Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 5

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

|- продажу на аукціоні       |  16  |   4  |   2  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- продажу за конкурсом      |  8  |   4  |   2  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- продажу акцій відкритих     |  1  |  17  |  11  |
| акціонерних товариств      |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Надходження коштів від      | 217  |  424  |  200,0 |
|приватизації - всього, млн. грн. |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|в тому числі від приватизованих  |    |     |     |
|об'єктів:             |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- державної власності       |  16,0 |  52  |   6,0 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- комунальної власності районів  |  66,1 |  226  |  112,0 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- комунальної власності міста   | 135,0 |  146  |  82,0 |
------------------------------------------------------------------
_______________
   (*) за  даними  Регіонального відділення Фонду держмайна
України по м. Києву та Головного управління комунальної власності
м. Києва)
 
   Приватизовані об'єкти за  групами  об'єктів  приватизації
розподілятимуться:
   479 об'єктів групи "А" (нежилі приміщення в яких в основному
розташовані заклади невиробничої сфери);
   10 об'єктів групи "В, Г" (велика приватизація);
   1 об'єкт групи "Д" (незавершене будівництво);
   2 об'єкти групи "Є" (частка державного майна та пакетів акцій
комунальної власності міста);
   2 об'єкта групи "Ж" (соціальна сфера).
 
   У результаті реалізації заходів із реформування відносин
власності планується скоротити терміни приватизації недобудов,
підвищити ефективність управління об'єктами всіх форм власності,
забезпечити можливості більш ефективного виконання м. Києвом
функцій столиці, отримати надходження від приватизації об'єктів
державної та комунальної власності у сумі не менше 200 млн. грн.,
у тому числі від продажу об'єктів комунальної власності міста -
82,0 млн. грн., районів - 112,0 млн. грн., об'єктів державної
власності - 6,0 млн. грн.
 
   3.3.2. Розвиток підприємництва та малого бізнесу
 
   Розвиток підприємницької діяльності має вирішальний вплив на
економічне  зростання,  стабілізацію ціноутворення, розширення
господарських зв'язків і забезпечення продуктивної зайнятості.
Основним інструментом реалізації державної політики підтримки
малого підприємництва в м. Києві є Київська міська програма
розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки, затверджена
рішенням Київради від 28.11.2002 р. N 144/304 ( ra_144023-02 ), зі
змінами від 18.03.2004 N 84/1294 ( ra0084023-04 ).
 
     Кількість суб'єктів підприємницької діяльності,
               тис. од.
 
        (Графічне зображення не наводиться)
 
   У 2004  р.  загальна  кількість зареєстрованих суб'єктів
підприємницької діяльності -  платників  податків  зросте  до
258 тисяч, з яких майже 117 тисяч - юридичних осіб та більше
155 тисяч - фізичних осіб.
 
   На початок 2004 р. в м. Києві функціонувало 43,9 тис.
суб'єктів малого підприємництва, або 16,1% загальної кількості
малих підприємств України. За кількістю малих підприємств на 10
тис. осіб наявного населення - 167 підприємств - столиця посідає
перше місце серед регіонів України. Цей показник майже в три рази
більше середньоукраїнського показника, проте і він за міжнародними
нормами є відносно далеким до насичення (400-500 од.).
 
   До кінця 2004 р. очікується зростання  кількості  малих
підприємств до  47,2  тис.,  на  яких  буде  зайнято  майже
260 тис. працюючих.
 
   Обсяг виробленої продукції  (послуг)  підприємств  малого
бізнесу збільшиться у 2004 році на 20,0% і складе 10,4 млрд. грн.,
що становитиме майже 8,5% від загальних обсягів виробництва всіх
підприємств, що звітували.
 
   Основними тенденціями розвитку малого бізнесу в останні роки
є щорічний приріст кількості суб'єктів малого бізнесу на рівні
10-15%; збільшення на 2-3% частки виробленої малими підприємствами
продукції (надання послуг та виконання робіт) у загальних обсягах
суспільного  виробництва;  зростання  середньорічної кількості
найманих працівників малих підприємств.
 
   Основні показники розвитку суб'єктів підприємництва (*)
 
------------------------------------------------------------------
|      Показник    |Одиниця | 2003 | 2004  | 2005 |
|              |виміру | звіт |очікуване| прогноз|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Кількість зареєстрованих  |одиниць |241680 | 258100 |276900 |
|суб'єктів підприємницької  |    |    |     |    |
|діяльності - платників   |    |    |     |    |
|податків, всього      |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|в тому числі:        |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|- юридичних осіб      |одиниць |113527 | 116900 |121600 |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|- фізичних осіб       |одиниць |128153 | 141200 |155300 |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Кількість малих підприємств |одиниць | 43909 | 47200 | 51700 |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|% до попереднього року   |  %  | 111,3| 107,5 |  109,5|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Середньооблікова чисельність| тис. | 258,8| 275,5 |  301,4|
|працюючих на малих     |    |    |     |    |
|підприємствах        |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|% до попереднього року   |  %  | 108,3| 106,5 |  109,4|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Середньомісячна заробітна  | грн. | 362,9| 419,6 |  485,1|
|плата працівників      |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Обсяги виробленої продукції | млн. | 8637,0|10364,4 | 12437,3|
|(робіт, послуг) на малих  |    |    |     |    |
|підприємствах        |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|% до попереднього року   |  %  | 151,2| 120,0 |  120,0|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Питома вага продукції,   |  %  |  8,0|  8,5 |   9,0|
|виробленої малими      |    |    |     |    |
|підприємствами в загальному |    |    |     |    |
|обсязі виробництва     |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Фінансовий результат малих |млн.грн.| 265,3| 290,0 |  320,0|
|підприємств від звичайної  |    |    |     |    |
|діяльності до оподаткування,|    |    |     |    |
|всього           |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|в тому числі:        |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|- прибуток         |млн.грн.| 2212,6| 2230,0 | 2250,0|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|- збиток          |млн.грн.| 1947,3| 1940,0 | 1930,0|
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Частка малих підприємств,  |  %  |  65,8|  67,0 |  69,0|
|які працювали прибутково  |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Загальні надходження до   |млн.грн.| 663,2| 795,8 |  955,0|
|бюджетів всіх рівців від  |    |    |     |    |
|діяльності малого      |    |    |     |    |
|підприємництва       |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|в тому числі до місцевого  |млн.грн.| 343,0| 411,7 | 494,1 |
|бюджету           |    |    |     |    |
|----------------------------+--------+-------+---------+--------|
|Обсяг фінансування розвитку |млн.грн.|  15,7|34,4 (**)|  45,0 |
|малого підприємництва    |    |    |     |    |
|за рахунок місцевого бюджету|    |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
_______________
   (*) Дані Головного управління з питань регуляторної політики
та підприємництва.
   (**) Відповідно  до  рішення Київради від 15.07.2004 р.
N 365/1775 ( ra0365023-04 ) "Про внесення змів та доповнень до
бюджету м. Києва на 2004 р."
 
   На фоні позитивних тенденцій у сфері підприємництва існують
проблеми, що потребують вирішення у 2005 р., а саме:
   - недостатній рівень додержання вимог Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 );
   - складна система оподаткування, обліку та звітності;
   - неупорядковашсть системи надання дозволів і погоджень у
сфері підприємницької діяльності;
   - відсутність  єдиного  соціального  внеску  до  фондів
соціального страхування;
   - ускладнений доступ суб'єктів малого підприємництва  до
фінансових, у тому числі інвестиційних, а також майнових ресурсів;
   - недосконалість  інформаційної  та  освітньої  складової
державної підтримки малого підприємництва;
   - нерозвиненість системи бізнес-інкубації для становлення
малого бізнесу, насамперед, у високотехнологічному виробництві.
 
   Головними ризиками малого підприємництва на сучасний момент є
необгрунтований тиск зі сторони контролюючих органів, низький
рівень прибутковості та високі шанси банкрутства і згортання
підприємництва, низький ступінь економічної безпеки господарювання
внаслідок обмежених ресурсів розвитку, в першу чергу фінансових і
майнових, обмежені можливості відстеження ринкової кон'юнктури
через низький рівень розвитку інформаційної інфраструктури малого
бізнесу.
 
      Фінансовий результат малих підприємств від
     звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн.
 
        (Графічне зображення не наводиться)
 
   Для вирішення  зазначених  проблем  передбачається  вжити
комплекс заходів, зокрема:
 
   Удосконалення організаційно-правових умов розвитку бізнесу, а
саме:
   - забезпечення подальшої реалізації Положень Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 );
   - створення системи правового захисту підприємців, укріплення
їх соціального статусу та престижу;
   - проведення робіт з упорядкування системи надання дозволів і
погоджень у сфері підприємницької діяльності в м. Києві.
 
   Поліпшення ресурсного  забезпечення, фінансово-кредитної й
інвестиційної підтримки підприємництва шляхом:
   - збільшення обсягів фінансування за рахунок коштів міського
бюджету, спрямованих на часткову компенсацію суб'єктам малого та
середнього підприємництва відсотків за користування банківськими
кредитами;
   - розширення видів небанківського кредитування, спрямованого
виключно на мале підприємництво.
 
   Удосконалення інформаційного  забезпечення  та  підготовки
кадрів для сфери малого підприємництва на основі:
   - розширення ресурсної бази та функціональних можливостей
Київського реєстру бізнесу;
   - розвитку Міської освітньої програми для підприємців та
управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва;
   - проведення  спільних  заходів  щодо  інституціональної
підтримки   підприємництва,   зокрема   розвиток   системи
бізнес-інкубації;
   - забезпечення   інформаційно-консультативної   підтримки
підприємців та їх об'єднань щодо наявності в місті небанківських
фінансових установ і видів послуг, що надаються суб'єктам малого
та середнього підприємництва.
 
   У результаті реалізації заходів, спрямованих на подолання
існуючих перешкод для  розвитку  підприємницької  діяльності,
очікується зростання кількості малих підприємств до 51,7 тис.,
фізичних осіб-підприємців - до 155,3 тис. осіб. Чисельність
працюючих на малих підприємствах досягне 301,4 тис. осіб. Частка
малих підприємств, які працюють прибутково, збільшиться на 2%.
Питома вага виробленої продукції в загальному обсязі виробництва
зросте до 9%.
 
   3.3.3. Ринкова інфраструктура
 
   Ринкова інфраструктура є важливою складовою економіки міста,
що забезпечує ефективний розвиток ринкових відносин і фінансову
діяльність суб'єктів господарювання.
 
   В м. Києві продовжується формування мережі об'єктів ринкової
інфраструктури,  як інституцій, що надають послуги суб'єктам
підприємницької діяльності. Станом на 01.10.2004 р. в місті
функціонує 97 бізнес-центрів, 9 бізнес-інкубаторів, 9 технопарків,
88 лізингових центрів, 128 кредитних спілок, 22 фонди підтримки
підприємництва, 412 інвестиційних і 131 інноваційних фондів і
компаній,  221  інформаційно-консультативна  установа,  135
громадських об'єднань підприємців.
 
   Активно працюють  КП  "Київський  міський  бізнес-центр",
Молодіжний бізнес-центр Київського молодіжного центру праці, які
надають  послуги  з  питань  юридично-правового  забезпечення
підприємницької діяльності, бухгалтерського обліку та звітності,
отримання кредитів, оподаткування, розробки бізнес-планів. Успішно
функціонує Міжрегіональний маркетинговий центр "Київ-Москва".
 
   Розвитку інноваційної діяльності сприяє співпраця Київської
міської   держадміністрації   з   Українською   Асоціацією
бізнес-інкубаторів і інноваційних центрів із розвитку програми
"ІКТ бізнес-інкубаційна мережа".
 
   Продовжує роботу створений у 2003 р. на базі Київського
національного  економічного  університету  Молодіжний  клуб
економічних дискусій.
 
   Для формування  сприятливого  підприємницького середовища,
залучення до підприємницької  діяльності  молоді  проводиться
щорічний міський конкурс "Молодий підприємець року".
 
   Розроблена та впроваджується Комплексна програма навчання,
профорієнтації і працевлаштування молоді "Освіта. Робота. Бізнес",
яка  допомагає молодим підприємцям орієнтуватись в ринковому
середовищі, визначити цілі та адаптувати свої знання до практики
ведення власного бізнесу.
 
   З метою  розширення  ринків  збуту  продукції  київських
підприємств, в т.ч. малого бізнесу, розвитку міжрегіональних та
міжнародних економічних зв'язків проводяться виставки продукції,
використовуються можливості мережі Internet, видаються довідкові
каталоги.
 
         Розвиток ринкової інфраструктури
 
------------------------------------------------------------------
| Кількість об'єктів державного  | 2003 | 2004  |  2005  |
|       реєстру       | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Біржі               | 11 (*)|  12  |  14  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Комерційні банки         | 95  |  96  |  98  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|В т.ч., що мають ліцензію     | 84  |  85  |  86  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Бізнес-центри           | 95  |  104  |  114  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Інвестиційні фонди і компанії   | 416  |  418  |  420  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Фонди підтримки підприємництва  | 22  |  23  |  24  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Страхові компанії         | 175  |  180  |  190  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Аудиторські фірми         | 521  |  530  |  540  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Бізнес-інкубатори         |  8  |   9  |  10  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кредитні спілки          | 120  | 100 (**)|  120  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Лізингові центри         | 88  |  98  |  108  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Інноваційні фонди і компанії   | 130  |  135  |  140  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Громадські об'єднання підприємців | 133  |  135  |  137  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Інформаційно-консалтингові    | 221  |  231  |  241  |
|установи             |    |     |     |
------------------------------------------------------------------
______________
   (*) звітували до Головного управлінні статистики у м. Києві;
   (**) зменшеная в зв'язку зі змінами в законодавстві.
 
   Основні проблемні питання, що існують у системі ринкової
інфраструктури та потребують вирішення у 2005 р,:
   - недостатній розвиток інфраструктури підприємництва, в т.ч.
в   сфері   навчальної,  консультативно-супроводжуючої  та
аналітично-інформаційної   діяльності   із   забезпечення
підприємництва;
   - малоефективна політика фінансування та кредитування малих
підприємств, брак стартового капіталу та обігових коштів;
   - низький рівень впровадження лізингових схем фінансування;
нерозвиненість механізмів та інституцій венчурного фінансування.
 
   Для збільшення  якісного  рівня  функціонування  ринкової
інфраструктури та її внеску у забезпечення сталого розвитку міста
передбачається реалізувати в 2005 р. комплекс заходів, спрямованих
на вирішення зазначених проблем:
   - розширення  і  вдосконалення  механізмів функціонування
ринкової  інфраструктури  бізнесу,  співпраця  підприємницьких
структур, органів міської влади і територіальної громади міста;
   - розвиток та вдосконалення  системи  фінансово-кредитної
підтримки підприємництва шляхом створення сприятливих умов для

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн