Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Узгоджувальну комісію на ринку молока

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 479 від 27.12.2004

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            27.12.2004 N 479
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2005 р.
                   за N 29/10309
 
 
      Про Узгоджувальну комісію на ринку молока
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
            Міністерства аграрної політики 
        N 530 ( v0530555-05 ) від 30.09.2005 )
 
 
 
   Відповідно до статті 20 Закону України "Про молоко та молочні
продукти" ( 1870-15 ), з метою погодження та подання рекомендацій
щодо закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних цін на молочну
продукцію та торговельних надбавок Н А К А З У Ю :
 
   1. Утворити Узгоджувальну комісію на ринку молока (далі -
Комісія) у складі згідно з додатком.
 
   2. Затвердити Положення про Узгоджувальну комісію на ринку
молока, що додається.
 
   3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною  племінною  інспекцією (Микитюк Д.М.), Департаменту
формування і функціонування аграрного ринку (Розгон А.В.) подати в
установленому  порядку  цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції  України  та  здійснювати  організаційне
забезпечення роботи Комісії.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти заступника Міністра
аграрної політики України Мельника Ю.Ф.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України            М.І.Деркач
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                  С.М.Макацарія
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва             Ю.А.Авксентьєв
 
 Перший віце-президент
 Української академії
 аграрних наук                     В.П.Ситник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   27.12.2004 N 479
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2005 р.
                   за N 29/10309
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Узгоджувальну комісію на ринку молока
 
 
   1. Узгоджувальна комісія на ринку молока (далі - Комісія)
створюється  Міністерством аграрної політики України (далі -
Мінагрополітики  України)  з  метою  погодження  та  подання
рекомендацій щодо закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних
цін на молочну продукцію та торговельних надбавок.
 
   2. Комісія  у  своїй діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету  Міністрів  України,  нормативно-правовими  актами
Мінагрополітики   України,   цим  Положенням  та  іншими
нормативно-правовими актами.
 
   3. Комісія є колегіальним органом і складається з рівної
кількості представників від виробників молока, молочної сировини,
підприємств  або  організацій,  які  об'єднують  переробні
підприємства, а також організацій, які представляють інтереси
підприємств, що реалізують молочну продукцію.
 
   4. Персональний склад Комісії, в тому числі голова Комісії та
його заступник, затверджуються наказом Мінагрополітики України.
 
   5. Члени  Комісії  можуть  бути  відкликані  за  заявою
організації, яка запропонувала їх кандидатури.
   Замість члена Комісії, який відкликаний або вибув зі складу
Комісії з інших причин, рекомендується заміна.
 
   6. Зміни персонального складу Комісії або його керівництва
затверджуються наказом Мінагрополітики України.
 
   7. Строк повноважень Комісії - два роки.
 
   8. Основними завданнями Комісії є:
   підготовка та подання Мінагрополітики України пропозицій щодо
закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних цін на молочні
продукти та торговельних надбавок;
   вивчення, узагальнення і поширення світового досвіду щодо
регулювання цінових відносин на ринку молока;
   створення умов  для  прибуткової  діяльності  суб'єктів
господарювання, виходячи з моніторингу цін, які складаються на
внутрішньому і зовнішньому ринках;
   подання Мінагрополітики України пропозицій щодо удосконалення
нормативно-правового регулювання з питань ціноутворення на ринку
молока.
 
   9. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
   одержувати згідно  із  законодавством  від центральних і
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування (за їх згодою), підприємств, установ та організацій
інформацію та статистичні дані, необхідні для виконання покладених
на Комісію завдань;
   забезпечувати підготовку проектів нормативно-правових актів з
питань цінової політики на ринку молока;
   залучати до роботи в Комісії працівників наукових та інших
установ, організацій і професійних об'єднань агропромислового
комплексу на ринку молока (за згодою їх керівників).
 
   10. Основною формою роботи  Комісії  є  засідання,  які
проводяться за рішеннями голови Комісії у міру необхідності, але
не менше одного разу на квартал.
   Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні
більше половини її членів.
   Голова Комісії проводить засідання, а в разі його відсутності
- його заступник.
   Рішення Комісії  вважається  прийнятим,  якщо  за  нього
проголосувало більше половини присутніх членів Комісії. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
   Рішення Комісії  оформляється  протоколом  і підписується
головуючим та секретарем.
   Рішення Комісії  носить  рекомендаційний  характер  і
направляється Мінагрополітики України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним  адміністраціям  для  врахування  при  створенні
взаємовигідних  умов  для  функціонування  всіх  суб'єктів
господарювання на ринку молока.
 
   11. Організаційне забезпечення  роботи  Комісії  здійснює
Департамент ринків продукції тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією Мінагрополітики України.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   27.12.2004 N 479
                   (в редакції наказу
                   Мінагрополітики
                   від 30.09.2005 N 530
                   ( v0530555-05 )
 
 
                СКЛАД
        Узгоджувальної комісії на ринку молока
 
 
 Пабат         - заступник Міністра аграрної політики
 Віктор Олексійович   України, голова Комісії
 
 Микитюк        - начальник Департаменту ринків продукції
 Дмитро Миколайович  тваринництва з Головною державною
            племінною інспекцією Мінагрополітики
            України, заступник голови Комісії
 
 Зленко         - заступник начальника управління
 Володимир Григорович  Департаменту ринків продукції тваринництва
            з Головною державною племінною інспекцією
            Мінагрополітики України, секретар Комісії
 
 Члени Комісії:
 
 Козленко        - начальник Державної інспекції з контролю
 Анатолій Миколайович  за цінами (за згодою)
 
 Бондаренко       - голова правління Національної
 Василь Маркович    асоціації молочників України "Укрмолпром"
            (за згодою)
 
 Шаповал        - генеральний директор Національної
 Василь Миколайович   асоціації акціонерних товариств з
            виробництва молочних консервів
            "Укрконсервмолоко" (за згодою)
 
 Карпенко        - президент Спілки молочних підприємств
 Лідія Олексіївна    України (за згодою)
 
 Реков         - директор дочірнього підприємства
 В'ячеслав Віталійович "Мілкіленд Україна" (за згодою)
 
 Кушіль         - виконавчий директор ТОВ ТД "Західна
 Ігор Любомирович    молочна група (за згодою)
 
 Сіренко        - директор Яготинського маслозаводу,
 Олександр       Київська область (за згодою)
 Олександрович
 
 Гордійчук       - директор з виробництва ЗАТ "Укрпродукт
 Юрій Анатолійович   Груп", м. Київ (за згодою)
 
 Рудакова        - голова правління AT "Шосткінський
 Лариса Олексіївна   міськмолзавод", Сумська область
            (за згодою)
 
 Хорішко        - голова правління АТЗТ "Агро Союз",
 Володимир Дмитрович  Дніпропетровська область (за згодою)
 
 Кудлай         - директор ВАТ "Терезине", Київська
 Іван Миколайович    область (за згодою)
 
 Єрхов         - директор ТОВ "Росія", Донецька область
 Олександр Анатолійович (за згодою)
 
 Швед          - директор ПСП "Мамаївське",
 Ярослав Антонович   Чернівецька область (за згодою)
 
 Волоха         - директор ДПЗ "Плосківський", Київська
 Петро Федосійович   область (за згодою)
 
 Максимець       - директор ТОВ "Сухоліське", Київська
 Микола Максимович   область (за згодою)
 
 Петринюк        - генеральний  директор ТОВ "Старт",
 Василь Андрійович   Хмельницька область (за згодою)
 
 Ревенко        - заступник начальника Головного
 Тетяна Миколаївна   управління економіки Київської
            обласної державної адміністрації,
            начальник управління з питань торгівлі
            (за згодою)
 
 Шкілевич        - начальник Управління продовольчих
 Олександр Миколайович ресурсів та харчової промисловості
            Київської міської державної адміністрації
            (за згодою)
 
 Ярошовець       - президент Національної асоціації
 Василь Степанович   торгових домів України (за згодою)
 
 Галабуда        - голова правління сільськогосподарського
 Богдан Іванович    обслуговуючого кооперативу агроторгового
            дому "Золочів", Львівська область
            (за згодою)
 
 Савченко        - генеральний директор ТОВ АТД
 Василь Іванович    "Красногвардійський", Автономна Республіка
            Крим (за згодою)
 
 Новиков        - в.о. генерального директора ПП "Аскон",
 Василь Володимирович  Запорізька область (за згодою)
 
 Гевлич         - заступник голови правління "Українська
 Володимир       охоронна страхова компанія", м. Київ
 Володимирович     (за згодою)
 
 Макарчук        - начальник відділу методології та аналізу
 Оксана Іванівна    конкурентних умов доступу до ринків
            Департаменту економічної конкуренції та
            секторальних перетворень Мінекономіки
            України (за згодою)
 
( Склад в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 530
( v0530555-05 ) від 30.09.2005 )

<< Главная страницаУкраина онлайн