Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 6

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

подальшого розвитку і діяльності небанківських фінансових установ
незалежно від форм власності та походження капіталу (кредитних
спілок,  страхових,  лізингових,  факторингових  компаній,
інвестиційних фондів, пенсійних фондів тощо);
   - вдосконалення нормативно-правової бази діяльності кредитних
спілок, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, що
залучають кошти населення в довгострокові накопичувальні програми;
   - запровадження організаційної, консультативної, правової та
економічної підтримки в реалізації пріоритетних інвестиційних
проектів м. Києва.
 
   За рахунок  реалізації  поставлених завдань та вирішення
існуючих проблем у 2005 р. будуть отримані результати:
   - збільшення  кількості  бізнес-центрів  на  10  од.,
інвестиційних та інноваційних фондів та компаній, відповідно, на
2 та  5 од., інформаційно-консалтингових установ на 10 од.,
лізингових центрів на 10 од., страхових компаній на 10 од., що
сприятиме створенню ефективної системи фінансово-кредитної та
інвестиційної підтримки малого підприємництва.
 
   Виконання Програми забезпечить подальший розвиток ринкової
інфраструктури  міста, в тому числі небанківських фінансових
установ та ринку фінансових послуг, що значно підвищить обсяги
мікрокредитування,  інвестиційні можливості економіки столиці,
надасть додаткові можливості соціального захисту населення.
 
   3.3.4. Фінансовий ринок
 
   3.3.4.1. Оздоровлення та зміцнення банківської системи
 
   Зміцнення банківського сектора економіки м. Києва є важливим
комплексним і системним завданням, яке потребує об'єднання зусиль
Національного банку України, всіх комерційних банків та органів
законодавчої і виконавчої влади.
 
   Розвиток банківської системи столиці має свої характерні
особливості,  адже  переважна  більшість  вітчизняних  банків
розташована саме в столиці (53%). Тут зосереджені теж основні
фінансові, інвестиційні та кредитні інституції - Національний банк
України, Державне казначейство, Українська міжбанківська валютна
біржа, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку,
Українська фондова біржа і Позабіржова фондова торгова система,
Державний експортно-імпортний  банк  тощо.  Усього  у  місті
нараховується понад 80 комерційних банків. Більшість із них мають
розгалужену мережу філій і представництв по всій Україні та
значною мірою визначають фінансову, інвестиційну і промислову
політику в усіх регіонах країни. У Києві мають свої представництва
всі банки зі 100% іноземним капіталом, які одержали ліцензії для
діяльності в Україні.
 
   Впродовж 2004 р. розвиток економіки м. Києва характеризувався
збільшенням державних, корпоративних і приватних інвестицій, а
також зростанням споживання та  інтенсифікацією  промислового
виробництва. Пожвавлення економічної активності супроводжувалось
динамічним розвитком і банківського сектору.  Зросли  обсяги
капіталу, зобов'язань і активів, відбулося відчутне зростання
обсягів кредитів комерційних  банків  у  реальну  економіку,
посилились  стабілізаційні  процеси. Поступово зростає частка
кредитів  які  спрямовуються  на  інвестиційну  діяльність,
оптимізується структура доходів і витрат.
 
   Банківська система  активно  включилась  у  кредитування
різноманітних  об'єктів  капітального  будівництва,  особливо
житлового.  В  результаті зусиль Київської міської державної
адміністрації та   забудовника   -   холдингової  компанії
"Київміськбуд", в столиці створюються нові  фінансові  схеми
інвестування житла. В основу експерименту, який уже кілька років
проводить "Київміськбуд", покладено по суті іпотечне кредитування,
організоване на базі спеціалізованого банку "Аркада". Крім нього в
інвестуванні житла за іншими схемами (з іншими підрядниками)
задіяні ще АППБ "Аваль", АКБ "Правекс", АКБ "Укрсоцбанк" та АК
Промінвестбанк.
 
   Зростає участь  банківського  капіталу  в  інвестуванні
капітального будівництва та реконструкції об'єктів  торгівлі,
ресторанного господарства, відпочинку та спорту тощо.
 
   У перспективі  очікується  позитивна  динаміка показників
прибутковості банківської системи м. Києва, що значною мірою
залежатиме  від  оптимізації  структури  банківських активів,
поліпшення якості кредитного портфеля, вдосконалення процентної
політики  банків,  а  також  підвищення  якості банківського
менеджменту.
 
   Водночас гострими проблемами розвитку комерційних банків є
недостатність у багатьох із них капіталу і неякісна структура
активів. Застосовуються недостатньо  ефективні  механізми  та
інструменти управління ризиками, планування та стратегії розвитку,
низький рівень  банківського  менеджменту  та  корпоративного
управління.
 
   Головними ризиками банківської системи є:
   ризик неспроможності банківської системи за умов обмеженості
власного капіталу банків надати необхідні для підтримки високих
темпів економічного зростання кредитні ресурси;
   недостатній розвиток  фінансових  ринків  і  обмеженість
банківського інструментарію;
   жорстка система валютного регулювання та валютного контролю;
   недостатній рівень прозорості банківської системи.
 
   Дня оздоровлення банківської системи в 2005  р.  будуть
реалізовуватись заходи, спрямовані на:
   - покращення умов і сприяння організації та функціонуванню
банківського сектору;
   - посилення надійності банківської системи та забезпечення
прозорості її функціонування;
   - розширення обсягів і спектра банківських продуктів і послуг
для реального сектора економіки та населення;
   - створення умов для співіснування великих, малих і середніх
банків, які б забезпечували потреби суб'єктів малого та середнього
бізнесу у кредитних ресурсах;
   - підвищення  ефективності  банківського  нагляду  та
регулювання;
   - стимулювання здешевлення банківських кредитних ресурсів;
   - сприяння поліпшенню строкової структури ресурсної бази
банків;
   - зменшення ризиків подальшого розвитку банківського сектору;
   - розширення участі банківського капіталу в інвестиційному
процесі.
 
   Київська міська влада сприятиме забезпеченню стійкості та
надійності київських банків, подальшій концентрації банківської
інфраструктури в столиці, укріпленню банківської сфери шляхом
активного залучення іноземного капіталу.
 
   Виконання перелічених заходів дозволить зробити банківську
систему додатковим гарантом стабільності економічного розвитку,
запорукою високих темпів економічного зростання, стимулом розвитку
підприємництва, підвищити рівень довіри населення до банківського
сектору, і, таким чином, залучити додатковий обсяг фінансових
ресурсів.
 
   3.3.4.2. Розвиток небанківських фінансових установ і ринку
фінансових послуг
 
   Важливе значення для ефективного функціонування фінансового
ринку столиці має розвиток небанківських фінансових установ і
організації, діяльність яких впливає на вирішення низки соціальних
проблем.
 
   До створення Комісії з регулювання ринків фінансових послуг у
2003  році ринок небанківських фінансових установ розвивався
стихійно і неконтрольовано, що ускладнювало створення ефективної
інфраструктури небанківського фінансового ринку.
 
   В місті   Києві  сконцентрована  найбільша  кількість
небанківських фінансових установ України (біржі, інвестиційні
фонди та компанії, страхові компанії, кредитні спілки, аудиторські
фірми, лізингові центри, інноваційні фонди, пенсійні  фонди,
довірчі  товариства  тощо).  Для  економіки міста діяльність
небанківських фінансових установ значно  розширює  можливості
мікрокредитування  фізичних  осіб  і  підприємців,  оскільки
вищезазначені установи можуть надавати кредити оперативніше, зі
спрощенням процедур і за нижчими ставками порівняно з банками.
 
   На фоні суттєвих позитивних процесів розвитку небанківських
установ (поступове відновлення довіри  населення,  проведення
держадміністрацією  м.  Києва  ряду  заходів, спрямованих на
підвищення     рівня     корпоративної     культури,
інформаційно-консультативного  забезпечення  підприємців та їх
об'єднань щодо наявності у місті небанківських фінансових установ
та видів послуг для суб'єктів малого та середнього бізнесу), для
більшості діючих небанківських фінансових установ характерні:
   - незначні обсяги капіталу та сформованих страхових резервів;
   - низький рівень  професійної  підготовки  персоналу  та
впровадження  ефективних сучасних фінансових та інформаційних
технологій;
   - недостатньо ефективний механізм державного регулювання та
нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ;
   - загальний високий рівень ризиків у кредитній сфері.
 
   Основними проблемами,   що   протидіють   становленню
інфраструктури небанківського фінансове ринку є:
   - недостатньо конкретизовані правові норми, що регулюють
економічну діяльність у фінансовій сфері;
   - низька прозорість і ліквідність фондового ринку;
   - недостатня прозорість регуляторної  політики  в  сфері
небанківських фінансових установ.
 
   Дня поліпшення  ситуації  в сфері розвитку небанківських
фінансових установ і ринку фінансових послуг у 2005 р. міською
владою будуть проводитись такі заходи:
   - вдосконалення системи страхування вкладів;
   - запровадження   механізму   іпотечного  кредитування,
спрямованого на збільшення обсягів залучення інвестицій населення
в основний капітал;
   - сприяння створенню недержавної пенсійної системи;
   - впровадження лізингових схем фінансування;
   - вдосконалення нормативно-правової бази діяльності кредитних
спілок; страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, що
залучають кошти населення в довгострокові накопичувальні програми;
   - подальший розвиток пенсійної  системи  накопичувального
забезпечення.
 
   Політика міської влади щодо розвитку небанківських фінансових
установ і ринку фінансових послуг буде направлена на:
   - запровадження відкритих консультацій органів виконавчої
влади з представниками суб'єктів господарювання;
   - поширення інформації про реальну економічну  ситуацію,
тенденції розвитку фінансових ринків та їх кон'юнктуру, нормативну
базу;
   - створення необхідних умов для діяльності небанківських
установ суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та
походження капіталу (кредитних спілок, страхових, лізингових,
факторингових компаній, інвестиційних фонді, пенсійних фондів
тощо);
   - формування  ефективного   конкурентного   фінансового
середовища;
   - створення додаткових економічних стимулів для залучення
інвестицій у розвиток ринку фінансових послуг;
   - організаційну, консультаційну,  правову  та  економічну
підтримку реалізації   пріоритетних  інвестиційних  проектів
міста Києва.
 
   Виконання заходів   забезпечить   подальший   розвиток
небанківських фінансових установ і ринку фінансових послуг, що
значно підвищить обсяги мікрокредитування, інвестиційні можливості
економіки міста, надасть додаткові можливості соціального захисту
населення.
 
   3.3.5. Фондовий ринок
 
   Одним із головних засобів становлення і розвитку ринкових
відносин господарювання є цінні папери.
 
   Відповідно до чинного законодавства в м. Києві випускаються і
знаходяться в обігу такі види цінних паперів: корпоративні, до
яких  належать  акції,  боргові  (облігації,  казначейські
забов'язання, ощадні сертифікати, векселі) та  приватизаційні
папери. Найбільша частка з випущених цінних паперів припадає на
акції (майже 70%).
 
   В м. Києві акції є найбільш поширеним та популярним видом
цінних паперів. З 2001 по 2004 роки по Києву зареєстровано
2,8 тисяч випусків акцій на суму 49,4 млрд. грн., що становить
38% всіх випусків акцій в Україні. Станом на 01.10.2004 в місті
Києві зареєстровано випуски цінних паперів 4,1 тис. суб'єктів
підприємницької діяльності (емітентів).
 
   Обсяги емісій акцій невпинно зростають, як зростає і їх доля
у загальному обсязі випущених цінних паперів.
 
   Відслідковується ріст розміщених цінних паперів. Із загальної
суми випущених цінних паперів в цілому по м. Києву розміщено 72%.
При цьому юридичні особи стали власниками 84,1% розміщених цінних
паперів, фізичні особи - 10,5%, інвестори інших країн - 5,4%.
 
   Серед видів  економічної  діяльності  найбільша кількість
випущених цінних паперів у вартісному виразі припадає на операції
з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам - 22,7%,
транспорт - 20,5%, оптова й  роздрібна  торгівля,  торгівля
транспортними засобами, послуги з їх ремонту - 18,6%.
 
   Поширюється практика   застосування   підприємствами  і
організаціями м. Києва у  своїй  діяльності  такого  засобу
взаєморозрахунків, як векселі. Обіг векселів уже став одним із
дійових чинників послаблення  проблеми  платежів.  При  цьому
100% власниками є юридичні особи.
 
   Місто Київ є Центром концентрації професійних учасників ринку
цінних паперів, в якому зареєстровано майже 50% професійних
учасників.
 
   В столиці здійснюють діяльність з випуску та обігу цінних
паперів 79 із 135 комерційних банків, що мають ліцензії торговців
цінними паперами.
 
   В 2004 р. зменшився кількісний склад емітентів, що самостійно
здійснюють ведення власних реєстрів за  наявності  ліцензії,
внаслідок передачі ведення реєстрів професійним реєстраторам, на
яких в м. Києві укладається 93% всіх угод.
 
   Основними проблемними  питаннями,  які гальмують розвиток
фондового ринку є:
   - відсутність  збалансованого  програмного  підходу  щодо
розвитку фондового ринку;
   - нормативно-законодавча незахищеність прав акціонерів;
   - недостатній рівень розкриття інформації та забезпечення
доступу до інформації щодо діяльності емітентів цінних паперів
міста Києва;
   - недостатнє використання облігацій для залучення додаткових
коштів на розвиток виробництва;
   - відсутність довіри малих інвесторів  (в  першу  чергу
населення) до цінних паперів, як надійного джерела вкладання
коштів;
   - недосконалість незалежної оцінки діяльності акціонерних
товариств та інших емітентів з використанням рейтингової оцінки
емітентів та фінансових інструментів.
 
   Розвиток ринку  цінних  паперів  потребує  удосконалення
законодавчої і нормативної бази, створення умов для інвестування
виробничої сфери, як вітчизняними так і зарубіжними інвесторами,
захисту інтересів всіх його учасників.
 
   Одним з  основних  заходів,  спрямованих  на  поліпшення
діяльності фондового ринку м. Києва, в 2005 р. буде розробка
проекту Програми розвитку фондового  ринку  міста  Києва  на
2005-2010 роки, реалізація якої надасть можливість  підвищити
ефективність функціонування ринку цінних паперів в місті Києві та
вирішити проблемні питання в межах повноважень Київської міської
влади.
 
           3.4. Міське господарство
 
   3.4.1. Капітальне будівництво
 
   Аналіз розвитку  галузей  економіки  м.  Києва  та  їх
соціально-економічних результатів вказують на об'єктивну потребу
вдосконалення капітального будівництва з метою підвищення його
ефективності.  Структурне  й якісне оновлення виробництва та
середовища життєдіяльності населення міста повинно відбуватися
шляхом і  за  рахунок інноваційно-інвестиційної діяльності за
безпосередньої участі будівельного комплексу.
 
   Специфіка життєдіяльності столиці, досягнення критичної маси
ринкових трансформацій і підтримка органів міської влади зумовили
прискорені темпи розвитку будівельного комплексу. Порівняно з
1995 р. обсяги інвестицій, введення загальної  площі  житла,
будівельно-монтажних і підрядних робіт зросли, відповідно, в 2,4;
2,4; 1,8 та 1,1 рази. Водночас залишається дуже високим ступінь
зносу основних фондів будівельної галузі, який, порівняно з 1998
р., підвищився з 47,5 до 48,7%.
 
   Перехід до  ринкових відносин змінив характер взаємин у
будівельному комплексі,  у  тому  числі  його  матеріального
забезпечення. Стан попиту зі сторони будівельного комплексу і
цінова  політика  постачальників  стали  основними  факторами
кон'юнктури будівельного ринку та ринку будівельних матеріалів.
Дозріли умови для широкого застосування логістичних рішень в
організації матеріальних потоків.
 
     Показники інвестиційної діяльності у м. Києві
 
                           млн. грн.
------------------------------------------------------------------
|                 | 2003  |  2004  | 2005  |
|                 | звіт  |очікуване |прогноз |
|---------------------------------+---------+----------+---------|
|Обсяг інвестицій в основний   |     |     |     |
|капітал             | 8480,6 |  9786,1 | 11294,8 |
|в т.ч. замовлення Київської   |     |     |     |
|міської державної адміністрації | 2757,5 |  6102,5 | 6710,3 |
------------------------------------------------------------------
 
   Основними проблемами будівельного комплексу є:

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн