Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)

Наказ № 148 від 28.12.2004

<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
 
              Н А К А З
 
            28.12.2004 N 148
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2005 р.
                   за N 34/10314
 
 
     Про затвердження Положення про представництво
    Державного комітету України з питань регуляторної
    політики та підприємництва в Автономній Республіці
      Крим, областях, містах Києві та Севастополі
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
      комітету України з питань регуляторної політики
                     та підприємництва
     N 96 ( z1139-06 ) від 20.10.2006 
     N 73 ( z0686-07 ) від 08.06.2007 }
 
 
 
   Відповідно до Положення про Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого
Указом Президента  України  від  25 травня 2000 року N 721
( 721/2000 ) (із змінами та доповненнями), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  представництво  Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах  Києві  та
Севастополі, що додається.
 
   2. Положення про представництво Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва в  Автономній
Республіці  Крим,  областях,  містах  Києві  та Севастополі,
затверджене наказом Державного  комітету  України  з  питань
регуляторної політики та підприємництва від 05.06.2000 за N 19,
скасувати.
 
   3. Управлінню    стратегічного    планування    та
організаційно-методичного забезпечення (Жерибор Т.В.) забезпечити
доведення  цього  наказу  до  територіальних  представництв
Держпідприємництв України.
 
   4. Головам територіальних представництв Держпідприємництва
України у двотижневий термін з дня набрання чинності цим наказом
ужити організаційних заходів щодо приведення чинних посадових
інструкцій працівників територіальних представництв і  планів
роботи у відповідність до зазначеного Положення та забезпечити їх
неухильне виконання.
 
   5. Заступникам Голови, директорам департаментів, керівникам
самостійних структурних підрозділів у межах компетенції:
   ознайомити з цим наказом працівників центрального апарату
Держпідприємництва України та забезпечити його виконання;
   у місячний термін з дня набрання чинності цим  наказом
привести  у  відповідність  до  нього  розпорядчі  документи
Держпідприємництва України.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови  у  зв'язках  з  Верховною  Радою  України
Ващенка К.О.
 
 Голова                       Ю.А.Авксентьєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   28.12.2004 N 148
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 січня 2005 р.
                   за N 34/10314
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про представництво Державного комітету України
     з питань регуляторної політики та підприємництва
       в Автономній Республіці Крим, областях,
          містах Києві та Севастополі
 
   { У тексті Положення слова "Держпідприємництво України"
    у  відповідних  відмінках  замінено  на  слово
    "Держкомпідприємництво"  у  відповідних  відмінках
    згідно з Наказом Державного комітету України з питань
    регуляторної  політики  та  підприємництва  N 73
    ( z0686-07 ) від 08.06.2007 }
 
   1. Представництва  Державного  комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці
Крим,  областях,  містах  Києві  та  Севастополі  (далі  -
Представництво) підпорядковані і підзвітні Державному Комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі -
Держкомпідприємництво)  та  є  його територіальними органами.
   Представництва здійснюють повноваження Держкомпідприємництва
відповідно  в  Автономній  Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
 
   2. Представництва створюються наказом Держкомпідприємництва.
Положення   про   Представництво   затверджує   Голова
Держкомпідприємництва, а в разі тривалої відсутності Голови -
особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови. У разі
необхідності та на виконання покладених на представництва завдань
Голова  Держкомпідприємництва може вносити зміни до положень
про представництва. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 73 ( z0686-07 ) від 08.06.2007 }
 
   3. Представництво у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами  Президента
України та Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами
Держкомпідприємництва, а також цим Положенням.
 
   4. Основними завданнями Представництва є:
   участь у формуванні та реалізації державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності, державної політики щодо
дозвільної системи в сфері господарської діяльності та політики у
сфері підприємництва, ліцензування господарської діяльності та
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
відповідно в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
{ Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва N 96 ( z1139-06 ) від 20.10.2006 }
   координація діяльності місцевих органів виконавчої влади,
пов'язаної з розробленням та реалізацією заходів щодо проведення
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності,
видачі   документів  дозвільного  характеру,  ліцензування
господарської діяльності, державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців; { Абзац третій пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 96 ( z1139-06 ) від
20.10.2006 }
   сприяння формуванню    системи    фінансово-кредитної,
консультативної та інформаційної підтримки  підприємництва  в
регіоні, здійснення аналізу ефективності використання бюджетних
коштів  для  реалізації  затверджених  програм  розвитку
підприємництва.
 
   5. Представництво відповідно до покладених на нього завдань:
   1)  готує  пропозиції  Держкомпідприємництву та місцевим
органам  виконавчої  влади щодо формування та здійснення на
регіональному  рівні державної регуляторної політики у сфері
господарської  діяльності, державної політики щодо дозвільної
системи в сфері господарської діяльності та державної політики у
сфері підприємництва; { Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва N 96 ( z1139-06 ) від 20.10.2006 }
   2) розглядає в установленому порядку розроблені місцевими
органами виконавчої влади проекти регуляторних актів, що подаються
на погодження, і відповідні аналізи регуляторного впливу та
приймає рішення про погодження цих проектів або відмову в їх
погодженні;
   3) повідомляє посадових осіб, уповноважених на прийняття або
схвалення регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, про виявлення  встановлених
законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або
схвалено, а також відповідні органи юстиції, якщо ці регуляторні
акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
   4) аналізує  звіти  про  відстеження  результативності
регуляторних актів, прийнятих місцевими регуляторними органами;
   5) проводить експертизу проектів нормативно-правових актів,
які регулюють господарські відносини та адміністративні відносини
між регуляторними органами або іншими органами державної влади та
суб'єктами  господарювання,  подає розробникам таких проектів
пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності; { Підпункт
5 пункту 5 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 73 ( z0686-07 ) від
08.06.2007 }
   6) звертається згідно із законом до регуляторних органів з
пропозиціями про внесення змін або визнання такими, що втратили
чинність, прийнятих цими органами  регуляторних  актів,  які
суперечать принципам регуляторної політики у сфері господарської
діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;
   7) звертається до місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб із пропозиціями про
скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать
принципам державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;
   8) аналізує листи територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, у яких
роз'яснюються положення регуляторних актів, надає цим органам та
посадовим особам пропозиції про відкликання таких листів, якщо
вони суперечать законодавству;
   9) може залучатись до  роботи  апеляційних  регуляторних
комісій, утворених в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі;
   10) бере  участь  у  методичному забезпеченні діяльності
місцевих регуляторних органів, пов'язаної з реалізацією державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
   11)   готує   пропозиції  Держкомпідприємництву  щодо
прийняття рішення про необхідність усунення виявлених під час
експертизи порушень принципів державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності в регуляторних актах територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, що
порушують принципи державної регуляторної політики  у  сфері
господарської діяльності;
   12)  аналізує  стан  здійснення заходів щодо проведення
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності,
державної  політики  у  сфері  господарської діяльності щодо
дозвільної системи та державної політики у сфері підприємництва і
готує відповідні пропозиції Держкомпідприємництву та місцевим
органам  виконавчої  влади  щодо  поліпшення роботи за цими
напрямками; { Підпункт 12 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 96 ( z1139-06 ) від 20.10.2006; в редакції
Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 73 ( z0686-07 ) від 08.06.2007 }
   13) уживає в межах своїх повноважень заходів щодо захисту
прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, порушених
унаслідок дії регуляторних актів; { Підпункт 13 пункту 5 в
редакції Наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва N 73 ( z0686-07 ) від 08.06.2007 }
   14) здійснює методичну допомогу в розробці  регіональної
програми  розвитку  підприємництва, надає експертний висновок
проекту регіональної програми, аналізує хід її виконання;
   15) бере  участь  у розробці пропозицій, спрямованих на
вдосконалення системи та механізму фінансово-кредитної підтримки
підприємництва;
   16) готує разом з відповідними структурними підрозділами
місцевих органів виконавчої влади пропозиції щодо визначення умов
виділення необхідних для реалізації регіональних програм підтримки
і розвитку підприємництва матеріально-технічних ресурсів, а також
коштів місцевого бюджету;
   17) бере участь у підготовці пропозицій щодо ефективного
використання бюджетних коштів для фінансування заходів з підтримки
і розвитку підприємництва в регіоні та аналізі використання цих
коштів;
   18)  за  дорученням Держкомпідприємництва використовує в
установленому порядку бюджетні кошти для реалізації програм та
заходів,  спрямованих  на  здійснення  в  регіоні  державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з питань
підтримки підприємництва;
   19) здійснює аналіз ефективності заходів з реалізації програм
підтримки  і  розвитку  підприємництва  та  вносить за його
результатами відповідні пропозиції Держкомпідприємництву;
   20) бере участь в здійсненні порівняльної оцінки районів за
станом розвитку та підтримки підприємництва шляхом визначення
рейтингу;
   21) здійснює систематичний аналіз проблемних питань,  що
виникають у суб'єктів підприємництва під час ведення господарської
діяльності;
   22)  у межах своїх повноважень здійснює координацію та
інформаційно-методичне забезпечення діяльності дозвільних органів,
адміністраторів органів ліцензування і державних реєстраторів;
{ Підпункт 22 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва N 96 ( z1139-06 ) від 20.10.2006 }
   23)  здійснює  в  межах  своїх повноважень контроль за
додержанням  вимог  законодавства з питань видачі документів
дозвільного характеру; { Пункт 5 доповнено підпунктом 23 згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 73 ( z0686-07 ) від 08.06.2007 }
   24) оформлює матеріали про адміністративні правопорушення за
порушення порядку видачі документів дозвільного характеру; { Пункт
5 доповнено підпунктом 24 згідно з Наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 73
( z0686-07 ) від 08.06.2007 }
   25)  здійснює державний нагляд за додержанням місцевими
дозвільними органами та адміністраторами вимог законодавства з
питань видачі документів дозвільного характеру (у тому числі через
дозвільні центри), органами ліцензування вимог законодавства у
сфері  ліцензування  та  дотриманням державними реєстраторами
законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних  осіб-підприємців; { Підпункт пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 96 ( z1139-06 ) від
20.10.2006, N 73 ( z0686-07 ) від 08.06.2007 } 
   26)  узагальнює  практику  застосування  законодавства
з питань видачі документів дозвільного характеру, готує та подає в
установленому  порядку  Держкомпідприємництву  пропозиції щодо
його вдосконалення; { Пункт 5 доповнено підпунктом 26 згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 73 ( z0686-07 ) від 08.06.2007 }
   27) розробляє пропозиції до ліцензійних умов провадження
певних видів господарської діяльності та порядку контролю за їх
додержанням;
   28)  за  погодженням  Держкомпідприємництва  затверджує
спільно з органом ліцензування ліцензійні умови провадження певних
видів  господарської  діяльності  та порядки контролю за їх
додержанням (у разі, коли органом ліцензування є тільки місцеві
органи виконавчої влади); { Пункт 5 доповнено підпунктом згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 96 ( z1139-06 ) від 20.10.2006; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 73 ( z0686-07 ) від
08.06.2007 }
   29)   за  дорученням  Держкомпідприємництва  здійснює
контроль за наявності ліцензій у суб'єктів господарювання; { Пункт
5 доповнено підпунктом 29 згідно з Наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 73
( z0686-07 ) від 08.06.2007 }
   30)   за  дорученням  Держкомпідприємництва  здійснює
контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження
певних видів господарської діяльності;
   31) видає розпорядження про усунення органами ліцензування
порушень законодавства у сфері ліцензування або розпорядження про
усунення ліцензіатами порушень ліцензійних умов провадження певних
видів господарської діяльності, які є обов'язковими до виконання;
   32)   готує   пропозиції  Держкомпідприємництву  щодо
погодження кандидатури на призначення та звільнення з посади
державного реєстратора;
   33) бере участь у проведенні науково-дослідних робіт з питань
здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності та державної політики у сфері підприємництва;
   34) організовує   та   бере   участь   у   заходах
інформаційно-методичного характеру з питань, які належать до сфери
його компетенції;
   35) забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  надання
інформаційних послуг та консультацій з питань упровадження в
регіоні державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності, державної політики щодо дозвільної системи в сфері
господарської діяльності, розвитку підприємництва, ліцензування
господарської діяльності, державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних  осіб-підприємців; { Підпункт пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 96 ( z1139-06 ) від
20.10.2006 }
   36) аналізує стан розвитку підприємництва в регіоні;
   37) сприяє  у  межах  своєї  компетенції  розвиткові
зовнішньоекономічної  діяльності  суб'єктів  підприємницької
діяльності в регіоні;
   38) взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого  самоврядування,  уповноваженим Держкомпідприємництва
з питань захисту прав підприємців, громадськими організаціями
підприємців та їхніми спілками, підприємствами, установами та
організаціями на відповідній території з питань, віднесених до
його компетенції;
   39) бере участь у роботі координаційних рад  з  питань
підприємництва при місцевих державних адміністраціях, регіональних
громадських колегій, скликає та організовує роботу інших дорадчих
органів,  які  сприяють  виконанню  завдань,  покладених  на
Представництво;
   40)  взаємодіє  з  уповноваженим Держкомпідприємництва з
захисту прав підприємців у регіоні та координує його діяльність
щодо  здійснення  державної  політики  у  сфері  підтримки
підприємництва;
   41) розглядає звернення громадян та суб'єктів підприємницької
діяльності;
   42) інформує  громадськість  про  свою  діяльність  щодо
проведення державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності та про стан розвитку підприємництва в регіоні;
   43)  організовує  навчання  та  підвищення  кваліфікації
адміністраторів та державних реєстраторів; { Пункт 5 доповнено
підпунктом згідно з Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 96 ( z1139-06 ) від
20.10.2006; в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 73 ( z0686-07 ) від
08.06.2007 }
   44) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань і передбачені чинним законодавством.
 
   6. Представництво має право:
   за  дорученням  Держкомпідприємництва  здійснювати нагляд
за додержанням законодавства органами ліцензування, державними
реєстраторами на території відповідного регіону;
   за  дорученням  Держкомпідприємництва  брати  участь  у
перевірках суб'єктів господарювання на підставі надходження в
письмовій формі заяви про порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
   у справах про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 166-10 - 166-12 Кодексу України про адміністративні
правопорушення  (  80731-10  ),  уповноважені посадові особи
представництва мають право складати протоколи про правопорушення;
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 73
( z0686-07 ) від 08.06.2007 }
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  територіальних  органів  центральних  органів
виконавчої влади, організацій та установ незалежно від форми
власності інформацію, документи і матеріали, статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої  влади,
органів  місцевого  самоврядування,  територіальних  органів
центральних органів виконавчої влади, а  також  спеціалістів
підприємств, установ і організацій за погодженням з керівниками
цих органів, представників об'єднань громадян для розгляду питань,
що належать до його компетенції;
   представляти  Держкомпідприємництво  в  місцевих  органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування з питань, що
належать до його компетенції;
   подавати   пропозиції   Держкомпідприємництву   щодо
призначення та звільнення з посад державних реєстраторів;
   подавати   пропозиції   Держкомпідприємництву   щодо
призначення та звільнення уповноваженого Держкомпідприємництва
з захисту прав підприємців та його помічників;
   представляти  інтереси  Держкомпідприємництва  за  його
дорученням у судових засіданнях;
   створювати робочі групи та скликати наради з питань, що
належать до його компетенції;
   організовувати конференції,   семінари,   інші   заходи
інформаційно-методичного спрямування з питань, що належать до його
компетенції.
 
   7. Представництво, у межах своїх повноважень, на основі та на
виконання  актів  законодавства,  нормативно-правових  актів
Держкомпідприємництва   видає   накази,  приймає  рішення,
контролює їх виконання.
 
   8. Представництво очолює голова, який призначається на посаду
і  звільняється з посади Головою Держкомпідприємництва, а в
разі тривалої відсутності Голови - особою, на яку покладено
виконання обов'язків Голови за погодженням відповідно з Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій. { Абзац
перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 73 ( z0686-07 ) від 08.06.2007 } 
   Голова Представництва  може  мати  заступника,   який
призначається в установленому порядку на посаду та звільняється з
посади  Головою  Держкомпідприємництва,  а  в  разі тривалої
відсутності Голови - особою, на яку покладено виконання обов'язків
Голови за поданням голови Представництва. { Абзац другий пункту 8
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва N 73 ( z0686-07 )
від 08.06.2007 }
   Голова Представництва несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Представництво завдань і здійснення ним
своїх функцій, упровадження державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності та державної політики у сфері
підприємництва.
 
   9. Голова Представництва:
   організовує роботу в регіоні Представництва на виконання
завдань,  покладених  на  Держкомпідприємництво  та  його
територіальний орган;
   здійснює керівництво    Представництвом,    розподіляє
функціональні  обов'язки  між  працівниками  Представництва,
установлює  ступінь  відповідальності  свого  заступника  та
працівників Представництва;
   є відповідальним за цільове  та  ефективне  використання
бюджетних коштів;
   затверджує посадові інструкції працівників Представництва;
   уносить  пропозиції Держкомпідприємництву про призначення
на посаду та звільнення з посади заступника голови Представництва
та  визначення  й  позбавлення  повноважень  уповноваженого
Держкомпідприємництва з питань захисту прав підприємців;
   у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників Представництва;
   присвоює в установленому порядку працівникам Представництва
ранги державних службовців;
   заохочує або вносить в установленому порядку обґрунтовані
подання   Голові   Держкомпідприємництва   про  заохочення
працівників Представництва;
   притягає до  дисциплінарної  відповідальності  працівників
Представництва або вносить в установленому порядку обґрунтовані
подання  Голові  Держкомпідприємництва  про  притягнення  до
дисциплінарної відповідальності заступника голови Представництва;
   звітує  перед  керівництвом  Держкомпідприємництва  про
роботу Представництва в порядку і за формами, установленими
Держкомпідприємництвом.
 
   10. Представництво утримується за рахунок Державного бюджету
України. Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників,
структуру, штатний розпис та кошторис  доходів  і  видатків
Представництва затверджує Голова Держкомпідприємництва.
 
   11. Представництво  є  юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
 Начальник Управління
 стратегічного планування
 та організаційно-методичного
 забезпечення                     Т.В.Жерибор

<< Главная страницаУкраина онлайн