допомоги, здійснюється третейським
судом у такому порядку:
   - при задоволенні позову витрати покладаються на відповідача;
   - при відмові в позові - на позивача;
   - при частковому задоволенні позову - на обидві сторони
пропорційно розміру задоволених вимог.
 
   7.8. Порядок розподілу витрат з оплати послуг представників
сторін, пов'язаних із наданням правової допомоги, встановлюється
Третейським судом.
 
   8. Порушення третейського розгляду
 
   8.1. Порушення провадження у справі здійснюється Третейським
судом за позовом зацікавленої сторони.
 
   8.2. До подання позовної заяви позивач зобов'язаний надіслати
її копії всім позивачам та третім особам, про залучення яких до
третейського розгляду вказано в позовній заяві. Третейський суд
може зобов'язати позивача надати (надіслати) іншим учасникам
третейського розгляду копії матеріалів, доданих до позовної заяви.
 
   8.3. Позовна заява подається стороною до Третейського суду
ПФТС за місцезнаходженням Третейського суду особисто  (через
представника) або надсилається поштою.
 
   8.4. В позовній заяві вказується:
   - назва суду - "Третейський суд ПФТС";
   - дата подання позовної заяви;
   - найменування і місцезнаходження сторін, які є юридичними
особами,  їх ідентифікаційний код та/або прізвище, ім'я, по
батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи сторін,
які є фізичними особами;
   - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний  код
представника позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище,
ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце
роботи представника, який є фізичною особою, у випадках, коли
позов подається представником;
   - зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;
   - обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх
підтверджують, розрахунок вимог;
   - посилання на наявність третейської угоди між сторонами та
докази її укладення;
   - відомості про третейського суддю ПФТС, якого призначає
позивач до складу Третейського суду;
   - перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної
заяви.
 
   8.5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:
   - сплату третейського збору
   - наявність третейської угоди;
   - обґрунтованість позовних вимог;
   - повноваження представника;
   - направлення копії позовної заяви іншим учасникам розгляду.
 
   8.6. Позовна  заява  підписується  позивачем  або  його
уповноваженим представником з посиланням на документ, що засвідчує
повноваження представника.
 
   8.7. При надходження до Третейського суду позовної заяви
Арбітражним секретарем протягом двох днів здійснюється перевірка
її відповідності вимогам пп. 8.4 - 8.6 цього Регламенту. У випадку
невідповідності  позовної  заяви  пп.  8.4 - 8.6 Регламенту
Арбітражний секретар повідомляє  про  це  позивача.  Позивач
зобов'язаний виправити вказані недоліки протягом п'яти днів після
одержання відповідного повідомлення.
 
   8.8. Про надходження позовної заяви, яка відповідає вимогам
Регламенту, а також після виправлення позивачем недоліків в
позовній заяві Арбітражний секретар повідомляє відповідача.
 
   8.9. Відповідач зобов'язаний надати до Третейського суду та
надіслати позивачу відзив на позов протягом трьох днів після
одержання повідомлення Арбітражного секретаря. У відзиві повинно
бути вказано про визнання чи заперечення проти позовних вимог,
обґрунтування заперечень із посиланням на відповідні докази, а
також  відомості  про  третейського суддю ПФТС, призначеного
відповідачем до складу Третейського суду. Відзив підписується
відповідачем або його уповноваженим представником з посиланням на
документ, що засвідчує повноваження представника.
 
   8.10. У випадку, коли відповідач не надав Третейському суду
відзив на позов, справа передається Арбітражним секретарем на
розгляд суду в складі наявних матеріалів.
 
   8.11. Відповідач вправі подати зустрічний позов для розгляду
Третейським судом, якщо такий позов є підвідомчим Третейському
суду та може бути предметом третейського розгляду відповідно до
третейської угоди. Зустрічний позов може бути подано на будь-якій
стадії третейського розгляду до прийняття рішення по справі.
 
   8.12. Третейський суд приймає зустрічний позов до спільного
розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємно пов'язані
та їх спільний розгляд є доцільним, зокрема, коли вони випливають
з одних і тих самих правовідносин або коли вимоги за ними можуть
зараховуватися.
 
   8.13. Зустрічний позов подається відповідачем у  вигляді
позовної заяви, оформленої відповідно до вимог цього Регламенту.
Розсилання копій та повідомлень щодо зустрічного позову та його
подальший розгляд здійснюється за правилами цього Регламенту,
встановленими для основного позову.
 
   8.14. Після одержання відзиву на позов, а також у випадку
ненадання відповідачем відзиву у встановлений термін, Арбітражний
секретар протягом двох днів:
   - призначає до складу Третейського суду третейського суддю
(третейських суддів) ПФТС відповідно до цього регламенту;
   - повідомляє призначених сторонами третейських суддів ПФТС
про їх призначення до складу Третейського суду;
   - надає  третейським суддям ПФТС, призначеним до складу
Третейського суду копії матеріалів, поданих  сторонами,  або
забезпечує можливість ознайомлення із судовою справою;
   - виконує інші дії, необхідні для підготовки третейського
розгляду.
 
   9. Розгляд спору Третейським судом
 
   9.1. Після закінчення підготовки до третейського розгляду
згідно п. 8.11 Третейський суд:
   - виносить ухвалу про порушення третейського розгляду;
   - розглядає заяви сторін та повідомлення суддів про відвід
третейських суддів;
   - вирішує питання про подальший розгляд справи, призначає час
та місце розгляду справи;
   - вирішує питання про залучення до третейського розгляду
третіх осіб;
   - визначає необхідні для розгляду справи додаткові докази,
зобов'язує сторони забезпечити подання доказів.
 
   9.2. Розгляд спору Третейським судом здійснюється в судових
засіданнях Третейського суду.
 
   9.3. Про час та місце проведення судового засідання сторони
повідомляються не менш ніж за 10 днів.
 
   9.4. Судові засідання Третейського суду є відкритими при
відсутності заперечень сторін.
 
   9.5. Розгляд справи має бути здійснено Третейським судом
протягом п'ятнадцяти днів після винесення ухвали про порушення
третейського розгляду. До терміну третейського розгляду за цим
пунктом не включаються строки розгляду питань про відвід суддів,
строки проведення експертизи, призначеної Третейським судом за
заявою сторони, строки, протягом яких Третейським судом оголошено
перерву в судовому засіданні або зупинено провадження у справі.
При прийнятті Третейським судом до розгляду зустрічного позову у
справі термін третейського розгляду обраховується з дня винесення
ухвали про розгляд зустрічного позову.
 
   9.6. Третейський  суд  може за заявою будь-якої сторони
розпорядитися про вжиття стороною таких забезпечувальних заходів
щодо предмета спору, які він вважає необхідними, з урахуванням
положень  цивільного  та   господарського   процесуального
законодавства. Третейський суд може витребувати від будь-якої
сторони надати належне забезпечення позову у зв'язку з такими
заходами.
 
   9.7. Порядок  проведення  засідань  Третейського  суду,
дослідження  доказів,  ведення  протоколу  та  інші  питання
третейського розгляду встановлюються Третейським судом.
 
   9.8. Вирішення спору здійснюється Третейським судом в межах
заявлених сторонами позовних вимог та на підставі наявних у справі
доказів.
 
   9.9. Усі  питання,  що  виникають  при розгляді справи,
вирішуються складом Третейського суду більшістю голосів, а при
одноособовому розгляді справи - суддею. При вирішенні кожного
питання жоден із суддів не має права утримуватися від голосування.
Головуючий голосує останнім.
 
   9.10. З питань, що виникають у процесі розгляду справи і не
стосуються суті спору, Третейський суд постановляє ухвали.
 
   9.11. Третейський суд припиняє провадження у справі якщо:
   - даний спір непідвідомчий Третейському суду;
   - є таке, що набрало законної сили, рішення судових органів з
такого спору чи ухвала суду про прийняття відмови позивача від
позову або про затвердження мирової угоди сторін;
   - припинення сторони - юридичної особи або смерті сторони -
громадянина;
   - сторонами в письмовій формі припинено дію третейської
угоди.
   Про припинення провадження у справі виноситься ухвала.
 
   9.12. Третейський  суд має право зупинити провадження у
справі:
   - у випадку розгляду Радою ПФТС питання про припинення
статусу третейського судді ПФТС щодо особи, що входить до складу
Третейського суду;
   - у разі неможливості розгляду даної справи до вирішення
пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом;
   - призначення Третейським судом експертизи;
   - для одержання доказів, необхідних для розгляду справи;
   - за спільною заявою сторін;
   - в інших випадках, коли Третейським судом буде встановлено,
що негайний розгляд справи може спричинити порушення вимог чинного
законодавства України, прав та охоронюваних законом інтересів
сторін та інших осіб.
   Третейський суд поновлює провадження у справі після усунення
обставин, що зумовили його зупинення.
   Про зупинення  провадження  у справі та його поновлення
виноситься ухвала.
 
   10. Рішення Третейського суду
 
   10.1. Прийняття рішення Третейським судом
   10.1.1. За наслідками третейського розгляду Третейським судом
приймається рішення у справі. Рішення оголошується у засіданні
Третейського суду.
   10.1.2. Третейський суд вправі оголосити лише резолютивну
частину рішення. В цьому випадку повний текст рішення видається
сторонам в термін, встановлений Третейським судом, але не пізніше
п'яти днів з дня оголошення резолютивної частини рішення. За
заявою сторони, повний текст рішення в той же термін направляється
на її поштову адресу.
   10.1.3. Рішення Третейського суду може бути оголошено у
відсутність однієї або обох сторін спору у разі, коли сторони були
належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи.
   10.1.4. У разі неявки сторони для одержання рішення в термін,
встановлений п. 9.3.2, відповідний примірник рішення зберігається
у  справах  Третейського  суду  відповідно до Положення про
Третейський суд ПФТС.
   10.1.5. Рішення Третейського суду викладається у письмовій
формі і підписується третейським  суддею,  який  одноособово
розглядав  справу, або повним складом Третейського суду, що
розглядав справу, в тому числі і третейським суддею, який має
окрему  думку.  Окрема думка третейського судді викладається
письмово та додається до рішення Третейського суду.
   10.1.6. Рішення  Третейського  суду скріплюється підписом
керівника та круглою печаткою Асоціації "Перша фондова торговельна
система".
   10.1.7. В рішенні Третейського суду зазначається:
   - назва Третейського суду;
   - дата прийняття рішення;
   - склад Третейського суду і порядок його формування;
   - місце третейського розгляду;
   - сторони, їх представники та інші учасники третейського
розгляду, що брали участь у розгляді справи Третейським судом;
   - висновок про компетенцію Третейського суду, обсяг його
повноважень за третейською угодою;
   - стислий виклад позовної заяви, відзиву на позовну заяву,
заяв, пояснень, клопотань сторін та їхніх представників, інших
учасників третейського розгляду;
   - встановлені обставини справи, підстави виникнення спору,
докази, на підставі яких прийнято рішення, зміст мирової угоди,
якщо вона укладена сторонами, мотиви, з яких Третейський суд
відхилив доводи, докази та заявлені під час третейського розгляду
клопотання сторін;
   - висновок про задоволення позову або про відмову в позові
повністю або частково по кожній із заявлених вимог;
   - норми законодавства, якими керувався Третейський суд при
прийнятті рішення;
   - строк та порядок виконання рішення;
   - порядок розподілу між сторонами витрат, пов'язаних  з
вирішенням спору Третейським судом.
 
   10.2. Третейський суд у тому ж складі, з власної ініціативи
або за заявою сторони третейського розгляду, може виправити у
рішенні описки, арифметичні помилки або будь-які інші неточності,
про що виноситься ухвала, яка є складовою частиною рішення.
 
   10.3. Протягом семи днів після одержання рішення будь-яка з
сторін має право звернутися до Третейського суду із заявою про
прийняття додаткового рішення щодо вимог, які були заявлені під
час третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні.
   Заяву про прийняття додаткового рішення має бути розглянуто
тим складом Третейського суду, який вирішував спір, протягом семи
днів після її одержання Третейським судом.
   За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення,
яке є складовою частиною рішення Третейського суду, або виноситься
мотивована ухвала про відмову у задоволенні заяви про прийняття
додаткового рішення.
 
   10.4. Протягом семи днів після одержання рішення будь-яка з
сторін має право звернутися до Третейського суду із заявою про
роз'яснення резолютивної частини рішення.
   Заяву про роз'яснення резолютивної частини рішення має бути
розглянуто тим складом Третейського суду, який вирішував спір,
протягом семи днів після її одержання Третейським судом.
   За результатами розгляду  заяви  виноситься  ухвала  про
роз'яснення  рішення, яка є складовою частиною рішення, або
мотивована ухвала про відмову у роз'ясненні рішення.
   Здійснюючи роз'яснення  резолютивної  частини  рішення,
Третейський суд не має права змінювати зміст рішення.
 
   11. Оскарження рішення Третейського суду
 
   11.1. Рішення Третейського суду є остаточним, не може бути
оскаржено, крім випадків і на підставах, прямо передбачених
Законом України "Про третейські суди" ( 1701-15 ).
 
   12. Виконання рішення Третейського суду
 
   12.1. Рішення третейського суд є обов'язковим для виконання
сторонами.  Сторони, зобов'язані добровільно виконати рішення
Третейського суду в порядку та строки, що встановлені в рішенні.
 
   12.2. Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений,
рішення підлягає негайному виконанню.
 
   12.3. Виконання рішення Третейського суду, якщо воно потребує
вчинення дій органами державної  влади,  органами  місцевого
самоврядування та їх службовими особами, здійснюється в порядку,
встановленому законодавством України, за умови видачі компетентним
судом виконавчого документа.
 
   12.4. Сторони  одержують  виконавчий документ в порядку,
встановленому Законом України "Про третейські суди" ( 1701-15 ),
інших актів чинного законодавства.
 
   12.5. Справа, що зберігається в Третейському суді, має бути
направлена до компетентного суду на його вимогу протягом п'яти
днів від дня надходження вимоги.
 
 
                   Додаток N 1
                   до Регламенту Третейського
                   суду ПФТС
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Ради Асоціації
                   "ПФТС"
                   23.12.2004 N 4
 
 
   Третейський збір в Третейському суді ПФТС сплачується в
такому розмірі:
   1) при розгляді спору третейським судом в складі трьох
суддів:
 
------------------------------------------------------------------
|У справах про стягнення коштів, |Сума третейського збору (в  |
|витребування майна, визнання   |еквіваленті доларів США за  |
|права власності, інших майнових |офіційним курсом НБУ на день |
|спорах, при сумі позову     |подання позову)        |
|(еквіваленті доларів США за   |               |
|офіційним курсом НБУ на день   |               |
|подання позову):         |               |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 3000 до 10000        |400 + 2% суми позову, що   |
|                 |перевищує 3000        |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 10000 до 50000        |600 + 1% суми позову, що   |
|                 |перевищує 10000        |
|---------------------------------+------------------------------|
|Від 50000 до 100000       |1100 + 0,5% суми позову, що  |
|                 |перевищує 50000        |
|---------------------------------+------------------------------|
|Більше 100000          |1600 + 0,2% суми позову, що  |
|                 |перевищує 100000       |
|---------------------------------+------------------------------|
|У спорах, що не підлягають оцінці|600              |
------------------------------------------------------------------
 
   2) при розгляді спору третейським судом в складі одного судді
- за спорами із сумою позову, яка не перевищує суми,  що
еквівалентна 3 тис. доларів США за офіційним курсом НБУ на день
подання позовної заяви - еквівалент 280 доларів США за офіційним
курсом НБУ, в інших спорах - 70 відсотків розміру третейського
збору, встановленого для відповідного спору, що розглядається в
складі трьох суддів.

<< Главная страницаУкраина онлайн