Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 3

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

   - розвиток  малого  підприємництва  шляхом  впровадження
спрощених механізмів реєстрації і виходу з бізнесу, полегшення
доступу до кредитних ресурсів, зокрема, за допомогою створення
спеціалізованих  установ  із  мікрокредитування, вдосконалення
регуляторної політики.
 
   Запорукою досягнення високої динаміки економічного зростання
є поглиблення ринкових перетворень та вдосконалення процесів
управління і регулювання господарською діяльністю, а саме:
   - забезпечення якісно нового рівня приватизаційних процесів
із поступовою заміною фіскальної спрямованості приватизації на
інвестиційно-інноваційну;  організаційне  забезпечення жорсткої
системи протидії "тіньовій" приватизації, здійснення всебічної
передприватизаційної  підготовки  комунальних  підприємств для
підвищення їх інвестиційної привабливості;
   - формування повноцінного конкурентного середовища шляхом
ліквідації пільг і преференцій окремим суб'єктам господарювання,
постійного  контролю за формуванням цін на ринках соціально
важливих товарів і послуг;
   - розвиток  фінансово-бюджетної системи міста за рахунок
удосконалення правил і процедур міського бюджетування, поліпшення
системи  державних  закупівель  для  ефективного використання
бюджетних коштів.
 
   У результаті  виконання  визначених  цілей  і  вирішення
проблемних  питань передбачається забезпечити сталий розвиток
економіки та на цій основі суттєво поліпшити рівень і умови життя
киян. При цьому міська влада спиратиметься переважно на власні
сили, ефективно використовуючи матеріальні та фінансові ресурси
територіальної громади міста.
 
   Ресурсний потенціал,  диверсифікована структура економіки,
особливості, надані місту столичним статусом, у поєднанні з
узгодженими діями центральних та місцевих органів влади, дозволять
забезпечити сталий розвиток і економічне зростання м. Києва.
 
      3. Основні напрями соціально-економічного
      і культурного розвитку м. Києва в 2005 р.
 
         3.1. Бюджетно-фінансова політика
 
   3.1.1. Фінансові ресурси
 
   Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого
економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку
різних сфер економіки міста значною мірою залежить від економічної
ефективності фінансової політики, орієнтованої  на  поступове
зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.
 
   Фінансові ресурси  міста  Києва характеризують можливості
бюджету, позабюджетних фондів, визначають потенціал підприємств і
організацій,  установ  банківської сфери, обумовлюють напрями
співпраці з іноземними інвесторами.
 
   Динаміка і структура балансу фінансових ресурсів міста Києва
свідчить,  що  вагомою  складовою його формування є ресурси
Державного і місцевого бюджетів, які спрямовуються на регулювання
та стимулювання економічних і соціальних процесів.
 
       Структура зведеного балансу фінансових
            ресурсів м. Києва,
 
      А. Джерела формування фінансових ресурсів
 
------------------------------------------------------------------
|    Показник           |  2004  |   2005   |
|                  | очікуване |  прогноз   |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|I. Ресурси бюджетів, всього     |  21,1  |   19,6   |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|II. Ресурси підприємств і      |  23,8  |   21,5   |
|організацій всього:         |      |        |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|III. Ресурси позабюджетних     |  8,5  |   8,5    |
|фондів, всього:           |      |        |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|IV. Кредитні ресурси, надані    |  43,6  |   47,7   |
|банками м. Києва, на розвиток    |      |        |
|господарського комплексу м. Києва  |      |        |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|V. Кошти іноземних інвесторів на  |  3,0  |   2,7   |
|розвиток господарського комплексу  |      |        |
|м. Києва              |      |        |
|------------------------------------+-----------+---------------|
|Всього доходів           |  100  |   100    |
------------------------------------------------------------------
 
           Б. Напрями використання
 
------------------------------------------------------------------
|                   |  2004   |  2005   |
|                   | очікуване | прогноз  |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|I. Видатки бюджетів, всього     |   18,6  |   17,0  |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|II. Видатки підприємств і      |   26,2  |   23,5  |
|організацій всього          |      |       |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|III. Видатки позабюджетних      |   4,0  |   4,3  |
|фондів, всього            |      |       |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|IV. Видатки на реалізацію програм  |   47,9  |   52,3  |
|розвитку народного господарства   |      |       |
|м. Києва за рахунок кредитів банків |      |       |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|V. Витрати іноземних інвесторів на  |   3,3  |   2,9   |
|розвиток народного господарства   |      |       |
|м. Києва               |      |       |
|-------------------------------------+------------+-------------|
|Всього видатків           |   100  |   100   |
------------------------------------------------------------------
 
   У 2004 р. очікується мобілізувати до бюджетів усіх рівнів
майже 14,7 млрд. грн., що на 11,5% більше порівняно з минулим
роком.
 
   За прогнозами Державної податкової адміністрації у м. Києві
до Державного бюджету України платниками податків обов'язкових
платежів міста у 2005 р. буде сплачено 11354,8 млн. грн., що на
5,6% більше порівняно з 2004 р. Основною складовою надходжень
залишаються податок на додану вартість та податок на прибуток
підприємств (6400,0 млн. грн.), або 56% від загальної суми
податків і платежів мобілізованих до Державного бюджету України.
 
   За прогнозними розрахунками Головного фінансового управління
надходження до бюджету міста у 2005 р. становитимуть 4959,6 млн.
грн.
 
   Основними джерелами наповнення  міського  бюджету  будуть
податок з доходів фізичних осіб (2562,4 млн. грн.), плата за землю
(420,0 млн. грн.), єдиний податок на підприємницьку діяльність
(168,2 млн. грн.).
 
   Позитивні тенденції нарощування економічного потенціалу міста
супроводжується фінансовою стабільністю значної частини суб'єктів
господарювання міста.
 
   В загальному обсязі фінансових ресурсів значна питома вага
припадає на ресурси підприємств та організацій - 23,8%.
 
   Внаслідок зменшення податкового навантаження на суб'єктів
господарювання,  збільшення  сум амортизаційних відрахувань і
активного застосування процедур відновлення платоспроможності або
визнання боржника банкрутом, у 2005 р. очікується покращення
фінансового стану підприємств, збільшення кількості прибуткових та
зменшення збиткових підприємств на 4,2%.
 
   Сума прибутку,  що зостанеться в розпорядженні суб'єктів
господарювання міста  за  прогнозними  розрахунками,  складе
11210,0 млн. грн., амортизаційні відрахування - 6700 млн. грн.
 
   Амортизаційний фонд  та чистий прибуток будуть головними
чинниками збільшення інвестицій в основний капітал суб'єктів
господарювання, необхідних для інтенсивного оновлення виробництва
та основних фондів виробничого призначення.
 
   У розрізі складових джерел фінансових ресурсів найбільший
приріст у 2005 р. прогнозується по кредитних ресурсах банків на
розвиток господарського комплексу м. Києва (на 30% у порівнянні з
2004 роком), ресурсах позабюджетних фондів на 17,8%.
 
   Кошти іноземних інвесторів зростуть на 8% і у структурі
доходів балансу фінансових ресурсів становитимуть 2,7%.
 
     Структура формування балансу фінансових ресурсів
            м. Києва на 2005 р.
 
Ресурси бюджетів             16314,4 млн. грн.; 20%
Ресурси позабюджетних фондів        7055,9 млн. грн.; 8%
Кошти іноземній інвесторів на розвиток
господарського комплексу          2253,4 млн. грн.; 3%
Ресурси підприємств і організацій     17910,0 млн. грн.; 21%
Кредитні ресурси, надані банками
м. Києва, на розвиток господарського
комплексу                 39730,0 млн. грн.; 48%
 
 
   Основним завданням міської влади щодо формування необхідного
обсягу фінансових ресурсів,  є  забезпечення  безперебійності
запланованих податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.
 
   Для цього необхідною є максимізація позитивної та мінімізація
негативної дії чинників, що впливають на розмір надходжень до
бюджету.
 
   Позитивно на формування фінансових ресурсів впливають такі
заходи:
   - забезпечення в повному обсязі надходжень податків і зборів
та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів;
   - скорочення  боргових зобов'язань платників податків до
бюджетів усіх рівнів;
   - покращення платіжної дисципліни суб'єктів господарювання;
   - активне застосування процедури банкрутства до підприємств,
які мають ознаки критичної неплатоспроможності;
   - покращення фінансових показників  діяльності  суб'єктів
господарювання;
   - збереження тенденції економічного зростання,  зростання
обсягу виробленої продукції та грошових доходів населення
 
   Негативний вилив на обсяги фінансових ресурсів мають наступні
чинники:
   - низький стан фінансової дисципліни по розрахунках між
суб'єктами господарювання;
   - зростання  обсягів  дебіторської  та  кредиторської
заборгованості;
   - податковий борг за зобов'язаннями перед бюджетом;
   - наявність збиткових суб'єктів господарювання.
 
   3.1.2. Інвестиційна політика
 
   Реалізація програми  соціально-економічного розвитку міста
значною мірою  залежить  від  створення  ефективної  системи
мобілізації інвестиційних ресурсів та управління ними, тобто від
виваженої інвестиційної політики міста.
 
   Аналіз динаміки основних показників інвестиційної діяльності
в місті свідчить про позитивну тенденцію щодо збільшення обсягів
капітальних інвестицій. Протягом останніх років Київ стабільно
утримує позиції лідера в сфері інвестиційної діяльності та має
найвищий рейтинг інвестиційної привабливості  серед  регіонів
держави.
 
   В 2004  р.  очікується  збільшення  обсягів  капітальних
інвестицій до 113 млрд. грн., що у порівняних цінах складатиме
107,6% до рівня 2003 р. У структурі капітальних інвестицій
найбільша частка (86,7%) припадатиме на інвестиції в основний
капітал, обсяг яких, за попередніми оцінками, за рахунок усіх
джерел фінансування становитиме 9,786 млрд, грн., що на 9,0%
більше, ніж у 2003 р. Одночасно, при випереджаючому зростанні
темпів освоєння інвестицій в основний капітал  над  темпами
зростання  ВДВ,  очікується  збільшення  норми  нагромадження
(відношення інвестицій в основний капітал до ВДВ) з 20,9% у
2003 р. до 21,0% у 2004 р. Така тенденція є позитивною, оскільки
подальше зростання цього показника призведе  до  активізації
відтворювального процесу оновлення основних фондів міста. Світова
практика свідчить, що оптимальним цей показник повинен бути на
рівні 20-25% від ВДВ.
 
      Основні показники інвестиційної діяльності
          в м. Києві у 2003-2005 рр.
 
------------------------------------------------------------------
|  Показник        | 2003 | 2004  | 2005 | 2005 до|
|              | звіт |очікуване| прогноз| 2004, %|
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Обсяг капітальних     |    |     |    |    |
|інвестицій за рахунок   |    |     |    |    |
|усіх джерел фінансування  |    |     |    |    |
|у фактичних цінах, млн.грн.| 9921,7 |11285,4 |13133,5 | 110,1 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|у тому числі:       |    |     |    |    |
|обсяг інвестицій в основний|    |     |    |    |
|капітал за рахунок усіх  |    |     |    |    |
|джерел фінансування у   |    |     |    |    |
|фактичних цінах      | 8480,6 | 9786,1 |11294,8 | 110,0 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|витрати пов'язані з    |    |     |    |    |
|поліпшенням об'єкту,    |    |     |    |    |
|інвестиції в нематеріальні |    |     |    |    |
|активи та витрати на інші |    |     |    |    |
|необоротні матеріальні   |    |     |    |    |
|активи у фактичних цінах  | 1441,1 | 1499,3 |1838,7 | 112,7 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Обсяг інвестицій в     |    |     |    |    |
|основний капітал на душу  |    |     |    |    |
|населення, грн.      | 3224,1 | 3683,4 |4215,3 | 114,4 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Обсяг прямих іноземних   |    |     |    |    |
|інвестицій з початку року |    |     |    |    |
|(зростання), млн. дол. США | 260,2 | 390,0 | 417,3 | 107,0 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Сукупний капітал      |    |     |    |    |
|нерезидентів (накопиченим |    |     |    |    |
|підсумком) на кінець року, |    |     |    |    |
|млн. дол. США       | 2123,4 | 2494,6 |2911,9 | 116,7 |
|---------------------------+--------+---------+--------+--------|
|Обсяг прямих іноземних   |    |     |    |    |
|інвестицій на душу     |    |     |    |    |
|населення, дол. США    | 807,2 | 938,9 |1086,7 | 115,7 |
------------------------------------------------------------------
 
   Разом з  тим,  аналіз  передумов  економічного зростання
свідчить, що вони базувались значною мірою  на  поступовому
завантаженні виробничих потужностей, які раніше простоювали, вплив
же інноваційно-інвестиційної складової на економічний розвиток
міста був значно меншим. Таким чином, прогресивна тенденція, яка
відмічається у відтворювапьній структурі інвестицій в основний
капітал у 2004 р. та характеризується збільшенням частки витрат на
технічне переоснащення і реконструкцію діючих підприємств з 77,2%
у 2003 р. до 77,3% у 2004 р., сприятиме поступовому оновленню
виробничого потенціалу міста.
 
        Відтворювальна структура інвестицій
     в основний капітал м. Києва у 2003-2005 рр., %
 
------------------------------------------------------------------
|       Показник       | 2003 | 2004  | 2005 |
|                  | звіт |очікуване| прогноз|
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Інвестиції в основний капітал (по  | 100,0 |  100,0 | 100,0 |
|об'єктах виробничого призначення), |    |     |    |
|спрямовані на:           |    |     |    |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|- технічне переоснащення та     |  77,2 |  77,3 |  77,5 |
|реконструкцію діючих підприємств  |    |     |    |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|- будівництво нових підприємств  |  14,8 |  14,6 |  14,3 |
|(включаючи розширення діючих)    |    |     |    |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|- окремі об'єкти діючих підприємств |  8,0 |   8,1 |  8,2 |
------------------------------------------------------------------
 
   У 2004 р. продовжиться тенденція щодо зростання  частки
позабюджетних джерел фінансування інвестицій в основний капітал:
питома вага власних коштів підприємств і організацій збільшиться
на 3,1 відсоткових пункти та досягне 41,0%; кредитів банків та
інших позик - на 0,4 відсоткових пункт (9,8%); коштів іноземних
інвесторів - на 0,5 відсоткових пункти (6,5%).
 
   Проте частка коштів державного бюджету в загальному обсязі
інвестицій в основний капітал зменшиться на 0,4 відсоткових пункти
і становитиме 3,0%. Одночасно, відмічається значне збільшення
обсягів освоєних інвестицій в основний капітал за рахунок коштів
місцевих бюджетів - з 8,6% у 2003 р. до 12,1% у 2004 р., тобто на
3,5 відсоткових пункти.
 
   Таким чином, незважаючи на обмеженість бюджетних ресурсів,
міська  влада  знаходить  можливості  для збільшення обсягів
фінансування з міського бюджету інвестиційних проектів, що мають
ключове соціально-економічне значення для міста, зокрема, шляхом
безпосереднього залучення інвестиційних ресурсів  для  потреб
господарського комплексу під гарантії муніципальних активів.
 
   Забезпечення міською  владою  сприятливого  інвестиційного
клімату в місті сприяло збільшенню обсягів прямих іноземних
інвестицій в економіку Києва. За попередніми оцінками, сукупний
капітал нерезидента в місті Києві на кінець 2004 р. складе
2494,6 млн. дол. США, що на 17,5% більше, ніж у 2003 р., і на душу
населення досягне рівня 938,9 дол. США.
 
      Структура інвестицій в основний капітал за
    джерелами фінансування в м. Києві у 2003-2005 рр.
 
        (Графічне зображення не наводиться)
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн