Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії

Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба)

Наказ № 247 від 24.12.2004

<< Главная страница

        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
         ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
 
              Н А К А З
 
            24.12.2004 N 247
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2004 р.
                   за N 1665/10264
 
 
         Про затвердження Положення про
        призначене авіапідприємство з боку
        України на експлуатацію міжнародної
             повітряної лінії
 
 
   На виконання  Указу  Президента  України  від 15.07.2004
N 803/2004 ( 803/2004 ) "Про Державну службу України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації" із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 16.08.2004 N 912/2004 ( 912/2004 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про призначене авіапідприємство з
боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії, що
додається.
 
   2. Управлінню міждержавних угод та авіаційних перевезень
(Кочубей М.В.):
 
   2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України у встановленому порядку.
 
   2.2. Довести вимоги цього Положення до відома експлуатантів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови - Павлюка Ю.С.
 
 Голова                        В.О.Максимов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державіаслужби
                   24.12.2004 N 247
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2004 р.
                   за N 1665/10264
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про призначене авіапідприємство
      з боку України на експлуатацію міжнародної
             повітряної лінії
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про призначене авіапідприємство з боку України
на експлуатацію міжнародної повітряної лінії (далі - Положення)
розроблене відповідно до Повітряного кодексу України ( 3167-12 ),
Указу Президента України від 15.07.2004 N 803/2004 ( 803/2004 ) із
змінами,  внесеними  згідно з Указом Президента України від
16.08.2004 N 912/2004 ( 912/2004 ), з метою реалізації міжурядових
угод про повітряне сполучення (повітряний транспорт) та інших
домовленостей на рівні авіаційних властей України та іноземних
держав щодо експлуатації міжнародних повітряних ліній.
 
   1.2. У Положенні нижченаведені терміни мають такі значення:
   Повітряний перевізник   України   -   авіапідприємство,
зареєстроване в Україні, яке у встановленому порядку отримало від
Державіаслужби сертифікат експлуатанта та ліцензію на надання
послуг  з  перевезення  пасажирів та/або вантажів повітряним
транспортом і відповідає вимогам щодо переважного володіння та
фактичного контролю.
 
   Переважне володіння  -  це  належність більше 50% акцій
(корпоративних прав) в статутному капіталі перевізника юридичним
особам, створеним та зареєстрованим за законодавством України,
та/або громадянам України.
 
   Фактичний контроль - це належність більшості керівного складу
перевізника (керівник, заступники керівника, члени виконавчого
органу) до громадян України.
 
   Міжнародний регулярний рейс - міжнародний рейс, що входить до
серії польотів, пов'язаних із суспільними перевезеннями пасажирів,
вантажу та пошти,  які  доступні  для  загального  платного
користування  та  виконуються згідно з офіційно затвердженим
розкладом руху між одними і тими самими двома чи більше пунктами,
незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів
належать і додаткові рейси цієї серії.
 
   Комерційні права - права здійснювати перевезення пасажирів,
вантажу та пошти при виконанні міжнародних регулярних рейсів, які
надаються за двосторонньою міжурядовою угодою про  повітряне
сполучення (повітряний транспорт) або за іншою домовленістю на
рівні авіаційних властей України та іноземної держави.
 
   Призначене авіапідприємство з боку України -  повітряний
перевізник України, що отримав комерційні права за призначенням
Державіаслужби.
 
   Іноземне призначене авіапідприємство - повітряний перевізник,
котрого  у  встановленому  порядку призначено для здійснення
міжнародного повітряного сполучення з боку іншої держави за
двосторонньою  міжурядовою  угодою  про  повітряне сполучення
(повітряний транспорт) або за іншою домовленістю  на  рівні
авіаційних властей України та іноземної держави, та який отримав
від Державіаслужби відповідний дозвіл на польоти.
 
   Експлуатація міжнародної  повітряної  лінії  (здійснення
міжнародного  повітряного сполучення) - виконання міжнародних
регулярних рейсів призначеним авіапідприємством з боку України
та/або іноземним призначеним авіапідприємством.
   Комерційні домовленості - угода або угоди між призначеними
авіапідприємствами  щодо  спільної  комерційної  експлуатації
міжнародної повітряної лінії.
 
   1.3. Положення  встановлює  основні  права,  обов'язки
повітряного перевізника України незалежно від форм власності,
якому надається право (призначення) на експлуатацію міжнародної
повітряної лінії, а також умови надання або скасування такого
права (призначення) Державіаслужбою.
 
    2. Порядок надання повітряним перевізникам України
       призначень на експлуатацію міжнародних
             повітряних ліній
 
   2.1. Надання  повітряному  перевізникові  України  права
(призначення)  на  експлуатацію  міжнародної повітряної лінії
здійснюється Державіаслужбою згідно з цим Положенням, положеннями
відповідної міжурядової угоди про повітряне сполучення (повітряний
транспорт) або іншої домовленості на рівні авіаційних властей.
 
   2.2. Державіаслужба   надає   авіапідприємству   право
(призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії окремо
на кожну міжнародну повітряну лінію. Призначення означає надання
такому перевізникові відповідних комерційних прав для експлуатації
повітряної лінії виключно у користування.
 
   2.3. Питання щодо надання повітряним перевізникам України
права (призначення) на експлуатацію міжнародної повітряної лінії
розглядаються Ліцензійною     комісією     Державіаслужби
(надалі - Комісія) за встановленою процедурою. Рішення Комісії
затверджується Головою Державіаслужби.
 
   2.4. Для отримання права (призначення)  на  експлуатацію
міжнародної повітряної лінії повітряний перевізник України подає
такі документи:
   заяву встановленого  Державіаслужбою  зразка  за підписом
уповноваженої особи на ім'я Голови Державіаслужби;
   бізнес-план на експлуатацію міжнародної повітряної лінії.
   Заявник відповідає за достовірність інформації, наведеної у
вищезазначених документах.
 
   2.5. Державіаслужба зобов'язана протягом тридцяти календарних
днів розглянути подані документи та прийняти рішення щодо надання
або відмови в наданні призначення.
 
   2.6. При наявності у повітряного перевізника довгострокових
стратегічних планів розвитку не менше ніж на 5 років, відповідно
до  яких  призначене авіапідприємство бере участь у значних
інвестиційних проектах  (сума  еквівалентна  не  менше  ніж
50 млн. доларів США), які направлені на реалізацію державних
програм розвитку авіаційного транспорту України, Державіаслужба на
прохання авіапідприємства надає певні гарантії (зобов'язання) щодо
права  експлуатації  міжнародної  повітряної  лінії  протягом
визначеного часу.
 
     3. Умови надання повітряним перевізникам України
       призначень на експлуатацію міжнародних
             повітряних ліній
 
   3.1. Призначення надається за таких умов:
   якщо жоден повітряний перевізник України не має призначення
на даній повітряній лінії або має призначення, але протягом
18 місяців не розпочав експлуатацію чи на 18 місяців її перервав;
або
   якщо міжурядова угода про повітряне сполучення (повітряний
транспорт) чи інші домовленості на рівні авіаційних властей
України та  іноземної  держави  передбачає(-ють)  можливість
призначення більше ніж одного авіапідприємства на повітряну лінію
і вже призначене авіапідприємство(а) не задовольняє(ють) повністю
попит на перевезення.
 
   3.2. Призначення надається на необмежений термін.
 
       4. Скасування призначень на експлуатацію
          міжнародних повітряних ліній
 
   4.1. Призначення, надане повітряному перевізнику України на
експлуатацію міжнародної повітряної лінії, може бути скасоване
Державіаслужбою за таких умов:
   подання повітряним  перевізником  заяви  про  скасування
призначення;
   нездійснення експлуатації  повітряної  лінії  протягом 18
місяців або припинення експлуатації на 18 місяців, крім випадків,
передбачених пунктом 2.6 цього Положення;
   припинення чи  анулювання  сертифіката  експлуатанта  або
анулювання Ліцензії.
 
           5. Права та обов'язки
 
   5.1. Призначене авіапідприємство має право:
   користуватися комерційними правами, передбаченими відповідною
міжурядовою угодою про повітряне сполучення;
   експлуатувати міжнародну  повітряну  лінію  згідно  з
комерційними домовленостями з іншим призначеним авіапідприємством
чи авіапідприємствами;
   рівно та вільно конкурувати при експлуатації міжнародної
повітряної лінії;
   подавати до Державіаслужби пропозиції щодо змін у відповідній
міжурядовій угоді про повітряне сполучення  з  метою  більш
ефективної експлуатації міжнародної повітряної лінії.
 
   5.2. Призначене авіапідприємство зобов'язане:
   дотримуватися чинного законодавства України;
   дотримуватися чинного законодавства країни, до якої отримано
право (призначення) на здійснення міжнародних регулярних рейсів;
   виконувати положення  відповідної  міжурядової  угоди про
повітряне сполучення;
   погоджувати з  Державіаслужбою  комерційні  домовленості,
досягнуті  з  іншими  авіапідприємствами,  щодо  експлуатації
міжнародної повітряної лінії;
   забезпечувати високий рівень безпеки польотів, авіаційної та
екологічної безпеки та обслуговування пасажирів;
   мати власні дійсні  документи  (сертифікат  експлуатанта,
ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним
транспортом, посвідчення про придатність до польотів повітряних
суден, поліси з обов'язкового авіаційного страхування, перевізну
документацію, трилітерний код ІКАО, дволітерний код ІАТА та
трьохцифровий код перевізної документації ІАТА);
   надавати статистичну звітність щодо здійснення авіаційних
перевезень за запитами Державіаслужби.
 
            6. Нагляд і контроль
 
   6.1. Нагляд  і  контроль  за  виконанням  призначеним
авіапідприємством вимог чинного законодавства, Ліцензійних умов
провадження  господарської  діяльності  з  надання  послуг з
перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом та цього
Положення здійснює Державіаслужба.
 
   6.2. Якщо Державіаслужбою були виявлені порушення призначеним
авіапідприємством Ліцензійних умов  провадження  господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
повітряним транспортом і, зокрема, цього Положення, то вона
приймає рішення про встановлення терміну для усунення такого
порушення  з  наданням  повітряному  перевізникові  України
відповідного  розпорядження.  У  разі  неусунення порушень у
встановлений розпорядженням термін Державіаслужба складає акт про
невиконання зазначеного розпорядження та розглядає питання щодо
анулювання ліцензії.
 
 Начальник Управління
 міждержавних угод та
 авіаційних перевезень                 М.В.Кочубей

<< Главная страницаУкраина онлайн