Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на право експлуатації міжнародної повітряної лінії

Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба)

Наказ № 248 від 24.12.2004

<< Главная страница

        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
         ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
 
              Н А К А З
 
            24.12.2004 N 248
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2004 р.
                   за N 1666/10265
 
 
          Про затвердження Положення
         про порядок проведення конкурсу
        на право експлуатації міжнародної
             повітряної лінії
 
 
   На виконання Указу Президента України від 15.07.2004 N 803
( 803/2004 )  "Про Державну службу  України  з  нагляду  за
забезпеченням безпеки авіації" із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 16.08.2004 N 912 ( 912/2004 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на
право експлуатації міжнародної повітряної лінії, що додається.
 
   2. Управлінню міждержавних угод та авіаційних перевезень
(Кочубей М.В.):
 
   2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України у встановленому порядку.
 
   2.2. Довести вимоги цього Положення до відома експлуатантів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Павлюка Ю.С.
 
 Голова                        В.О.Максимов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державіаслужби
                   24.12.2004 N 248
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2004 р.
                   за N 1666/10265
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок проведення конкурсу на право
      експлуатації міжнародної повітряної лінії
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про порядок проведення конкурсу на право
експлуатації міжнародної повітряної лінії (далі - Положення)
розроблене  відповідно до Повітряного кодексу України, Указу
Президента України від 15.07.2004 N 803 ( 803/2004 ) із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента України від 16.08.2004 N 912
( 912/2004 ), з метою реалізації міжурядових угод про повітряне
сполучення (повітряний транспорт) та інших домовленостей на рівні
авіаційних властей України та іноземних держав щодо експлуатації
міжнародних повітряних ліній.
 
   1.2. Положення  встановлює  порядок  та умови проведення
конкурсу між повітряними перевізниками України з метою надання
права на експлуатацію міжнародної повітряної лінії.
 
   1.3. У Положенні нижченаведені терміни мають такі значення:
   Повітряний перевізник   України   -   авіапідприємство,
зареєстроване в Україні, яке у встановленому порядку отримало від
Державіаслужби сертифікат експлуатанта та ліцензію на надання
послуг  з  перевезення  пасажирів та/або вантажів повітряним
транспортом і відповідає вимогам щодо переважного володіння та
фактичного контролю.
   Переважне володіння - це належність  більше  50%  акцій
(корпоративних прав) в статутному капіталі перевізника юридичним
особам, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства
України, та/або громадянам України.
   Фактичний контроль - це належність більшості керівного складу
перевізника (керівник, заступники керівника, члени виконавчого
органу) до громадян України.
   Заявник - повітряний перевізник України, що подав заяву для
участі у конкурсі на право експлуатації міжнародної повітряної
лінії в порядку, встановленому Положенням.
   Міжнародний регулярний рейс - міжнародний рейс, що входить до
серії польотів, пов'язаних із суспільними перевезеннями пасажирів,
вантажу та пошти,  які  доступні  для  загального  платного
користування  та  виконуються згідно з офіційно затвердженим
розкладом руху між одними і тими самими двома чи більше пунктами,
незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів
належать і додаткові рейси цієї серії.
   Комерційні права - права здійснювати перевезення пасажирів,
вантажу та пошти при виконанні міжнародних регулярних рейсів, які
надаються  за двосторонньою міжурядовою угодою про повітряне
сполучення (повітряний транспорт) або за іншою домовленістю на
рівні авіаційних властей України та іноземної держави.
   Міжнародна повітряна лінія - маршрут між пунктом в Україні та
пунктом  за  кордоном,  який експлуатується шляхом виконання
міжнародних регулярних рейсів з використанням комерційних прав.
   Призначене авіапідприємство  з боку України - повітряний
перевізник України, що отримав комерційні права за призначенням
Державіаслужби.
   Комерційні домовленості - угода або угоди між призначеними
авіапідприємствами  щодо  спільної  комерційної  експлуатації
міжнародної повітряної лінії.
 
         2. Порядок проведення конкурсу
 
   2.1. Конкурс  проводиться  з  метою  забезпечення  більш
ефективного  використання  ринку  повітряних  перевезень  при
експлуатації  міжнародної  повітряної  лінії   українським
експлуатантом, підвищення рівня його конкурентоспроможності на
ринку міжнародних перевезень.
 
   2.2. Рішення про необхідність проведення конкурсу приймається
Державіаслужбою  і  оформлюється  відповідним  наказом,  яким
затверджується конкурсна комісія (далі - Комісія).
 
   2.3. У десятиденний термін з дати видання наказу Комісія
розміщує  оголошення  про  проведення конкурсу на офіційному
веб-сайті Державіаслужби у розділі "Новини". В оголошенні повинні
бути зазначені:
   місце проведення конкурсу;
   назва міжнародної повітряної лінії, на право експлуатації
якої оголошується конкурс;
   строк подання документів на конкурс (не менше ніж 30 днів з
дня розміщення оголошення про конкурс);
   дата і час відкриття конкурсу;
   телефон для довідок з питань конкурсу;
   посилання на  документи,  відповідно до яких проводиться
конкурс;
   інша інформація у разі потреби.
 
   2.4. Зі  складу  Комісії Державіаслужба призначає голову
Комісії та відповідального секретаря. До складу Комісії не можуть
входити особи, безпосередньо зацікавлені в результатах конкурсу.
 
   2.5. Рішення приймається абсолютною більшістю голосів на
закритих засіданнях у присутності не менше ніж двох третин складу
Комісії та оформлюється у вигляді протоколу, відповідно до якого
Державіаслужба надає переможцю конкурсу право на експлуатацію
міжнародної повітряної лінії.
 
   2.6. Конкурс проводиться для кожної міжнародної повітряної
лінії окремо.
 
   2.7. Розгляд документів та прийняття рішення щодо переможця
конкурсу здійснюються протягом 30 днів з дня закінчення приймання
документів на конкурс.
 
   2.8. Для участі в конкурсі повітряний перевізник України
подає до Державіаслужби такі документи:
   заяву про участь у конкурсі;
   відомості про переважне володіння та фактичний контроль;
   розрахунковий бізнес-план  на  експлуатацію  міжнародної
повітряної лінії на період не менший 5 років;
   відомості про парк повітряних суден, що будуть виконувати
регулярні  польоти  на  міжнародній  повітряній лінії (типи,
кількість, пасажиромісткість, право  володіння,  державні  та
реєстраційні знаки);
   копію сертифіката експлуатанта;
   копію ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів,
вантажів повітряним транспортом;
   копії свідоцтв про придатність до польотів повітряних суден;
   копії полісів з обов'язкового страхування відповідальності
експлуатанта  перед  пасажирами  і третіми особами, а також
страхування екіпажів і повітряних суден, що виділяються для
експлуатації на цій міжнародній повітряній лінії. У полісах
страхування повинні вказуватися географічні обмеження польотів
повітряних суден.
 
   2.9. Протягом терміну подання документів на конкурс документи
зберігаються в опечатаному вигляді. Опрацювання  та  розгляд
документів здійснюються Комісією після закінчення терміну подання
документів на конкурс.
 
   2.10. Під час вивчення документів, поданих на  конкурс,
Комісія може проводити перевірку заявників з метою підтвердження
достовірності наданої  ними  інформації.  У  разі  виявлення
недостовірної  інформації  або  неналежним  чином  оформлених
документів Комісія може прийняти рішення про залишення заяви про
участь у конкурсі без розгляду і повідомити про це заявника.
 
   2.11. Рішення щодо переможця конкурсу приймається Комісією та
затверджується наказом по Державіаслужбі.
   У разі неприйняття Комісією рішення щодо переможця конкурсу
визначається додатковий строк і дата засідання Комісії.
 
   2.12. Рішення Комісії  Державіаслужби  є  підставою  для
призначення  переможця  конкурсу  на експлуатацію відповідної
міжнародної повітряної лінії згідно з умовами міжурядових угод про
повітряне  сполучення  (повітряний  транспорт)  або  інших
домовленостей на рівні авіаційних властей України та іноземних
держав у встановленому порядку.
 
   2.13. Інформація щодо переможця конкурсу на експлуатацію
міжнародної повітряної лінії публікується на офіційному веб-сайті
Державіаслужби у розділі "Новини" в десятиденний строк з дати
видання наказу Державіаслужби щодо переможця конкурсу про надання
йому права на експлуатацію міжнародної повітряної лінії.
 
          3. Умови проведення конкурсу
 
   Для визначення переможця конкурсу Комісія оцінює:
 
   3.1. Використання заявником наданих  прав щодо здійснення
регулярних польотів на міжнародних  повітряних  лініях,  які
розраховуються як співвідношення кількості міжнародних повітряних
ліній, що експлуатуються заявником, до  загальної  кількості
міжнародних повітряних ліній, права на експлуатацію яких надані
заявнику. Перевага надається заявникові, який має вищий процент
використання наданих прав щодо здійснення регулярних польотів на
міжнародних повітряних лініях.
 
   3.2. Розвиненість мережі авіарейсів заявника, що створюється
зручними стиковками у пункті міжнародної повітряної лінії на
території України з метою розбудови авіатранспортного  вузла
("хабу").  Перевага  віддається  заявникові, що має найбільш
розвинуту мережу міжнародних та  внутрішніх  авіарейсів,  що
стикуються до міжнародної повітряної лінії, а також планування
рейсів якого сприяє реалізації концепції розвитку центрального
вузлового аеропорту України (ДМА "Бориспіль") та інших аеропортів
України.
 
   3.3. Ефективність використання повітряних суден. Заявник,
який  має  змогу  експлуатувати  міжнародну  повітряну лінію
повітряними суднами, які внесені до сертифіката експлуатанта, має
перевагу перед заявником, який використовує повітряні судна на
інших  умовах.  При  обґрунтуванні  можливості  експлуатації
міжнародної повітряної лінії слід враховувати наявність резерву
повітряних суден з метою забезпечення регулярності виконання
рейсів.
 
   3.4. Конкурентоспроможність заявника, рівень  якої  щодо
потенційного іноземного конкурента визначається:
   можливістю конкурувати  запропонованим  парком  повітряних
суден;
   можливістю запропонувати  на міжнародній повітряній лінії
потрібну частоту і ємність та підтримувати паритет з потенційним
іноземним конкурентом;
   пропозиціями щодо  використання  комерційних  прав  при
експлуатації міжнародної повітряної лінії;
   розгалуженістю систем продажу та бронювання квитків;
   рівнем та характеристикою обслуговування пасажирів на борту;
   репутацією заявника на ринку авіаперевезень;
   рівнем регулярності польотів.
   Заявник подає інформацію стосовно його конкурентоспроможності
щодо потенційного іноземного конкурента у вигляді порівняльної
аналітичної довідки.
 
   3.5. Рівень надійності діяльності заявника, який визначається
аналізом авіаційних подій за попередні 2 роки.
 
   3.6. Рівень сервісу, який надається на борту повітряного
судна і визначається:
   кількістю класів обслуговування пасажирів;
   кроком крісел та їх габаритними розмірами, рівнем шуму в
салоні;
   наявністю відео-, аудіо- та інших систем для забезпечення
комфортності перебування пасажира;
   іншими послугами, що надаються  експлуатантом  на  борту
повітряного судна.
 
   3.7. Характеристику тарифної системи та рівень тарифів, що
пропонується, у тому числі в кожному класі  обслуговування.
Перевага віддається заявнику, який використовує більш гнучку та
ефективну тарифну систему, що дає змогу ефективно експлуатувати
міжнародну повітряну лінію в умовах конкуренції.
 
   3.8. Можливість відкриття власного представництва в пунктах
посадки на території іноземної країни з урахуванням строку його
відкриття.   Можливість   відкриття   представництва   має
підтверджуватися фінансово-економічною спроможністю заявника.
 
   3.9. Обґрунтування ефективності  експлуатації  міжнародної
повітряної лінії у бізнес-плані, що складається з маркетингових
висновків,  прогнозних  та  фінансово-економічних  показників
експлуатації міжнародної повітряної лінії з урахуванням діяльності
на ринку потенційного іноземного конкурента.
   Перевага надається заявнику, який забезпечує більш ефективні
показники і прибуткову діяльність при експлуатації міжнародної
повітряної лінії.
 
   3.10. Наявність  угод  з  іншими авіапідприємствами щодо
комерційного співробітництва, які підвищують ефективність  та
конкурентоспроможність  діяльності  заявника  на  міжнародній
повітряній лінії.
 
   3.11. Стан фінансово-економічної спроможності заявника, який
повинен засвідчуватись відповідними документами.
 
   3.12. Досвід  виконання  регулярних  польотів,  уключаючи
внутрішні перевезення.
 
   3.13. Економічно-соціальну   ефективність   експлуатації
міжнародної повітряної лінії, яка оцінюється рівнем відрахувань до
бюджетів різних рівнів, кількістю додаткових робочих  місць,
додатковими зобов'язаннями заявника щодо експлуатації соціально
необхідних (неприбуткових) повітряних ліній та інше.
 
            4. Права та обов'язки
 
   4.1. Державіаслужба повинна надати експлуатантам справедливі
та рівні можливості під час розгляду заяви. Державіаслужба має
право прийняти рішення про недопущення до конкурсу заявника,
документи якого не відповідають вимогам, установленим Положенням.
 
   4.2. Заявник зобов'язаний надавати достовірну інформацію та
документи щодо участі в конкурсі. Заявник має право отримати від
Державіаслужби інформацію щодо причин, з яких його не було
визначено переможцем конкурсу та з яких йому не було надано право
на експлуатацію міжнародної повітряної лінії.
 
 Начальник Управління
 міждержавних угод та
 авіаційних перевезень                 М.В.Кочубей

<< Главная страницаУкраина онлайн