Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 4

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

   Основними проблемними питаннями в місті у сфері формування
ефективної інвестиційної політики залишаються:
   - недосконалість нормативно-правового забезпечення процесу
інвестування, зокрема, оподаткування прибутку в частині, яка
інвестується в основний  капітал,  неефективна  амортизаційна
політика;
   - недостатній рівень притоку інвестицій у виробничу сферу,
відсутність  належних  умов  для  спрямування  капіталу  в
науково-технологічну та інноваційну сфери;
   - недостатній  розвиток  фінансово-кредитної  системи  та
фондового ринку, в тому числі  іпотечного  кредитування  та
концесійної діяльності;
   - недостатня ефективність рекламно-інформаційної  системи,
спрямованої на створення та підтримання позитивного інвестиційного
іміджу міста.
 
   Головною метою інвестиційної політики міста у 2005 р. буде
створення ефективної системи мобілізації внутрішніх і зовнішніх
інвестиційних ресурсів та спрямування їх у пріоритетні напрямки
економічної діяльності для забезпечення модернізації економіки на
основі інноваційної моделі розвитку.
 
   Основними заходами в 2005 р., реалізація яких дасть змогу
досягти визначеної мети, є:
   - координація роботи органів міської влади на основі єдиного
підходу  до  підготовки та реалізації інвестиційних проектів
(відбору інвесторів, надання преференцій і гарантій тощо);
   - оптимізація системи зовнішніх запозичень;
   - затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності
м. Києва на період до 2010 року та заходів щодо її реалізації;
   - активізація діяльності Ради з питань залучення інвестицій
при виконавчому органі Київської міської ради з метою забезпечення
проведення в місті єдиної державної інвестиційної політики;
   - розробка та впровадження інформаційно-аналітичної системи
інвестиційних пропозицій комунальних організацій та підприємств
м. Києва;
   - розширення інвестиційної пропозиції за рахунок земельних
ділянок,  що  неефективно  використовуються,  та  об'єктів
незавершеного будівництва;
   - сприяння  формуванню привабливого інвестиційного іміджу
міста шляхом участі в міжнародних та вітчизняних інвестиційних
виставках,   ярмарках,   форумах;   проведення   інших
рекламно-інформаційних акцій, включаючи розповсюдження інформації
про інвестиційний клімат та інвестиційний потенціал міста в
засобах масової інформації та мережі Internet.
 
   Очікувані результати. У 2005 р. передбачається збільшити
загальний  обсяг інвестицій в основний капітал на 10,0%, в
результаті чого у розрахунку на душу населення він складе понад
4,2 тис. грн.
 
   Приріст прямих іноземних інвестицій прогнозується у сумі
4173 млн.  дол.  США,  в  результаті  чого сукупний капітал
нерезидентів у м.  Києві  на  кінець  2005  р.  становитиме
2911,9 млн. дол. США.
 
   Інвестиції в  основний капітал, спрямовані на реалізацію
інноваційних проектів і технологічне оновлення виробничої сфери
міста (промисловість, будівництво), зростуть на 1,2 відсоткових
пункти і становитимуть 21,1% в загальному обсязі капітальних
вкладень.
 
           3.2. Земельні відносини
 
   3.2.1. Земельний і територіальний розвиток міста
 
   Земельний фонд м. Києва станом на 1 січня 2004 р. складав
83,5 тис. га. У міській межі відповідно до цільового використання
забудовані землі займають 40,4% земельного фонду, ліси та інші
лісовкриті землі - 43,6%, під внутрішніми водами - 8% загальної
території. Сільськогосподарські землі становлять 5894,1 га (7%), з
яких ріллі - 1,1 тис. га, багаторічних насаджень - 3,2 тис. га,
сіножатей - 1,2 тис. га.
 
        Структура земельного фонду м. Києва
        за основними видами земельних угідь
 
         Забудовані землі      40,4%
         Лісовкриті площі      43,6%
         Сільськогосподарські землі 7,0%
         Води            8%
         Інші землі         1,0%
 
   У загальному балансі  території  міста  виділяють  землі
рекреаційного, природоохоронного та оздоровчого призначення, площа
яких складає 35,6 тис. га.
 
   В структурі забудованих земель міста землі під житловою
забудовою та громадського призначення займають 33,7%, землі які
використовуються для відпочинку - 35,5%, землі промисловості -
15,7%, землі  транспорту  та  зв'язку  -  7,1%,  землі,  що
використовуються в комерційних цілях - 5,9%.
 
   В межах міста Києва  у  державній  власності  перебуває
81,1 тис. га земель (96,9%), у приватній - 2,4 тис. га (3,1%), з
них 1,2 тис. га використовується для будівництва та обслуговування
житлових будинків і господарських будівель, 1,1 тис. га - для
ведення садівництва, 74,6 га - для дачного будівництва, 3,7 га для
гаражного будівництва - 32,8 га передані у власність юридичних
осіб. Землі, не надані у власність та постійне користування, а
також землі запасу займають 17,4 тис. га (20,8%), при цьому
спостерігається тенденція до їх зменшення.
 
   Площа земель, переданих в короткострокову і довгострокову
оренду  складає 1,9 тис. га, та, в порівнянні з 2003 р.,
збільшилась на 624,8 га.
 
   На початок 2004 р. на території міста проінвентаризовано
36082,6 га земель, що становить близько 81,5% міських земель (без
урахування лісових, водних і відкритих земель).
 
   Землі міста Києва є важливим інвестиційним ресурсом, надійним
джерелом фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку
м. Києва. Сумарна величина надходжень від плати за землю в 2004 р.
очікується на рівні 349,1 млн. грн. Водночас, є значні резерви
збільшення надходжень до бюджету від плати за землю за рахунок
зменшення пільг, передачі земельних ділянок в оренду тощо.
 
     Земельний та територіальний розвиток м. Києва
 
------------------------------------------------------------------
|       Показник      | 2003 | 2004  |  2005  |
|                 | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------------------------------------|
|    Структура використання земель (території), тис. га    |
|----------------------------------------------------------------|
|Всього земель (територія)     |  83,6 |  13,6 |  83,6 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|у тому числі:           |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- сільськогосподарські землі   |  5,8 |   5,8 |   4,0 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ліси та інші лісовкриті площі  |  36,4 |  36,3 |  36,1 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- забудовані землі        |  33,8 |  34,0 |  36,5 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- відкриті заболочені землі    |  0,3 |   0,3 |   0,2 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- відкриті землі без рослинного  |  0,6 |   0,6 |   0,1 |
| покриву             |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- води              |  6,7 |   6,7 |   6,7 |
|----------------------------------------------------------------|
|     Розподіл земель за формами власності, групами     |
|       власників і землекористувачів, тис. га       |
|----------------------------------------------------------------|
|Всього земель           |  83,6 |  83,6 |  93,6 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|з них:              |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- у власності та користуванні   |  4,6 |   4,6 |   4,6 |
| громадян            |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- в користуванні юридичних осіб  |  61,5 |  61,5 |  61,3 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- у державній власності      |  81  |  81,1 |  20,0 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- у комунальній власності     |   - |   - |  59,0 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- у приватній власності      |  2,6 |   2,6 |   4,6 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- не надані у власність та    |  17,5 |  17,4 |  17,5 |
| постійне користування      |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------|
|  Основні показники з реалізації завдань земельної реформи  |
|----------------------------------------------------------------|
|Проінвентаризовано земель міста, |  36,1 |  38,0 |  44,6 |
|тис. га (з наростаючим підсумком) |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Відсоток проінвентаризованих   |  43,2 |  45,5 |  53,4 |
|земель. %             |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Надходження від плати за землю,  | 323,8 |  349,1 |  372,3 |
|млн. грн.             |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Надходження коштів від продажу  | 500,0 |  535,0 |  575,0 |
|земельних ділянок, млн. грн.   |    |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Управління процесами територіального розвитку міста у 2005 р.
буде  здійснюватися  відповідно  до  чинного  законодавства,
стратегічних,  довгострокових програм розвитку, в тому числі
Генерального плану  м.  Києва  на  період  до  2020  року
( ra0370023-02 ), Програми земельної реформи у м. Києві на
2001-2005 роки ( ra0079023-01 ).
 
   Стратегічними заходами щодо оптимізації використання земель
на 2005 р. є:
   - вдосконалення  організації  забудови міста (ущільнення,
послідовна регенерація, реконструкція забудови з  урахуванням
перспективних потреб і сучасних вимог, розширення підземного
простору, розвиток приміської забудови);
   - дотримання екологічних вимог охорони земель при землеустрої
територій і збереження історичного середовища;
   - виявлення  міських  територій,  які  використовуються
нераціонально, їх подальший перерозподіл для міських потреб.
 
   Основними заходами   щодо   забезпечення   ефективного
функціонування різних форм власності на землю є:
   - розмежування земель державної і комунальної власності;
   - оформлення прав власності та користування на землю;
   - виокремлення власників і користувачів земельних ділянок із
регламентацією земельних майнових прав (права власності, права
забудови,  права  оренди,  права  застави, сервітутів, права
переважного придбання тощо);
   - перерозподіл земель на користь ефективних власників землі
та землекористувачів.
 
   З метою забезпечення розвитку  ефективного  ранку  землі
передбачається здійснення заходів:
   - стимулювання конкуренції між різними суб'єктами ринку за
цільову забудову, ефективне використання і благоустрій земельних
ділянок;
   - створення інфраструктури обслуговування ринку землі (банки,
земельні біржі, консалтингові, рієлтерські та маркетингові фірми з
обслуговування ринку землі тощо);
   - вдосконалення  економічних  інститутів  і  механізмів
(купівлі-продажу, оренди, кредитування, іпотеки, інвестування,
страхування) перерозподілу земельних ділянок  між  суб'єктами
землекористування.
 
   Вдосконалення управління земельними ресурсами в м. Києві має
здійснюватись з урахуванням забезпечення визначених пріоритетів
розвитку земельних відносин на 2005 р. і передбачає реалізацію
наступних завдань:
   - подальше  здійснення земельно-кадастрової інвентаризації
території  міста,  зокрема  земель  лісового,  водного  та
природно-заповідного  фонду,  оздоровчого,  рекреаційного  й
історико-культурного призначення;
   - функціональне зонування та земельно-господарський устрій
території;
   - впровадження   порядку   економічного   стимулювання
раціонального використання земельних ресурсів, а також механізмів
застосування відповідних санкцій (самоврядний контроль);
   - здійснення заходів з охорони та раціонального використання
земель міста, передбачених Програмою земельної реформи у м. Києві
на 2001-2005 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 8 листопада 2001 р. N 79/1513 ( ra0079023-01 );
   - науково-технічне, законодавче, нормативне та землевпорядне
забезпечення земельної реформи в м. Києві.
 
   Внаслідок виконання  вищенаведених  заходів  у  2005  р.
передбачається підвищити ефективність використання міських земель,
поліпшити їх інвестиційну привабливість, збільшити їх доходність,
забезпечити стійкість екосистем міста; передати частину земель
міста в комунальну власність із земель державної власності;
розширити кількість проданих і орендованих земельних ділянок, що
забезпечить  щорічні  надходження  до  бюджету  міста  понад
100 млн. грн.; збільшити надходження від плати за землю (в тому
числі орендної) до Державного та місцевого бюджетів на 15%;
створити лісові насадження загальною площею понад 2 га, здійснити
протизсувні заходи на схилах р. Дніпра.
 
          3.3. Ринкові перетворення
 
   3.3.1. Реформування відносин власності
 
   Міською владою проводиться робота з реформування відносин
власності, спрямована, з одного боку, на подальше підвищення
ефективності  продажу  об'єктів  приватизації  з  урахуванням
результатів їх фінансово-господарської діяльності та  аналізу
попиту на ці об'єкти з боку потенційних покупців, з іншого, - на
ефективне управління майном територіальної громади міста, сприянню
розвитку   підприємницької   діяльності  та  господарської
інфраструктури Києва.
 
   Незважаючи на певне насичення економіки міста приватизованими
підприємствами, темпи приватизації залишаються відносно високими.
Згідно очікувань, у 2004 р. кількість приватизованих і намічених
до приватизації підприємств становитиме 733 (для порівняння, в
2003 р. - 1086).
 
   За способом приватизації об'єкти  розподіляються:  шляхом
викупу планується  приватизувати  708  об'єктів;  продати  на
аукціоні - 4 об'єкти; продати за конкурсом - 4 об'єкти; продати
акції відкритих акціонерних товариств - 17 об'єктів.
 
   У 2004 р. від приватизації об'єктів державної та комунальної
власності по м. Києву очікується отримати 424 млн. грн.
 
     Надходження коштів від приватизації, млн. грн.
 
        (Графічне зображення не наводиться)
 
   Здійснюється контроль за станом виконання покупцями умов
приватизації. Результати перевірок показали позитивні наслідки
приватизації: на  приватизованих  об'єктах  зростають  обсяги
виробництва товарів/послуг, інвесторами перераховані кошти на
технічне переозброєння та реконструкцію, збільшується кількість
робочих місць.
 
   Основні проблемні питання в галузях реформування відносин
власності:
   відсутність законодавчого   підкріплення   обов'язкової
безоплатної  передачі  до  комунальної  власності  об'єктів
соціально-культурної сфери;
   відсутність механізму участі Київської міської  державної
адміністрації  у  вирішенні  питань оренди нежилих приміщень
державної форми власності, а також здійснення обліку і контролю за
використанням  нежилого  фонду  установами, підприємствами та
організаціями, які засновані на державній власності і розташовані
у місті;
   визначення механізму передачі державних професійно-технічних
закладів до сфери  управління  Київської  міської  державної
адміністрації, а також порядку їх фінансування.
 
   З метою  поліпшення  діяльності  міської  влади в сфері
реформування відносин власності в 2005 р. за підтримкою міської
влади передбачається реалізувати низку заходів спрямованих на:
   - забезпечення виконання плану щодо обсягів приватизації та
надходжень від неї;
   - прискорену приватизацію об'єктів незавершеного будівництва;
   - прискорення виготовлення пам'яткоохоронних паспортів для
забезпечення охорони культурної спадщини в процесі приватизації;
   - скорочення термінів відведення земельних ділянок (у тому
числі укладання договорів оренди земельних ділянок) покупцям
розташованих на них об'єктів незавершеного будівництва;
   - забезпечення подальшої прозорості приватизаційних процесів
на конкурсній основі, врахування кон'юнктури ринку та спроможності
майбутніх  власників  до  ефективного  господарювання  на
приватизованому об'єкті;
   - подальше впровадження технічного оновлення на інноваційній
основі підприємств за рахунок коштів, отриманих від приватизації.
 
   У 2005  р.  з урахуванням реалізації зазначених заходів
прогнозується приватизувати 494 об'єкти, в тому числі 22 об'єкти
загальнодержавної власності та 472 об'єкти комунальної власності,
з них 108 - комунальної власності міста, 364 - комунальної
власності районів.
 
     Хід приватизації майна державних і комунальних
             підприємств (*)
 
------------------------------------------------------------------
|       Показник      | 2003 | 2004  |  2005  |
|                 | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість приватизованих     | 1086  |  733  |  494  |
|підприємств і намічених до    |    |     |     |
|приватизації, всього       |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|з них шляхом:           |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- викупу             | 1061  |  708  |  479  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн