Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Інструкція про проведення звітів і виборів у профспілці працівників споживчої кооперації України

Укоопспілка

Інструкція № П-17/Р-12 від 28.12.2004

<< Главная страница

   ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
          СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова президії
                   ЦК профспілки
                   28.12.2004 N П-17/Р-12
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      про проведення звітів і виборів у профспілці
       працівників споживчої кооперації України
 
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Профспілка працівників споживчої кооперації  України
(далі - Профспілка) є всеукраїнською, добровільною, неприбутковою,
самоврядною громадською організацією.
 
   1.2. Вищим органом профспілкової організації є: профспілкові
збори або конференція - для первинних профспілкових організацій;
конференція - для об'єднаних, районних, територіальних, обласних,
Кримської республіканської профспілкових організацій, з'їзд - для
Профспілки працівників споживчої кооперації України.
 
   1.3. Член Профспілки має право висувати кандидатури, у тому
числі і свою, обирати і бути обраним (делегованим) у профспілкові
органи всіх рівнів, делегатом на профспілкові конференції та з'їзд
Профспілки.
 
   1.4. Кожен  член Профспілки може вільно обговорювати на
профспілкових зборах, конференціях, з'їзді і у пресі всі питання
роботи Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлювати і
відстоювати свою думку.
 
   1.5. Рішення про проведення у профспілковій  організації
звітно-виборних  зборів  чи  конференції приймає комітет, що
звітується.
 
   1.6. Норми представництва і порядок виборів делегатів на
профспілкову  конференцію  встановлюються  комітетом, який її
скликає, на з'їзд - Центральним комітетом Профспілки.
 
   1.7. Голова, заступник голови  комітету  за  посадою  є
делегатами конференції, голова, заступники голови ЦК Профспілки -
делегатами з'їзду.
 
         II. ЗВІТИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ
 
   2.1. Всі виборні профспілкові органи регулярно звітують про
свою роботу перед членами Профспілки.
 
   2.2. Звітні  доповіді  профспілкових  органів  попередньо
обговорюються і затверджуються на засіданнях комітетів, а звіти
ревізійних комісій - на їх засіданнях.
 
   2.3. На звітно-виборних зборах, конференціях, з'їзді повний
звіт про роботу профгрупорга, профорганізатора, цехового комітету,
профбюро,  профкому,  ЦК Профспілки та Ревізійної комісії є
обов'язковим і розглядається до їх  виборів,  або  визнання
повноважень зборами, конференцією, з'їздом делегованих до нового
складу членів комітету, Ревізійної та Мандатної комісій. По
звітній доповіді зборами, конференцією, з'їздом дається однозначна
оцінка роботи виборного органу: "задовільно" або "незадовільно".
 
      III. ПРАВОМОЖНІСТЬ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРІВ,
      КОНФЕРЕНЦІЇ, З'ЇЗДУ, ЗАСІДАНЬ ПРОФСПІЛКОВИХ
            ОРГАНІВ ТА ЇХ РІШЕНЬ
 
   3.1. Звітно-виборні, загальні  збори  членів  Профспілки,
засідання і пленуми обраних профспілкових органів (комітету,
Ревізійної, Мандатної комісій) вважаються правоможними, якщо в них
бере участь більше половини їх членів.
   Конференції і з'їзд Профспілки вважаються правоможними, якщо
в них бере участь не менше двох третин делегатів.
 
   3.2. Рішення звітно-виборних зборів, конференції, з'їзду,
виборного профспілкового органу вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало більш як половина присутніх на зборах членів
Профспілки, які стоять на обліку в організації, що звітується, або
обраних  делегатів  конференції,  з'їзду,  членів  виборного
профспілкового органу за наявності кворуму,  якщо  інше  не
передбачено цією Інструкцією.
   Рішення з  процедурних  питань  приймаються  відкритим
голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах, конференції,
з'їзді, які взяли участь у голосуванні.
 
   3.3. Під час виборів членів профспілкового органу, його
голови, заступників голови, делегатів конференції, з'їзду тощо
обраними вважаються кандидатури, які отримали найбільше число
голосів стосовно інших кандидатур і більше половини голосів
учасників зборів, делегатів конференції, з'їзду, членів виборного
профспілкового органу, що взяли участь у голосуванні, за наявності
кворуму.
 
   3.4. Якщо під час виборів членів профспілкового органу (не
прямим делегуванням) декілька кандидатур отримали більше половини,
але однакову (рівну) кількість голосів, унаслідок чого чисельність
членів комітету, Ревізійної, Мандатної комісій перевищує визначену
зборами, конференцією, з'їздом норму, або їх буде обрано менше,
ніж було попередньо визначено, то відкритим голосуванням може бути
прийнято рішення про затвердження складу профспілкового органу в
новій кількості - відповідно до результатів голосування.
   У тому випадку, коли більшість учасників зборів, делегатів
конференції,  з'їзду  проголосує  за  залишення  попередньо
встановленої кількості складу профспілкового органу, то слід знову
обговорити висунуті кандидатури і провести повторне голосування.
 
   3.5. Якщо третина учасників зборів, конференції, з'їзду,
виборного профспілкового органу зажадає зміни прийнятого рішення,
то пропозиція ставиться на голосування для прийняття постанови про
перегляд прийнятого рішення.
 
     IV. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРІВ,
      КОНФЕРЕНЦІЙ, З'ЇЗДУ ТА ПОРЯДОК ЇХ СКЛИКАННЯ
 
   4.1. Вибори в Профспілці проводяться в усіх структурах один
раз на п'ять років, крім  профгруп,  цехових  і  первинних
профспілкових  організацій  чисельністю  до  15  членів, які
проводяться один раз на два - три роки.
 
   4.2. Конкретні строки проведення  звітів  і  виборів  в
Профспілці в цілому (по закінченні 5-річного терміну) - визначає
пленум (президія) ЦК Профспілки.
   Питання проведення звітів і виборів профспілкових органів,
обраних  на  2-3  роки,  вирішують  президії  Кримського
республіканського,  обласних  та  Київського  територіального,
Києво-Святошинського комітетів Профспілки.
   Звіти і вибори в окремих організаціях Профспілки у міжзвітний
період можуть відбутися з ініціативи профорганізації, профкому за
погодженням з керівництвом профспілкового органу вищого рівня.
 
   4.3. ЦК Профспілки, комітети Профспілки складають графіки
звітно-виборних  зборів,  конференцій,  підпорядкованих  їм
організацій, визначають спеціалістів та активістів для надання
допомоги в їх підготовці, проведенні та залучають до цієї роботи
господарські органи підприємств і організацій.
 
   4.4. Звітно-виборні  збори,  конференції,  з'їзд  скликає
комітет, який звітується, прийняттям свого рішення з обов'язковим
визначенням норми представництва (модусу) та порядку обрання
делегатів на конференцію, з'їзд. Якщо зі складу комітету вибуло
більше половини його членів, то питання вирішується згідно з
статтею 5.3 цієї Інструкції.
   На комітет, що звітується, покладається відповідальність за
якісну підготовку та проведення зборів, конференцій, з'їзду.
 
   4.5. Комітет оповіщає членів Профспілки про строки проведення
зборів, конференції, з'їзду по виборах:
   профгрупорга, профорганізатора - за 5 днів;
   цехового комітету (профбюро) профкому - за 10 днів;
   районних (об'єднаних) комітетів - за 15 днів;
   Кримського республіканського,    обласних,   Київського
територіального комітетів - за один місяць.
   Рішення про скликання і порядок денний з'їзду оголошується не
пізніше ніж за два місяці до його відкриття, позачергового з'їзду
- за місяць до проведення.
 
    V. ДОСТРОКОВІ ЗВІТИ І ВИБОРИ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ,
    ДОВИБОРИ, ВІДКЛИКАННЯ З ЇХ СКЛАДУ ОКРЕМИХ ЧЛЕНІВ,
           ПЕРЕОБРАННЯ КЕРІВНИКІВ
 
   5.1. Дострокові вибори будь-якого профспілкового органу та їх
керівників проводяться на вимогу не  менше  однієї  третини
об'єднаних  профспілковою  організацією членів Профспілки, за
рішенням самого виборного органу або на вимогу Ревізійної комісії.
 
   5.2. За постановою комітету профспілкової організації можуть
проводитися на загальних зборах, конференції довибори складу
комітету, Ревізійної, Мандатної комісій, або переобрання окремих
членів цих органів та збільшуватися їх кількісний склад.
 
   5.3. Якщо  зі  складу  виборного  органу  профспілкової
організації вибуло більше половини його членів, то голова комітету
або  особа,  на  яку  покладено  обов'язки голови комітету,
зобов'язаний у п'ятиденний термін, за погодженням з керівництвом
профспілкового органу вищого рівня, видати письмове розпорядження
про проведення профспілкових зборів (конференції) для проведення
довиборів членів комітету, Ревізійної та Мандатної комісій, або
проведення звітно-виборних зборів (конференції) та взяти на себе
виконання функцій комітету щодо їх підготовки та проведення.
 
   5.4. Особа, яка обрана в профспілковий орган і не виправдала
довір'я, або втратила через зміну місця роботи або проживання
зв'язки з профспілковою організацією, може бути виведена з складу
профспілкового органу. Основою для цього є  рішення  зборів
(конференції) первинної профспілкової організації, пленуму, що
делегувала її. Рішення приймається більшістю голосів учасників
зборів, делегатів конференції, які взяли участь у голосуванні, за
наявності кворуму.
 
   5.5. Член виборного профспілкового органу, який втратив з ним
зв'язок через зміну місця роботи, проживання, або з власної
ініціативи, виводиться з його складу на засіданні профспілкового
органу відкритим голосуванням.
 
   5.6. Член профспілкового органу, який обраний за принципом
прямого представництва, може бути також відкликаний з цього органу
за рішенням профспілкової організації (профспілкового органу), що
обрала його.
   У разі вибуття чи дострокового переобрання члена Профспілки,
який входив до складу профспілкового органу, він замінюється іншим
представником від організації, яка його делегувала.
 
   5.7. Дострокове  звільнення  з  виборної  посади  голів,
заступників голів, членів профорганів усіх рівнів проводиться
органами,  що  їх обрали. Рішення про дострокове звільнення
приймається більшістю від двох третин голосів присутніх членів
Профспілки, членів виборного органу або делегатів відповідно на
засіданні профоргану, зборах, конференції, пленумі.
 
   5.9. Якщо голова цехового комітету, профбюро,  профкому,
комітету іншого рівня є членом вищого профспілкового органу, то на
його звільнення з посади голови комітету потрібен дозвіл цього
органу.
 
   5.10. Рішення про звільнення з посади голови комітету і його
заступників з власної ініціативи приймається на засіданні комітету
відповідно до норм трудового законодавства. Вибори голови комітету
і його заступників у цьому випадку проводяться на засіданні
комітету. Аналогічно вирішується питання керівників Ревізійної та
Мандатної комісій.
 
   5.11. Рішення про звільнення з посади голови ЦК Профспілки і
його заступника (заступників) з їх власної ініціативи приймається
на пленумі Центрального комітету Профспілки більшістю голосів
членів ЦК, що взяли участь у голосуванні, за наявності кворуму.
Вибори голови ЦК Профспілки, його заступника (заступників) у таких
випадках проводяться на пленумі Центрального комітету більшістю
голосів членів ЦК, які взяли участь у голосуванні, за наявності
кворуму.
 
      VI. КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ
          ЗБОРІВ, КОНФЕРЕНЦІЇ, З'ЇЗДУ
 
   6.1. Керівним органом звітно-виборних зборів, конференції,
з'їзду Профспілки є обрана ними робоча президія. Вона керує їх
роботою і несе повну відповідальність  за  правильність  їх
проведення, дотримання вимог Статуту та Інструкції про проведення
звітів і виборів у Профспілці. До складу президії можуть обиратися
представники вищих профспілкових органів та інші посадові особи.
 
   6.2. За рішенням зборів, конференції, з'їзду можуть обиратися
їх робочі органи:
   Секретаріат - для організації запису на виступи, ходу зборів,
конференції, з'їзду, розшифрування їх стенограми або звукозапису і
візування,  надання  допомоги  президії  у  вирішенні  інших
організаційних питань;
   Редакційна комісія - для підготовки (доопрацювання) проектів
постанов зборів, конференції, з'їзду, надання матеріалів для
засобів масової інформації;
   Лічильна комісія (лічильники) - для  ведення  підрахунку
голосів  при відкритому голосуванні або проведення закритого
(таємного) голосування. У малочисельних організаціях  функцію
Лічильної комісії може виконувати президія зборів або за її
дорученням один із членів Профспілки;
   Мандатна комісія - для перевірки документів, що засвідчують
повноваження делегатів, делегованих осіб до нового складу членів
комітету, Ревізійної, Мандатної комісій та дотримання статутних
норм при їх обранні.
 
   6.3. Збори, конференція, з'їзд мають право утворити інші
робочі органи для сприяння кращому їх проведенню та розширення
гласності їх роботи.
 
      VII. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ
 
   7.1. Формування виборних профспілкових органів усіх рівнів
здійснюється  висуванням і обранням безпосередньо на зборах,
конференції, пленумі,  з'їзді  або  прямим  делегуванням  за
установленою нормою, або на основі рівного представництва для
кожної профспілкової організації з правом відкликання і заміни їх
членів  з  подальшим  затвердженням  на  відповідних зборах,
конференціях, пленумах.
   Конкретне рішення  з  цього питання приймає комітет, що
звітується.
 
   7.2. Порядок формування складу ЦК, Ревізійної та Мандатної
комісії Профспілки визначає пленум (президія) ЦК Профспілки.
 
   7.3. Порядок делегування своїх представників до складу вищого
профспілкового органу на весь звітно-виборний період визначає
комітет профспілкової організації, якому встановлена квота на
представництво, а заміна, відкликання зі складу виборного органу
таких представників відбувається за аналогічною процедурою.
 
   7.4. Голова профспілкового комітету, комітету Профспілки,
голова та заступник (заступники) голови ЦК Профспілки за посадою є
членами  відповідного профспілкового органу. При достроковому
складанні своїх повноважень зазначені керівники втрачають статус
члена комітету.
 
   7.5. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу
комітету, Ревізійної, Мандатної комісій та їх голів  можуть
вноситися  як  завчасно,  так  і  безпосередньо  на зборах,
конференціях, з'їздах від імені колегіальних органів, а також і
особисто кожним членом Профспілки.
   З цією метою комітетом, що звітує, може утворюватися робоча
комісія з формування пропозицій зборам, конференції, з'їзду щодо
кількісного та персонального складу комітету та  Ревізійної,
Мандатної комісій, або за рішенням зборів, конференції, з'їзду
скликатися нарада представників делегацій.
 
   7.6. Чисельність профспілкового органу визначають  збори,
конференція, з'їзд з урахуванням особливостей організації, якщо на
них безпосередньо обирається їх склад, а при прямому делегуванні -
комітет,  що звітується. При визначенні чисельності комітету
необхідно враховувати кількість керівників, які можуть обиратися
безпосередньо на зборах, конференції, з'їзді.
 
   7.7. Порядок  обрання (у тому числі і визначення форми
голосування) профспілкових органів і їх керівників визначають
збори, конференція, з'їзд, виборний орган, на якому обирається
його керівництво.
 
   7.8. Роботодавці не можуть обиратися до складу керівних
органів Профспілки, членами якої є наймані ними працівники.
 
     VIII. ПОРЯДОК ОБРАННЯ КЕРІВНИКІВ ПРОФСПІЛКОВИХ
          ОРГАНІВ ТА ЇХ ЗАСТУПНИКІВ
 
   8.1. Керівники всіх профспілкових органів обираються  на
зборах, конференціях, пленумі, з'їзді.
   Термін перебування на одній виборній  посаді  керівників
профспілкових органів визначається учасниками відповідних форумів,
що їх обирають.
   На ці посади обираються лише члени Профспілки працівників
споживчої кооперації України.
   Керівники комітетів Профспілки, профкомів усіх рівнів на
період обрання припиняють членство  в  будь-яких  політичних
організаціях.
 
   8.2. Розгляд питання про обрання голови комітету починається
з оголошення інформаційної довідки  Мандатної  комісії  щодо
кандидатур,  висунутих  членськими  організаціями,  делегатами
конференції, з'їзду або робочою групою, їхні прізвища, імена, по
батькові, посади, дані про громадянство, належність до Профспілки
та стаж роботи, ким висунуто на посаду.
 
   8.3. Кожному з претендентів може надаватися  слово  для
виступу, де він дає згоду на включення його до списку для
голосування, або заявляє про самовідвід.
   Самовідвід приймається зборами, конференцією, з'їздом без
обговорення й голосування.
 
   8.4. Після закінчення виступів кандидатів та обговорення
кандидатур на голову комітету  проводиться  голосування  про
включення  їх  до списку. Один примірник списку передається
Лічильній комісії, а другий - залишається у головуючого.
 
   8.5. У разі прийняття рішення про обрання голови комітету
відкритим голосуванням головуючий на засіданні  оголошує  за
алфавітом прізвища, імена та по батькові кандидатів, їхні посади і
ставить кожну кандидатуру  на  голосування  ("за",  "проти",
"утримався").
   У разі прийняття рішення про таємне голосування по виборах
голови комітету до бюлетенів за алфавітом вносяться прізвища,
імена, по батькові, зазначені у затвердженому списку.
 
   8.6. Таємне голосування та визначення  його  результатів
проводяться відповідно до порядку, визначеного пп. 9.5-9.15 цього
Положення.
 
   8.7. У разі, коли участь у виборах брали три і більше
кандидатури і жоден з них не набрав необхідної кількості голосів,
проводиться повторне голосування по двох  кандидатурах,  які
одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.
   Якщо один із цих кандидатів знімає свою кандидатуру, то до
списку для голосування включається наступна за кількістю набраних
голосів кандидатура.
   Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається
один кандидат, повторне голосування проводиться по ньому.
   У разі, коли брали участь у виборах тільки дві кандидатури і,
жодна з них не набрала необхідної кількості голосів, проводиться
повторне висунення кандидатур, за винятком тих кандидатур, які
брали участь у виборах.
   У такому випадку порядок висунення кандидатур на посаду
голови комітету визначається зборами, конференцією, з'їздом.
 
   8.8. На  підставі  протоколу  Лічильної  комісії  збори,
конференція, з'їзд за результатами голосування приймає постанову
про обрання голови комітету.
   Обраним на посаду голови комітету вважається кандидат, за
якого проголосувала більшість делегатів, присутніх на зборах,
конференції, з'їзді.
 
   8.9. Після  оголошення  питання  про  обрання заступника
(заступників) голови слово надається новообраному голові комітету
для внесення пропозицій стосовно кандидатур на посаду заступника
(заступників).
 
   8.10. Обрання заступника (заступників) голови комітету може
проводитися як безпосередньо на зборах, конференції, з'їзді, так і
на засіданнях профкому, президії чи пленумі.
 
           IX. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ
 
   9.1. Форму голосування (відкрите чи таємне) з кожного питання
порядку денного визначають збори, конференція, з'їзд.
 
   9.2. Відкрите  голосування  проводиться  картками  для
голосування, які вручаються під час реєстрації, а таємне -
бюлетенями встановленого зразка.
 
   9.3. У випадку, коли при відкритій формі голосування за
пропозицію  голосує  явна  більшість  присутніх  на  зборах,
конференції,  з'їзді,  голова  Лічильної комісії може внести
пропозицію щодо визначення результатів голосування без підрахунку
голосів "за", якщо хтось з присутніх не зажадає іншого.
   У  цьому  випадку  підраховуються  лише голоси "проти",
"утримався".
 
   9.4. Після  оголошення  головуючим  початку  відкритого
голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і
до оголошення Лічильною комісією його результатів слово нікому не
надається.
 
   9.5. Бюлетені для таємного голосування виготовляються за
встановленою лічильною комісією формою у кількості, що відповідає
кількості присутніх на зборах, конференції, з'їзді.
   Бюлетені повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення,
кольором, розміром, змістом і не мати ніяких умовних позначок і
виправлень. На звороті бюлетенів повинен бути проставлений підпис
голови чи секретаря Лічильної комісії або печатка профспілкового
органу.
 
   9.6. Лічильна комісія вносить до бюлетенів для таємного
голосування за алфавітом прізвища, імена та по батькові кандидатів
на ту чи іншу посаду до складу комітету, комісій або окреме
питання, що має голосуватися.
 
   9.7. Час, місце й порядок таємного голосування визначається
лічильною комісією, про що вона повідомляє присутнім на зборах,
конференції, з'їзді.
   Перед початком  голосування  лічильна  комісія  перевіряє
готовність  до  голосування  кабін та опечатує скриньки для
голосування.
   Кожному присутньому на зборах, конференції, з'їзді видається
бюлетень для голосування після пред'явлення ним посвідчення та
особистого підпису в списку присутніх.
 
   9.8. Голосування  проводиться  проставлянням  відповідної
позначки напроти питання або прізвища кандидата, за яких голосує
учасник зборів, делегат конференції, з'їзду.
   Питання або прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при
підрахунку голосів не враховуються.
 
   9.9. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться
більше бюлетенів, ніж їх видано, всі вони вважаються недійсними.
   У цьому разі за рішенням  зборів,  конференції,  з'їзду
проводиться повторне голосування. Питання про довіру Лічильній
комісії вирішують збори, конференція, з'їзд.
 
   9.10. За результатами відкритого чи таємного голосування з
кожного  питання  порядку  денного  Лічильна комісія зборів,
конференції, з'їзду на своєму засіданні складає протокол, який
підписують присутні на засіданні її члени.
 
   9.11. У разі незгоди з протоколом будь-кого з членів комісії
він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до
протоколу та оголошується на зборах, конференції, з'їзді.
 
   9.12. За дорученням Лічильної комісії її голова або інший
член комісії доповідає зборам, конференції (пленуму), з'їзду
результати голосування та називає обраними до складу виборного
органу, делегатами конференції, з'їзду або прізвища кандидатур,
які за результатами голосування вважаються головою комітету,
Ревізійної комісії, або делегованими до складу вищих профспілкових
органів.
 
   9.13. На  доповідь Лічильної комісії збори, конференція,
(пленум) з'їзд приймають рішення про визнання повноважень членів
виборного органу, делегатів конференції, з'їзду, голови комітету,
Ревізійної комісії Профспілки, кандидатур, делегованих до складу
вищих профспілкових органів.
 
   9.14. По членах комітету, Ревізійної, Мандатної комісій, які
обрані прямим  делегуванням,  повідомлення  про  їх  обрання
(відкликання) конференцією, з'їздом береться до відома, якщо не
встановлено порушень Статуту та цієї Інструкції про їх делегування
(відкликання).
 
   9.15. Під  час обрання голови комітету безпосередньо на
зборах, конференції, (пленумі) з'їзді  таємним  голосуванням,
висування кандидатур на цю посаду, їх обговорення і голосування
проводиться окремо від складу членів комітету. Учасникам зборів,
конференції, (пленуму) з'їзду видаються бюлетені - по виборах
голови комітету, виборах складу членів комітету, складу Ревізійної
комісії.
 
   9.16. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми,
виготовлені невстановленого кольору за розміром та змістом, а під
час виборів керівників профспілкових органів - і бюлетені, в яких
проставлено дві та більше позначок голосування.
 
           X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   10.1. Усі  матеріали  закритого  (таємного)  голосування
пакетуються і скріплюються печаткою та підписами членів Лічильної
комісії, які проводили голосування, передаються комітету для
збереження до наступних виборів. Вони можуть бути розкриті лише
призначеною вищим органом комісією за участю керівника комітету та
члена Ревізійної комісії.
 
   10.2. Після проведення нових виборів профспілкового органу
матеріали таємного голосування попередніх виборів знищуються за
актом.
 
   10.3. У разі порушення встановленого порядку про ведення
виборів вищий орган зобов'язаний розглянути цей факт і за потреби
відмінити їх результати та прийняти рішення про проведення нових
виборів.
 
   10.4. Керівник новообраного комітету Профспілки, профкому,
профорганізатор надсилає не пізніше 5-денного терміну до свого
вищого профспілкового органу статистичний звіт  встановленого
зразка про проведення звітно-виборних зборів (конференції) та
витяг з протоколу зборів (конференції), профспілкового комітету
про обрання членів комітету, голови та його заступників, голови
Ревізійної комісії та Мандатної комісії (якщо така обиралася).
 
 
           РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
       документів, необхідних для проведення
        звітно-виборних зборів (конференції)
 
 
   1. Статут галузевої Профспілки.
 
   2. Інструкція про проведення звітів і виборів в Профспілці
працівників споживчої кооперації України.
 
   3. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності" ( 1045-14 ).
 
   4. Постанова президії  ЦК Профспілки  від   15.09.2004
N П-15/4 ( v15_4626-04 ) "Про звіти і вибори в профспілкових
організаціях споживчої кооперації України".
 
   5. Постанова вищого за рівнем профспілкового органу про
проведення звітів і виборів.
 
   6. Постанова   комітету   Профспілки  про  проведення
звітно-виборних зборів (конференції).
 
   7. План підготовки та проведення зборів (конференції).
 
   8. Список членів Профспілки  (делегатів  конференції)  в
алфавітному порядку в 2-х примірниках (для реєстрації та лічильної
комісії).
 
   9. Список запрошених.
 
   10. Порядок ведення звітно-виборних зборів (конференції).
 
   11. Порядок денний та регламент роботи звітно-виборних зборів
(конференції).
 
   13. Звітна доповідь комітету Профспілки.
 
   14. Звітна доповідь Ревізійної комісії.
 
   15. Проекти постанови.
 
   16. Списки делегованих до нового складу комітету Профспілки,
Ревізійної комісії, Мандатної комісії.
 
   17. Пропозиції щодо складу: лічильної комісії, редакційної
комісії,  секретаріату,  президії  звітно-виборних  зборів
(конференції).
 
   18. Проекти протоколів лічильної комісії та комплекти бланків
бюлетенів для проведення таємного голосування.
 
   19. Витяг з постанови вищого за рівнем профоргану про обрання
делегатів на звітно-виборну конференцію цього органу.
 
 
            ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК
     питань, які доцільно розглянути на засіданнях
     комітету щодо підготовки та проведення звітів
       і виборів у профспілковій організації
 
 
   Перше засідання комітету з питань звітів і виборів
 
   1. Про проведення звітів і виборів у первинній профспілковій
організації.
   Складовими прийнятого рішення можуть бути такі пункти:
   а) проведення зборів чи конференції;
   б) встановлення дати проведення зборів (конференції);
   в) визначення  норми  представництва  делегатів  (якщо
конференція) та форми голосування при їх обранні;
   г) затвердження плану підготовки  та  проведення  зборів
(конференції);
   д) затвердження  графіка  проведення  зборів  у  цехових
організаціях,  профгрупах  прямого  підпорядкування  комітету
Профспілки та представників на них від комітету;
   е) визначення порядку обрання (формування) складу комітету,
Ревкомісії та їх голів;
   є) утворення робочих груп сприяння підготовці та проведенню
звітно-виборних зборів (конференції).
 
   Друге засідання комітету з питань звітів і виборів
 
   1. Звіт про роботу профспілкового комітету за період з ____
по ____.
 
   2. Про проект постанови (рішення) звітно-виборних зборів
(конференції).
 
   3. Про пропозиції щодо керівних та робочих органів зборів
(конференції)  та персонального складу рекомендованого нового
комітету та Ревкомісії.
 
   4. Про  пропозиції  щодо  делегатів  на  звітно-виборну
конференцію  вищого профспілкового органу та пропозиції щодо
делегування представників профспілкової організації до складу
вищих профспілкових органів.
 
   5. Про форму бюлетеня для закритого (таємного) голосування.
 
 
   ЗАТВЕРДЖЕНО           ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою __________   або  на засіданні профкому
   рескому             "___" ____________ 200_ р.
   (обкому, райкому,        Протокол N ___
   теркому) профспілки
   ___________ N ___
 
 
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
       підготовки і проведення звітно-виборних
        профспілкових зборів (конференцій)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |        ЗМІСТ        | Термін |Відповідаль-|
| п/п|                  |виконання|   ний  |
|----+------------------------------------+---------+------------|
| 1 |         2         |  3  |   4   |
|----+------------------------------------+---------+------------|
| 1. |Створити робочу групу з підготовки |     |      |
|  |та проведення звітів і виборів у  |     |      |
|  |профспілковій організації.     |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
| 2. |Провести з керівництвом низових   |     |      |
|  |профспілкових структур інструктивну |     |      |
|  |нараду з питань підготовки та    |     |      |
|  |проведення звітно-виборних зборів, |     |      |
|  |конференцій. Зібрати і розглянути  |     |      |
|  |їхні пропозиції з цього питання.  |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
| 3. |Визначитися з думкою комітету    |     |      |
|  |профспілки щодо голів профкомів та |     |      |
|  |складу профкому.          |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
| 4. |Прийняти на засіданні комітету   |     |      |
|  |профспілки постанови комітету про  |     |      |
|  |проведення звітів і виборів у    |     |      |
|  |профспілкових організаціях та    |     |      |
|  |скласти графік їх проведення з   |     |      |
|  |визначенням представників від    |     |      |
|  |комітету та адміністрації для    |     |      |
|  |надання необхідної         |     |      |
|  |допомоги. Прийняти на засіданні   |     |      |
|  |республіканського (обласного,    |     |      |
|  |районного, об'єднаного) комітету  |     |      |
|  |постанову про скликання       |     |      |
|  |звітно-виборної конференції, дату  |     |      |
|  |проведення, порядок денний, норму  |     |      |
|  |представництва, кількість та порядок|     |      |
|  |виборів делегатів, порядок     |     |      |
|  |формування нового комітету.     |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
| 5. |У первинних організаціях, де буде  |     |      |
|  |проводитися конференція, підготувати|     |      |
|  |інформацію про роботу комітету за  |     |      |
|  |звітний період, розглянути її на  |     |      |
|  |засіданні, визначитися, хто, в якому|     |      |
|  |підрозділі профорганізації з членів |     |      |
|  |профкому виступатиме з нею.     |     |      |
|  |Узагальнити критичні зауваження та |     |      |
|  |пропозиції, які буде висловлено під |     |      |
|  |час обговорення інформації про   |     |      |
|  |роботу комітету та вжити заходів  |     |      |
|  |щодо їх реалізації, а у звітній   |     |      |
|  |доповіді на конференції сказати, що |     |      |
|  |вже по них зроблено.        |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
| 6. |Зробити цикл виступів членів    |     |      |
|  |комітету в засобах масової     |     |      |
|  |інформації про роботу комітету за  |     |      |
|  |звітний період та делегатів     |     |      |
|  |конференції з проблем підвищення  |     |      |
|  |ролі профспілки у житті трудового  |     |      |
|  |колективу, члена профспілки тощо.  |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
| 7. |Забезпечити своєчасне оголошення про|     |      |
|  |дату, час та місце проведення зборів|     |      |
|  |(конференції).           |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
| 8. |Підготувати:            |     |      |
|  |- звітні  доповіді профкому    |     |      |
|  |(комітету профспілки) та Ревізійної|     |      |
|  |комісії відповідно на засіданнях |     |      |
|  |комітету і Ревкомісії, затвердити|     |      |
|  |їх і прийняти рішення: кому   |     |      |
|  |доручається з ними виступити на |     |      |
|  |зборах (конференції);       |     |      |
|  |- проекти  постанов по звітних  |     |      |
|  |доповідях комітету і Ревкомісії; |     |      |
|  |- порядок  денний зборів     |     |      |
|  |(конференції) та регламент їх  |     |      |
|  |роботи;               |     |      |
|  |- порядок  ведення звітно-виборних|     |      |
|  |зборів (конференції);       |     |      |
|  |- пропозиції  щодо керівних та  |     |      |
|  |робочих органів зборів      |     |      |
|  |(конференції);           |     |      |
|  |- пропозиції  щодо приміщення для|     |      |
|  |проведення зборів (конференції); |     |      |
|  |- пропозиції  щодо реєстрації   |     |      |
|  |учасників зборів (конференції);  |     |      |
|  |- списки  членів профспілки - для|     |      |
|  |зборів, делегатів - для     |     |      |
|  |конференції;            |     |      |
|  |- пропозиції  щодо приїзду    |     |      |
|  |делегатів та організації роботи |     |      |
|  |різних служб (гардероб, буфет  |     |      |
|  |тощо).               |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
| 9. |Визначитися з забезпеченням явки на |     |      |
|  |збори (конференцію).        |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
|10. |Організація реєстрації учасників  |     |      |
|  |зборів (конференції).        |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
|11. |Підготовка приміщення для проведення|     |      |
|  |зборів (конференції) та роботи їх  |     |      |
|  |робочих органів.          |     |      |
|----+------------------------------------+---------+------------|
|12. |Підготувати все необхідне для    |     |      |
|  |проведення закритого (таємного)   |     |      |
|  |голосування та роботи Лічильної   |     |      |
|  |комісії, зокрема:          |     |      |
|  |- окреме приміщення;        |     |      |
|  |- кабіни для таємного голосування; |     |      |
|  |- інструкцію про проведення звітів |     |      |
|  |і виборів у профспілці;      |     |      |
|  |- бланки протоколів Лічильної   |     |      |
|  |комісії;              |     |      |
|  |- надруковані комплекти бланків  |     |      |
|  |бюлетенів;             |     |      |
|  |- скриньки для голосування;    |     |      |
|  |- сургуч (пластилін);       |     |      |
|  |- печатку (пломбіратор);      |     |      |
|  |- шпагат;              |     |      |
|  |- олівці;              |     |      |
|  |- папір;              |     |      |
|  |- списки членів профспілки (для |     |      |
|  |зборів) та делегатів (для    |     |      |
|  |конференції);            |     |      |
|  |- великий конверт або папір для |     |      |
|  |упаковування матеріалів Лічильної |     |      |
|  |комісії (бюлетені, протоколи,   |     |      |
|  |списки членів профспілки (делегатів|     |      |
|  |конференції), в яких робляться  |     |      |
|  |позначки про видачу бюлетенів). |     |      |
|  |Перелік заходів можна продовжити,|     |      |
|  |в тому числі забезпечення    |     |      |
|  |культурної програми тощо.     |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
 
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
     звітної доповіді профкому (комітету Профспілки)
 
 
   I. Вступ
 
   Коротко висвітлити стан справ на підприємстві, в організації,
установі,  загальну ситуацію, на тлі якої працював профком,
вказати, чим характеризувався звітний період для профспілкової
організації.
   Чітко окреслити, як виконано рішення минулих звітно-виборних
зборів, конференції, критичні зауваження та пропозиції членів
Профспілки.
 
   II. Організаційна робота:
   - структура профспілкової організації, її зміни;
   - підсумки звітів та виборів у структурних підрозділах;
   - навчання профспілкового активу;
   - про роботу профкому (президії комітету Профспілки) за
звітний період (аналіз засідань та розгляду найважливіших питань,
їх дієвість). Робота постійних комісій, оцінка роботи кожного
члена профкому, президії комітету Профспілки;
   - проведення профспілкових зборів, конференцій, пленумів;
   - аналіз розгляду скарг і заяв членів Профспілки, яких вжито
заходів;
   - робота комісії з організаційних питань.
 
   II. Захист соціально-економічних прав працюючих:
   - робота профкому, комітету Профспілки щодо укладення та
контролю за виконанням колективного договору, угоди;
   - забезпечення   продуктивної  зайнятості  працівників.
Забезпечення додаткових гарантій під час скорочення штату або
чисельності;
   - організація оплати праці. Контроль профкому,  комітету
Профспілки  за  дотриманням  законодавства про оплату праці.
Погашення заборгованості із заробітної плати (при її наявності);
   - соціальний захист працівників під час реструктуризації
підприємства;
   - використання можливостей комісії по трудових спорах при
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) для захисту
соціально-економічних прав та інтересів працівників;
   - використання права, наданого законодавством, для отримання
необхідної фінансово-економічної інформації від роботодавця і
використання її в інтересах трудового колективу;
   - вплив профкому, комітету Профспілки на розподіл прибутку і
поточних надходжень коштів на рахунки підприємства, організації в
інтересах трудового колективу;
   - забезпечення працівників паливом;
   - контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського
харчування, комунально-побутового обслуговування.
 
   III. Охорона праці:
   - аналіз стану умов та безпеки праці на виробництві за
звітний період, основні причини нещасних випадків і професійної
захворюваності;
   - виконання угоди з охорони праці. Які пільги, крім тих, що
передбачені  законодавством  про  охорону  праці,  надавалися
потерпілим та сім'ям загиблих на виробництві;
   - аналіз використання коштів на заходи з охорони праці
(всього та в перерахунку на одного працівника);
   - забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, а також спецхарчуванням та
молоком;
   - робота комісії профкому, комітету Профспілки з питань
охорони праці, громадських інспекторів на робочих місцях;
   - аналіз стану захворюваності працівників, втрат робочого
часу з цих причин;
   - проведення   профілактичної  роботи  щодо  зниження
захворюваності працівників;
   - аналіз підготовки підприємств громадського харчування і
торгівлі до роботи в осінньо-зимовий період;
   - аналіз виконання комплексних заходів покращення умов праці;
   - оздоровлення працівників та їхніх сімей у санаторіях,
будинках та базах відпочинку, санаторіях-профілакторіях.
 
   IV. Культурно-оздоровча робота:
   - організація та проведення екскурсій, вечорів, тематичних
зустрічей, концертів;
   - фізкультурна та спортивна робота, участь у змаганнях;
   - використання коштів на утримання відомчих баз відпочинку,
дитячих таборів, дитячих дошкільних закладів, бібліотек, інших
об'єктів соціально-культурного призначення;
   - робота з дітьми, організація оздоровлення їх у таборах
відпочинку;
   - робота відповідної комісії.
 
   V. Робота з молоддю:
   - аналіз про чисельність працюючих у віці від 15 до 35 років;
   - аналіз роботи по закріпленню молоді на підприємствах, в
організаціях;
   - питання оплати праці, створення належних умов  праці,
навчання та підвищення професіонального рівня для молоді.
 
   VI. Фінансово-господарська робота:
   - аналіз фінансової діяльності;
   - аналіз використання коштів на статутну діяльність;
   - аналіз надходжень членських внесків, вирішення питання щодо
погашення заборгованості по членським внескам;
   - аналіз надходжень коштів на культурно-масову, фізкультурну
і оздоровчу роботу передбачених законодавством.
 
   Кожен розділ доповіді повинен бути насичений фактами та
конкретними прикладами роботи.
   Закінчується звітна доповідь узагальненнями й висновками,
програмою пріоритетних напрямів роботи на найближчий час.
   Звітна доповідь  заслуховується  на  засіданні  профкому
(комітету Профспілки), який приймає рішення про внесення її на
звітно-виборну конференцію (збори) з визначенням доповідача.
 
 
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
        звітної доповіді Ревізійної комісії
          профспілкової організації
 
 
   1. На підставі чого формуються, обираються та чим керуються у
своїй роботі Ревізійна комісія профспілкового органу.
 
   2. Основні завдання Ревізійної комісії.
 
   3. Склад Ревізійної комісії, оцінка роботи кожного члена
Ревкомісії.
 
   4. Як будувалася робота комісії в звітний період.
 
   5. Кількість проведених ревізій, які напрями профспілкової
роботи перевірялися.
   Наприклад:
   - виконання профспілкового кошторису;
   - стан фінансової діяльності;
   - стан обліку та звітності;
   - своєчасність та повнота поступлення утриманих профспілкових
внесків на рахунок профспілкового комітету;
   - проведення  інвентаризацій  матеріальних  цінностей  та
інвентаря;
   - правильність розподілу та використання путівок;
   - стан обліку пенсіонерів, що перебувають на профспілковому
обліку, сплата ними профспілкових внесків;
   - ведення протоколів та діловодство, зберігання документації;
   - перевірка термінів виконання скарг та заяв, що надходять до
профспілкової організації;
   - тощо.
   Привести конкретні позитивні та негативні приклади, які мали
місце в профспілковій організації. Вказати, які конкретні заходи
вживалися Ревізійною комісією та профкомом (комітету Профспілки)
по усуненню виявлених недоліків.
 
   6. Участь голови Ревізійної комісії в засіданнях профкому
(комітету Профспілки).
 
   7. Розгляд результатів ревізій  на  засіданнях  профкому
(комітету Профспілки) та які рішення прийняті за актами перевірок,
як виконувалися пропозиції Ревкомісії.
 
   8. Ознайомити учасників зборів, делегатів конференції, з
виконанням кошторису. Ознайомити із статтями доходів та витрат з
коротким повідомленням про  платні  заходи,  що  проводилися
профспілковою організацією, зокрема:
   - про кількість отриманих та використаних путівок вихідного
дня, про проведені екскурсії, лекції тощо;
   - яку суму  становить  наявний  інвентар  і  хто  його
використовує;
   - кому надавалася матеріальна допомога і на яку суму тощо.
 
   9. Ознайомити з підсумками витрат із соціального страхування:
   - яка  кількість  робочих  днів  втрачена у зв'язку із
захворюваннями, які суми виплачені за лікарняними листками;
   - чи були порушення у виплаті допомог за рахунок коштів
соціального страхування;
   - скільки  одержано  путівок  по  соцстраху та як вони
розподілялися, наявність порушень при виділенні путівок;
   - скільки оздоровлено дітей.
 
   10. Яким  чином забезпечується гласність роботи профкому
(комітету Профспілки).
 
   11. Зробити  висновки  про  роботу  профкому  (комітету
Профспілки), внести пропозиції щодо роботи його нового складу.
 
   12. Звітна  доповідь готується на основі актів ревізій,
тематичних перевірок.
 
   13. Звітна доповідь затверджується на засіданні Ревізійної
комісії.
 
 
              БЛОК-СХЕМА
       проведення звітно-виборної конференції
 
 
 
 
 
 
 
            ПРИБЛИЗНИЙ ПОРЯДОК
      ведення звітно-виборних зборів (конференції)
          профспілкової організації
 
 
   Збори (конференцію) відкриває, за дорученням профспілкового
комітету, голова комітету або інша особа, якій комітет дав таке
доручення.
 
   Головуючий.
 
   Доброго дня, шановні учасники (делегати), запрошені та гості
звітно-виборних зборів (конференції)!
 
           I варіант (якщо збори)
 
   На обліку в нашій профспілковій організації перебуває _____
членів профспілки. З'явилося на збори ______ членів профспілки. З
поважних причин відсутні на зборах ___ осіб, ___ - з невідомих
причин.
   (Примітка. Збори вважаються правоможними, якщо в їх роботі
бере участь більше половини членів профспілки, які є на обліку в
організації, яка їх проводить).
 
   Кворум є, то збори правоможні розпочати свою роботу. Які
будуть пропозиції?
 
   Є пропозиція відкрити роботу наших зборів, інших пропозицій
не надійшло. Ставлю на голосування.
 
   Хто за те, щоб роботу зборів розпочати, прошу голосувати. Хто
проти? Утримався?
 
   Рішення абсолютною більшістю прийнято (якщо проголосувала
більшість).  Тому  дозвольте  звітно-виборні  збори оголосити
відкритими.
 
   Примітка. При наявності запису Гімну ФПУ - звучить зазначений
Гімн.
 
         II варіант (якщо конференція)
 
   Згідно з постановою профспілкового комітету на звітно-виборну
конференцію обрано ___ делегатів (один делегат від ___ членів
профспілки).
 
   За результатами реєстрації прибуло _____ делегатів. Не змогли
з'явитися на конференцію з поважних причин ___ делегатів, з
невідомих причин ___ делегатів.
   (Примітка. Звітно-виборна конференція вважається правоможною,
якщо в її роботі бере участь не менше двох третин обраних
делегатів).
 
   Кворум є і наша конференція може розпочати свою роботу. Які
будуть пропозиції?
 
   Є пропозиція розпочати роботу конференції.
 
   Інших пропозицій немає?
 
   Голосуємо.
 
   Хто за те, щоб роботу нашої конференції розпочати, прошу
голосувати.
 
   Хто проти? Утримався?
 
   Рішення абсолютною  більшістю  прийнято.  Тому  дозвольте
звітно-виборну конференцію оголосити відкритою.
 
   Примітка. При наявності запису Гімну ФПУ - звучить зазначений
Гімн.
 
        Продовження для зборів (конференції)
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   На запрошення  профкому  (комітету  профспілки) у роботі
звітно-виборних зборів (конференції) беруть участь:
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
     (вказати посаду та прізвища, імена, по батькові)
 
   Примітка. Необхідно (при наявності на зборах чи конференціях)
перерахувати керівників держадміністрації, представників вищих
профспілкових органів, представників партій і політичних блоків
тощо.
 
   На зборах (конференції) присутні:
   - представники засобів масової інформації, тощо.
 
   Шановні учасники звітно-виборних зборів (конференції)!
 
   Для ведення  зборів  (конференції)  пропонується  обрати
президію.
 
   Заперечень немає?
 
   Які будуть пропозиції щодо її кількісного і персонального
складу?
 
   Надійшла пропозиція президію наших  зборів  (конференції)
обрати у складі ___ осіб. Заперечень немає?
 
   Приймається.
 
   Персонально. (Вносяться пропозиції, проводиться голосування:
_______ "за", ____ "проти", ____ "утрималося").
 
   Обраних осіб до складу президії зборів (конференції) прошу за
стіл президії.
   (Президія визначає  головуючих  на  зборах (конференції),
секретаря зборів (конференції), хто проводитиме організаційне
засідання робочих органів зборів (конференції) - секретаріату,
Редакційної, Лічильної комісій тощо).
 
   Головуючий __________________________________________________
               (при необхідності)
 
   Шановні учасники звітно-виборних зборів (конференції)!
 
   З глибоким  сумом  повідомляємо,  що  за  період  між
звітно-виборними  зборами  (конференціями) нашої профспілкової
організації пішли з життя наші колеги:
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
       (назвати прізвища, імена по батькові)
 
   Є пропозиція вшанувати їх світлу пам'ять хвилиною мовчання.
 
   Прошу сідати.
 
   Тільки при проведенні звітно-виборної конференції
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Тепер нам необхідно заслухати повідомлення Мандатної комісії
щодо повноважень делегатів звітно-виборної  конференції,  щоб
продовжити формування робочих органів.
 
   Слово для повідомлення надається голові Мандатної комісії
__________________________________________________________________
       (назвати прізвище, ім'я, по батькові)
       (після повідомлення Мандатної комісії)
 
   Чи є запитання до голови Мандатної комісії? Немає.
 
   Є пропозиція повідомлення Мандатної комісії взяти до відома
та прийняти постанову конференції про підтвердження повноважень
делегатів конференції.
 
   Хто за цю пропозицію, прошу підняти картки для голосування.
 
   Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався?
 
   Приймається.
 
   Таким чином,  повноваження  делегатів   звітно-виборної
конференції підтверджено і вони правоможні вирішувати всі питання,
що належать до компетенції конференції.
 
        Продовження для зборів (конференції)
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Продовжуємо роботу зборів (конференції).
 
   Перед розглядом  порядку  денного і регламенту вноситься
пропозиція обрати робочі органи зборів (конференції).
 
   Пропонується обрати:
   - секретаріат - для організації запису на виступ, ходу зборів
(конференції),  розшифровки  звукозапису (якщо буде вестися),
складання протоколу зборів  (конференції),  надання  допомоги
президії у вирішенні інших організаційних питань, а також, за
потреби, учасникам зборів, конференції.
   - Редакційну комісію - для підготовки (доопрацювання) проекту
постанови зборів (конференції), можливих інших наших рішень,
передачі матеріалів засобам масової інформації;
   - Лічильну комісію (лічильників) - для ведення підрахунку
голосів  при  прийнятті нами різних рішень, постанов зборів
(конференції), висуненні кандидатур до складу виборних органів та
проведенні самого відкритого або закритого (таємного) голосування
з цих питань (якщо склад виборних органів не формувався прямим
делегуванням).
   (За потреби можуть обиратися інші комісії).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Профспілковий комітет  (комітету  профспілки)  напередодні
зборів (конференції) розглядав це питання на своєму засіданні,
проводив нараду голів цехкомів, профкомів і на нараді розроблено
пропозиції про склад робочих органів нашого загалу. Тому право
учасників зборів (конференції) прийняти рішення -  слухатиме
пропозиції,  які  вам  підготовлено, чи будемо вислуховувати
пропозиції із залу?
 
   Голосується.
 
   Починаємо з виборів Лічильної комісії.
 
   Які будуть пропозиції щодо її кількісного, персонального
складу? (вносяться пропозиції, вироблені комітетом (на нараді
голів комітетів) або із залу, голосується).
 
   Проводиться голосування за кількісний склад.
 
   Проводиться голосування за персональний склад.
 
   Лічильну комісію обрано.
 
   Її організаційне засідання від президії проведе
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Прохання Лічильної комісії зібратися у приміщенні
__________________________________________________________________
             (назвати, де)
 
   Нам необхідно обрати секретаріат.
 
   У кого будуть пропозиції щодо кількісного, персонального
складу секретаріату?
 
   (Вносяться пропозиції, голосується).
 
   Секретаріат обрано.
 
   Прохання секретаріату зібратися
_________________________________________________________________,
             (назвати, де)
а ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
від президії провести його організаційне засідання.
 
   Секретаріат буде постійно працювати
__________________________________________________________________
             (назвати, де)
 
   Нам необхідно обрати Редакційну комісію.
 
   Які є пропозиції щодо кількісного, персонального складу цієї
комісії?
 
   (Вносяться пропозиції, проводиться голосування).
 
   Прохання до членів Редакційної комісії зібратися у приміщенні
__________________________________________________________________
             (назвати, де)
 
   Організаційне засідання комісії проведе від президії зборів
(конференції)
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Редакційна комісія буде постійно працювати
__________________________________________________________________
             (назвати, де)
 
   Прохання до учасників зборів (конференції) передавати свої
пропозиції щодо проекту нашої постанови, можливих інших рішень
Редакційній комісії.
   (Якщо є потреба, обирається Мандатна комісія або її функцію
може виконувати секретаріат, якщо це конференція і вона прийме
таке рішення).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Отже, робочі органи зборів (конференції) нами сформовано.
Переходимо до розгляду порядку денного та регламенту нашої роботи.
Лічильній комісії прохання приступити до  роботи,  проводити
підрахунки голосування.
 
   На розгляд наших зборів (конференції) комітет профспілки
виносить наступний порядок денний та відповідний регламент роботи
зборів (конференції):
 
   1. Звіт про роботу профспілкового комітету
__________________________________________________________________
            (назва організації)
 
   за період з _______ по _______ рік.
 
   Доповідає
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові того, кому доручив комітет)
 
   2. Звіт  про  роботу  Ревізійної  комісії  профспілкової
організації за період з _______ по ______ рік.
 
   Доповідає
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові того, кому доручив комітет)
 
   3. Вибори профспілкових органів:
   а) профспілкового   комітету   первинної  профспілкової
організації на
__________________________________________________________________
        (назва підприємства, організації)
   б) Ревізійної комісії профспілкової організації.
 
   Примітки:
   1. Якщо виборні органи формувалися прямим делегуванням, то до
учасників зборів (конференції) дається відповідна інформація, яка
береться до відома.
   2. Якщо вибори голови та заступника (заступників) профкому
проводяться на звітно-виборних зборах (конференції) то до порядку
денного зборів (конференції) вносять ці питання окремими пунктами.
 
   4. Вибори делегатів на
__________________________________________________________________
      (вказати куди, якщо потрібно, їх обирати)
 
   Примітка. До порядку денного може вноситися окремим пунктом
також питання  про  делегування  представників  профспілкової
організації  у члени вищих профспілкових органів (районного,
обласного комітетів профспілки тощо).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Які будуть міркування щодо порядку денного наших зборів
(конференції)?
 
   Погодитися? Інших пропозицій не надійшло, тому ставлю на
голосування: хто за те, щоб запропонований порядок денний зборів
(конференції) затвердити, прошу голосувати.
 
   Хто "за"? Хто "проти"? Утримався?
 
   Порядок денний затверджено абсолютною більшістю учасників
зборів (делегатів, конференції).
 
   Переходимо до пропозицій профкому (комітету профспілки) щодо
регламенту зборів (конференції).
 
   Для доповіді з першого питання пропонується надати ______ хв.
 
   Для доповіді з другого питання ______ хв.
 
   Для виступів ______ хв.
 
   Для повторних виступів, довідок до ______ хв.
 
   Для заключного слова (за потреби) доповідачам до ___ хв.
 
   Вибори профспілкових органів провести в межах ___ год. (хв.)
 
   Збори (конференцію) закінчити _______________________________
                        (коли)
 
   Які будуть думки щодо запропонованого регламенту? Погодитися?
 
   Заперечень немає? Приймаємо без голосування.
 
   З організаційними питаннями проведення зборів (конференції)
ми закінчили.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Переходимо до розгляду першого питання порядку денного.
 
   Для звітної доповіді про роботу профспілкового комітету слово
надається ________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
   (Після доповіді)
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Є пропозиція заслухати звіт також Ревізійної комісії, а потім
звітні доповіді обговорювати разом. Погодимося? Приймається.
 
   Тепер щодо  запитань. Їх можна ставити як усно, так і
письмово.
 
   Якщо їх зараз немає, то прохання надсилати запитання у
письмовій формі до секретаріату, а після обговорення звітів
доповідачі дадуть на них відповідь.
 
   Немає заперечень проти такої пропозиції?
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Слово для доповіді надається голові Ревізійної комісії
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   (Після доповіді, якщо є усні запитання, дається відповідь).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Як і домовилися, переходимо до обговорення звітних доповідей
разом.
 
   Слово для виступу надається
__________________________________________________________________
     (назвати прізвище, ім'я, по батькові, посаду)
 
   За ним (нею) виступатиме
__________________________________________________________________
 
   Після 2-3 виступів
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Є пропозиція редакційній комісії зібратися в кім. ___ для
опрацювання проекту постанови.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Слово для виступу надається
__________________________________________________________________
     (назвати прізвище, ім'я, по батькові, посаду)
 
   За ним (нею) виступатиме ____________________________ і т. д.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Шановні учасники звітно-виборних зборів (конференції)!
 
   Перш ніж надати слово
______________________________________________, я хочу порадитися.
   (назвати прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Для виступу записалося ____ чоловік, виступило ____.
 
   Надходять пропозиції припинити обговорення.
 
   Є пропозиція надати слово для виступу вже оголошеному(-ій)
_________________________________________________________, а також
    (назвати прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
       (назвати прізвища, імена, по батькові)
   і на цьому припинити обговорення.
 
   Немає заперечень?
 
   Приймається.
 
   Слово для виступу надається
__________________________________________________________________
      (назвати прізвище, ім'я, по батькові, осаду)
 
   За ним (нею) виступатиме ____________________________________
              (назвати прізвище, ім'я, по батькові)
   Головуючий __________________________________________________
 
   Шановні учасники звітно-виборних зборів (конференції)!
 
   В обговоренні звітних доповідей взяли  участь  _________
чоловік.
 
   Згідно домовленості обговорення доповідей припиняємо.
 
   Ніхто не наполягає на виступі? Немає.
 
   Хто за те, щоб припинити обговорення, прошу проголосувати.
 
   Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Немає.
 
   Приймається.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Заключне слово  надається  голові  профкому  (комітету
профспілки) _______________________________________
       (назвати прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Заключне слово надається голові Ревізійної комісії
__________________________________________________________________
       (назвати прізвище, ім'я, по батькові)
або  вони  (голова  профкому (комітету профспілки),  голова
Ревізійної комісії) заключного слова не просять.
   (Даються відповіді на запитання іншим посадовим особам, коли
є потреба).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Обговорення звітних доповідей закінчили.
 
   Переходимо до прийняття постанов зборів (конференції) з цих
питань.
 
   Вносяться пропозиції спочатку дати оцінку роботи комітету,
Ревізійної комісії, а потім надати слово Редакційній комісії для
оголошення  проекту  постанови  наших  звітно-виборних зборів
(конференції).
 
   Не буде заперечень?
 
   Немає.
 
   Виступаючі вносили  пропозицію  позитивно  оцінити роботу
профкому (комітету профспілки) (була й інша - незадовільно (якщо
це так). Тому ставлю на голосування пропозиції у порядку їх
надходження.
 
   Хто за те, щоб роботу комітету профспілки
__________________________________________________________________
            (назва організації)
за  період  з ____ по ____ рік визнати задовільною, прошу
голосувати.
   (Лічильна комісія підраховує голоси).
 
   Хто проти? (Лічильна комісія підраховує голоси).
 
   Хто утримався? (Лічильна комісія підраховує голоси).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Слово надається голові Лічильної комісії для повідомлення про
результати голосування.
 
   Після повідомлення.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Отже, роботу комітету профспілки визнано "задовільною".
 
   (Якщо не прийнято рішення, то на голосування ставиться друга
пропозиція).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Тепер про звіт Ревізійної комісії. Вноситься такий проект
постанови.
 
   Звіт Ревізійної комісії профспілкової організації за період з
____ по ____ рік затвердити.
 
   Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
 
   Хто за? (Лічильна комісія підраховує голоси).
 
   Хто проти? (Лічильна комісія підраховує голоси).
 
   Хто утримався? (Лічильна комісія підраховує голоси).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Слово надається голові Лічильної комісії для повідомлення про
результати голосування.
 
   Після повідомлення.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Отже, проект постанови про звіт Ревізійної комісії прийнято
як  постанову зборів (конференції). (Якщо не набрано більше
половини голосів, то виробляється інше рішення).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Слово надається голові Редакційної комісії для оголошення
проекту постанови зборів (конференції).
 
   Голова Редакційної комісії проект постанови Вам розданий, чи
є необхідність його зачитувати.
 
   Немає?
 
   Далі голова Редакційної комісії повідомляє про внесені зміни
чи доповнення.
 
   Або оголошується  проект  постанови,  постанова  спочатку
приймається за основу, до неї вносяться зміни, доповнення, а потім
приймається в цілому.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Ставлю на голосування запропонований Редакційною комісією (з
вашими змінами і доповненнями) проект постанови звітно-виборних
зборів (конференції).
 
   Хто за  прийняття постанови в цілому? (Лічильна комісія
підраховує голоси).
 
   Хто проти? (Лічильна комісія підраховує голоси).
 
   Хто утримався? (Лічильна комісія підраховує голоси).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Слово надається голові Лічильної комісії. (Після повідомлення
голови).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   За підсумками голосування проект постанови звітно-виборних
зборів (конференції) за період з ____ по ____ рік (зі змінами і
доповненнями) прийнято як постанову зборів (конференції).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Отже, звіти  профкому  (комітету  профспілки), Ревізійної
комісії ми розглянули, рішення по них прийняли.
 
   Порадимося про подальшу нашу роботу.
 
   Головуючий __________________________________________________
             (якщо склад виборних органів
           не формувався прямим делегуванням)
 
   Профкомом (комітетом профспілки) була створена робоча комісія
з формування пропозицій зборам (конференції) щодо кількісного та
персонального складу комітету та Ревізійної комісії.
 
   (Якщо обиратимуться  делегати  на  конференції  вищих
профспілкових органів, делегуються представники профспілки у вищі
профспілкові органи, то теж про це сказати).
 
   Такі пропозиції нам ця група підготувала.
 
   Необхідно сказати, що ми можемо скликати нараду представників
для  визначення пропозицій про склад комітету та Ревізійної
комісії.
 
   Однак обидва варіанти не позбавляють вас права на зборах
(конференції) вносити свої індивідуальні пропозиції.
 
   Тому давайте визначимося.
 
   Якщо ми погоджуємося з першим варіантом, тобто пропозиціями
робочої комісії, яка найповніше врахувала пропозиції з місць -
структурних підрозділів, то можна зараз обговорити запропоновані
робочою комісією кандидатури, визначитися з формою голосування і
якщо буде закрите (таємне), то оголосити перерву, а за цей час
Лічильна комісія підготується для організації голосування, а якщо
відкрите, то ми зможемо без перерви впоратися з цим питанням у
межах 30-40 хв.
 
   Погодимося з такою пропозицією?
 
   (Якщо ні, то оголошується перерва).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Переходимо до виборів профспілкових органів.
 
   Нам необхідно  визначитися  щодо  кількісного  складу
профспілкового  комітету  (комітету профспілки) та Ревізійної
комісії. При цьому слід мати на увазі - якщо ми будемо обирати
голову профспілкового комітету (комітету профспілки) на зборах
(конференції), а ми далі це вирішуватимемо, то згідно з частиною
п'ятою пункту 32 Статуту Профспілки та пункту 7.4 Інструкції про
проведення звітів і виборів, він за посадою входить до складу
профкому (президії комітету профспілки).
 
   Давайте визначимося,  де  ми  будемо  обирати  голову
профспілкового  комітету  (комітету  профспілки),  заступника
(заступників) голови профспілкового комітету (комітету профспілки)
на  зборах (конференції) чи на засіданні профкому (комітету
профспілки). Якщо на зборах (конференції), то за якою формою
голосування - відкритим чи закритим (таємним).
 
   Не виключається можливість обрання голови профкому (комітету
профспілки) підприємства всіма членами профорганізації. Вибори в
цьому разі проводяться закритим (таємним) голосуванням.
 
   Це рішення  мають  право  прийняти  лише  наші  збори
(конференція).
 
   Надійшла пропозиція  обирати  голову  профкому  (комітету
профспілки), заступника (заступників) голови профкому (комітету
профспілки)  на  зборах  (конференції),  закритим  (таємним)
голосуванням, друга пропозиція - відкритим.
 
   Ставлю пропозиції на голосування у порядку їх надходження.
 
   Хто за те, щоб голову профкому  (комітету  профспілки),
заступника (заступників) голови профкому (комітету профспілки)
обрати зараз, на зборах (конференції), прошу голосувати.
 
   Хто проти?  Хто  утримався? Абсолютною більшістю голосів
прийнято рішення голову профкому (комітету профспілки), заступника
(заступників) голови профкому (комітету профспілки) обирати на
зборах (конференції).
 
   Якою формою голосування будемо обирати - закритим (таємним)
чи відкритим?
 
   Примітка. У разі коли не виникає проблемних ситуацій щодо
обрання голови чи його заступників бажано надавати перевагу
відкритій формі голосування.
 
   Надійшла пропозиція вибори голови, заступника (заступників)
голови профкому (комітету профспілки) провадити закритим (таємним)
голосуванням.
 
   Пропозицію ставлю на голосування.
 
   Хто за те, щоб голову профкому  (комітету  профспілки),
заступника (заступників) голови профкому (комітету профспілки)
обирати закритим (таємним) голосуванням, прошу голосувати.
 
   Хто проти? Хто утримався?
 
   Абсолютною більшістю голосів прийнято рішення голову профкому
(комітету профспілки), заступника (заступників) голови профкому
(комітету профспілки) обирати закритим (таємним) голосуванням.
 
   Згідно з пунктом 62.5 Статуту Профспілки Ревізійна комісія
обирає з свого складу голову і його заступника (секретаря). Форма
голосування (відкрите або таємне) визначається членами Ревізійної
комісії. Отже вибори голови Ревізійної комісії будуть проводитися
на її засіданні.
 
   (Якщо очевидної  більшості  немає,  то  Лічильна комісія
проводить підрахунки голосів і доповідає зборам (конференції).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Отже, голову профкому (комітету профспілки), його заступника
(заступників) ми вирішили обирати на зборах закритим (таємним)
голосуванням.
 
   Тепер нам необхідно вирішити, якою формою голосування будемо
обирати склад профкому (комітету профспілки).
 
   Які будуть пропозиції з цього приводу?
 
   Таємним голосуванням, інших пропозицій немає?
 
   Ставлю на голосування.
 
   Хто за те, щоб склад профкому (комітету профспілки) обирати
закритим  (таємним)  голосуванням, прошу голосувати (Лічильна
комісія підраховує голоси).
 
   Хто проти? (Лічильна комісія підраховує голоси).
 
   Хто утримався? (Лічильна комісія підраховує голоси).
 
   Лічильна комісія доповідає зборам (конференції) результати
голосування.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Більшістю голосів  (більше  половини)  профком  (комітету
профспілки) буде обиратися закритим (таємним) голосуванням.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Тепер нам необхідно  визначитися  з  кількісним  складом
профспілкового комітету (комітету профспілки) з урахуванням того,
що ми проголосували за те, що голова буде обиратися на зборах
(конференції).
 
   Які будуть пропозиції?
 
   За рішенням профспілкового комітету (комітету профспілки)
було утворено робочу групу, яка  займалася  питанням  збору
пропозицій та формуванням персонального складу профспілкового
комітету (комітету профспілки), його  голови  та  заступника
(заступників) голови профкому (комітету профспілки).
 
   Слово надається голові робочої групи з формування пропозицій
зборам (конференції) щодо кількісного і персонального складу
профкому (комітету профспілки) і Ревізійної комісії, голови та
заступника (заступників) голів профкому (комітету профспілки).
 
   (Голова робочої групи називає пропозиції щодо кількісного та
персонального складу членів профкому (комітету профспілки) і його
голови,  заступника  (заступників)  голови профкому (комітету
профспілки).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Узагальнені з місць пропозиції вам названо.
 
   Давайте спочатку обговоримо кандидатуру на посаду голови
профкому (комітету профспілки). Але перед цим визначимося, якого
голову ми хочемо мати - штатного (оплачуваного) чи на громадських
засадах. Те ж саме по заступнику (заступниках) голови профкому
(комітету профспілки). Тут слід зауважити, що ми можемо витрачати
на оплату праці штатних працівників профкому (комітету профспілки)
не більше 2/3 коштів, що залишаються в розпорядженні профспілкової
організації.
 
   Хочу нагадати, що, згідно з пунктом 20 Статуту Профспілки та
пунктом 8.1 Інструкції про проведення звітів і виборів керівники
всіх профспілкових органів обираються на зборах (конференції).
Приймається  постанова: встановити штатну (оплачувану) посаду
голови профкому (комітету профспілки) на звітно-виборний період
(або на громадських засадах).
   (Зачитує прізвища, імена, по батькові,  посади  названих
комісією осіб. Якщо зауважень немає, кандидатура вноситься до
бюлетеня для закритого (таємного) голосування. Якщо  є,  то
проводиться голосування.
 
   Аналогічно вирішується питання заступників голови профкому
(комітету профспілки).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   З порядком обрання голови, заступника (заступників) голови
профкому (комітету профспілки) ми визначилися, обираємо їх на
зборах (конференції).
 
   Тепер нам необхідно визначити чисельний склад профспілкового
комітету (комітету профспілки).
 
   Робочою групою внесена пропозиція обрати склад профспілкового
комітету (комітету профспілки) в кількості _____ осіб. Сюди
входить і голова профспілкового комітету (комітету профспілки).
 
   Отже, членів комітету ми повинні обрати на одну особу менше,
тобто у складі комітету резервуємо одне місце для  голови.
Зрозуміло?
 
   Переходимо до обговорення складу членів профкому (комітету
профспілки).
   (Головуючий називає прізвища, імена, по батькові, посади
запропонованих  робочою  групою  кандидатур.  Якщо  зауважень
(відводів) немає, кандидатура без голосування  вноситься  до
бюлетеня для закритого (таємного) голосування. Якщо надійшли
відводи, проводиться обговорення кандидатур і голосування).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Нам треба визначитися з  кількісним  складом  Ревізійної
комісії.
 
   Вноситься пропозиція обрати склад Ревізійної  комісії  у
кількості ____ осіб.
 
   Починаємо обговорення кандидатур до складу членів Ревізійної
комісії  (називаються  прізвища,  імена, по батькові, посади
запропонованих кандидатур). Якщо зауважень (відводів)  немає,
кандидатура без голосування вноситься до бюлетеня для закритого
(таємного) голосування. Якщо  надійшли  відводи,  проводиться
обговорення кандидатур і голосування.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Списки висунутих  кандидатур  до  складу членів профкому
(комітету профспілки), Ревкомісії  та  голови  і  заступника
(заступників) голови профспілкового комітету (комітету профспілки)
передаємо Лічильній комісії для друкування.
 
   (Якщо у складі осіб, висунутих на посаду голови, заступника
(заступників) голови профкому (комітету профспілки) або до складу
членів  профкому  (комітету профспілки), Ревкомісії, є члени
Лічильної комісії, то збори (конференція) приймають рішення про
припинення повноважень таких членів Лічильної комісії з тим, щоб
уникнути можливих сумнівів по результатах голосування).
 
   (Якщо вирішено обирати постійну Мандатну комісію, то її
вибори проводяться аналогічно).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Оголошується перерва для підготовки голосування.
 
   (Після перерви).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Слово надається від Лічильної комісії
__________________________________________________________________
        (голові або кого вона уповноважила)
   (Доводиться до відома протокол N 1  Лічильної  комісії,
роз'яснюється порядок голосування)
   (Після голосування).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Продовжуємо нашу роботу.
   Від Лічильної комісії слово надається
__________________________________________________________________
   (Слухається повідомлення Лічильної  комісії  про  обрання
голови,  заступника (заступників) голови комітету профспілки,
членів комітету, членів Ревізійної комісії).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Нам необхідно прийняти рішення за підсумками голосування.
 
   На ваш розгляд вноситься такий проект постанови  зборів
(конференції):
 
   1. Повідомлення  Лічильної  комісії взяти до відома. За
підсумками закритого (таємного) голосування на звітно-виборних
зборах (конференції)
________________________
    (дата)
 
   а) головою (вказати штатним (платним) чи ні) профспілкового
комітету   первинної   профспілкової   організації   на
__________________________________________________________________
   (назвати повну власну назву підприємства, організації)
__________________________________________________________________
         (або комітету профспілки) обрано
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   б) заступником (заступниками)  голови  (вказати  штатними
(платними) чи ні) профспілкового комітету первинної профспілкової
організації на
__________________________________________________________________
   (назвати повну власну назву підприємства, організації)
 
(або комітету профспілки) обрано
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   в) членами профспілкового комітету на
__________________________________________________________________
        (назвати підприємство, організацію)
   (або комітету профспілки) обрано
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (назвати прізвища, імена, по батькові,
           посади членів комітету)
 
   г) членами Ревізійної комісії профспілкової організації на
__________________________________________________________________
        (назвати підприємство, організацію)
 
   обрано ______________________________________________________
        (назвати прізвища, імена, по батькові, посади)
 
   Приймається постанова за основу. Вносяться та розглядаються
зауваження та пропозиції, якщо вони є.
 
   Є пропозиція прийняти постанову в цілому.
 
   Хто за те, щоб внесений проект постанови прийняти в цілому,
прощу голосувати.
 
   Хто проти? Хто утримався?
 
   Постанову прийнято абсолютною більшістю голосів.
 
   (Якщо ні, то Лічильна комісія підраховує голоси і доповідає).
 
   Якщо до порядку денного внесено питання про вибори делегатів
на звітно-виборну конференцію вищого профспілкового органу та про
делегування представників профспілкової організації до складу цих
органів, то порядок ведення може бути таким:
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   У відповідності  з  нормою  представництва,  встановленою
профкомом  (президією  комітету  профспілки)   ___________
профспілкової організації, нам необхідно обрати ____ делегатів на
звітно-виборну конференцію. ___________ профспілкової організації.
Оскільки  кількісний  склад  уже  встановлено, прошу вносити
пропозиції персонально.
 
   Вносяться пропозиції,  голосуванням підводиться риска під
висуненням кандидатур, при необхідності проводиться обговорення.
Проводиться голосування по кожній кандидатурі окремо. Лічильна
комісія (президія) підраховує  голоси  і  повідомляє  зборам
(конференції).
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   За результатами  голосування делегатами на звітно-виборну
конференцію _________ профспілкової організації обрано:
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Переходимо до наступного питання порядку денного -  про
делегування  представників нашої профспілкової організації до
складу  _________________  профспілкової  організації.   У
відповідності   з   нормою   представництва,  встановленою
___________________ профспілкової організації, ми маємо делегувати
від  нашої  організації  до  складу  ______________________
профспілкової організації ____ члена(нів).
 
   Прошу вносити пропозиції.
 
   Вносяться пропозиції, проводиться голосування,  про  його
результати повідомляється.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Таким чином до складу ________________________ профспілкової
організації від нашої первинної організації обрано (делеговано):
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
 
   Примітка. Якщо збори (конференція) приймуть рішення  про
закрите (таємне) голосування, то воно проводиться у відповідності
з пп. 9.5-9.9 Інструкції про проведення звітів і виборів, у
Профспілці працівників споживчої кооперації України.
 
   Головуючий __________________________________________________
 
   Порядок денний вичерпано. Які будуть зауваження щодо ведення
зборів (конференції)?
 
   Немає?
 
   Примітка. Якщо у когось з присутніх на звітно-виборних зборах
(конференції)  день  народження, ювілей, інша знаменна подія
(нагорода тощо), то про це робиться таке повідомлення зборам
(конференції).
 
   Шановні учасники   (делегати),   запрошені  та  гості
звітно-виборних зборів (конференції)!
 
   Сьогодні у наших колег присутніх на зборах (конференції)
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________;
     (назвати прізвища, імена по батькові, посади)
 
день народження. Дозвольте мені від президії, всіх учасників
зборів (конференції) щиро привітати іменинників з днем народження,
побажати їм доброго здоров'я, щастя, успіхів у роботі. (По
можливості їм вручаються квіти).
 
   На цьому наші звітно-виборні збори (конференція) оголошуються
закритими.
 
   До побачення.
 
   Примітка. При наявності запису Гімну ФПУ - звучить зазначений
Гімн.
   (Якщо голови  профспілкового  комітету, Ревкомісії будуть
обиратися на їх засіданнях, то наприкінці зборів вони залишаються
і проводяться їхні організаційні засідання, про що робиться
головуючим оголошення).

<< Главная страницаУкраина онлайн